Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt/Αποφθέγματα III - Apophtegmata III (MPG 034 0229 0262)

From MacariusOfEgypt
Jump to: navigation, search