Difference between revisions of "Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt/Sermones 64 ΛΟΓΟΙ ΚΣΤ-ΛΔ"

From MacariusOfEgypt
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ." to "")
Line 1: Line 1:
 
127
 
127
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τοῦ κόσμου δελεαζομένη  ὥσπερ βορβόρῳ τινὶ  ἢ πηλῷκαὶ  ἐπικαλύμματι  τῶν  ἔνδον ἐγκεκρυμμένων παθῶνχριομένη  καὶ ἑαυτὴν ἵν' οὕτως εἴπω μολύνουσα δέεται δὴ τοῦ ἐπουρανίου ἰατροῦ,  θεραπευθῆναι τὰ 25.1.8 ἔνδον  πάθη τῶν  πονηρῶν  διαλογισμῶν ἐπιθυμοῦσα.  ἀλλά  φησιν  αὐτῇ  ὁ  κύριος,  ὥσπερ  ἐκεῖ  ὁ  σωματικὸς  ἰατρὸς  τῷ τετραυματισμένῳ  ἀπόπλυναι  πρότερον τὸν ἐπικείμενον τοῖς τραύμασί σου πηλόν, καὶ οὕτως  ἰάσεως  τυχεῖν  δυνήσῃ,  τουτέστιν  ἀπόρριψαι,  ὦ  ψυχή,  ὅσα  διὰ  τῶν  σῶν θελημάτων ἐπιτελεῖς κακά, μίσησον, ἀναχώρησον τῶν βιωτικῶν καὶ κακῶν προλήψεων, ἀεργῆ ἔστωσαν ἐν σοὶ τὰ πάθη γεγυμνωμένα ἀπὸ τῆς σῆς προαιρέσεως, μὴ μολύνου ἑκουσίῳ θελήματι διὰ συνδυασμοῦ καὶ συνεργίας κακῆς τῶν  ἀοράτων, τῶν
 
τοῦ κόσμου δελεαζομένη  ὥσπερ βορβόρῳ τινὶ  ἢ πηλῷκαὶ  ἐπικαλύμματι  τῶν  ἔνδον ἐγκεκρυμμένων παθῶνχριομένη  καὶ ἑαυτὴν ἵν' οὕτως εἴπω μολύνουσα δέεται δὴ τοῦ ἐπουρανίου ἰατροῦ,  θεραπευθῆναι τὰ 25.1.8 ἔνδον  πάθη τῶν  πονηρῶν  διαλογισμῶν ἐπιθυμοῦσα.  ἀλλά  φησιν  αὐτῇ  ὁ  κύριος,  ὥσπερ  ἐκεῖ  ὁ  σωματικὸς  ἰατρὸς  τῷ τετραυματισμένῳ  ἀπόπλυναι  πρότερον τὸν ἐπικείμενον τοῖς τραύμασί σου πηλόν, καὶ οὕτως  ἰάσεως  τυχεῖν  δυνήσῃ,  τουτέστιν  ἀπόρριψαι,  ὦ  ψυχή,  ὅσα  διὰ  τῶν  σῶν θελημάτων ἐπιτελεῖς κακά, μίσησον, ἀναχώρησον τῶν βιωτικῶν καὶ κακῶν προλήψεων, ἀεργῆ ἔστωσαν ἐν σοὶ τὰ πάθη γεγυμνωμένα ἀπὸ τῆς σῆς προαιρέσεως, μὴ μολύνου ἑκουσίῳ θελήματι διὰ συνδυασμοῦ καὶ συνεργίας κακῆς τῶν  ἀοράτων, τῶν
Line 21: Line 21:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
128
 
128
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
κινήμασιν οἱ ἀόρατοι τῶν πονηρῶν πνευμάτων λῃσταὶ ἐπιτηροῦσι τὴν ἀπροόρατον καὶ ἀφύλακτον  καὶ χαύνην  ψυχήν, ὅπως ἐν ταῖς ὥσπερ ὁδοῖς τῶν  αἰσθητηρίων, δι' ὧν ἡ ψυχὴ  ἐν  τῷ  κόσμῳ  τούτῳ  τὰς  φυσικὰς  χρείας  ἔκπληροι,  ἐὰν  καιρὸν  εὕρωσιν, ἀπογυμνώσωσι τῶν  ἀρετῶν καὶ καταβάλωσιν  ἐν τοῖς ἁμαρτήμασιν ὅπερ ἐστὶ ψυχῆς θάνατος. 25.1.17 Πολλῆς οὖν παραφυλακῆς καὶ νήψεως  καὶ  συνέσεως χρεία κατὰ τὸ εἰρημένον· «πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν· ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς», ἵνα πάντοτε ὁ ἡγεμὼν νοῦς ἔχῃ ὥσπερ θώρακα καὶ ὅπλον τὸν λόγον τῶν ἁγίων ἐντολῶν καὶ τὴν εἰς θεὸν  πεποίθησιν, ἵνα ἀφόβως καὶ ἀκινδύνως  διὰ τῶν  ὁδῶν τῶν  αἰσθητηρίων ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ παρέρχεσθαι δύνηται, καὶ φρουρὸν τὸν εὐθῆ καὶ εὐσεβῆ λογισμὸν ὥσπερ θυρωρὸν ἐν ταῖς πύλαις τῆς ψυχῆς στήσῃ, ἵνα τοὺς γνωρίμους καὶ οἰκείους λογισμοὺς εἰσδέχηται χαίρων  ἐν τῇ πόλει τῆς καρδίας,  τοὺς δὲ κακούργους καὶ ἀλλοτρίους τῆς κακίας λογισμοὺς ἀπωθῆται καὶ ἀποκλείῃ ταῖς φαύλαις ἐννοίαις τὰς πύλας τῆς καρδίας, τουτέστιν ἀσυνδύαστον αὐτὸν τῇ πονηρίᾳ τὸ καθόλου φυλάττων, ἵν' οὕτως ἀκίνδυνος καὶ ἀνεπιβούλευτος  ἡ τῆς ψυχῆς πόλις φυλασσομένη τῷ βασιλεῖ Χριστῷ εὐαρεστῆσαι δυνηθῇ. 25.2.1 Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις ὑπὸ πυρετοῦ ἐπὶ πλεῖον κατέχηται καὶ τὸν στηρίζοντα τὸ σῶμα ἄρτον  λαβεῖν οὐ δύνηται διὰ τὴν τοῦ πυρετοῦ ἐπικράτειαν, ὁ σοφὸς ἰατρὸς τέχνῃ μεθοδεύει τοῦ θρέψαι τὸν ἄρρωστον καὶ τὸν ἄρτον ἐν ὕδατι διαλύων ἐπιδίδωσιν αὐτῷ, ἵν' ὡς ὕδωρ τὸν ἄρτον λαμβάνων δέξηται διαλυθέντα καὶ οὕτω κατ' ὀλίγον τοῦ πυρετοῦ  μειουμένου  στερεωτέραν  προσφέρῃ τροφήν,  ἕως  οὗ  διὰ  πολλῆς  προσοχῆς ὑγιάνας  εἰς τὴν κατὰ φύσιν ἕξιν ἀποκαταστῇ, καὶ οὕτω τοῦ ἄρτου καὶ τῶν  λοιπῶν διαφόρων ἐδεσμάτων μετὰ 25.2.2 πάσης εὐρωστίας μεταλαμβάνων ἀπολαύῃοὕτω καὶ ἡ ψυχὴ κακωθεῖσα διὰ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδὰμ καὶ ἐμπαθὴς γενομένη ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ τῶν  παθῶν  τῆς  ἁμαρτίας  κεκράτηται  ἑκάστοτε  διαφόρως,  καὶ  τῇ  ἰδίᾳ  σοφίᾳ  ὁ ἐπουράνιος  ἰατρὸς  τὸν  ἐπουράνιον  ἄρτον  (τουτέστι  τὴν  δύναμιν  τοῦ  πνεύματος) ἀοράτως διὰ τοῦ ἁγίου μυστηρίου τοῦ «λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας» καὶ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῶν γραφῶν «τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως» τρέφει καὶ θάλπει τὴν κεκακωμένην  καὶ  ἐμπαθῆ  ψυχήν,  τὴν  ἐνέργειαν  τοῦ  πνεύματος  ἐν  δυνάμει  καὶ πληροφορίᾳ μηδέπω κεχωρηκυῖαν  λαβεῖν, ἤτοι 25.2.3 διὰ τὴν νηπιότητα ἤτοι διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν  ἢ ἀμέλειαν. ἑκάστη γὰρ ψυχὴ κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως ἐν τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι  τῆς  ἀφέσεως  τῶν  ἁμαρτιῶν  τυγχάνουσα  τὴν  ἐνέργειαν  τῆς  χάριτος μεταλαμβάνει, ἡ  μὲν  ἐν  δυνάμει  καὶ  πληροφορίᾳ,  ἡ  δὲ  ἐν  λεπτοτέρᾳ  τῆς  χάριτος ἐνεργείᾳ κατὰ τὴν προειρημένην τοῦ ἀρρώστου παραβολὴν καὶ οὕτω κατ' ὀλίγον διὰ πάσης προσοχῆς καὶ τῆς ἐν ταῖς ἀρεταῖς  ἐπιμελείας  τῆς ἀοράτου νόσου τῶν  παθῶν μειουμένης καὶ τῆς ὑγείας τῶν ἀρετῶν τοῦ πνεύματος προσγινομένης ἀποκαθίσταται ἡ τὸν  κύριον ζητοῦσα ψυχὴ εἰς τὴν κατὰ φύσιν τῆς ἀπαθείας ὑγείαν  τὸν ἐπουράνιον ἄρτον, αὐτὴν τὴν δύναμιν τοῦ πνεύματος, ἐνεργῶς λοιπὸν καὶ 25.2.4 πεπληροφορημένως  τρέφεσθαι χωροῦσα. ἡ δὲ τοιαύτης χάριτος καταξιωθεῖσα ψυχὴ καὶ τῶν παθῶν κυριεύσασα τῆς βασιλείας ὄντως τέκνον ἄξιον ἀναδείκνυται. πρόκειται μὲν γὰρ ἡ ἐν τῷ βαπτίσματι τοῦ πνεύματος χάρις ἐπιφοιτῆσαι πλουσίως ἑκάστῳ βουλομένη καὶ τάχιον τελειότητα δυνάμεως θείας δωρήσασθαι ἐπιθυμοῦσαἀλλὰ κατὰ τὸ ἑκάστου διάφορον τῆς πίστεως 25.2.5 καὶ εὐλαβείας μέτρον ἡ μετάληψις τῆς χάριτος γίνεται, τῆς μὲν ἀφέσεως τῶν  ἁμαρτιῶν  πάντας  ἴσως  καταξιοῦσα, τῆς δὲ οἰκείας τοῦ πνεύματος μεταλήψεως κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως ἑκάστου τὴν  χώρησιν δωρουμένη, πάντας ἐκδεχομένη καὶ προτρεπομένη ἐλθεῖν διὰ προκοπῆς ἀρετῶν καὶ ἀρίστης πολιτείας  καὶ ἐπιχορηγίας πνεύματος ἁγίου «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος
 
κινήμασιν οἱ ἀόρατοι τῶν πονηρῶν πνευμάτων λῃσταὶ ἐπιτηροῦσι τὴν ἀπροόρατον καὶ ἀφύλακτον  καὶ χαύνην  ψυχήν, ὅπως ἐν ταῖς ὥσπερ ὁδοῖς τῶν  αἰσθητηρίων, δι' ὧν ἡ ψυχὴ  ἐν  τῷ  κόσμῳ  τούτῳ  τὰς  φυσικὰς  χρείας  ἔκπληροι,  ἐὰν  καιρὸν  εὕρωσιν, ἀπογυμνώσωσι τῶν  ἀρετῶν καὶ καταβάλωσιν  ἐν τοῖς ἁμαρτήμασιν ὅπερ ἐστὶ ψυχῆς θάνατος. 25.1.17 Πολλῆς οὖν παραφυλακῆς καὶ νήψεως  καὶ  συνέσεως χρεία κατὰ τὸ εἰρημένον· «πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν· ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς», ἵνα πάντοτε ὁ ἡγεμὼν νοῦς ἔχῃ ὥσπερ θώρακα καὶ ὅπλον τὸν λόγον τῶν ἁγίων ἐντολῶν καὶ τὴν εἰς θεὸν  πεποίθησιν, ἵνα ἀφόβως καὶ ἀκινδύνως  διὰ τῶν  ὁδῶν τῶν  αἰσθητηρίων ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ παρέρχεσθαι δύνηται, καὶ φρουρὸν τὸν εὐθῆ καὶ εὐσεβῆ λογισμὸν ὥσπερ θυρωρὸν ἐν ταῖς πύλαις τῆς ψυχῆς στήσῃ, ἵνα τοὺς γνωρίμους καὶ οἰκείους λογισμοὺς εἰσδέχηται χαίρων  ἐν τῇ πόλει τῆς καρδίας,  τοὺς δὲ κακούργους καὶ ἀλλοτρίους τῆς κακίας λογισμοὺς ἀπωθῆται καὶ ἀποκλείῃ ταῖς φαύλαις ἐννοίαις τὰς πύλας τῆς καρδίας, τουτέστιν ἀσυνδύαστον αὐτὸν τῇ πονηρίᾳ τὸ καθόλου φυλάττων, ἵν' οὕτως ἀκίνδυνος καὶ ἀνεπιβούλευτος  ἡ τῆς ψυχῆς πόλις φυλασσομένη τῷ βασιλεῖ Χριστῷ εὐαρεστῆσαι δυνηθῇ. 25.2.1 Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις ὑπὸ πυρετοῦ ἐπὶ πλεῖον κατέχηται καὶ τὸν στηρίζοντα τὸ σῶμα ἄρτον  λαβεῖν οὐ δύνηται διὰ τὴν τοῦ πυρετοῦ ἐπικράτειαν, ὁ σοφὸς ἰατρὸς τέχνῃ μεθοδεύει τοῦ θρέψαι τὸν ἄρρωστον καὶ τὸν ἄρτον ἐν ὕδατι διαλύων ἐπιδίδωσιν αὐτῷ, ἵν' ὡς ὕδωρ τὸν ἄρτον λαμβάνων δέξηται διαλυθέντα καὶ οὕτω κατ' ὀλίγον τοῦ πυρετοῦ  μειουμένου  στερεωτέραν  προσφέρῃ τροφήν,  ἕως  οὗ  διὰ  πολλῆς  προσοχῆς ὑγιάνας  εἰς τὴν κατὰ φύσιν ἕξιν ἀποκαταστῇ, καὶ οὕτω τοῦ ἄρτου καὶ τῶν  λοιπῶν διαφόρων ἐδεσμάτων μετὰ 25.2.2 πάσης εὐρωστίας μεταλαμβάνων ἀπολαύῃοὕτω καὶ ἡ ψυχὴ κακωθεῖσα διὰ τὴν παράβασιν τοῦ Ἀδὰμ καὶ ἐμπαθὴς γενομένη ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ τῶν  παθῶν  τῆς  ἁμαρτίας  κεκράτηται  ἑκάστοτε  διαφόρως,  καὶ  τῇ  ἰδίᾳ  σοφίᾳ  ὁ ἐπουράνιος  ἰατρὸς  τὸν  ἐπουράνιον  ἄρτον  (τουτέστι  τὴν  δύναμιν  τοῦ  πνεύματος) ἀοράτως διὰ τοῦ ἁγίου μυστηρίου τοῦ «λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας» καὶ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῶν γραφῶν «τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως» τρέφει καὶ θάλπει τὴν κεκακωμένην  καὶ  ἐμπαθῆ  ψυχήν,  τὴν  ἐνέργειαν  τοῦ  πνεύματος  ἐν  δυνάμει  καὶ πληροφορίᾳ μηδέπω κεχωρηκυῖαν  λαβεῖν, ἤτοι 25.2.3 διὰ τὴν νηπιότητα ἤτοι διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν  ἢ ἀμέλειαν. ἑκάστη γὰρ ψυχὴ κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως ἐν τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι  τῆς  ἀφέσεως  τῶν  ἁμαρτιῶν  τυγχάνουσα  τὴν  ἐνέργειαν  τῆς  χάριτος μεταλαμβάνει, ἡ  μὲν  ἐν  δυνάμει  καὶ  πληροφορίᾳ,  ἡ  δὲ  ἐν  λεπτοτέρᾳ  τῆς  χάριτος ἐνεργείᾳ κατὰ τὴν προειρημένην τοῦ ἀρρώστου παραβολὴν καὶ οὕτω κατ' ὀλίγον διὰ πάσης προσοχῆς καὶ τῆς ἐν ταῖς ἀρεταῖς  ἐπιμελείας  τῆς ἀοράτου νόσου τῶν  παθῶν μειουμένης καὶ τῆς ὑγείας τῶν ἀρετῶν τοῦ πνεύματος προσγινομένης ἀποκαθίσταται ἡ τὸν  κύριον ζητοῦσα ψυχὴ εἰς τὴν κατὰ φύσιν τῆς ἀπαθείας ὑγείαν  τὸν ἐπουράνιον ἄρτον, αὐτὴν τὴν δύναμιν τοῦ πνεύματος, ἐνεργῶς λοιπὸν καὶ 25.2.4 πεπληροφορημένως  τρέφεσθαι χωροῦσα. ἡ δὲ τοιαύτης χάριτος καταξιωθεῖσα ψυχὴ καὶ τῶν παθῶν κυριεύσασα τῆς βασιλείας ὄντως τέκνον ἄξιον ἀναδείκνυται. πρόκειται μὲν γὰρ ἡ ἐν τῷ βαπτίσματι τοῦ πνεύματος χάρις ἐπιφοιτῆσαι πλουσίως ἑκάστῳ βουλομένη καὶ τάχιον τελειότητα δυνάμεως θείας δωρήσασθαι ἐπιθυμοῦσαἀλλὰ κατὰ τὸ ἑκάστου διάφορον τῆς πίστεως 25.2.5 καὶ εὐλαβείας μέτρον ἡ μετάληψις τῆς χάριτος γίνεται, τῆς μὲν ἀφέσεως τῶν  ἁμαρτιῶν  πάντας  ἴσως  καταξιοῦσα, τῆς δὲ οἰκείας τοῦ πνεύματος μεταλήψεως κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως ἑκάστου τὴν  χώρησιν δωρουμένη, πάντας ἐκδεχομένη καὶ προτρεπομένη ἐλθεῖν διὰ προκοπῆς ἀρετῶν καὶ ἀρίστης πολιτείας  καὶ ἐπιχορηγίας πνεύματος ἁγίου «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος
Line 38: Line 38:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
129
 
129
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τοῦ Χριστοῦ» κατὰ τὴν τοῦ μακαρίου ἀποστόλου φωνήν,  ὅπερ ἐστὶν ἡ παντελὴς  τῶν παθῶν  ἀπολύτρωσις καὶ ἡ πληρεστάτη τοῦ ἁγίου πνεύματος  καὶ ἐνεργὴς  ἐνοίκησις.
 
τοῦ Χριστοῦ» κατὰ τὴν τοῦ μακαρίου ἀποστόλου φωνήν,  ὅπερ ἐστὶν ἡ παντελὴς  τῶν παθῶν  ἀπολύτρωσις καὶ ἡ πληρεστάτη τοῦ ἁγίου πνεύματος  καὶ ἐνεργὴς  ἐνοίκησις.
Line 56: Line 56:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
130
 
130
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
αἰωνίῳ ὑπόδικος γίνεται διὰ τὴν ἀφύλακτον καὶ φιλήδονον  προαίρεσιν, ὅτι ἀρξάμενος ὑγιαίνειν  ἀπὸ  τῆς  χαλεπῆς  νόσου τῶν  παθῶν  καὶ ὑπὸ τῆς  χάριτος  βοηθεῖσθαι οὐκ ἐξηκολούθησε τοῖς εὐαγγελικοῖς προστάγμασιν, ἀλλὰ ἰδίῳ θελήματι αὐτοῦ πορευομένου τοιαῦτα αὐτοῦ τὰ τέλη γεγόνασι. Χρεία οὖν ἀμφοτέροις ὑπακούειν τῷ τῆς ἀληθείας  λόγῳ  πάντοτε  καὶ  ἐν  πόνῳ  καὶ  σπουδῇ  καὶ  πολλῷ  ἀγῶνι  τὴν  ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθαι, ἵν' οὕτω τῆς βασιλείας κληρονόμοι γενέσθαι καταξιωθῶσιν εἰς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
αἰωνίῳ ὑπόδικος γίνεται διὰ τὴν ἀφύλακτον καὶ φιλήδονον  προαίρεσιν, ὅτι ἀρξάμενος ὑγιαίνειν  ἀπὸ  τῆς  χαλεπῆς  νόσου τῶν  παθῶν  καὶ ὑπὸ τῆς  χάριτος  βοηθεῖσθαι οὐκ ἐξηκολούθησε τοῖς εὐαγγελικοῖς προστάγμασιν, ἀλλὰ ἰδίῳ θελήματι αὐτοῦ πορευομένου τοιαῦτα αὐτοῦ τὰ τέλη γεγόνασι. Χρεία οὖν ἀμφοτέροις ὑπακούειν τῷ τῆς ἀληθείας  λόγῳ  πάντοτε  καὶ  ἐν  πόνῳ  καὶ  σπουδῇ  καὶ  πολλῷ  ἀγῶνι  τὴν  ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθαι, ἵν' οὕτω τῆς βασιλείας κληρονόμοι γενέσθαι καταξιωθῶσιν εἰς αἰῶνας. Ἀμήν.
Line 83: Line 83:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
131
 
131
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
καταστήσαντες. 26.1.8 Καὶ γὰρ ὁ ἀπόστολός φησιν· «ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμ26.1.8  βολῆς».  πῶς  τοίνυν  ἐξέλθωμεν  καὶ  πῶς  τῶν  πνευματικῶν  ἐκείνων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν  καὶ ποίᾳ  ἀγωγῇ καὶ ποίῳ τρόπῳ εὐαρεστήσωμεν, ἵνα ἡ ἱερὰ καὶ
 
καταστήσαντες. 26.1.8 Καὶ γὰρ ὁ ἀπόστολός φησιν· «ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμ26.1.8  βολῆς».  πῶς  τοίνυν  ἐξέλθωμεν  καὶ  πῶς  τῶν  πνευματικῶν  ἐκείνων ἐπιτύχωμεν ἀγαθῶν  καὶ ποίᾳ  ἀγωγῇ καὶ ποίῳ τρόπῳ εὐαρεστήσωμεν, ἵνα ἡ ἱερὰ καὶ
Line 115: Line 115:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
132
 
132
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐξέρχεσθαι ἐκ  τοῦ  σώματος  ὡς  ἴδιαι  ἀκτῖνες  συμπαραλαμβάνονται  παρὰ  τοῦ  τῆς δικαιοσύνης  πνευματικοῦ  ἡλίου  εἰς τὴν  τῶν  οὐρανῶν  βασιλείαν, καὶ ὡς  ἴδια μέλη πάντῃ καὶ πανταχοῦ  26.1.15 σύνεισιν αὐτῷ πάντοτε. «ὅπου, γάρ φησιν, ἐγώ εἰμι, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται», καὶ πάλιν· «πάτερ, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ οὗτοι ὦσιν, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμήν», τουτέστιν ὅσοι εἰσὶν αὐτοῦ μέλη καὶ μέτοχοι τῆς θείας καὶ ἀθανάτου αὐτοῦ δυνάμεως. οὕτω γὰρ γέγονεν ἡ εὐδοκία αὐτοῦ καὶ οὕτως ἠθέλησε τῇ φύσει ταύτῃ τῇ ταπεινῇ δύναμιν τῆς ἁγίας καὶ θείας τοῦ πνεύματος φύσεως χαρίσασθαι καὶ κεράσαι τῇ ἰδίᾳ τῆς θεότητος δυνάμει, ὅπως θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος κοινωνία  καὶ  κρᾶσις καὶ συμ26.1.16 πλοκὴ γένηται. ὢ τῆς ἀρρήτου εὐδοκίας καὶ τῆς ἀπείρου ἀγαθότητος τοῦ σωτῆρος. ἐλθὼν γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς ὁ θεὸς λόγος καὶ ἀναλαβὼν τὸν  ἄνθρωπον  καὶ  κεράσας αὐτὸν  τῇ  ἰδίᾳ  θεότητι  «ἐν  δεξιᾷ  τῆς  μεγαλωσύνης  ἐν ὑψηλοῖς  ἐκάθισεν», ὅπως καὶ τοὺς πιστοὺς καὶ ἀξίους αὐτοῦ, τοὺς ἐκ τοῦ πνεύματος γεννωμένους,  συνθρόνους καὶ συνδόξους ὡς ἴδια καθαρὰ μέλη 26.1.17  ἀπεργάσηται.
 
ἐξέρχεσθαι ἐκ  τοῦ  σώματος  ὡς  ἴδιαι  ἀκτῖνες  συμπαραλαμβάνονται  παρὰ  τοῦ  τῆς δικαιοσύνης  πνευματικοῦ  ἡλίου  εἰς τὴν  τῶν  οὐρανῶν  βασιλείαν, καὶ ὡς  ἴδια μέλη πάντῃ καὶ πανταχοῦ  26.1.15 σύνεισιν αὐτῷ πάντοτε. «ὅπου, γάρ φησιν, ἐγώ εἰμι, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται», καὶ πάλιν· «πάτερ, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ οὗτοι ὦσιν, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμήν», τουτέστιν ὅσοι εἰσὶν αὐτοῦ μέλη καὶ μέτοχοι τῆς θείας καὶ ἀθανάτου αὐτοῦ δυνάμεως. οὕτω γὰρ γέγονεν ἡ εὐδοκία αὐτοῦ καὶ οὕτως ἠθέλησε τῇ φύσει ταύτῃ τῇ ταπεινῇ δύναμιν τῆς ἁγίας καὶ θείας τοῦ πνεύματος φύσεως χαρίσασθαι καὶ κεράσαι τῇ ἰδίᾳ τῆς θεότητος δυνάμει, ὅπως θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος κοινωνία  καὶ  κρᾶσις καὶ συμ26.1.16 πλοκὴ γένηται. ὢ τῆς ἀρρήτου εὐδοκίας καὶ τῆς ἀπείρου ἀγαθότητος τοῦ σωτῆρος. ἐλθὼν γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς ὁ θεὸς λόγος καὶ ἀναλαβὼν τὸν  ἄνθρωπον  καὶ  κεράσας αὐτὸν  τῇ  ἰδίᾳ  θεότητι  «ἐν  δεξιᾷ  τῆς  μεγαλωσύνης  ἐν ὑψηλοῖς  ἐκάθισεν», ὅπως καὶ τοὺς πιστοὺς καὶ ἀξίους αὐτοῦ, τοὺς ἐκ τοῦ πνεύματος γεννωμένους,  συνθρόνους καὶ συνδόξους ὡς ἴδια καθαρὰ μέλη 26.1.17  ἀπεργάσηται.
Line 138: Line 138:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
133
 
133
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
μεθ'  ἑαυτῶν  ἐπικομίσασθαι.  ἐνταῦθα  δὲ  ἐάν  τινα  κατορθώματα  κτήσωνται  καὶ ἀποθῶνται  πνευματικὸν  πλοῦτον  οἱ Χριστιανοὶ ἐν  τῇ  ζώσῃ τῆς  καρδίας  γῇ, ἐν τῷ ἐξέρχεσθαι  τοῦ  κόσμου  τούτου  συμπαραλαμβάνουσι  μεθ'  ἑαυτῶν  καὶ  τὸν  τοιοῦτον πλοῦτον αὐτῶν καὶ τὸν θησαυρὸν τῆς ζωῆς καὶ τοὺς καρποὺς τῶν πόνων αὐτῶν τοὺς ζῶντας, καὶ ἀπέρχονται ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ, ὅπου ἡ 27.1.6 αἰώνιος αὐτῶν ἐστι κατάπαυσις καὶ κληρονομία. αὕτη οὖν ἡ φαινομένη γῆ παρέρχεται καὶ ὁ πλοῦτος οὗτος ἀφανίζεται  καὶ  οἱ καρποὶ ἀναλίσκονται,  ἐκεῖνα  δὲ τὰ πνευματικὰ  πράγματα  τὰ μὴ τούτοις τοῖς ὀφθαλμοῖς  ὁρώμενα εἰς τὸν αἰῶνα  συμπαραμένει. 27.1.7 Ὥσπερ οὖν τὰ δένδρα ταῦτα ἔνδοθεν συλλαμβάνει τοὺς καρποὺς καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ Ξανθικοῦ μηνός, ὅτε τὸ ἔαρ ἡδὺ ἔφθασε,  προκομίζει ἕκαστον δένδρον  τὸν ἔνδον  ὄντα καρπὸν εἰς τὸ προφανὲς καὶ ἀνάγκη τὸν βότρυν ἐκ τοῦ κλήματος ἐξελθεῖν καὶ τὴν λοιπὴν ὀπώραν ἐκ τῶν καρποφόρων δένδρων προελθεῖν, οὕτω καὶ ὅσοι νῦν ἐν τῷ κρυπτῷ συλλαμβάνουσι τὸν ἐπουράνιον σπόρον τοῦ πνεύματος τῆς δόξης ἐν ταῖς καρδίαις ἑαυτῶν καὶ πλήρεις εἰσὶν ἀρετῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως ἐκείνη ἡ ἐπουράνιος καὶ πνευματικὴ δόξα, ἣν ἀπὸ τοῦ νῦν ἔνδοθεν ἐκομίσαντο, καὶ τὰ γυμνὰ σώματα ἐνδύσει καὶ ἀμφιάσει 27.1.8 ἔξωθεν δόξαν  ἐπουράνιον.  οὐαὶ ψυχῇ τῇ μὴ κτησαμένῃ καὶ ἐμπορευσαμένῃ διὰ τῆς πίστεως αὐτῆς τὴν δόξαν τοῦ πνεύματος ἔνδον, ὅτι ἐν τῇ ἀναστάσει οὐχ ἕξει, ὃ καλύψει καὶ δοξάσει καὶ ἀμφιάσει αὐτῆς τὸ σῶμα τὸ ἀμφίον τοῦ σωτηρίου. 27.1.9 Ἐτέθησαν οὖν οἱ  ἀπόστολοι  καὶ  ἐργάται  τῶν  λογικῶν  ψυχῶν  καὶ  οἰκονόμοι  πνευματικοί,  καὶ οἰκονόμοι οὐ τῶν  φαινομένων  οἰκιῶν, ἀλλὰ τῶν καρδιῶν τῶν  ἀνθρώπων.  ὥσπερ ὁ οἰκονόμος  εἰσέρχεται  εἰς τὸν  οἶκον  καὶ πάντα  τὰ ἐν  αὐτῷ  ἐπιμελῶς  καθαρίζει  καὶ διακοσμεῖ  τὴν  οἰκίαν  πρὸς  τὴν  ἀρέσκειαν  τοῦ  δεσπότου,  οὕτω  καὶ  ὁ  λόγος  τῶν ἀποστόλων εἰσερχόμενος εἰς τὰς καρδίας τῶν πιστῶν ἀνθρώπων  οἰκονομεῖ τὴν ψυχὴν καὶ κοσμεῖ πρὸς τὴν τοῦ ἐπου27.1.10 ρανίου δεσπότου εὐαρέστησιν καὶ ἐνοίκησιν. οἱ δὲ αὐτοὶ καὶ ποιμένες ἐκλήθησαν· «βόσκε, γάρ φησιν ὁ κύριος τῷ Πέτρῳ, τὰ ἀρνία μου». ὁμοίως καὶ αὐτοὶ πρῶτοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας ἔλαβον· λέγει γὰρ ὁ κύριος τῷ Πέτρῳ·
 
μεθ'  ἑαυτῶν  ἐπικομίσασθαι.  ἐνταῦθα  δὲ  ἐάν  τινα  κατορθώματα  κτήσωνται  καὶ ἀποθῶνται  πνευματικὸν  πλοῦτον  οἱ Χριστιανοὶ ἐν  τῇ  ζώσῃ τῆς  καρδίας  γῇ, ἐν τῷ ἐξέρχεσθαι  τοῦ  κόσμου  τούτου  συμπαραλαμβάνουσι  μεθ'  ἑαυτῶν  καὶ  τὸν  τοιοῦτον πλοῦτον αὐτῶν καὶ τὸν θησαυρὸν τῆς ζωῆς καὶ τοὺς καρποὺς τῶν πόνων αὐτῶν τοὺς ζῶντας, καὶ ἀπέρχονται ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ, ὅπου ἡ 27.1.6 αἰώνιος αὐτῶν ἐστι κατάπαυσις καὶ κληρονομία. αὕτη οὖν ἡ φαινομένη γῆ παρέρχεται καὶ ὁ πλοῦτος οὗτος ἀφανίζεται  καὶ  οἱ καρποὶ ἀναλίσκονται,  ἐκεῖνα  δὲ τὰ πνευματικὰ  πράγματα  τὰ μὴ τούτοις τοῖς ὀφθαλμοῖς  ὁρώμενα εἰς τὸν αἰῶνα  συμπαραμένει. 27.1.7 Ὥσπερ οὖν τὰ δένδρα ταῦτα ἔνδοθεν συλλαμβάνει τοὺς καρποὺς καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ Ξανθικοῦ μηνός, ὅτε τὸ ἔαρ ἡδὺ ἔφθασε,  προκομίζει ἕκαστον δένδρον  τὸν ἔνδον  ὄντα καρπὸν εἰς τὸ προφανὲς καὶ ἀνάγκη τὸν βότρυν ἐκ τοῦ κλήματος ἐξελθεῖν καὶ τὴν λοιπὴν ὀπώραν ἐκ τῶν καρποφόρων δένδρων προελθεῖν, οὕτω καὶ ὅσοι νῦν ἐν τῷ κρυπτῷ συλλαμβάνουσι τὸν ἐπουράνιον σπόρον τοῦ πνεύματος τῆς δόξης ἐν ταῖς καρδίαις ἑαυτῶν καὶ πλήρεις εἰσὶν ἀρετῶν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀναστάσεως ἐκείνη ἡ ἐπουράνιος καὶ πνευματικὴ δόξα, ἣν ἀπὸ τοῦ νῦν ἔνδοθεν ἐκομίσαντο, καὶ τὰ γυμνὰ σώματα ἐνδύσει καὶ ἀμφιάσει 27.1.8 ἔξωθεν δόξαν  ἐπουράνιον.  οὐαὶ ψυχῇ τῇ μὴ κτησαμένῃ καὶ ἐμπορευσαμένῃ διὰ τῆς πίστεως αὐτῆς τὴν δόξαν τοῦ πνεύματος ἔνδον, ὅτι ἐν τῇ ἀναστάσει οὐχ ἕξει, ὃ καλύψει καὶ δοξάσει καὶ ἀμφιάσει αὐτῆς τὸ σῶμα τὸ ἀμφίον τοῦ σωτηρίου. 27.1.9 Ἐτέθησαν οὖν οἱ  ἀπόστολοι  καὶ  ἐργάται  τῶν  λογικῶν  ψυχῶν  καὶ  οἰκονόμοι  πνευματικοί,  καὶ οἰκονόμοι οὐ τῶν  φαινομένων  οἰκιῶν, ἀλλὰ τῶν καρδιῶν τῶν  ἀνθρώπων.  ὥσπερ ὁ οἰκονόμος  εἰσέρχεται  εἰς τὸν  οἶκον  καὶ πάντα  τὰ ἐν  αὐτῷ  ἐπιμελῶς  καθαρίζει  καὶ διακοσμεῖ  τὴν  οἰκίαν  πρὸς  τὴν  ἀρέσκειαν  τοῦ  δεσπότου,  οὕτω  καὶ  ὁ  λόγος  τῶν ἀποστόλων εἰσερχόμενος εἰς τὰς καρδίας τῶν πιστῶν ἀνθρώπων  οἰκονομεῖ τὴν ψυχὴν καὶ κοσμεῖ πρὸς τὴν τοῦ ἐπου27.1.10 ρανίου δεσπότου εὐαρέστησιν καὶ ἐνοίκησιν. οἱ δὲ αὐτοὶ καὶ ποιμένες ἐκλήθησαν· «βόσκε, γάρ φησιν ὁ κύριος τῷ Πέτρῳ, τὰ ἀρνία μου». ὁμοίως καὶ αὐτοὶ πρῶτοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας ἔλαβον· λέγει γὰρ ὁ κύριος τῷ Πέτρῳ·
Line 162: Line 162:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
134
 
134
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
προστάσσει ὁ  μακάριος  ἀπόστολος.  τοῦτό  ἐστι  τὸ  πνεῦμα  τοῦ  κόσμου,  οὗπερ λυτρωθῆναι  εὐχόμεθα.  τοῦτό  ἐστι  τὸ  κάλυμμα  τοῦ  σκότους  τὸ  ἐπὶ  τὴν  καρδίαν κείμενον, ὅπερ διὰ τῆς  δυνάμεως τοῦ Ἰησοῦ περιαιρεθῆναι ἐλπίζομεν ἐπιστρέψαντες τελείως  πρὸς τὸν  κύριον, ἵνα  «ἀνακεκαλυμμένῳ  27.2.2 προσώπῳ τὴν  δόξαν κυρίου κατοπτριζώμεθα». ὅσαι δὲ ψυχαὶ ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ πολλῇ προσεγγίζουσι τῷ κυρίῳ, ζητοῦσι παρ'  αὐτοῦ  τὴν  λύτρωσιν  καὶ τὴν  χάριν  τοῦ  πνεύματος  αὐτοῦ  κομίσασθαι ἐπιθυμοῦσικαὶ ἀποστέλλει αὐταῖς κύριος τὴν ἐπιθυμητὴν  καὶ ἐπουράνιον  εἰκόνα τοῦ ἀρρήτου φωτὸς αὐτοῦ τὴν ζῶσαν (τουτέστι τὸν τοῦ πνεύματος αὐτοῦ νόμον τὸν καινὸν καὶ  ἐπουράνιον ἄνθρωπον) καὶ διὰ τῆς ἀθανάτου καὶ ζώσης τοῦ φωτὸς  τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ εἰκόνος καταργοῦνται αἱ τοῦ σκότους δυσειδεῖς τῆς κακίας τῶν παθῶν εἰκόνες, καὶ βασιλεύει τῆς πιστῆς καὶ ἀξίας ψυχῆς τὸ πνεῦμα, ἐπιτελούσης πᾶν τὸ θέλημα αὐτοῦ καθαρῶς καὶ ἀμώμως καὶ τὸ κράτος αὐτοῦ  διὰ τῆς ζώσης καὶ θεοειδοῦς τῆς χάριτος αὐτοῦ εἰκόνος εἰς τὰς ἀξίας αὐτοῦ ψυχὰς ἐν ἀληθείᾳ γνωρίζεται. 27.2.3 Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ παλατίῳ  ἐὰν ὦσι πεπαιδευμένοι  οἱ διάκονοι  τοῦ βασιλέως, ἐὰν  μὴ  λάβωσι παρ' αὐτοῦ τὰ σκεύη τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, οὐ δύνανται ὑπηρετήσασθαι τῷ βασιλεῖἄλλο δέ εἰσιν αὐτοὶ καὶ ἄλλο τὰ σκεύη τὰ βασιλικά, ἅπερ αὐτοῖς ἐγχειρίζεται, ἐν γὰρ τοῖς ἰδίοις σκεύεσιν ὑπηρετεῖται ὁ βασιλεύς οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄγγελοι ἐὰν μὴ λάβωσι τὰ πνευματικὰ  σκεύη  τοῦ  κυρίου  (τουτέστι  δύναμιν  καὶ  γνῶσιν  καὶ  σύνεσιν  ἐκ  τοῦ πνεύματος  αὐτοῦ)  καὶ  μέτοχοι  δυνάμεως  θεοῦ  γένωνται,  οὐ  δύνανται  ἐπιτελέσαι ἀμώμως  πᾶν  τὸ 27.2.4 θέλημα τοῦ θεοῦ. καὶ γὰρ  αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι  πνεύματα  ὄντες ἔλαβον ἐκ τοῦ πνεύματος  αὐτοῦ δύναμιν  καὶ ἀνακραθέντες δι' αὐτοῦ ποιοῦσι πᾶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ὡσαύτως καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν  ἀνθρώπων  πνεύματά  εἰσι, καὶ  ἐὰν  μὴ λάβωσι δύναμιν  θεοῦ καὶ γνῶσιν  ἐκ τοῦ πνεύματος  αὐτοῦ, οὐ δύνανται  ἐπιτελέσαι ἀξίως πᾶν  τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ. 27.2.5 Καὶ γὰρ οἱ κάτω καὶ οἱ ἄνω ἑταῖροι ἀλλήλων εἰσίν, ὥς φησιν ὁ  ἀπόστολος· «εἰρηνοποιήσας» «εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». ζῇ τοίνυν  ἕκαστος ἀξίως ἐκείνου, οὗ καὶ τὴν εἰκόνα φορεῖ ἐν δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ, ἤτοι τὴν τοῦ θεοῦ (καὶ τῆς χάριτος, τῶν  ἀρετῶν, τῆς ζωῆς) ἤτοι τὴν τοῦ πονηροῦ (τῶν παθῶν  τῆς ἀτιμίας), καὶ οὐ τὴν εἰκόνα ἐν ἑαυτῷ ἔχει, εἰς τὸν ἐκείνου αἰῶνα καὶ ζῇ καὶ διαιτᾶται. ἐὰν γὰρ τὴν εἰκόνα τῆς ζωῆς τοῦ φωτὸς τοῦ πνεύματος ἔχῃ τις ἐν ἑαυτῷ, ζῇ παρὰ τοῖς ἄνω ἐν τῷ αἰωνίῳ καὶ ἀφθάρτῳ κόσμῳ, ἐὰν δὲ τὴν δυσειδῆ τοῦ  πονηροῦ  ἔχῃ  τις  ἐν  ἑαυτῷ  εἰκόνα,  ζῇ  ἐν  τῷ  φθαρτῷ  αἰῶνι  τοῖς  ἄνω  νεκρὸς τυγχάνων. νεκροὶ γὰρ ὀφείλουσι γενέσθαι τῷ κόσμῳ τούτῳ καὶ τῷ σαρκικῷ φρονήματι θανατωθῆναι οἱ βουλόμενοι ἐν ἐκείνῳ τῷ ἀθανάτῳ καὶ 27.2.6 αἰωνίῳ κόσμῳ ζῆσαι. ἐάν τις γὰρ παντὸς τοῦ κράτους τῆς γῆς κυριεύσῃ τῆς οὔσης ὑπὸ τὸν ἥλιον, πρόνοιαν δὲ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μὴ ποιήσῃ τοῦ ζῆσαι αὐτὴν ἐν τῷ ἀφθάρτῳ καὶ αἰωνίῳ κόσμῳ, οὐδεμίαν ὄνησιν καὶ ὄφελος ἔχει. πάντα γὰρ τὰ κτίσματα πρὸς μίαν ψυχὴν οὐκ ἰσάζεται, ὥς φησιν ὁ κύριος· «ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃς, τὴν δὲ ψυχήν σου ζημιωθῇς, τί ὄφελος ἢ τί δώσεις ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς σου»; ὥστε μιᾶς ψυχῆς ὅλος ὁ κόσμος οὐκ ἄξιός ἐστιν.
 
προστάσσει ὁ  μακάριος  ἀπόστολος.  τοῦτό  ἐστι  τὸ  πνεῦμα  τοῦ  κόσμου,  οὗπερ λυτρωθῆναι  εὐχόμεθα.  τοῦτό  ἐστι  τὸ  κάλυμμα  τοῦ  σκότους  τὸ  ἐπὶ  τὴν  καρδίαν κείμενον, ὅπερ διὰ τῆς  δυνάμεως τοῦ Ἰησοῦ περιαιρεθῆναι ἐλπίζομεν ἐπιστρέψαντες τελείως  πρὸς τὸν  κύριον, ἵνα  «ἀνακεκαλυμμένῳ  27.2.2 προσώπῳ τὴν  δόξαν κυρίου κατοπτριζώμεθα». ὅσαι δὲ ψυχαὶ ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ πολλῇ προσεγγίζουσι τῷ κυρίῳ, ζητοῦσι παρ'  αὐτοῦ  τὴν  λύτρωσιν  καὶ τὴν  χάριν  τοῦ  πνεύματος  αὐτοῦ  κομίσασθαι ἐπιθυμοῦσικαὶ ἀποστέλλει αὐταῖς κύριος τὴν ἐπιθυμητὴν  καὶ ἐπουράνιον  εἰκόνα τοῦ ἀρρήτου φωτὸς αὐτοῦ τὴν ζῶσαν (τουτέστι τὸν τοῦ πνεύματος αὐτοῦ νόμον τὸν καινὸν καὶ  ἐπουράνιον ἄνθρωπον) καὶ διὰ τῆς ἀθανάτου καὶ ζώσης τοῦ φωτὸς  τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ εἰκόνος καταργοῦνται αἱ τοῦ σκότους δυσειδεῖς τῆς κακίας τῶν παθῶν εἰκόνες, καὶ βασιλεύει τῆς πιστῆς καὶ ἀξίας ψυχῆς τὸ πνεῦμα, ἐπιτελούσης πᾶν τὸ θέλημα αὐτοῦ καθαρῶς καὶ ἀμώμως καὶ τὸ κράτος αὐτοῦ  διὰ τῆς ζώσης καὶ θεοειδοῦς τῆς χάριτος αὐτοῦ εἰκόνος εἰς τὰς ἀξίας αὐτοῦ ψυχὰς ἐν ἀληθείᾳ γνωρίζεται. 27.2.3 Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ παλατίῳ  ἐὰν ὦσι πεπαιδευμένοι  οἱ διάκονοι  τοῦ βασιλέως, ἐὰν  μὴ  λάβωσι παρ' αὐτοῦ τὰ σκεύη τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, οὐ δύνανται ὑπηρετήσασθαι τῷ βασιλεῖἄλλο δέ εἰσιν αὐτοὶ καὶ ἄλλο τὰ σκεύη τὰ βασιλικά, ἅπερ αὐτοῖς ἐγχειρίζεται, ἐν γὰρ τοῖς ἰδίοις σκεύεσιν ὑπηρετεῖται ὁ βασιλεύς οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄγγελοι ἐὰν μὴ λάβωσι τὰ πνευματικὰ  σκεύη  τοῦ  κυρίου  (τουτέστι  δύναμιν  καὶ  γνῶσιν  καὶ  σύνεσιν  ἐκ  τοῦ πνεύματος  αὐτοῦ)  καὶ  μέτοχοι  δυνάμεως  θεοῦ  γένωνται,  οὐ  δύνανται  ἐπιτελέσαι ἀμώμως  πᾶν  τὸ 27.2.4 θέλημα τοῦ θεοῦ. καὶ γὰρ  αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι  πνεύματα  ὄντες ἔλαβον ἐκ τοῦ πνεύματος  αὐτοῦ δύναμιν  καὶ ἀνακραθέντες δι' αὐτοῦ ποιοῦσι πᾶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ὡσαύτως καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν  ἀνθρώπων  πνεύματά  εἰσι, καὶ  ἐὰν  μὴ λάβωσι δύναμιν  θεοῦ καὶ γνῶσιν  ἐκ τοῦ πνεύματος  αὐτοῦ, οὐ δύνανται  ἐπιτελέσαι ἀξίως πᾶν  τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ. 27.2.5 Καὶ γὰρ οἱ κάτω καὶ οἱ ἄνω ἑταῖροι ἀλλήλων εἰσίν, ὥς φησιν ὁ  ἀπόστολος· «εἰρηνοποιήσας» «εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». ζῇ τοίνυν  ἕκαστος ἀξίως ἐκείνου, οὗ καὶ τὴν εἰκόνα φορεῖ ἐν δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ, ἤτοι τὴν τοῦ θεοῦ (καὶ τῆς χάριτος, τῶν  ἀρετῶν, τῆς ζωῆς) ἤτοι τὴν τοῦ πονηροῦ (τῶν παθῶν  τῆς ἀτιμίας), καὶ οὐ τὴν εἰκόνα ἐν ἑαυτῷ ἔχει, εἰς τὸν ἐκείνου αἰῶνα καὶ ζῇ καὶ διαιτᾶται. ἐὰν γὰρ τὴν εἰκόνα τῆς ζωῆς τοῦ φωτὸς τοῦ πνεύματος ἔχῃ τις ἐν ἑαυτῷ, ζῇ παρὰ τοῖς ἄνω ἐν τῷ αἰωνίῳ καὶ ἀφθάρτῳ κόσμῳ, ἐὰν δὲ τὴν δυσειδῆ τοῦ  πονηροῦ  ἔχῃ  τις  ἐν  ἑαυτῷ  εἰκόνα,  ζῇ  ἐν  τῷ  φθαρτῷ  αἰῶνι  τοῖς  ἄνω  νεκρὸς τυγχάνων. νεκροὶ γὰρ ὀφείλουσι γενέσθαι τῷ κόσμῳ τούτῳ καὶ τῷ σαρκικῷ φρονήματι θανατωθῆναι οἱ βουλόμενοι ἐν ἐκείνῳ τῷ ἀθανάτῳ καὶ 27.2.6 αἰωνίῳ κόσμῳ ζῆσαι. ἐάν τις γὰρ παντὸς τοῦ κράτους τῆς γῆς κυριεύσῃ τῆς οὔσης ὑπὸ τὸν ἥλιον, πρόνοιαν δὲ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μὴ ποιήσῃ τοῦ ζῆσαι αὐτὴν ἐν τῷ ἀφθάρτῳ καὶ αἰωνίῳ κόσμῳ, οὐδεμίαν ὄνησιν καὶ ὄφελος ἔχει. πάντα γὰρ τὰ κτίσματα πρὸς μίαν ψυχὴν οὐκ ἰσάζεται, ὥς φησιν ὁ κύριος· «ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃς, τὴν δὲ ψυχήν σου ζημιωθῇς, τί ὄφελος ἢ τί δώσεις ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς σου»; ὥστε μιᾶς ψυχῆς ὅλος ὁ κόσμος οὐκ ἄξιός ἐστιν.
Line 182: Line 182:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
135
 
135
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
παθῶν νόμον τὸν ἐν τῇ καρδίᾳ ἐγγεγραμμένον,  αὐτὴν δὴ τὴν ἐνέργειαν τῆς κακίας, τουτέστι τὴν  ἁμαρτίαν τὴν ἐμποδίζουσαν τῇ ψυχῇ καὶ κωλύουσαν εἰς τὴν ζωὴν τῆς βασιλείας εἰσελθεῖν. ἔστι δὲ καὶ ὁ ἀφανὴς νόμος τοῦ πνεύματος τῆς θεότητος ὁ ζῶν καὶ ἀντιλαμβανόμενος τῆς ἀγωνιζομένης ψυχῆς πρὸς τοὺς τῆς κακίας νόμους. 27.2.8 τὸ οὖν τοῦ ἀνθρώπου ἔργον ἔοικε τῷ τοῦ κυρίου ἔργῳ. ὥσπερ γὰρ ὁ κύριος κατέλθων  εἰς τὴν γῆν πολλὰ παθεῖν ὑπέμεινεν ὑβρισθεὶς καὶ ἀτιμασθεὶς καὶ σταυρωθείς, ἔπειτα καὶ «εἰς τὰ κατώτερα  μέρη» κατῆλθε  «τῆς γῆς» διὰ τὴν  ἑαυτοῦ κληρονομίαν  (τουτέστι τὰς πιστὰς καὶ ἀξίας αὐτοῦ ψυχάς), οὕτω καὶ οἱ Χριστιανοὶ πολλὰ παθεῖν ὑπομένουσιν, ἕως θανάτου πρὸς τὴν κακίαν ἀγωνιζόμενοι  διὰ τὴν ἐπουράνιον αὐτῶν κληρονομίαν, ἥτις ἐστὶν αὐτὸς ὁ κύριος. 27.2.9  Σπουδάσωμεν τοίνυν  καὶ ἡμεῖς πάντοτε αὐτῷ εὐάρεστοι εὑρεθῆναι, ἐν μηδενὶ τῷ νόμῳ τῆς κακίας ὑποτασσόμενοι, ἵνα τοῦ νόμου τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς καταξιωθέντες  δυνηθῶμεν  δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ τῆς κακίας νόμου τῶν  παθῶν ἀπαλλαγῆναι  καὶ τῆς αἰωνίου  ζωῆς ἐπιλαβέσθαι, καὶ οὕτως ἐν πάσαις  ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ  ἁπλῶς  ἀναστραφέντες  καὶ  πᾶν  τὸ  θέλημα  τοῦ  θεοῦ  διὰ  τῆς  χάριτος  αὐτοῦ ἐπιτελέσαντες καὶ ἄμωμοι διὰ τοῦ νόμου τοῦ πνεύματος καὶ ἄσπιλοι καταρτισθέντες τῆς αἰωνίου ζωῆς ἄξιοι γενώμεθα, σὺν τῷ κυρίῳ εἰς αἰῶνας αἰώνων  ἐν ἀθανάτῳ βασιλείᾳ ἀπολαύοντες τῶν ἐκεῖ ἀγαθῶν. ∆όξα τῇ μεγαλωσύνῃ καὶ ἀγαθότητι αὐτοῦ. Ἀμήν.
 
παθῶν νόμον τὸν ἐν τῇ καρδίᾳ ἐγγεγραμμένον,  αὐτὴν δὴ τὴν ἐνέργειαν τῆς κακίας, τουτέστι τὴν  ἁμαρτίαν τὴν ἐμποδίζουσαν τῇ ψυχῇ καὶ κωλύουσαν εἰς τὴν ζωὴν τῆς βασιλείας εἰσελθεῖν. ἔστι δὲ καὶ ὁ ἀφανὴς νόμος τοῦ πνεύματος τῆς θεότητος ὁ ζῶν καὶ ἀντιλαμβανόμενος τῆς ἀγωνιζομένης ψυχῆς πρὸς τοὺς τῆς κακίας νόμους. 27.2.8 τὸ οὖν τοῦ ἀνθρώπου ἔργον ἔοικε τῷ τοῦ κυρίου ἔργῳ. ὥσπερ γὰρ ὁ κύριος κατέλθων  εἰς τὴν γῆν πολλὰ παθεῖν ὑπέμεινεν ὑβρισθεὶς καὶ ἀτιμασθεὶς καὶ σταυρωθείς, ἔπειτα καὶ «εἰς τὰ κατώτερα  μέρη» κατῆλθε  «τῆς γῆς» διὰ τὴν  ἑαυτοῦ κληρονομίαν  (τουτέστι τὰς πιστὰς καὶ ἀξίας αὐτοῦ ψυχάς), οὕτω καὶ οἱ Χριστιανοὶ πολλὰ παθεῖν ὑπομένουσιν, ἕως θανάτου πρὸς τὴν κακίαν ἀγωνιζόμενοι  διὰ τὴν ἐπουράνιον αὐτῶν κληρονομίαν, ἥτις ἐστὶν αὐτὸς ὁ κύριος. 27.2.9  Σπουδάσωμεν τοίνυν  καὶ ἡμεῖς πάντοτε αὐτῷ εὐάρεστοι εὑρεθῆναι, ἐν μηδενὶ τῷ νόμῳ τῆς κακίας ὑποτασσόμενοι, ἵνα τοῦ νόμου τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς καταξιωθέντες  δυνηθῶμεν  δι' αὐτοῦ καὶ τοῦ τῆς κακίας νόμου τῶν  παθῶν ἀπαλλαγῆναι  καὶ τῆς αἰωνίου  ζωῆς ἐπιλαβέσθαι, καὶ οὕτως ἐν πάσαις  ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ  ἁπλῶς  ἀναστραφέντες  καὶ  πᾶν  τὸ  θέλημα  τοῦ  θεοῦ  διὰ  τῆς  χάριτος  αὐτοῦ ἐπιτελέσαντες καὶ ἄμωμοι διὰ τοῦ νόμου τοῦ πνεύματος καὶ ἄσπιλοι καταρτισθέντες τῆς αἰωνίου ζωῆς ἄξιοι γενώμεθα, σὺν τῷ κυρίῳ εἰς αἰῶνας αἰώνων  ἐν ἀθανάτῳ βασιλείᾳ ἀπολαύοντες τῶν ἐκεῖ ἀγαθῶν. ∆όξα τῇ μεγαλωσύνῃ καὶ ἀγαθότητι αὐτοῦ. Ἀμήν.
Line 208: Line 208:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
136
 
136
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀναστάσει δὲ καὶ τὸ σῶμα ἐγείρει καὶ τῆς ἀθανάτου δόξης καταξιώσει. ἐνεδύσατο γὰρ ἡ ψυχὴ τότε ἔνδυμα θανάτου, τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἐνορᾶν τὸν ἴδιον δεσπότην οὐκ ἠδύνατο· ἐλθόντος δὲ τοῦ σωτῆρος φησὶν Ἰωάννης· «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», τουτέστιν  ὁ τὸν  ἀόρατον  θάνατον  τοῦ καλύμματος  τοῦ σκότους, «τὸ φρόνημα  τῆς σαρκὸς» περιαιρῶν,  καὶ ἐκ νεκρότητος  παθῶν  ἀνιστῶν  τὴν  ψυχήνκαὶ πάλιν θεωρεῖν τοῖς νοεροῖς αὐτῆς ὀφθαλμοῖς τὸν ἴδιον δεσπότην 28.1.5 κατηξιώθη. ἴδε ἀληθῶς  τὸ  πρῶτον  καὶ  μεῖζον  πάντων  ἔργων  ὧν  ἐποίησεν  ἔργον  αἰώνιον·  ψυχὴν ἀνέστησεν ἀπὸ θανάτου αἰωνίου. τὰς χωλὰς οὖν καὶ τυφλὰς καὶ παραλελυμένας ψυχὰς ἦλθεν ὁ κύριος ἰάσασθαι· ἰδὲ μεῖζον ἔργον τῶν φαινομένων  σημείων. πάλιν τί ἐποίησεν ἔργον μεῖζον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὁ κύριος, ὅτι ἐπήγγελται «μείζονα τούτων ἔργα» ποιῆσαι, ἐὰν μή, φησίν, «μείζονα τούτων»  ποιήσω, μὴ πιστεύσητέ μοι; ἣν ἐνέστησε ψυχὴν  ἐκ  τοῦ  αἰωνίου  θανάτου,  εἰσήγαγεν  αὐτὴν  εἰς  κόσμον  θεότητος  οὐράνιον, πνευματικὸν καὶ αἰώνιον»ἐν σκέπῃ, γάρ φησι, τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται» καὶ ἥλιον δικαιοσύνης ἔδωκεν αὐτῇ ἑαυτόν, τὸν φωτίζοντα αὐτὴν φωτὶ αἰωνίῳ, εἰσήγαγεν αὐτὴν καὶ εἰς τὴν γῆν τῶν  ζώντων  διὰ τοῦ φωτὸς  τῆς θεότητος τοῦ πνεύματος, ἵν' ὥσπερ τὸ σῶμα τοῦτο ἐπὶ γῆς περιπατεῖ καὶ ἐργάζεται τὰ ἔργα τῆς γῆς, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ εἰσελθοῦσα εἰς τὴν ἀόρατον τῆς χάριτος γῆν ἡ ἄνωθεν  γεννηθεῖσα ἐν αὐτῇ αὐλίζηται καὶ εἰς ἐκείνην ἐργάζηται 28.1.6 ἔργα θεϊκὰ ἀρετῶν τοῦ πνεύματος. ὡς ἔλεγεν ὁ κύριος·
 
ἀναστάσει δὲ καὶ τὸ σῶμα ἐγείρει καὶ τῆς ἀθανάτου δόξης καταξιώσει. ἐνεδύσατο γὰρ ἡ ψυχὴ τότε ἔνδυμα θανάτου, τὴν ἁμαρτίαν, καὶ ἐνορᾶν τὸν ἴδιον δεσπότην οὐκ ἠδύνατο· ἐλθόντος δὲ τοῦ σωτῆρος φησὶν Ἰωάννης· «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», τουτέστιν  ὁ τὸν  ἀόρατον  θάνατον  τοῦ καλύμματος  τοῦ σκότους, «τὸ φρόνημα  τῆς σαρκὸς» περιαιρῶν,  καὶ ἐκ νεκρότητος  παθῶν  ἀνιστῶν  τὴν  ψυχήνκαὶ πάλιν θεωρεῖν τοῖς νοεροῖς αὐτῆς ὀφθαλμοῖς τὸν ἴδιον δεσπότην 28.1.5 κατηξιώθη. ἴδε ἀληθῶς  τὸ  πρῶτον  καὶ  μεῖζον  πάντων  ἔργων  ὧν  ἐποίησεν  ἔργον  αἰώνιον·  ψυχὴν ἀνέστησεν ἀπὸ θανάτου αἰωνίου. τὰς χωλὰς οὖν καὶ τυφλὰς καὶ παραλελυμένας ψυχὰς ἦλθεν ὁ κύριος ἰάσασθαι· ἰδὲ μεῖζον ἔργον τῶν φαινομένων  σημείων. πάλιν τί ἐποίησεν ἔργον μεῖζον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὁ κύριος, ὅτι ἐπήγγελται «μείζονα τούτων ἔργα» ποιῆσαι, ἐὰν μή, φησίν, «μείζονα τούτων»  ποιήσω, μὴ πιστεύσητέ μοι; ἣν ἐνέστησε ψυχὴν  ἐκ  τοῦ  αἰωνίου  θανάτου,  εἰσήγαγεν  αὐτὴν  εἰς  κόσμον  θεότητος  οὐράνιον, πνευματικὸν καὶ αἰώνιον»ἐν σκέπῃ, γάρ φησι, τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται» καὶ ἥλιον δικαιοσύνης ἔδωκεν αὐτῇ ἑαυτόν, τὸν φωτίζοντα αὐτὴν φωτὶ αἰωνίῳ, εἰσήγαγεν αὐτὴν καὶ εἰς τὴν γῆν τῶν  ζώντων  διὰ τοῦ φωτὸς  τῆς θεότητος τοῦ πνεύματος, ἵν' ὥσπερ τὸ σῶμα τοῦτο ἐπὶ γῆς περιπατεῖ καὶ ἐργάζεται τὰ ἔργα τῆς γῆς, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ εἰσελθοῦσα εἰς τὴν ἀόρατον τῆς χάριτος γῆν ἡ ἄνωθεν  γεννηθεῖσα ἐν αὐτῇ αὐλίζηται καὶ εἰς ἐκείνην ἐργάζηται 28.1.6 ἔργα θεϊκὰ ἀρετῶν τοῦ πνεύματος. ὡς ἔλεγεν ὁ κύριος·
Line 235: Line 235:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
137
 
137
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀνακεκαλυμμένῳ  προσώπῳ προσέχειν εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, ὑπὸ δεσμοὺς κακίας ὄντες  καὶ  μηδέπω  ἐλευθερωθέντες  28.2.2 ἐκ τῆς  δουλείας  τῆς  ἁμαρτίας. νῦν  δὲ οἱ ἔχοντες  τὸν νόμον τοῦ πνεύματος  καὶ ἐλευθερωθέντες  ἐκ τῆς δουλείας τῆς ἁμαρτίας καὶ  τὴν  ἐπουράνιον  δικαιοσύνην  ἐργαζόμενοι  διὰ  τῆς  χάριτος  ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν τοῦ φωτὸς Χριστοῦ κατανοοῦσι,  τῷ πνεύματι  αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀνακραθέντες. ταῦτά ἐστι τὰ «μείζονα» καὶ ἀληθινὰ  «ἔργα», ἃ  ἐπηγγείλατο  ποιεῖν ὁ κύριος.  καὶ  διὰ  ταῦτα  τὰ  ἔργα  ἦλθεν,  ἵνα  τὴν  θανατωθεῖσαν  τοῖς  πάθεσι  ψυχὴν ἀναστήσῃ καὶ εἰσαγάγῃ αὐτὴν εἰς κόσμον ἀληθῆ θεότητος, ἵν'  ἔχῃ ἡ ψυχὴ οὔρανον καινὸν  καὶ  ἥλιον  δικαιοσύνης καὶ γῆν φωτὸς ζῶντος, εἰς ἣν κατοικεῖν  δύναται, καὶ βρῶσιν ἀληθινὴν καὶ πόσιν πνευματικὴν καὶ ἔργον ἄφθαρτον ζωῆς καὶ οἶκον καὶ πόλιν οὐράνιον  καὶ ἐνδύματα τοῦ πνεύματος  θεῖα  καὶ στεφάνους τῆς χάριτος ἀφθάρ28.2.3 τους. καὶ πάντα ἁπλῶς, ἅπερ τὸ σῶμα ἔχει ἐνταῦθα, κατὰ τὴν εἰκόνα ταύτην καὶ ἡ ψυχὴ ἐκ  τῆς  ἀφθάρτου  δόξης  τοῦ  πνεύματος  κατασκευαζόμενα  αὐτῇ  ὑπὸ  θεοῦ  ἔχειν καταξιοῦται. ἀλλ' ἐπὰν ἀκούσῃς ὅτι ἡ ψυχὴ ἔχει ἀληθινὸν ἥλιον τὸν κύριον καὶ αὐτὸν ζωὴν καὶ αὐτὸν βρῶσιν καὶ πόσιν, μηδὲν ἐπίγειον ἢ χοϊκὸν νοήσῃς. τὰ γὰρ ἄφθαρτα ὡς ἄφθαρτα ἐννόει. ἄρρητα γὰρ καὶ ἀλάλητα τὰ τοῦ πνεύματος μυστήριά εἰσιν ἐν τῇ ψυχῇ ὑπὸ τοῦ κυρίου γινόμενα, ἃ πείρᾳ τοῖς ἀξίοις γινώσκεται, γλώσσῃ δὲ καὶ στόματι σαρκὸς λαληθῆναι  ἀδύνατον  ἢ μόνον σκιάς τινας  καὶ εἰκόνας ἐν ὑποδείγματι  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἔστι λαμβάνειν. ἐκεῖνα γὰρ ὄντως ἄφθαρτα τυγχάνει, ἅ ἐστι πάντα ἐκ τοῦ θεϊκοῦ πνεύματος  ταῖς ἀξίαις ψυχαῖς ὑπὸ τοῦ κυρίου ἐπηγγελμένα  28.2.4 ἄρρητα καὶ αἰώνια ἀγαθά. «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς» τὴν ψυχὴν τὴν κατ' εἰκόνα αὐτοῦ κτισθεῖσαν, ὥστε ἑαυτὸν χαρίσασθαι αὐτῇ ποικίλως ἐν αὐτῇ κοσμούμενον καὶ τῆς ἰδίας φύσεως κοινωνὸν αὐτὴν  καθιστῶντα,  καὶ  οὕτω  συνανακραθεῖσα ἑνοῦται  τῷ  κυρίῳ, πνεῦμα  καὶ αὐτὴ γινομένη. ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἀνίσταται ἀπὸ τῆς πτώσεως καὶ τῆς νεκρώσεως τῶν παθῶν ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ πνεύματος, καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰσέρχεται τῷ φρονήματι καὶ τῇ τοῦ νοὸς ὑποστάσει εἰς τὸν κόσμον τῆς θεότητος καὶ εἰς τὴν ἄρρητον  δόξαν καὶ συνάπτεται τῷ Χριστῷ εἰς ἓν πνεῦμα μετ' αὐτοῦ γινομένη. διὰ τοῦτο γὰρ ἡ ἔλευσις αὐτοῦ γεγένηται, ἵνα ταῦτα τὰ μυστήρια καὶ τὰ θαυμάσια καὶ τὰ παράδοξα ποιήσῃ μετὰ τῆς ψυχῆς τῆς ἀγαπώσης αὐτὸν τελείως, ἐν τῷ κόσμῳ ἔτι οὔσης· ἐν δὲ τῇ ἀναστάσει καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα καταξιοῦται τούτων τῶν χαρισμάτων, καὶ τότε συνδοξασθήσεται τῇ ψυχῇ τῇ ἀπὸ τοῦ νῦν διὰ τῆς 28.2.5 δυνάμεως  τοῦ  πνεύματος δοξασθείσῃ. οὐαί, εἴ τις οὐκ ἐζήτησε καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν ἔλαβεν ἐν πληροφορίᾳ τὴν ζωὴν τῆς κοινωνίας τοῦ πνεύματος καὶ τῆς δόξης ἐκείνης μέτοχος οὐ γέγονε καὶ ἐκ τῆς νεκρότητος τῶν παθῶν ἀναστῆναι ὑπὸ  τοῦ  πνεύματος  οὐ  κατηξιώθη,  ὅτι  γυμνὸς  καὶ  ἔρημος  ἀπὸ  κοινωνίας  θεοῦ ἀπομείνας ἔξω τῶν πυλῶν τῆς βασιλείας ἀποκλεισθήσεται. 28.2.6 Παρακαλέσωμεν οὖν τὸν κύριον, ἐν πάσῃ πίστει καὶ ἀγάπῃ πάσαις ταῖς ἐντολαῖς ἑαυτοὺς ἐκδόντες, ἵνα τῶν προειρημένων  ἀγαθῶν τυχεῖν καταξιωθῶμεν  καὶ τῆς τοῦ πνεύματος αὐτοῦ κοινωνίας μέτοχοι γενέσθαι, ἵνα διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ  ἁγιασθέντες καὶ «ἄσπιλοι καὶ ἄμωμοι» καταρτισθέντες  καὶ τῆς αἰωνίου  ζωῆς ἄξιοι γενώμεθα εἰς τοὺς  αἰῶνας τῶν  αἰώνων. Ἀμήν.
 
ἀνακεκαλυμμένῳ  προσώπῳ προσέχειν εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ, ὑπὸ δεσμοὺς κακίας ὄντες  καὶ  μηδέπω  ἐλευθερωθέντες  28.2.2 ἐκ τῆς  δουλείας  τῆς  ἁμαρτίας. νῦν  δὲ οἱ ἔχοντες  τὸν νόμον τοῦ πνεύματος  καὶ ἐλευθερωθέντες  ἐκ τῆς δουλείας τῆς ἁμαρτίας καὶ  τὴν  ἐπουράνιον  δικαιοσύνην  ἐργαζόμενοι  διὰ  τῆς  χάριτος  ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν τοῦ φωτὸς Χριστοῦ κατανοοῦσι,  τῷ πνεύματι  αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀνακραθέντες. ταῦτά ἐστι τὰ «μείζονα» καὶ ἀληθινὰ  «ἔργα», ἃ  ἐπηγγείλατο  ποιεῖν ὁ κύριος.  καὶ  διὰ  ταῦτα  τὰ  ἔργα  ἦλθεν,  ἵνα  τὴν  θανατωθεῖσαν  τοῖς  πάθεσι  ψυχὴν ἀναστήσῃ καὶ εἰσαγάγῃ αὐτὴν εἰς κόσμον ἀληθῆ θεότητος, ἵν'  ἔχῃ ἡ ψυχὴ οὔρανον καινὸν  καὶ  ἥλιον  δικαιοσύνης καὶ γῆν φωτὸς ζῶντος, εἰς ἣν κατοικεῖν  δύναται, καὶ βρῶσιν ἀληθινὴν καὶ πόσιν πνευματικὴν καὶ ἔργον ἄφθαρτον ζωῆς καὶ οἶκον καὶ πόλιν οὐράνιον  καὶ ἐνδύματα τοῦ πνεύματος  θεῖα  καὶ στεφάνους τῆς χάριτος ἀφθάρ28.2.3 τους. καὶ πάντα ἁπλῶς, ἅπερ τὸ σῶμα ἔχει ἐνταῦθα, κατὰ τὴν εἰκόνα ταύτην καὶ ἡ ψυχὴ ἐκ  τῆς  ἀφθάρτου  δόξης  τοῦ  πνεύματος  κατασκευαζόμενα  αὐτῇ  ὑπὸ  θεοῦ  ἔχειν καταξιοῦται. ἀλλ' ἐπὰν ἀκούσῃς ὅτι ἡ ψυχὴ ἔχει ἀληθινὸν ἥλιον τὸν κύριον καὶ αὐτὸν ζωὴν καὶ αὐτὸν βρῶσιν καὶ πόσιν, μηδὲν ἐπίγειον ἢ χοϊκὸν νοήσῃς. τὰ γὰρ ἄφθαρτα ὡς ἄφθαρτα ἐννόει. ἄρρητα γὰρ καὶ ἀλάλητα τὰ τοῦ πνεύματος μυστήριά εἰσιν ἐν τῇ ψυχῇ ὑπὸ τοῦ κυρίου γινόμενα, ἃ πείρᾳ τοῖς ἀξίοις γινώσκεται, γλώσσῃ δὲ καὶ στόματι σαρκὸς λαληθῆναι  ἀδύνατον  ἢ μόνον σκιάς τινας  καὶ εἰκόνας ἐν ὑποδείγματι  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἔστι λαμβάνειν. ἐκεῖνα γὰρ ὄντως ἄφθαρτα τυγχάνει, ἅ ἐστι πάντα ἐκ τοῦ θεϊκοῦ πνεύματος  ταῖς ἀξίαις ψυχαῖς ὑπὸ τοῦ κυρίου ἐπηγγελμένα  28.2.4 ἄρρητα καὶ αἰώνια ἀγαθά. «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς» τὴν ψυχὴν τὴν κατ' εἰκόνα αὐτοῦ κτισθεῖσαν, ὥστε ἑαυτὸν χαρίσασθαι αὐτῇ ποικίλως ἐν αὐτῇ κοσμούμενον καὶ τῆς ἰδίας φύσεως κοινωνὸν αὐτὴν  καθιστῶντα,  καὶ  οὕτω  συνανακραθεῖσα ἑνοῦται  τῷ  κυρίῳ, πνεῦμα  καὶ αὐτὴ γινομένη. ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἀνίσταται ἀπὸ τῆς πτώσεως καὶ τῆς νεκρώσεως τῶν παθῶν ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ πνεύματος, καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν εἰσέρχεται τῷ φρονήματι καὶ τῇ τοῦ νοὸς ὑποστάσει εἰς τὸν κόσμον τῆς θεότητος καὶ εἰς τὴν ἄρρητον  δόξαν καὶ συνάπτεται τῷ Χριστῷ εἰς ἓν πνεῦμα μετ' αὐτοῦ γινομένη. διὰ τοῦτο γὰρ ἡ ἔλευσις αὐτοῦ γεγένηται, ἵνα ταῦτα τὰ μυστήρια καὶ τὰ θαυμάσια καὶ τὰ παράδοξα ποιήσῃ μετὰ τῆς ψυχῆς τῆς ἀγαπώσης αὐτὸν τελείως, ἐν τῷ κόσμῳ ἔτι οὔσης· ἐν δὲ τῇ ἀναστάσει καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα καταξιοῦται τούτων τῶν χαρισμάτων, καὶ τότε συνδοξασθήσεται τῇ ψυχῇ τῇ ἀπὸ τοῦ νῦν διὰ τῆς 28.2.5 δυνάμεως  τοῦ  πνεύματος δοξασθείσῃ. οὐαί, εἴ τις οὐκ ἐζήτησε καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν ἔλαβεν ἐν πληροφορίᾳ τὴν ζωὴν τῆς κοινωνίας τοῦ πνεύματος καὶ τῆς δόξης ἐκείνης μέτοχος οὐ γέγονε καὶ ἐκ τῆς νεκρότητος τῶν παθῶν ἀναστῆναι ὑπὸ  τοῦ  πνεύματος  οὐ  κατηξιώθη,  ὅτι  γυμνὸς  καὶ  ἔρημος  ἀπὸ  κοινωνίας  θεοῦ ἀπομείνας ἔξω τῶν πυλῶν τῆς βασιλείας ἀποκλεισθήσεται. 28.2.6 Παρακαλέσωμεν οὖν τὸν κύριον, ἐν πάσῃ πίστει καὶ ἀγάπῃ πάσαις ταῖς ἐντολαῖς ἑαυτοὺς ἐκδόντες, ἵνα τῶν προειρημένων  ἀγαθῶν τυχεῖν καταξιωθῶμεν  καὶ τῆς τοῦ πνεύματος αὐτοῦ κοινωνίας μέτοχοι γενέσθαι, ἵνα διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ  ἁγιασθέντες καὶ «ἄσπιλοι καὶ ἄμωμοι» καταρτισθέντες  καὶ τῆς αἰωνίου  ζωῆς ἄξιοι γενώμεθα εἰς τοὺς  αἰῶνας τῶν  αἰώνων. Ἀμήν.
Line 258: Line 258:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
138
 
138
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
προσδοκῶντες «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν τοῦ κυρίου παρά29.1.2 δοσιν τὴν  προσκύνησιν τῇ ἁγίᾳ τριάδι προσκομίζουσιν. τὴν ἀρχὴν οὖν τῆς τοιαύτης ζητήσεως εὐθέως καὶ ὀρθῶς ὀφείλουσι ποιεῖσθαι, ὅλην τὴν ἀγαθὴν ὁρμὴν καὶ ὀξύτητα τοῦ  πόθου  ἐν  τῇ  τῆς  πίστεως  νήψει  καὶ  ἐναρέτου  νοὸς  στοργῇ  καὶ  τῶν  ἀγαθῶν λογισμῶν  εὐθύτητι  ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν  σπουδαζέτωσαν ἐν  πάσῃ  διαγωγῇ,  ἵνα διὰ τῶν ἀγαθῶν  ἐννοιῶν  καὶ  τῇ  τῶν  καλῶν  μνήμῃ»ὅσα  ἐστὶν  ἀληθῆ»  καὶ  «δίκαια»  καὶ
 
προσδοκῶντες «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν τοῦ κυρίου παρά29.1.2 δοσιν τὴν  προσκύνησιν τῇ ἁγίᾳ τριάδι προσκομίζουσιν. τὴν ἀρχὴν οὖν τῆς τοιαύτης ζητήσεως εὐθέως καὶ ὀρθῶς ὀφείλουσι ποιεῖσθαι, ὅλην τὴν ἀγαθὴν ὁρμὴν καὶ ὀξύτητα τοῦ  πόθου  ἐν  τῇ  τῆς  πίστεως  νήψει  καὶ  ἐναρέτου  νοὸς  στοργῇ  καὶ  τῶν  ἀγαθῶν λογισμῶν  εὐθύτητι  ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν  σπουδαζέτωσαν ἐν  πάσῃ  διαγωγῇ,  ἵνα διὰ τῶν ἀγαθῶν  ἐννοιῶν  καὶ  τῇ  τῶν  καλῶν  μνήμῃ»ὅσα  ἐστὶν  ἀληθῆ»  καὶ  «δίκαια»  καὶ
Line 279: Line 279:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
139
 
139
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας 29.1.10 καὶ νυκτός». εἰ δὲ χρεία σιωπῆς, ἐν πόθῳ καὶ πόνῳ νοὸς τὴν ἀντίληψιν τῆς χάριτος ἐκδεχόμενος καὶ διὰ τῆς τοῦ σώματος προσκαρτερήσεως  καὶ  γονυκλισίας  καὶ  εὐχῆς  τοὺς  πνευματικοὺς  θησαυροὺς  τῆς ἐπουρανίου  δωρεᾶς  ἐν  ἐπιθυμίᾳ  καὶ  δίψει  διὰ  πίστεως  πάντοτε  ἐκζητῶν  καὶ συναγαγέτω ἑαυτὴν ἡ ψυχὴ ἀπὸ τῆς ὕλης τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ῥεμβασμοῦ τῶν λογισμῶν μάλιστα ἐν τῇ εὐχῇ ὅση δύναμις. 29.1.11  Ὥσπερ γὰρ κατὰ τὸ σωματικὸν ὁπόταν τις ἐργάζηται, ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος εἰς τὸ ἔργον συνῆκται ἀλλήλοις  βοηθοῦντα καὶ πάντα τὰ μέλη τὸ ἔργον ἀποτελοῦσιν, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πάντοτε μέν, ἐξαιρέτως δὲ ἐν ταῖς  ὥραις  τῆς  εὐχῆς, μὴ ἤτω  ἀλλαχοῦ  τοῖς  διαλογισμοῖς  ἑκουσιῶς ῥεμβομένη  καὶ διασκορπισμένη, ἀλλ' ὅση δύναμις πάντα τὰ ὁρώμενα τῷ σωματικῷ ὀφθαλμῷ διὰ τὸν θεὸν  ὑπερορῶσα βίᾳ ἑαυτὴν  συναγέτω  ἀπὸ πασῶν  συνηθειῶν  καὶ  προλήψεων  οὐκ ὀρθῶν, ἔχουσα πρὸ ὀφθαλμῶν διαπαντὸς τὸν τοῦ θεοῦ φόβον, ἵνα ὅλα τὰ μέλη τῶν νοημάτων  αὐτῆς ἐν τῇ εὐχῇ  συνηγμένα  τυγχάνωσι,  τὴν  προσδοκίαν τοῦ κυρίου ἐν πίστει δεχομένης, πότε ἐπιστῇ αὐτῇ διὰ τῆς ἐνεργοῦς ἐπισκέψεως ἡ τοῦ πνεύματος χάρις ἡ  διδάσκουσα αὐτὴν  καὶ  δωρουμένη  εὐχὴν  ἀληθινήν,  ἀπερίσπαστον,  ἀρέμβαστον, καθαράν, ἵνα τότε προσκυνήσῃ ἡ ψυχὴ τῷ θεῷ καθὼς δεῖ «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» καὶ  προσεύξηται  διὰ  τῆς  χάριτος  ἐν  ἀγαλλιάσει  καὶ  εὐφροσύνῃ  πνευματικῇ.  29.2.1
 
βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας 29.1.10 καὶ νυκτός». εἰ δὲ χρεία σιωπῆς, ἐν πόθῳ καὶ πόνῳ νοὸς τὴν ἀντίληψιν τῆς χάριτος ἐκδεχόμενος καὶ διὰ τῆς τοῦ σώματος προσκαρτερήσεως  καὶ  γονυκλισίας  καὶ  εὐχῆς  τοὺς  πνευματικοὺς  θησαυροὺς  τῆς ἐπουρανίου  δωρεᾶς  ἐν  ἐπιθυμίᾳ  καὶ  δίψει  διὰ  πίστεως  πάντοτε  ἐκζητῶν  καὶ συναγαγέτω ἑαυτὴν ἡ ψυχὴ ἀπὸ τῆς ὕλης τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ῥεμβασμοῦ τῶν λογισμῶν μάλιστα ἐν τῇ εὐχῇ ὅση δύναμις. 29.1.11  Ὥσπερ γὰρ κατὰ τὸ σωματικὸν ὁπόταν τις ἐργάζηται, ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματος εἰς τὸ ἔργον συνῆκται ἀλλήλοις  βοηθοῦντα καὶ πάντα τὰ μέλη τὸ ἔργον ἀποτελοῦσιν, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ πάντοτε μέν, ἐξαιρέτως δὲ ἐν ταῖς  ὥραις  τῆς  εὐχῆς, μὴ ἤτω  ἀλλαχοῦ  τοῖς  διαλογισμοῖς  ἑκουσιῶς ῥεμβομένη  καὶ διασκορπισμένη, ἀλλ' ὅση δύναμις πάντα τὰ ὁρώμενα τῷ σωματικῷ ὀφθαλμῷ διὰ τὸν θεὸν  ὑπερορῶσα βίᾳ ἑαυτὴν  συναγέτω  ἀπὸ πασῶν  συνηθειῶν  καὶ  προλήψεων  οὐκ ὀρθῶν, ἔχουσα πρὸ ὀφθαλμῶν διαπαντὸς τὸν τοῦ θεοῦ φόβον, ἵνα ὅλα τὰ μέλη τῶν νοημάτων  αὐτῆς ἐν τῇ εὐχῇ  συνηγμένα  τυγχάνωσι,  τὴν  προσδοκίαν τοῦ κυρίου ἐν πίστει δεχομένης, πότε ἐπιστῇ αὐτῇ διὰ τῆς ἐνεργοῦς ἐπισκέψεως ἡ τοῦ πνεύματος χάρις ἡ  διδάσκουσα αὐτὴν  καὶ  δωρουμένη  εὐχὴν  ἀληθινήν,  ἀπερίσπαστον,  ἀρέμβαστον, καθαράν, ἵνα τότε προσκυνήσῃ ἡ ψυχὴ τῷ θεῷ καθὼς δεῖ «ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» καὶ  προσεύξηται  διὰ  τῆς  χάριτος  ἐν  ἀγαλλιάσει  καὶ  εὐφροσύνῃ  πνευματικῇ.  29.2.1
Line 306: Line 306:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
140
 
140
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τῷ προφήτῃ· «ὃν τρόπον εὐφρανθήσεται  νυμφίος  ἐπὶ νύμφῃ,  οὕτως εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ σοί».  29.2.4 Ὑπόδειγμα δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὁρωμένου κόσμου λάβωμεν. ὥσπερ οἰκία ἔχουσα τὸν κατασκευάσαντα δεσπότην καὶ βασιλέα αὐτῆς ἐν ἑαυτῇ κατοικοῦντα πάντα  τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ ἐν ἑαυτῇ φέρεικαὶ γὰρ  ἐκεῖ  ὁ πλοῦτος  καὶ οἱ διάφοροι τῶν κειμηλίων  αὐτοῦ θησαυροὶ ἀπόκεινται,  ἐκεῖ τὰ ὅλα ἐνδύματα  τῆς διαφόρου  χλιδῆς ἀποτεθησαύρισται, ἐκεῖ καθαρότης πολλὴ θυμιαμάτων καὶ πάσης εὐωδίας ηὐτρέπισται, ἐκεῖ εὐωχίαι καὶ ἑορταὶ πάντοτε γίνονται  διὰ τὸν δεσπότην τοῦ οἴκου, καὶ ἁπαξαπλῶς πᾶσα ἀπόλαυσις τρυφῆς καὶ πᾶσα καλλονὴ  λαμ29.2.5 πρότητος καὶ δόξης, τὸν αὐτὸν τρόπον  καὶ  ἡ  ψυχὴ  ἡ  καταξιωθεῖσα  διὰ  πολλῆς  πίστεως  καὶ  πάσης  ἀρετῆς  τὸν κατασκευάσαντα δεσπότην καὶ βασιλέα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ σώματος αὐτῆς ὑποδέξασθαι καὶ νύμφη αὐτοῦ ἁγία καὶ καθαρὰ γενέσθαι διὰ τῆς ἀρρήτου καὶ μυστικῆς τοῦ πνεύματος κοινωνίας  ἐκεῖ ἔχει θησαυροὺς «τῆς σοφίας καὶ γνώσεως» ἀποκρύφους, οἱ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ  σώματος  αὐτῆς  ἐναπόκεινται,  ἐκεῖ  τὰ  ἐπουράνια  καὶ  φωτεινὰ  τοῦ  πνεύματος ἐνδύματα πάσης καλλονῆς  ὑπεραίροντα ἐναποτεθησαύρισται, ἐκεῖ εὐωδία πνεύματος ἁγίου πεπλήρωται, ἐκεῖ ἑορταὶ ἁγίων ἀγγέλων καὶ δυνάμεων πάντοτε ἐπιτελοῦνται διὰ τὸν  ἐνοικοῦντα  δεσπότην  καὶ  βασιλέα Χριστόν, καὶ  ἁπαξαπλῶς  πάσης εὐφροσύνης πνευματικῆς  καὶ ἀπολαύσεως  οὐρανίου ἡ τοιαύτη ψυχὴ πάντοτε ἐμπίπλαται, ἔχουσα τὸν  ἐπουράνιον  νυμφίον  ἀδιαλείπτως  μεθ'  ἑαυτῆς  τῷ  οἴκῳ  τοῦ  σώματος  αὐτῆς ἐνοικοῦντα.  μακαρία  ὄντως  ἡ  ψυχὴ  ἐκείνη  ἡ  τοιούτων  29.2.6 ἀγαθῶν  ἐντεῦθεν καταξιωθεῖσα. οὐαὶ δὲ οἰκίᾳ τῇ μὴ ἐχούσῃ τὸν δεσπότην αὐτῆς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντα. ὥσπερ γὰρ ἡ ἐπίγειος οἰκία μὴ ἔχουσα τὸν ἴδιον δεσπότην κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ ἔρημος καὶ οἰκόπεδος διὰ τὴν ἀμέλειαν καθίσταται, καὶ ἐκεῖ κύνες καὶ χοῖροι εἰσίασι καὶ ἐξίασι, καὶ ἐκεῖ αἴλουροι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες ἐγκατοικοῦσιν, ἐκεῖ κοπριῶν γίνεται  ἀποθήκη καὶ πάσης 29.2.7 ἀκαθαρσίας καὶ δυσωδίας ἡ οἰκία ἐκείνη πληροῦται· οὕτως οὐαὶ ψυχῇ ἐκείνῃ τῇ μὴ ἐγερθείσῃ διὰ τῆς χάριτος καὶ τῆς θείας δυνάμεως ἐκ τῆς πτώσεως καὶ πλάνης τῶν παθῶν τῆς κακίας καὶ μὴ ἐχούσῃ τὸν βασιλέα αὐτῆς Χριστὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ σώματος αὐτῆς, ὅτι ἐκεῖ τῶν ὄντως πονηρῶν  κοπριῶν (τουτέστι τῶν δυσωδεστάτων  ἁμαρτημάτων)  ἐστὶν ἀποθήκη, ἐκεῖ ἐχῖνοι  καὶ ἴβεις καὶ κόρακες, τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας, δι' ὧν τὰ πάθη τῆς κακίας ἐνεργούμενα ἐγκατοικοῦσιν ἀπὸ τῆς τοῦ  Ἀδὰμ  παραβάσεως  τὴν  νομὴν  εἰς  τὴν  ψυχὴν  ἔχοντα,  «ἐκεῖ  σειρῆνες»  «καὶ ὀνοκένταυροι» «καὶ δαιμόνια» κατὰ τὸ λόγιον τοῦ προφήτου «ὀρχήσονται», δι' ὧν οἱ πονηροὶ καὶ αἰσχροὶ καὶ μάταιοι καὶ γήϊνοι διαλογισμοὶ τῆς καρδίας ἡμῶν ἐνεργούμενοι βρύουσι καὶ ἀνεῳγμένων  τῶν θυρῶν τῆς ψυχῆς εἰσίασι καὶ ἐξίασι τὰ πονηρὰ καὶ ἄγρια θηρία καὶ ἑρπετά, πνεύματα  τῆς  πονηρίας. 29.2.8 Αὕτη δὲ ἡ κακὴ κληρονομία  τῶν παθῶν ἀπὸ τῆς παραβάσεως Ἀδὰμ πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι  ἐδόθη, ἀπολέσαντος ἐκείνου τὴν προτέραν τῆς  καθαρᾶς φύσεως εὐγένειαν  καὶ τὸ ἱερὸν ἀξίωμα καὶ τοῦ ὁρᾶν τὸν ἴδιον  δεσπότην  στερηθέντος  διὰ  τὴν  τῆς  ἐντολῆς  παράβασιν  καὶ  διὰ  τοῦτο ἐκπλανηθέντος  καὶ τοῦ παραδείσου ἐκβληθέντος. τὰ γὰρ προειρημένα κακὰ πάσῃ ψυχῇ ἐνοικεῖ καὶ ἐνεργεῖται  διὰ τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας τῇ μὴ ἐχούσῃ τὸν βασιλέα αὐτῆς Χριστὸν ἐν ἑαυτῇ κατοικοῦντα ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ ἐπιγνώσει καὶ πληροφορίᾳ, 29.2.9 δι' οὗ ἡ παντελὴς ἴασις τῆς καρδίας γενέσθαι δύναται. οὐαὶ δὲ τῇ μὴ παρακαλούσῃ καὶ δεομένῃ  τοῦ  δεσπότου  καὶ  βασιλέως  αὐτῆς  Χριστοῦ  ἀδιαλείπτως  ἐν  πίστει  καὶ πληροφορίᾳ, ἵνα ἐλθὼν καθαρίσῃ αὐτὴν ἀπὸ πάσης ῥυπαρίας καὶ δυσωδίας παθῶν καὶ λυτρώσηται αὐτὴν ἀπὸ τῶν προειρημένων πονηρῶν πνευμάτων καὶ ἰάσηται αὐτὴν ἀπὸ τῶν  ἀοράτων  τραυμάτων  τῶν  παθῶν  τῆς  κακίας  καὶ  οἰκοδομήσῃ  τὸν  οἶκον  τοῦ
 
τῷ προφήτῃ· «ὃν τρόπον εὐφρανθήσεται  νυμφίος  ἐπὶ νύμφῃ,  οὕτως εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ σοί».  29.2.4 Ὑπόδειγμα δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὁρωμένου κόσμου λάβωμεν. ὥσπερ οἰκία ἔχουσα τὸν κατασκευάσαντα δεσπότην καὶ βασιλέα αὐτῆς ἐν ἑαυτῇ κατοικοῦντα πάντα  τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ ἐν ἑαυτῇ φέρεικαὶ γὰρ  ἐκεῖ  ὁ πλοῦτος  καὶ οἱ διάφοροι τῶν κειμηλίων  αὐτοῦ θησαυροὶ ἀπόκεινται,  ἐκεῖ τὰ ὅλα ἐνδύματα  τῆς διαφόρου  χλιδῆς ἀποτεθησαύρισται, ἐκεῖ καθαρότης πολλὴ θυμιαμάτων καὶ πάσης εὐωδίας ηὐτρέπισται, ἐκεῖ εὐωχίαι καὶ ἑορταὶ πάντοτε γίνονται  διὰ τὸν δεσπότην τοῦ οἴκου, καὶ ἁπαξαπλῶς πᾶσα ἀπόλαυσις τρυφῆς καὶ πᾶσα καλλονὴ  λαμ29.2.5 πρότητος καὶ δόξης, τὸν αὐτὸν τρόπον  καὶ  ἡ  ψυχὴ  ἡ  καταξιωθεῖσα  διὰ  πολλῆς  πίστεως  καὶ  πάσης  ἀρετῆς  τὸν κατασκευάσαντα δεσπότην καὶ βασιλέα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ σώματος αὐτῆς ὑποδέξασθαι καὶ νύμφη αὐτοῦ ἁγία καὶ καθαρὰ γενέσθαι διὰ τῆς ἀρρήτου καὶ μυστικῆς τοῦ πνεύματος κοινωνίας  ἐκεῖ ἔχει θησαυροὺς «τῆς σοφίας καὶ γνώσεως» ἀποκρύφους, οἱ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ  σώματος  αὐτῆς  ἐναπόκεινται,  ἐκεῖ  τὰ  ἐπουράνια  καὶ  φωτεινὰ  τοῦ  πνεύματος ἐνδύματα πάσης καλλονῆς  ὑπεραίροντα ἐναποτεθησαύρισται, ἐκεῖ εὐωδία πνεύματος ἁγίου πεπλήρωται, ἐκεῖ ἑορταὶ ἁγίων ἀγγέλων καὶ δυνάμεων πάντοτε ἐπιτελοῦνται διὰ τὸν  ἐνοικοῦντα  δεσπότην  καὶ  βασιλέα Χριστόν, καὶ  ἁπαξαπλῶς  πάσης εὐφροσύνης πνευματικῆς  καὶ ἀπολαύσεως  οὐρανίου ἡ τοιαύτη ψυχὴ πάντοτε ἐμπίπλαται, ἔχουσα τὸν  ἐπουράνιον  νυμφίον  ἀδιαλείπτως  μεθ'  ἑαυτῆς  τῷ  οἴκῳ  τοῦ  σώματος  αὐτῆς ἐνοικοῦντα.  μακαρία  ὄντως  ἡ  ψυχὴ  ἐκείνη  ἡ  τοιούτων  29.2.6 ἀγαθῶν  ἐντεῦθεν καταξιωθεῖσα. οὐαὶ δὲ οἰκίᾳ τῇ μὴ ἐχούσῃ τὸν δεσπότην αὐτῆς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντα. ὥσπερ γὰρ ἡ ἐπίγειος οἰκία μὴ ἔχουσα τὸν ἴδιον δεσπότην κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ ἔρημος καὶ οἰκόπεδος διὰ τὴν ἀμέλειαν καθίσταται, καὶ ἐκεῖ κύνες καὶ χοῖροι εἰσίασι καὶ ἐξίασι, καὶ ἐκεῖ αἴλουροι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες ἐγκατοικοῦσιν, ἐκεῖ κοπριῶν γίνεται  ἀποθήκη καὶ πάσης 29.2.7 ἀκαθαρσίας καὶ δυσωδίας ἡ οἰκία ἐκείνη πληροῦται· οὕτως οὐαὶ ψυχῇ ἐκείνῃ τῇ μὴ ἐγερθείσῃ διὰ τῆς χάριτος καὶ τῆς θείας δυνάμεως ἐκ τῆς πτώσεως καὶ πλάνης τῶν παθῶν τῆς κακίας καὶ μὴ ἐχούσῃ τὸν βασιλέα αὐτῆς Χριστὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ σώματος αὐτῆς, ὅτι ἐκεῖ τῶν ὄντως πονηρῶν  κοπριῶν (τουτέστι τῶν δυσωδεστάτων  ἁμαρτημάτων)  ἐστὶν ἀποθήκη, ἐκεῖ ἐχῖνοι  καὶ ἴβεις καὶ κόρακες, τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας, δι' ὧν τὰ πάθη τῆς κακίας ἐνεργούμενα ἐγκατοικοῦσιν ἀπὸ τῆς τοῦ  Ἀδὰμ  παραβάσεως  τὴν  νομὴν  εἰς  τὴν  ψυχὴν  ἔχοντα,  «ἐκεῖ  σειρῆνες»  «καὶ ὀνοκένταυροι» «καὶ δαιμόνια» κατὰ τὸ λόγιον τοῦ προφήτου «ὀρχήσονται», δι' ὧν οἱ πονηροὶ καὶ αἰσχροὶ καὶ μάταιοι καὶ γήϊνοι διαλογισμοὶ τῆς καρδίας ἡμῶν ἐνεργούμενοι βρύουσι καὶ ἀνεῳγμένων  τῶν θυρῶν τῆς ψυχῆς εἰσίασι καὶ ἐξίασι τὰ πονηρὰ καὶ ἄγρια θηρία καὶ ἑρπετά, πνεύματα  τῆς  πονηρίας. 29.2.8 Αὕτη δὲ ἡ κακὴ κληρονομία  τῶν παθῶν ἀπὸ τῆς παραβάσεως Ἀδὰμ πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι  ἐδόθη, ἀπολέσαντος ἐκείνου τὴν προτέραν τῆς  καθαρᾶς φύσεως εὐγένειαν  καὶ τὸ ἱερὸν ἀξίωμα καὶ τοῦ ὁρᾶν τὸν ἴδιον  δεσπότην  στερηθέντος  διὰ  τὴν  τῆς  ἐντολῆς  παράβασιν  καὶ  διὰ  τοῦτο ἐκπλανηθέντος  καὶ τοῦ παραδείσου ἐκβληθέντος. τὰ γὰρ προειρημένα κακὰ πάσῃ ψυχῇ ἐνοικεῖ καὶ ἐνεργεῖται  διὰ τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας τῇ μὴ ἐχούσῃ τὸν βασιλέα αὐτῆς Χριστὸν ἐν ἑαυτῇ κατοικοῦντα ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ ἐπιγνώσει καὶ πληροφορίᾳ, 29.2.9 δι' οὗ ἡ παντελὴς ἴασις τῆς καρδίας γενέσθαι δύναται. οὐαὶ δὲ τῇ μὴ παρακαλούσῃ καὶ δεομένῃ  τοῦ  δεσπότου  καὶ  βασιλέως  αὐτῆς  Χριστοῦ  ἀδιαλείπτως  ἐν  πίστει  καὶ πληροφορίᾳ, ἵνα ἐλθὼν καθαρίσῃ αὐτὴν ἀπὸ πάσης ῥυπαρίας καὶ δυσωδίας παθῶν καὶ λυτρώσηται αὐτὴν ἀπὸ τῶν προειρημένων πονηρῶν πνευμάτων καὶ ἰάσηται αὐτὴν ἀπὸ τῶν  ἀοράτων  τραυμάτων  τῶν  παθῶν  τῆς  κακίας  καὶ  οἰκοδομήσῃ  τὸν  οἶκον  τοῦ
Line 323: Line 323:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
141
 
141
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
σώματος αὐτῆς ἐν ἁγιασμῷ καὶ καθαρότητι. καὶ οὕτως ἐνοικήσαντος  ἐν αὐτῇ πᾶσα καθαρότης καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀρετὴ καὶ σύνεσις καὶ γνῶσις καὶ σοφία τοῦ πνεύματος ἐκεῖ ἔσται,  καὶ  τοιαύτης  χάριτος  καταξιωθεῖσα  τότε  ἀξία  τῆς  βασιλείας  τῶν  οὐρανῶν καθίσταται.  29.2.10 Παρακαλέσωμεν  οὖν  καὶ  ἡμεῖς  τὸν  κύριον,  ἕως  καιρὸν  ἔχομεν μετανοίας, πάσῃ νήψει καὶ γρηγορότητι πίστεως καὶ προευτρεπίσωμεν ἑαυτοὺς ἐν πάσῃ ἐναρέτῳ πολιτείᾳ, ἵνα ἐλθὼν ὁ ἐπουράνιος βασιλεὺς Χριστὸς ἐνοικήσῃ ἐν ἡμῖν κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν  αὐτοῦ. ἄλλως γὰρ οὐκ ἐνδέχεται αὐτὸν παραγενέσθαι καὶ ἀναπαυθῆναι ἐν ἡμῖν,  ἐὰν  μὴ  πρότερον,  ὅσον  ἔχομεν  δυνάμεως  καὶ  ὁρμῆς,  παντὸς  πάθους  κακίας ἀλλοτριωθῶμεν καὶ πάσαις ἀρεταῖς πνευματικαῖς ἑνωθῶμεν, καὶ οὕτως τὸν οἶκον ἡμῶν προευτρεπισάντων καὶ μονὴν δεσποτικὴν ἑτοιμασάντων τότε τῇ ἰδίᾳ χρηστότητι ἐλθὼν ὁ κύριος κατοικήσει ἐν ἡμῖν καὶ μονὴν παρ' ἡμῖν ποιήσεται, καὶ οὕτως τῇ δυνάμει τῆς χάριτος αὐτοῦ αἱ ψυχαὶ ἡμῶν  καθαρισθεῖσαι καὶ τῇ τοῦ  πνεύματος  αὐτοῦ κοινωνίᾳ ἁγιασθεῖσαι  καὶ  «εἰς  μέτρον»  πνευματικῆς  «ἡλικίας»  ἐλθοῦσαι  τῆς  αἰωνίου  ζωῆς ἀξιωθήσονται, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
σώματος αὐτῆς ἐν ἁγιασμῷ καὶ καθαρότητι. καὶ οὕτως ἐνοικήσαντος  ἐν αὐτῇ πᾶσα καθαρότης καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀρετὴ καὶ σύνεσις καὶ γνῶσις καὶ σοφία τοῦ πνεύματος ἐκεῖ ἔσται,  καὶ  τοιαύτης  χάριτος  καταξιωθεῖσα  τότε  ἀξία  τῆς  βασιλείας  τῶν  οὐρανῶν καθίσταται.  29.2.10 Παρακαλέσωμεν  οὖν  καὶ  ἡμεῖς  τὸν  κύριον,  ἕως  καιρὸν  ἔχομεν μετανοίας, πάσῃ νήψει καὶ γρηγορότητι πίστεως καὶ προευτρεπίσωμεν ἑαυτοὺς ἐν πάσῃ ἐναρέτῳ πολιτείᾳ, ἵνα ἐλθὼν ὁ ἐπουράνιος βασιλεὺς Χριστὸς ἐνοικήσῃ ἐν ἡμῖν κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν  αὐτοῦ. ἄλλως γὰρ οὐκ ἐνδέχεται αὐτὸν παραγενέσθαι καὶ ἀναπαυθῆναι ἐν ἡμῖν,  ἐὰν  μὴ  πρότερον,  ὅσον  ἔχομεν  δυνάμεως  καὶ  ὁρμῆς,  παντὸς  πάθους  κακίας ἀλλοτριωθῶμεν καὶ πάσαις ἀρεταῖς πνευματικαῖς ἑνωθῶμεν, καὶ οὕτως τὸν οἶκον ἡμῶν προευτρεπισάντων καὶ μονὴν δεσποτικὴν ἑτοιμασάντων τότε τῇ ἰδίᾳ χρηστότητι ἐλθὼν ὁ κύριος κατοικήσει ἐν ἡμῖν καὶ μονὴν παρ' ἡμῖν ποιήσεται, καὶ οὕτως τῇ δυνάμει τῆς χάριτος αὐτοῦ αἱ ψυχαὶ ἡμῶν  καθαρισθεῖσαι καὶ τῇ τοῦ  πνεύματος  αὐτοῦ κοινωνίᾳ ἁγιασθεῖσαι  καὶ  «εἰς  μέτρον»  πνευματικῆς  «ἡλικίας»  ἐλθοῦσαι  τῆς  αἰωνίου  ζωῆς ἀξιωθήσονται, εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Line 345: Line 345:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
142
 
142
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
οὐρανῶν, ἐν τῇ «ἄνω Ἱερουσαλήμ», ἧς τὸν ἀρραβῶνα τῆς κληρονομίας ἀπὸ τοῦ νῦν ἔλαβεν,  ἕως  οὗ  τὸ  σῶμα  ἀπόθηται  ἤτοι  ἐν  τελείοις  μέτροις  τῆς  χάριτος  καὶ  ἐν πληρώματι Χριστοῦ γένηται, φόβον ὀφείλει ἔχειν καὶ κίνδυνον ὑποπτεύειν καὶ πολλὴν μέριμναν. 30.1.7 Παρακαλέσωμεν οὖν καὶ ἡμεῖς τὸν κύριον, ἵνα πληροφορήσῃ ἡμᾶς τῷ ἐλέει τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ ἀποδύσῃ ἡμᾶς «τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον» καὶ ἐνδύσῃ τὴν ἐπουράνιον δύναμιν τοῦ πνεύματος, ἵνα κερδήσαντες τὸ ἀληθινὸν καὶ μέγα κέρδος τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν  προσδοκωμένων,  ἀπὸ τοῦ νῦν  ἐν πληροφορίᾳ καὶ ἀγαλλιάσει τοῦ πνεύματος γενόμενοι καὶ οὕτω λοιπὸν ὑπ' αὐτοῦ ὁδηγούμενοι ἐν πᾶσιν, ἐν πολλῇ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ ἐσόμεθα καὶ εὐάρεστοι αὐτῷ ἐν πάσαις ἐντολαῖς κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ εὑρεθέντες καὶ ὑπὸ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ τελείως ἁγιασθέντες, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ πάσης ῥυπαρίας καθαρισθέντες, σὺν αὐτῷ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἀναπαυσώμεθα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
οὐρανῶν, ἐν τῇ «ἄνω Ἱερουσαλήμ», ἧς τὸν ἀρραβῶνα τῆς κληρονομίας ἀπὸ τοῦ νῦν ἔλαβεν,  ἕως  οὗ  τὸ  σῶμα  ἀπόθηται  ἤτοι  ἐν  τελείοις  μέτροις  τῆς  χάριτος  καὶ  ἐν πληρώματι Χριστοῦ γένηται, φόβον ὀφείλει ἔχειν καὶ κίνδυνον ὑποπτεύειν καὶ πολλὴν μέριμναν. 30.1.7 Παρακαλέσωμεν οὖν καὶ ἡμεῖς τὸν κύριον, ἵνα πληροφορήσῃ ἡμᾶς τῷ ἐλέει τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ ἀποδύσῃ ἡμᾶς «τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον» καὶ ἐνδύσῃ τὴν ἐπουράνιον δύναμιν τοῦ πνεύματος, ἵνα κερδήσαντες τὸ ἀληθινὸν καὶ μέγα κέρδος τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν  προσδοκωμένων,  ἀπὸ τοῦ νῦν  ἐν πληροφορίᾳ καὶ ἀγαλλιάσει τοῦ πνεύματος γενόμενοι καὶ οὕτω λοιπὸν ὑπ' αὐτοῦ ὁδηγούμενοι ἐν πᾶσιν, ἐν πολλῇ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ ἐσόμεθα καὶ εὐάρεστοι αὐτῷ ἐν πάσαις ἐντολαῖς κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ εὑρεθέντες καὶ ὑπὸ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ τελείως ἁγιασθέντες, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ πάσης ῥυπαρίας καθαρισθέντες, σὺν αὐτῷ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἀναπαυσώμεθα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Line 367: Line 367:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
143
 
143
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐπ' αὐτῷ, δοκιμάζων τὴν ἀγάπην καὶ πίστιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, αὐτὸς ὀξυτέρως καὶ ἐμπονεστέρως  καὶ ἀφειδεστέρως ἀεὶ ζητῶν  καὶ ἀπαιτῶν  τὴν δωρεὰν τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, πεπιστευκὼς καὶ πληροφορήσας ἑαυτόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀληθὴς καὶ ἀψευδής ἐστιν ἐπαγγειλάμενος διδόναι τοῖς μετὰ πίστεως αἰτουμένοις τὴν χάριν αὐτοῦ ἕως τέλους ἐν πάσῃ ὑπομονῇ. αἷς γὰρ ψυχαῖς πιστὸς καὶ ἀληθὴς 31.1.5 ὁ θεὸς ἥγηται καὶ «ἐσφράγισαν, ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν». ἀκολούθως τὰ προειρημένα διαφυλάττειν καθήκει, πάντοτε ἀνακρινούσαις ἑαυτάς, ἐν τίσιν ὑστεροῦσιν ὅσον ἐξ ἑαυτῶν ἢ πόνῳ ἢ ἀγῶνι ἢ σπουδῇ ἢ πίστει ἢ τῇ λοιπῇ τῶν  ἀρετῶν καταστάσει, καὶ ἀνακρίνουσαι βιάζονται ὅση δύναμις ἑαυτὰς καὶ ἄγχουσιν εἰς τὴν εὐαρέστησιν τοῦ θεοῦ, ἅπαξ πιστεύσασαι, ὅτι ὁ θεὸς ἀληθὴς καὶ ὅτι ἕως τέλους ἐὰν παραμείνωσι πρὸς αὐτόν, οὐχ ὑστερήσονται τῆς δωρεᾶς αὐτοῦ, ἀλλ'  ὁτεδήποτε  καταξιωθήσονται  τῆς  ἐπουρανίου  χάριτος  καὶ  τῆς  αἰωνίου  ζωῆς τεύξονται. 31.1.6 Καὶ οὕτω κενοῦσιν ὅλην τὴν ἀγάπην αὐτῶν πρὸς αὐτόν, ἀρνησάμεναι πάντα  καὶ αὐτὸν  μόνον  ἐν πολλῇ  ἐπιθυμίᾳ  καὶ πείνῃ  προσδοκῶσαι,  καὶ τὴν  αὐτοῦ παράκλησιν καὶ ἀνάπαυσιν τῆς χάριτος μόνον ἐκδεχόμεναι πάντοτε καὶ ἐπὶ μηδενὶ τοῦ κόσμου  τούτου  παρακαλούμεναι  ἢ  ἀναπαυόμεναι  ἢ  δεσμούμεναι  ἑκουσίως,  ἀλλὰ πάντοτε τοῖς ὑλικοῖς λογισμοῖς ἀντιλέγουσαι τὴν τοῦ κυρίου παράκλησιν καὶ βοήθειαν μόνην  προσδοκῶσι. ταῖς  τοιαύτην  δὲ προαίρεσιν καὶ σπουδὴν καὶ ἀγάπης ὑπομονὴν ἀναδεχομέναις  ψυχαῖς αὐτὸς ἤδη κρυπτῶς σύνεστι καὶ 31.1.7 βοηθεῖ καὶ διαφυλάσσει καὶ ὑποστηρίζει εἰς ἕκαστον ἀρετῆς καρπόν. κἂν ἐν θλίψει καὶ πόνῳ τυγχάνωσι καὶ εἰ ἐν ἐπιγνώσει ἀληθείας καὶ φανερώσει ψυχῆς τὴν χάριν τοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ἐπουρανίου δωρεᾶς οὐδέπω ἐκομίσαντο καὶ οὐκ ᾔσθοντο διὰ τὴν ἄρρητον τοῦ θεοῦ σοφίαν καὶ τὰ ἀνεκδιήγητα αὐτοῦ κρίματα τοῦ δοκιμάζοντος διαφόρως τὰς ψυχὰς καὶ εἰς τὴν ἐκ θελήματος καὶ προαιρέσεως ἀγάπην ἀποσκοποῦντος· καὶ οἷς μὲν τάχιον τὴν ἰδίαν τοῦ πνεύματος χάριν παρέσχε, τούτων  δοκιμάζοντος τὴν ἀναλογίαν  τῆς ἀγάπης καὶ σπουδῆς καὶ  δρόμου καὶ  ὀξύτητος  καὶ  τὴν  ἄρνησιν  τοῦ  κόσμου, οἷς  δὲ ἐν  τῷ μακροθυμεῖν  παρέτεινε  τὴν  ἐν  αἰσθήσει καὶ  ἀποκαλύψει  χάριν  αὐτοῦ  τούτων  τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν ἕως τέλους πρὸς αὐτὸν ἀγάπην καὶ σπουδὴν καὶ ἀδίστακτον πίστιν, πάντα  τὰ ὁρατὰ ὅσον ἐν θελήματι  ἀποστρεφομένων  καὶ τέλος  πρὸς αὐτὸν  ἑαυτοὺς κενωσάντων καὶ τότε τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος κομιζο31.1.8 μένων. ὅροι γὰρ καὶ μέτρα  καὶ  σταθμοὶ τῆς αὐτεξουσίου προαιρέσεως καὶ τοῦ θελήματος τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης  καὶ  σπουδῆς  παρὰ  θεῷ  τυγχάνουσιν,  ἀποσκοποῦντος  τῷ  μέτρῳ  τῆς  ἐκ προαιρέσεως πρὸς αὐτὸν ἀγάπης καὶ σπουδῆς καὶ τῆς εἰς πάσας τὰς ἁγίας αὐτοῦ ἐντολὰς ὅση δύναμις διαθέσεως, καὶ οὕτω τῆς βασιλείας καὶ  τῆς αἰωνίου  ζωῆς καταξιοῦντος ἀναπληρώσαντας τὸ τῆς ἀγάπης αὐτῶν καὶ ὀφειλῆς πρὸς αὐτὸν μέτρον. 31.2.1 Ὣς γὰρ ἐὰν ᾖ τις πλούσιος σφόδρα καὶ ἔνδοξος ἀνήρ, προσέλθῃ δέ τις αὐτῷ ἐκ θελήματος αὐτοῦ ἀνὴρ ἐνδεὴς καὶ πτωχός, ὑστερούμενος πάντων, οὗτος δὲ ὁ πένης κενώσῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ  ὅλην  πρὸς τὸν πλούσιον μηδὲν ἕτερον ἀποσκοπῶν μηδὲ ἔχων εἰς ἕτερόν τινα ἐλπίδα, ἀλλ' εἰς αὐτὸν μόνον ἔχῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἐξ ὅλης καρδίας εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ κάμνων, καὶ αὐτὸς πρὸ ὀφθαλμῶν ᾖ αὐτῷ τὰ πάντα ζωὴ καὶ τροφὴ καὶ ἔνδυμα καὶ ἁπαξαπλῶς ὅλην τὴν ἀγάπην τῆς διανοίας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν ἔχῃ, καὶ πάσης ἐλπίδος περικόψας ἑαυτὸν πρὸς αὐτὸν ὅλας αὐτοῦ τὰς ἐλπίδας ἔδησε, τότε ὁ ἔνδοξος ἐκεῖνος καὶ πλούσιος ἀνήρ, ἰδὼν  αὐτὸν  οὕτως ἐπὶ πολὺ ὅλην  ἐξ ὅλου τὴν ἀγάπην  πρὸς  αὐτὸν κενώσαντα καὶ μηδὲν πρὸ ὀφθαλμῶν  ἔχοντα εἰ μὴ αὐτὸν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ὅση δύναμις αὐτῷ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐργαζόμενον καὶ πάσης ἐλπίδος ἑαυτὸν περικόψαντα καὶ εἰς αὐτὸν  μόνον ὅλας τὰς  ἐλπίδας  αὐτοῦ κενώσαντα, οὕτως ἰδὼν  τὴν  τοῦ πένητος  ἐπὶ
 
ἐπ' αὐτῷ, δοκιμάζων τὴν ἀγάπην καὶ πίστιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, αὐτὸς ὀξυτέρως καὶ ἐμπονεστέρως  καὶ ἀφειδεστέρως ἀεὶ ζητῶν  καὶ ἀπαιτῶν  τὴν δωρεὰν τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, πεπιστευκὼς καὶ πληροφορήσας ἑαυτόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀληθὴς καὶ ἀψευδής ἐστιν ἐπαγγειλάμενος διδόναι τοῖς μετὰ πίστεως αἰτουμένοις τὴν χάριν αὐτοῦ ἕως τέλους ἐν πάσῃ ὑπομονῇ. αἷς γὰρ ψυχαῖς πιστὸς καὶ ἀληθὴς 31.1.5 ὁ θεὸς ἥγηται καὶ «ἐσφράγισαν, ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν». ἀκολούθως τὰ προειρημένα διαφυλάττειν καθήκει, πάντοτε ἀνακρινούσαις ἑαυτάς, ἐν τίσιν ὑστεροῦσιν ὅσον ἐξ ἑαυτῶν ἢ πόνῳ ἢ ἀγῶνι ἢ σπουδῇ ἢ πίστει ἢ τῇ λοιπῇ τῶν  ἀρετῶν καταστάσει, καὶ ἀνακρίνουσαι βιάζονται ὅση δύναμις ἑαυτὰς καὶ ἄγχουσιν εἰς τὴν εὐαρέστησιν τοῦ θεοῦ, ἅπαξ πιστεύσασαι, ὅτι ὁ θεὸς ἀληθὴς καὶ ὅτι ἕως τέλους ἐὰν παραμείνωσι πρὸς αὐτόν, οὐχ ὑστερήσονται τῆς δωρεᾶς αὐτοῦ, ἀλλ'  ὁτεδήποτε  καταξιωθήσονται  τῆς  ἐπουρανίου  χάριτος  καὶ  τῆς  αἰωνίου  ζωῆς τεύξονται. 31.1.6 Καὶ οὕτω κενοῦσιν ὅλην τὴν ἀγάπην αὐτῶν πρὸς αὐτόν, ἀρνησάμεναι πάντα  καὶ αὐτὸν  μόνον  ἐν πολλῇ  ἐπιθυμίᾳ  καὶ πείνῃ  προσδοκῶσαι,  καὶ τὴν  αὐτοῦ παράκλησιν καὶ ἀνάπαυσιν τῆς χάριτος μόνον ἐκδεχόμεναι πάντοτε καὶ ἐπὶ μηδενὶ τοῦ κόσμου  τούτου  παρακαλούμεναι  ἢ  ἀναπαυόμεναι  ἢ  δεσμούμεναι  ἑκουσίως,  ἀλλὰ πάντοτε τοῖς ὑλικοῖς λογισμοῖς ἀντιλέγουσαι τὴν τοῦ κυρίου παράκλησιν καὶ βοήθειαν μόνην  προσδοκῶσι. ταῖς  τοιαύτην  δὲ προαίρεσιν καὶ σπουδὴν καὶ ἀγάπης ὑπομονὴν ἀναδεχομέναις  ψυχαῖς αὐτὸς ἤδη κρυπτῶς σύνεστι καὶ 31.1.7 βοηθεῖ καὶ διαφυλάσσει καὶ ὑποστηρίζει εἰς ἕκαστον ἀρετῆς καρπόν. κἂν ἐν θλίψει καὶ πόνῳ τυγχάνωσι καὶ εἰ ἐν ἐπιγνώσει ἀληθείας καὶ φανερώσει ψυχῆς τὴν χάριν τοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ἐπουρανίου δωρεᾶς οὐδέπω ἐκομίσαντο καὶ οὐκ ᾔσθοντο διὰ τὴν ἄρρητον τοῦ θεοῦ σοφίαν καὶ τὰ ἀνεκδιήγητα αὐτοῦ κρίματα τοῦ δοκιμάζοντος διαφόρως τὰς ψυχὰς καὶ εἰς τὴν ἐκ θελήματος καὶ προαιρέσεως ἀγάπην ἀποσκοποῦντος· καὶ οἷς μὲν τάχιον τὴν ἰδίαν τοῦ πνεύματος χάριν παρέσχε, τούτων  δοκιμάζοντος τὴν ἀναλογίαν  τῆς ἀγάπης καὶ σπουδῆς καὶ  δρόμου καὶ  ὀξύτητος  καὶ  τὴν  ἄρνησιν  τοῦ  κόσμου, οἷς  δὲ ἐν  τῷ μακροθυμεῖν  παρέτεινε  τὴν  ἐν  αἰσθήσει καὶ  ἀποκαλύψει  χάριν  αὐτοῦ  τούτων  τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν ἕως τέλους πρὸς αὐτὸν ἀγάπην καὶ σπουδὴν καὶ ἀδίστακτον πίστιν, πάντα  τὰ ὁρατὰ ὅσον ἐν θελήματι  ἀποστρεφομένων  καὶ τέλος  πρὸς αὐτὸν  ἑαυτοὺς κενωσάντων καὶ τότε τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος κομιζο31.1.8 μένων. ὅροι γὰρ καὶ μέτρα  καὶ  σταθμοὶ τῆς αὐτεξουσίου προαιρέσεως καὶ τοῦ θελήματος τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης  καὶ  σπουδῆς  παρὰ  θεῷ  τυγχάνουσιν,  ἀποσκοποῦντος  τῷ  μέτρῳ  τῆς  ἐκ προαιρέσεως πρὸς αὐτὸν ἀγάπης καὶ σπουδῆς καὶ τῆς εἰς πάσας τὰς ἁγίας αὐτοῦ ἐντολὰς ὅση δύναμις διαθέσεως, καὶ οὕτω τῆς βασιλείας καὶ  τῆς αἰωνίου  ζωῆς καταξιοῦντος ἀναπληρώσαντας τὸ τῆς ἀγάπης αὐτῶν καὶ ὀφειλῆς πρὸς αὐτὸν μέτρον. 31.2.1 Ὣς γὰρ ἐὰν ᾖ τις πλούσιος σφόδρα καὶ ἔνδοξος ἀνήρ, προσέλθῃ δέ τις αὐτῷ ἐκ θελήματος αὐτοῦ ἀνὴρ ἐνδεὴς καὶ πτωχός, ὑστερούμενος πάντων, οὗτος δὲ ὁ πένης κενώσῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ  ὅλην  πρὸς τὸν πλούσιον μηδὲν ἕτερον ἀποσκοπῶν μηδὲ ἔχων εἰς ἕτερόν τινα ἐλπίδα, ἀλλ' εἰς αὐτὸν μόνον ἔχῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἐξ ὅλης καρδίας εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ κάμνων, καὶ αὐτὸς πρὸ ὀφθαλμῶν ᾖ αὐτῷ τὰ πάντα ζωὴ καὶ τροφὴ καὶ ἔνδυμα καὶ ἁπαξαπλῶς ὅλην τὴν ἀγάπην τῆς διανοίας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν ἔχῃ, καὶ πάσης ἐλπίδος περικόψας ἑαυτὸν πρὸς αὐτὸν ὅλας αὐτοῦ τὰς ἐλπίδας ἔδησε, τότε ὁ ἔνδοξος ἐκεῖνος καὶ πλούσιος ἀνήρ, ἰδὼν  αὐτὸν  οὕτως ἐπὶ πολὺ ὅλην  ἐξ ὅλου τὴν ἀγάπην  πρὸς  αὐτὸν κενώσαντα καὶ μηδὲν πρὸ ὀφθαλμῶν  ἔχοντα εἰ μὴ αὐτὸν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ὅση δύναμις αὐτῷ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐργαζόμενον καὶ πάσης ἐλπίδος ἑαυτὸν περικόψαντα καὶ εἰς αὐτὸν  μόνον ὅλας τὰς  ἐλπίδας  αὐτοῦ κενώσαντα, οὕτως ἰδὼν  τὴν  τοῦ πένητος  ἐπὶ
Line 384: Line 384:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
144
 
144
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
πολλοῖς  χρόνοις  πρὸς αὐτὸν  ἐξ ὅλης  καρδίας  ἀγάπην  χρηστευόμενος  σφόδρα πρὸς αὐτὸν τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ εἰς ἀγαθὰ πρὸς αὐτὸν τίθησι καὶ καθιστᾷ αὐτὸν ἐπίτροπον καὶ ἐξουσιαστὴν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἅτε δὴ εὔνοιαν τοιαύτην καὶ σπουδὴν καὶ ἀγάπην ἐξ ὅλης δυνάμεως πρὸς αὐτὸν δεδειχότα καὶ ὁσημέραι μείζονα τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν  καὶ εὔνοιαν  31.2.2 ἔχοντα, τότε δίδωσιν  αὐτῷ  ἐνδύματα  ἔνδοξα ἐκ τῆς ἰδίας ὑποστάσεως καὶ ἐφ' ἵππων καὶ ἁρμάτων καθέζεσθαι αὐτὸν ἐν πολλῇ τιμῇ καταξιοῖ καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὸν πλοῦτον ὡς πιστῷ ὄντι ἐγχειρίζει αὐτῷ, καὶ οὕτω τὴν ἀγάπην καὶ εὔνοιαν,  ἣν  εἰς  τὸν  πλούσιον  ἄνδρα  ὁ  πτωχὸς  ἐνεδείξατο,  ἀνταπολαμβάνει  αὐτὸς πολλαπλασίονα. πάλιν γὰρ ὁ πλούσιος ἐγχειρίσας αὐτῷ τὰ ἴδια αὐτοῦ πράγματα ὅλην τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν ἔχει καὶ αὐτὸς αὐτῷ ἐστιν ἀνάπαυσις καὶ τὰ πάντα ἐν χερσὶν αὐτοῦ καὶ οἱ  ὀφθαλμοὶ  αὐτοῦ εἰς ἀγαθὸν πρὸς αὐτὸν πάντοτε ἀποσκοποῦσιν. ἰδοὺ ἅπερ ἐπεδείξατο καλὰ καὶ ἀγάπην τὴν ἐξ εὐνοίας, πολλαπλασίονα  ἀνταπέλαβεν.
 
πολλοῖς  χρόνοις  πρὸς αὐτὸν  ἐξ ὅλης  καρδίας  ἀγάπην  χρηστευόμενος  σφόδρα πρὸς αὐτὸν τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ εἰς ἀγαθὰ πρὸς αὐτὸν τίθησι καὶ καθιστᾷ αὐτὸν ἐπίτροπον καὶ ἐξουσιαστὴν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἅτε δὴ εὔνοιαν τοιαύτην καὶ σπουδὴν καὶ ἀγάπην ἐξ ὅλης δυνάμεως πρὸς αὐτὸν δεδειχότα καὶ ὁσημέραι μείζονα τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν  καὶ εὔνοιαν  31.2.2 ἔχοντα, τότε δίδωσιν  αὐτῷ  ἐνδύματα  ἔνδοξα ἐκ τῆς ἰδίας ὑποστάσεως καὶ ἐφ' ἵππων καὶ ἁρμάτων καθέζεσθαι αὐτὸν ἐν πολλῇ τιμῇ καταξιοῖ καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὸν πλοῦτον ὡς πιστῷ ὄντι ἐγχειρίζει αὐτῷ, καὶ οὕτω τὴν ἀγάπην καὶ εὔνοιαν,  ἣν  εἰς  τὸν  πλούσιον  ἄνδρα  ὁ  πτωχὸς  ἐνεδείξατο,  ἀνταπολαμβάνει  αὐτὸς πολλαπλασίονα. πάλιν γὰρ ὁ πλούσιος ἐγχειρίσας αὐτῷ τὰ ἴδια αὐτοῦ πράγματα ὅλην τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν ἔχει καὶ αὐτὸς αὐτῷ ἐστιν ἀνάπαυσις καὶ τὰ πάντα ἐν χερσὶν αὐτοῦ καὶ οἱ  ὀφθαλμοὶ  αὐτοῦ εἰς ἀγαθὸν πρὸς αὐτὸν πάντοτε ἀποσκοποῦσιν. ἰδοὺ ἅπερ ἐπεδείξατο καλὰ καὶ ἀγάπην τὴν ἐξ εὐνοίας, πολλαπλασίονα  ἀνταπέλαβεν.
Line 410: Line 410:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
145
 
145
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
σπουδὴν ἐὰν ἐπιδείξωνται  τῆς ἀγάπης καὶ τὸ μέτρον αὐτῶν  ἀναπληρώσωσι  τὸ τῆς ὀφειλῆς. 31.3.1 Εἰς δὲ τὸ ἕτερον μέρος οἷς προαπαντᾷ ἡ χάρις καὶ ταχέως τῆς δωρεᾶς τοῦ πνεύματος  τυγχάνουσιν  ἀκοπιάστως  πῶς  καὶ  αὐτῶν  ἡ  προαίρεσις  καὶ  τὸ  θέλημα δοκιμάζεται, εἰ κατὰ ἀναλογίαν  τῶν  εὐεργεσιῶν τὴν  εὔνοιαν  καὶ τὴν  σπουδὴν τῆς ἀγάπης  αὐτῶν  πρὸς  αὐτὸν  καὶ  πάσης  ἀρετῆς  ἐπιτήδευσιν  ἐνδείξονται  καὶ  τῶν εὐεργεσιῶν αἴσθονται καὶ ἀξίους τοὺς καρποὺς καὶ τὸ μέτρον καὶ τὴν 31.3.2 ὀφειλὴν τῆς ἀγάπης τοῦ θελήματος  ἀναπληρώσουσιν. ἄλλῃ  παραβολῇ ἀκολούθῳ  ἐκ τῆς  γραφῆς χρησόμεθα. τῷ Ἰσραὴλ τὰ δόματα καὶ τὰ χαρίσματα καὶ αἱ εὐεργεσίαι ἐκεῖναι αἱ πολλαὶ τοῦ θεοῦ προαπήντησαν πρὸ τοῦ τι αὐτὸν εἰς θεὸν ἐργάσασθαι καὶ ἀρετῆς ἐπιτηδεύματα ἐνδείξασθαι τοιούτων  εὐεργεσιῶν ἄξια. πόσα γὰρ τεράστια αὐτοῖς πεποίηκεν  ὁ θεός, τοῦτο μὲν τοὺς Αἰγυπτίους πάσῃ παιδείᾳ καὶ μάστιγι δι' αὐτοὺς μαστίξας καὶ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου μετὰ δυνάμεως  μεγάλης  καὶ  πλούτου  πολλοῦ, τοῦτο δὲ στύλῳ νεφέλης  ἐν  ἡμέρᾳ  ἀπὸ  καύματος  ἐπισκιάζων.  καὶ  πάλιν  τὴν  ἐρυθρὰν  θάλασσαν διαρρήξας  ὡς  διὰ  ξηρᾶς  αὐτοὺς  διήγαγεν  ἀπὸ  τῶν  ἐχθρῶν  διασώσας  καὶ  τοὺς Αἰγυπτίους κατεπόντισεν  ἐν τοῖς ὕδασι, δι' αὐτοὺς ὕδατα πικρὰ εἰς γλυκέα μετέβαλε, μάννα ἐξ  οὐρανοῦ ἐπὶ τεσσαράκοντα ἔτεσιν ὤμβρει αὐτοῖς ὑποδήματα καὶ ἐνδύματα αὐτῶν  οὐκ  ἐτρίβησαν  ἔτεσι  τοσούτοις,  νόμον  δακτύλῳ  θεοῦ  γεγραμμένον  λαβεῖν ἠξιώθησαν καὶ τῆς ἱερατείας τὸ ἀξίωμα καὶ προφητείας ἐδωρήσατο τῷ ἔθνει αὐτῶν, καὶ πάσας τὰς λοιπὰς χάριτας τῶν εὐεργεσιῶν, ἃς τάχα οὐδὲ ἀριθμῆσαι εὐχερές, ἔλαβον πρὸ τοῦ τι αὐτοὺς τῶν εὐεργεσιῶν ἐκείνων  ἄξιον ἐπιδείξασθαι. καὶ μετὰ  τὰς δωρεὰς καὶ χάριτας τὰς πολλὰς  ἐκείνας δοκιμασθέντες καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὴν ἀντίδοσιν τῆς ἐκ προαιρέσεως αὐτῶν  ἀγάπης πρὸς κύριον ἐπιζητηθέντες  εὑρέθησαν διάκονοι ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐν πολλῇ ἀγάπῃ λατρείας. 31.3.3 τέλος γὰρ ἐν εἰδώλοις καὶ πορνείαις καὶ πάσαις ἀσεβείαις ἐξετράπησαν,  ὡς καὶ ἐν τῷ Ἰεζεκιὴλ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον  ὀνειδίζει αὐτούς, πόσας εὐεργεσίας παρέσχετο αὐτοῖς, καὶ  οὗτοι οὐδὲν  ἄξιον  τῶν  εἰς αὐτοὺς γεγενημένων  χαρισμάτων  ἐπεδείξαντο  καὶ γὰρ πρὸς αὐτούς ἐστιν  ὁ  λόγος ὁ λέγων·
 
σπουδὴν ἐὰν ἐπιδείξωνται  τῆς ἀγάπης καὶ τὸ μέτρον αὐτῶν  ἀναπληρώσωσι  τὸ τῆς ὀφειλῆς. 31.3.1 Εἰς δὲ τὸ ἕτερον μέρος οἷς προαπαντᾷ ἡ χάρις καὶ ταχέως τῆς δωρεᾶς τοῦ πνεύματος  τυγχάνουσιν  ἀκοπιάστως  πῶς  καὶ  αὐτῶν  ἡ  προαίρεσις  καὶ  τὸ  θέλημα δοκιμάζεται, εἰ κατὰ ἀναλογίαν  τῶν  εὐεργεσιῶν τὴν  εὔνοιαν  καὶ τὴν  σπουδὴν τῆς ἀγάπης  αὐτῶν  πρὸς  αὐτὸν  καὶ  πάσης  ἀρετῆς  ἐπιτήδευσιν  ἐνδείξονται  καὶ  τῶν εὐεργεσιῶν αἴσθονται καὶ ἀξίους τοὺς καρποὺς καὶ τὸ μέτρον καὶ τὴν 31.3.2 ὀφειλὴν τῆς ἀγάπης τοῦ θελήματος  ἀναπληρώσουσιν. ἄλλῃ  παραβολῇ ἀκολούθῳ  ἐκ τῆς  γραφῆς χρησόμεθα. τῷ Ἰσραὴλ τὰ δόματα καὶ τὰ χαρίσματα καὶ αἱ εὐεργεσίαι ἐκεῖναι αἱ πολλαὶ τοῦ θεοῦ προαπήντησαν πρὸ τοῦ τι αὐτὸν εἰς θεὸν ἐργάσασθαι καὶ ἀρετῆς ἐπιτηδεύματα ἐνδείξασθαι τοιούτων  εὐεργεσιῶν ἄξια. πόσα γὰρ τεράστια αὐτοῖς πεποίηκεν  ὁ θεός, τοῦτο μὲν τοὺς Αἰγυπτίους πάσῃ παιδείᾳ καὶ μάστιγι δι' αὐτοὺς μαστίξας καὶ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου μετὰ δυνάμεως  μεγάλης  καὶ  πλούτου  πολλοῦ, τοῦτο δὲ στύλῳ νεφέλης  ἐν  ἡμέρᾳ  ἀπὸ  καύματος  ἐπισκιάζων.  καὶ  πάλιν  τὴν  ἐρυθρὰν  θάλασσαν διαρρήξας  ὡς  διὰ  ξηρᾶς  αὐτοὺς  διήγαγεν  ἀπὸ  τῶν  ἐχθρῶν  διασώσας  καὶ  τοὺς Αἰγυπτίους κατεπόντισεν  ἐν τοῖς ὕδασι, δι' αὐτοὺς ὕδατα πικρὰ εἰς γλυκέα μετέβαλε, μάννα ἐξ  οὐρανοῦ ἐπὶ τεσσαράκοντα ἔτεσιν ὤμβρει αὐτοῖς ὑποδήματα καὶ ἐνδύματα αὐτῶν  οὐκ  ἐτρίβησαν  ἔτεσι  τοσούτοις,  νόμον  δακτύλῳ  θεοῦ  γεγραμμένον  λαβεῖν ἠξιώθησαν καὶ τῆς ἱερατείας τὸ ἀξίωμα καὶ προφητείας ἐδωρήσατο τῷ ἔθνει αὐτῶν, καὶ πάσας τὰς λοιπὰς χάριτας τῶν εὐεργεσιῶν, ἃς τάχα οὐδὲ ἀριθμῆσαι εὐχερές, ἔλαβον πρὸ τοῦ τι αὐτοὺς τῶν εὐεργεσιῶν ἐκείνων  ἄξιον ἐπιδείξασθαι. καὶ μετὰ  τὰς δωρεὰς καὶ χάριτας τὰς πολλὰς  ἐκείνας δοκιμασθέντες καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὴν ἀντίδοσιν τῆς ἐκ προαιρέσεως αὐτῶν  ἀγάπης πρὸς κύριον ἐπιζητηθέντες  εὑρέθησαν διάκονοι ἀπὸ τῆς πρὸς αὐτὸν ἐν πολλῇ ἀγάπῃ λατρείας. 31.3.3 τέλος γὰρ ἐν εἰδώλοις καὶ πορνείαις καὶ πάσαις ἀσεβείαις ἐξετράπησαν,  ὡς καὶ ἐν τῷ Ἰεζεκιὴλ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον  ὀνειδίζει αὐτούς, πόσας εὐεργεσίας παρέσχετο αὐτοῖς, καὶ  οὗτοι οὐδὲν  ἄξιον  τῶν  εἰς αὐτοὺς γεγενημένων  χαρισμάτων  ἐπεδείξαντο  καὶ γὰρ πρὸς αὐτούς ἐστιν  ὁ  λόγος ὁ λέγων·
Line 434: Line 434:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
146
 
146
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἱερατείας, ἱεροῦ, βασιλέων) καὶ διὰ τὴν ἀναισθησίαν αὐτῆς ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἀκαθαρσίᾳ καὶ ἀτιμίᾳ  κατέλιπεν αὐτήν,  λαβὼν  ἀπ'  αὐτῆς  ἅπερ δέδωκε  δόματα καὶ χαρίσματα καὶ εὐεργεσίας διὰ τὴν  πολλὴν  αὐτῆς ἄγνοιαν  καὶ ἐπὶ τὸ χεῖρον ὁρμήν, καὶ ἀναξίας τῆς διακοσμήσεως καὶ τῶν δομάτων ἐκείνων κριθείσης ἤρθη ἀπ' αὐτῆς «ἡ βασιλεία», καθώς φησιν ὁ κύριος, καὶ ἐδόθη 31.3.6 «ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς». ταῦτα δέ μοι νόει καὶ ἐπὶ ψυχῆς, ἥτις 31.3.6 τάχιον ἀξιοῦται τῆς ἐπουρανίου δωρεᾶς καὶ τῆς χάριτος τοῦ πνεύματος  εὐχερῶς καὶ εὐκόλως  πρὸ τοῦ τι ἐνδείξασθαι ἀρετῆς καὶ  πόνων καὶ ἀγώνων  ἐπιτυγχάνει.  ἐὰν  γὰρ  μὴ  αἴσθηται  τῆς  εὐεργεσίας  καὶ  τῆς  εὐκόλως  αὐτῇ ἀπαντησάσης χάριτος καὶ δωρεᾶς ἐπουρανίου καὶ κατ' ἀναλογίαν  ἀξίους καρποὺς μὴ ἐπιδεικνύῃ  πάντοτε καὶ τὴν πρὸς κύριον ὁρμὴν καὶ πόνον ἀγῶνος πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ μὴ ἐνδείξηται καὶ τὴν ἀγάπην αὐτῆς ὅλην μὴ κενώσῃ τῇ εὐαρεστήσει τῇ πρὸς τὸν θεόν, ἐν μηδεμιᾷ παρεκτροπῇ τὴν χάριν λυποῦσα, κἂν σὺν αὐτῇ ᾖ τὸ τοῦ πνεύματος χάρισμα καὶ αἴσθηται αὐτοῦ συνόντος, αὐτὴ δὲ τὰς κατ' ἀξίαν ἀνταποδόσεις τῆς ἀμώμου καὶ  ἐξ  ὅλης  προαιρέσεως  καὶ  θελήματος  λατρείας  μὴ  ἀνταποδῷ  συνενουμένη  καὶ προσκολλωμένη  πάντοτε  τῷ  πνεύματι  τῆς  ἀρρήτου  εὐεργεσίας  καὶ  ποιοῦσα  τὴν ἀνταπόδοσιν καὶ ἀναλογίαν  τῆς κατ' ἀξίαν ἀγάπης καὶ σπουδῆς καὶ πάσης ἀρετῆς, ἕως ἔστιν ἐν σώματι, μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτῇ διὰ πολλὴν χρηστότητα, ἐκδεχόμενος τὴν ἐξ ὅλης καρδίας  ἐπιστροφὴν  καὶ  μετάνοιαν αὐτῆς  καὶ  τῶν  ἁμαρτιῶν  καὶ  τῆς  ἀμελείας  καὶ καταφρονήσεως  31.3.7 ἀνεχόμενος.  εἰ δὲ  ἔτι  εἰς  τέλος  ἀναίσθητος  τῶν  εὐεργεσιῶν μείνῃ,  καθυβρίσασα τὰ  δόματα  καὶ  τὴν  χάριν  τοῦ  πνεύματος  καὶ  τῇ  ἀγνοίᾳ  καὶ ἀναισθησίᾳ ἀκολουθήσασα, καὶ τὸ μέτρον τῆς ἀγάπης μὴ ἀνταποδῶ, ἐν τῷ ἐξέρχεσθαι τοῦ σώματος λόγος πρὸς αὐτὴν γίνεται· καὶ τῶν παραπτωμάτων  καὶ τῆς ἀμελείας καὶ τῆς καταφρονήσεως δι' ἀναισθησίαν καὶ ἄγνοιαν ὑπερπλεονασάντων  μηδὲν ἄξιον τῆς χάριτος καὶ  εὐεργεσίας ἀνταποδοῦσα ἐξ ἰδίου θελήματος καὶ προαιρέσεως εὑρεθεῖσα μηδὲ τὸ τάλαντον καὶ τὴν μνᾶν διπλασίονα ἐπιδειξαμένη εἰς ἀτιμίαν καὶ ἀφανισμὸν καὶ φθορὰν καὶ κόλασιν τοῖς πνεύμασι τῆς πονηρίας εἰς τέλος παραδίδοται, εἰς ὀδύνην καὶ θλῖψιν αἰώνιον, ὅτι οὐκ ᾔσθετο τῶν χαρισμάτων καὶ τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ θεοῦ, εὐχερῶς καὶ εὐκόλως διὰ φιλανθρωπίαν  αὐτοῦ εἰς προτροπὴν καὶ βοήθειαν καὶ ἀντίληψιν  αὐτῆς τάχιον ἀπαντησάντων, μηδὲν ἄξιον καὶ πρέπον ἐπιδειξαμένη, ἀλλὰ πάντοτε τοῖς ἰδίοις θελήμασιν 31.3.8 ἐξακολουθήσασα· διὸ καὶ τέλους τοιούτου τετύχηκε. μέτρα γὰρ καὶ ὅροι καὶ σταθμοὶ τῆς ἐκ προαιρέσεως τοῦ ἀνθρώπου σπουδῆς καὶ ἀγῶνος καὶ ἀγάπης καὶ πόνου καὶ πίστεως καὶ πάσης ἀρετῆς παρὰ θεῷ τυγχάνουσι. 31.4.1 ∆ίκαιος γάρ ἐστιν ὁ θεὸς καὶ δίκαια τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ «προσωποληψία παρ' αὐτῷ οὐκ ἔστιν», ἀλλὰ κατὰ ἀναλογίαν  τῶν  εὐεργεσιῶν ἢ γνώσεως ἢ συνέσεως ἢ  διακρίσεως ἢ φύσεως ἕκαστον κρινεῖ  καὶ  τὰ  κατ'  ἀξίαν  ἀποδώσει  ἐν  ἡμέρᾳ  κρίσεως.  «δυνατοὶ  γὰρ  δυνατῶς ἐτασθήσονται καὶ ὁ ἐλάχιστος συγγνωστὸς ἔσται ἐλέους» καὶ ὁ κύριος λέγει· «ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας δαρήσεται πολλάς· καὶ ὁ μὴ γνούς,  ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν,  δαρήσεται ὀλίγας. καὶ ᾧ πολὺ παρέθεντο περισ31.4.2 σότερον ἀπαιτήσουσιν  αὐτόν». τὴν  δὲ γνῶσιν  διαφόρως  νόει  ἤτοι κατὰ χάριν  καὶ  δόμα  ἐπουράνιον  ἤτοι  κατὰ  ἀκοὴν  τῶν  γραφῶν  ἤτοι  κατὰ  σύνεσιν  καὶ διάκρισιν  καὶ  νόησιν.  ἕκαστος  γὰρ  κατὰ  ἀναλογίαν  τοὺς  καρποὺς  τῆς  ἀρετῆς ἀπαιτηθήσεται  καὶ  τὴν  ἐμπορίαν  τοῦ  ταλάντου  καὶ  τὴν  αἴσθησιν  τῶν  εὐεργεσιῶν. ἀναπολόγητος  τοίνυν πᾶς ἄνθρωπος ἔσται παρὰ θεῷ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 31.4.3 ἕκαστος γὰρ  καθὸ  ἔγνω  τὴν  πίστιν  καὶ  τὴν  ἀγάπην  καὶ  τοὺς  καρποὺς τῆς  ἀρετῆς  καὶ  τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς πρὸς θεὸν ἐκ προαιρέσεως ἀγάπης ἀπαιτηθήσεται ἤτοι δι' ἀκοῆς μόνον
 
ἱερατείας, ἱεροῦ, βασιλέων) καὶ διὰ τὴν ἀναισθησίαν αὐτῆς ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἀκαθαρσίᾳ καὶ ἀτιμίᾳ  κατέλιπεν αὐτήν,  λαβὼν  ἀπ'  αὐτῆς  ἅπερ δέδωκε  δόματα καὶ χαρίσματα καὶ εὐεργεσίας διὰ τὴν  πολλὴν  αὐτῆς ἄγνοιαν  καὶ ἐπὶ τὸ χεῖρον ὁρμήν, καὶ ἀναξίας τῆς διακοσμήσεως καὶ τῶν δομάτων ἐκείνων κριθείσης ἤρθη ἀπ' αὐτῆς «ἡ βασιλεία», καθώς φησιν ὁ κύριος, καὶ ἐδόθη 31.3.6 «ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς». ταῦτα δέ μοι νόει καὶ ἐπὶ ψυχῆς, ἥτις 31.3.6 τάχιον ἀξιοῦται τῆς ἐπουρανίου δωρεᾶς καὶ τῆς χάριτος τοῦ πνεύματος  εὐχερῶς καὶ εὐκόλως  πρὸ τοῦ τι ἐνδείξασθαι ἀρετῆς καὶ  πόνων καὶ ἀγώνων  ἐπιτυγχάνει.  ἐὰν  γὰρ  μὴ  αἴσθηται  τῆς  εὐεργεσίας  καὶ  τῆς  εὐκόλως  αὐτῇ ἀπαντησάσης χάριτος καὶ δωρεᾶς ἐπουρανίου καὶ κατ' ἀναλογίαν  ἀξίους καρποὺς μὴ ἐπιδεικνύῃ  πάντοτε καὶ τὴν πρὸς κύριον ὁρμὴν καὶ πόνον ἀγῶνος πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ μὴ ἐνδείξηται καὶ τὴν ἀγάπην αὐτῆς ὅλην μὴ κενώσῃ τῇ εὐαρεστήσει τῇ πρὸς τὸν θεόν, ἐν μηδεμιᾷ παρεκτροπῇ τὴν χάριν λυποῦσα, κἂν σὺν αὐτῇ ᾖ τὸ τοῦ πνεύματος χάρισμα καὶ αἴσθηται αὐτοῦ συνόντος, αὐτὴ δὲ τὰς κατ' ἀξίαν ἀνταποδόσεις τῆς ἀμώμου καὶ  ἐξ  ὅλης  προαιρέσεως  καὶ  θελήματος  λατρείας  μὴ  ἀνταποδῷ  συνενουμένη  καὶ προσκολλωμένη  πάντοτε  τῷ  πνεύματι  τῆς  ἀρρήτου  εὐεργεσίας  καὶ  ποιοῦσα  τὴν ἀνταπόδοσιν καὶ ἀναλογίαν  τῆς κατ' ἀξίαν ἀγάπης καὶ σπουδῆς καὶ πάσης ἀρετῆς, ἕως ἔστιν ἐν σώματι, μακροθυμεῖ ἐπ' αὐτῇ διὰ πολλὴν χρηστότητα, ἐκδεχόμενος τὴν ἐξ ὅλης καρδίας  ἐπιστροφὴν  καὶ  μετάνοιαν αὐτῆς  καὶ  τῶν  ἁμαρτιῶν  καὶ  τῆς  ἀμελείας  καὶ καταφρονήσεως  31.3.7 ἀνεχόμενος.  εἰ δὲ  ἔτι  εἰς  τέλος  ἀναίσθητος  τῶν  εὐεργεσιῶν μείνῃ,  καθυβρίσασα τὰ  δόματα  καὶ  τὴν  χάριν  τοῦ  πνεύματος  καὶ  τῇ  ἀγνοίᾳ  καὶ ἀναισθησίᾳ ἀκολουθήσασα, καὶ τὸ μέτρον τῆς ἀγάπης μὴ ἀνταποδῶ, ἐν τῷ ἐξέρχεσθαι τοῦ σώματος λόγος πρὸς αὐτὴν γίνεται· καὶ τῶν παραπτωμάτων  καὶ τῆς ἀμελείας καὶ τῆς καταφρονήσεως δι' ἀναισθησίαν καὶ ἄγνοιαν ὑπερπλεονασάντων  μηδὲν ἄξιον τῆς χάριτος καὶ  εὐεργεσίας ἀνταποδοῦσα ἐξ ἰδίου θελήματος καὶ προαιρέσεως εὑρεθεῖσα μηδὲ τὸ τάλαντον καὶ τὴν μνᾶν διπλασίονα ἐπιδειξαμένη εἰς ἀτιμίαν καὶ ἀφανισμὸν καὶ φθορὰν καὶ κόλασιν τοῖς πνεύμασι τῆς πονηρίας εἰς τέλος παραδίδοται, εἰς ὀδύνην καὶ θλῖψιν αἰώνιον, ὅτι οὐκ ᾔσθετο τῶν χαρισμάτων καὶ τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ θεοῦ, εὐχερῶς καὶ εὐκόλως διὰ φιλανθρωπίαν  αὐτοῦ εἰς προτροπὴν καὶ βοήθειαν καὶ ἀντίληψιν  αὐτῆς τάχιον ἀπαντησάντων, μηδὲν ἄξιον καὶ πρέπον ἐπιδειξαμένη, ἀλλὰ πάντοτε τοῖς ἰδίοις θελήμασιν 31.3.8 ἐξακολουθήσασα· διὸ καὶ τέλους τοιούτου τετύχηκε. μέτρα γὰρ καὶ ὅροι καὶ σταθμοὶ τῆς ἐκ προαιρέσεως τοῦ ἀνθρώπου σπουδῆς καὶ ἀγῶνος καὶ ἀγάπης καὶ πόνου καὶ πίστεως καὶ πάσης ἀρετῆς παρὰ θεῷ τυγχάνουσι. 31.4.1 ∆ίκαιος γάρ ἐστιν ὁ θεὸς καὶ δίκαια τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ «προσωποληψία παρ' αὐτῷ οὐκ ἔστιν», ἀλλὰ κατὰ ἀναλογίαν  τῶν  εὐεργεσιῶν ἢ γνώσεως ἢ συνέσεως ἢ  διακρίσεως ἢ φύσεως ἕκαστον κρινεῖ  καὶ  τὰ  κατ'  ἀξίαν  ἀποδώσει  ἐν  ἡμέρᾳ  κρίσεως.  «δυνατοὶ  γὰρ  δυνατῶς ἐτασθήσονται καὶ ὁ ἐλάχιστος συγγνωστὸς ἔσται ἐλέους» καὶ ὁ κύριος λέγει· «ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας δαρήσεται πολλάς· καὶ ὁ μὴ γνούς,  ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν,  δαρήσεται ὀλίγας. καὶ ᾧ πολὺ παρέθεντο περισ31.4.2 σότερον ἀπαιτήσουσιν  αὐτόν». τὴν  δὲ γνῶσιν  διαφόρως  νόει  ἤτοι κατὰ χάριν  καὶ  δόμα  ἐπουράνιον  ἤτοι  κατὰ  ἀκοὴν  τῶν  γραφῶν  ἤτοι  κατὰ  σύνεσιν  καὶ διάκρισιν  καὶ  νόησιν.  ἕκαστος  γὰρ  κατὰ  ἀναλογίαν  τοὺς  καρποὺς  τῆς  ἀρετῆς ἀπαιτηθήσεται  καὶ  τὴν  ἐμπορίαν  τοῦ  ταλάντου  καὶ  τὴν  αἴσθησιν  τῶν  εὐεργεσιῶν. ἀναπολόγητος  τοίνυν πᾶς ἄνθρωπος ἔσται παρὰ θεῷ ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 31.4.3 ἕκαστος γὰρ  καθὸ  ἔγνω  τὴν  πίστιν  καὶ  τὴν  ἀγάπην  καὶ  τοὺς  καρποὺς τῆς  ἀρετῆς  καὶ  τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς πρὸς θεὸν ἐκ προαιρέσεως ἀγάπης ἀπαιτηθήσεται ἤτοι δι' ἀκοῆς μόνον
Line 451: Line 451:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
147
 
147
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἔσχε τὸν  κύριον  ἢ  διὰ  μαθήσεως  γραφῶν  ἤτοι  κατὰ  τὴν  νόησιν  καὶ  σύνεσιν  καὶ διάκρισιν  αὐτοῦ  ἤτοι  κατὰ  ἀληθινὴν  ἐπίγνωσιν  καὶ  ἐπίσκεψιν  καὶ  αἴσθησιν  τοῦ πνεύματος καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν  πληροφορίαν  διὰ τῆς ἐπουρανίου γλυκύτητος καὶ ἀποκάλυψιν τοῦ πνεύματος. κατὰ τὸ μέτρον οὖν ἕκαστος τὸ κατ' ἀξίαν τὴν σπουδὴν τῆς  πρὸς  αὐτὸν  ἀγάπης  καὶ  λατρείας  καὶ  πίστεως  καὶ  πάσης  ἀρετῆς  ἐπιτήδευσιν ἀπαιτηθήσεται. 31.5.1 Καὶ ὁ  μηδέποτε  δὲ  λόγον  θεοῦ  ἀκούσας μήτε  Χριστιανοῖς  ἢ φοβουμένοις τὸν  θεὸν  ἀπαντήσας,  ἀλλ'  ἐν  πλάνῃ  εἰδωλολατρείας  ἀναστραφεὶς  εἰς τέλος δικαίως καὶ οὗτος κατακριθήσεταιδικαίως  γὰρ κρινεῖ ὁ θεὸς πάντας, διότι οὐκ ἔγνω ὁ τοιοῦτος ἀπὸ τῆς διακοσμήσεως τοῦ κάλλους τοῦ κόσμου, ὅτι ἔστι τις ὁ ταῦτα δημιουργήσας καὶ ἀπὸ τῆς  πάντοτε διαφόρως καὶ ποικίλως  γινομένης  κινήσεως τῶν κτισμάτων,  ὅπως  τε  πλήθη  πολλὰ  ποταμῶν  οὔτε  ὅθεν  προέρχονται  ἐπιλείπουσι κενούμενα οὔτε ὅποι καταντῶσιν  ἐπικλύζουσι  πλη31.5.2 ρούμενα καὶ ὑπερχυνόμενα· τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κινήσεως τῶν ἄστρων καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ὅτι ταῦτα οὐκ ἂν ἀφ' ἑαυτῶν τοιαύτην  διακόσμησιν καὶ κάλλος ἔσχον καὶ κίνησιν ἄπαυστον, ἄρρητον τὴν ἐξεύρεσιν καὶ τὰς ὁδοὺς ἔχοντα, ἀλλ' ἔστι τις ὁ διακοσμήσας αὐτὰ καὶ κινῶν ἀκόπως καὶ ἀπαύστως, τοῦτο δὲ ἀπὸ τῆς τῶν ἀέρων τροπῆς καὶ τῆς τῶν καιρῶν ἐναλλαγῆς ἀρρήτως παραχωρούντων  ἀλλήλοιςχειμὼν  γὰρ  παραχωρεῖ  ἔαρι  καὶ  ἔαρ  θέρει  καὶ  θέρος φθινοπώρῳ. καὶ πάλιν θεωρῶν τὴν τῶν ὄμβρων ἐπίχυσιν καὶ τὰς φοβερὰς φωνὰς τῶν βροντῶν καὶ τῶν ἀστραπῶν τὴν στιλπνότητα καὶ τὸ τῆς λαμπρότητος θάμβος ὤφειλεν ἐννοεῖν, ὅτι ταῦτα οὐκ ἂν ἀφ' ἑαυτῶν οὕτως ἐγίνοντο καὶ ἐκινοῦντο ἐν τοιαύτῃ εὐταξίᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ ὅρῳ, εἰ μὴ ἦν τις ὁ τούτων δημιουργός. εἰς πᾶσαν γὰρ τὴν κατάστασιν τῆς εὐπρεπείας τὴν φαινομένην  ὁ ἀποσκοπήσας εὐχερῶς νοήσει εἶναί τινα τὸν ταύτης τῆς κτίσεως δημι31.5.3 ουργὸν καὶ διακοσμητήν. πᾶς τοίνυν  ἀναπολόγητός  ἐστι παρὰ θεῷ  καὶ  δικαίως  κριθήσεται  καὶ  ἀπαιτηθήσεται  τὴν  πρὸς  θεὸν  ἀγάπην  καὶ  ἀρετῆς κατάστασιν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐπιγνώσεως καὶ τῶν εὐεργεσιῶν καὶ τῆς συνέσεως καὶ νοήσεως. ἥξει, γάρ φησι, καὶ «ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ». δίκαιος γάρ ἐστιν ὁ θεὸς καὶ δίκαια τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ «τὰ κρίματα καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ». ναὶ δίκαιαι καὶ ὅσιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ. 31.5.4 οὐχ ὥς τινες τὴν ἐκλογὴν καὶ πρόγνωσιν ἀνοήτως  ὁριζόμενοι ἀδικίαν  εἰσφέρουσι κατὰ τοῦ θεοῦ, εἰς ὃν μὲν βούλεται  σῶσαι ἐκλέγεται, ὃν δὲ ἀπολέσαι ἀλογίστως ἀφίησι φέρεσθαι, ἀλλὰ δίκαιος ὢν προέγνω ὡς θεὸς τοὺς μέλλοντας αὐτὸν ἀγαπᾶν καὶ ἐκλέγεσθαι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἐκ θελήματος καὶ προαιρέσεως, καὶ  τούτους  προώρισε καὶ  ἐξελέξατο  εἰς  ζωὴν  αἰώνιον  κατὰ  δικαίαν κρίσιν. 31.5.5 Εἰ δὲ καὶ παράδοξα πολλὰ ποιεῖ μὴ ἐγνωσμένα τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ὡς θεός, σὺ εἰς τὰ παράδοξα αὐτοῦ μὴ ἀποσκόπει, ἐπειδὴ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καταλαβεῖν οὐ δύνασαι, ἀλλ'  εἰς τὴν  ὁδόν, ἣν ἔθετο ὁδεύειν  τοὺς δούλους αὐτοῦ,  βλέπε  κατὰ τὰς γραφὰς τὰς θεοπνεύστους ἐν ὁποίαις θλίψεσι καὶ ἐν ὁποίοις βαδίζουσιν ἀγῶσι καὶ πόνῳ καὶ  σπουδῇ καὶ  ἀθλήσει  καὶ  δρόμῳ.  προσέχων  δὲ  τῇ  ὡρισμένῃ  ἀθλήσει  ὑπὸ  θεοῦ πάντοτε ἕτοιμος καὶ ὀξὺς καὶ πρόθυμος ἔσῃ 31.5.6 εἰς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης. εἰ δὲ εἰς τὰ παράδοξα αὐτοῦ μόνον ἀποσκοπεῖς, ὅτι ἐὰν θέλῃ με σῶσαι, ἕως ἐγὼ ἐν χαυνότητί εἰμι καὶ ὕπτιος ἀνάκειμαι καὶ τοῖς θελήμασί μου ἀκολουθῶ, δύναται ὡς θεός· οὐδὲν γὰρ δύναμαι ποιῆσαι ἐκ τοῦ θελήματός μου, ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ. εἰ θέλει, σώσει με ἐὰν ἐν τούτοις τοῖς λογισμοῖς τοῖς δῆθεν εὐλογοφανέσιν  ἀκολουθῇς ὢν ὀκνηρὸς καὶ χαῦνος καὶ  ἀμελὴς  καὶ  καταφρονητής,  καὶ  οὐ  σπουδάζεις  καὶ  κάμνεις  καὶ  πονεῖς  ὅση  σοι δύναμις φανερῶς καὶ κρυπτῶς καὶ ἐν πάσαις ἀρεταῖς ἐκ θελήματος καὶ προαιρέσεως καὶ τότε τῇ χάριτι αὐτοῦ ἐλπίσεις, σωθῆναι μὴ ἐπὶ τῷ σῷ δρόμῳ πεποιθώς, ἅτε μηδὲν ἄξιον
 
ἔσχε τὸν  κύριον  ἢ  διὰ  μαθήσεως  γραφῶν  ἤτοι  κατὰ  τὴν  νόησιν  καὶ  σύνεσιν  καὶ διάκρισιν  αὐτοῦ  ἤτοι  κατὰ  ἀληθινὴν  ἐπίγνωσιν  καὶ  ἐπίσκεψιν  καὶ  αἴσθησιν  τοῦ πνεύματος καὶ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν  πληροφορίαν  διὰ τῆς ἐπουρανίου γλυκύτητος καὶ ἀποκάλυψιν τοῦ πνεύματος. κατὰ τὸ μέτρον οὖν ἕκαστος τὸ κατ' ἀξίαν τὴν σπουδὴν τῆς  πρὸς  αὐτὸν  ἀγάπης  καὶ  λατρείας  καὶ  πίστεως  καὶ  πάσης  ἀρετῆς  ἐπιτήδευσιν ἀπαιτηθήσεται. 31.5.1 Καὶ ὁ  μηδέποτε  δὲ  λόγον  θεοῦ  ἀκούσας μήτε  Χριστιανοῖς  ἢ φοβουμένοις τὸν  θεὸν  ἀπαντήσας,  ἀλλ'  ἐν  πλάνῃ  εἰδωλολατρείας  ἀναστραφεὶς  εἰς τέλος δικαίως καὶ οὗτος κατακριθήσεταιδικαίως  γὰρ κρινεῖ ὁ θεὸς πάντας, διότι οὐκ ἔγνω ὁ τοιοῦτος ἀπὸ τῆς διακοσμήσεως τοῦ κάλλους τοῦ κόσμου, ὅτι ἔστι τις ὁ ταῦτα δημιουργήσας καὶ ἀπὸ τῆς  πάντοτε διαφόρως καὶ ποικίλως  γινομένης  κινήσεως τῶν κτισμάτων,  ὅπως  τε  πλήθη  πολλὰ  ποταμῶν  οὔτε  ὅθεν  προέρχονται  ἐπιλείπουσι κενούμενα οὔτε ὅποι καταντῶσιν  ἐπικλύζουσι  πλη31.5.2 ρούμενα καὶ ὑπερχυνόμενα· τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κινήσεως τῶν ἄστρων καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ὅτι ταῦτα οὐκ ἂν ἀφ' ἑαυτῶν τοιαύτην  διακόσμησιν καὶ κάλλος ἔσχον καὶ κίνησιν ἄπαυστον, ἄρρητον τὴν ἐξεύρεσιν καὶ τὰς ὁδοὺς ἔχοντα, ἀλλ' ἔστι τις ὁ διακοσμήσας αὐτὰ καὶ κινῶν ἀκόπως καὶ ἀπαύστως, τοῦτο δὲ ἀπὸ τῆς τῶν ἀέρων τροπῆς καὶ τῆς τῶν καιρῶν ἐναλλαγῆς ἀρρήτως παραχωρούντων  ἀλλήλοιςχειμὼν  γὰρ  παραχωρεῖ  ἔαρι  καὶ  ἔαρ  θέρει  καὶ  θέρος φθινοπώρῳ. καὶ πάλιν θεωρῶν τὴν τῶν ὄμβρων ἐπίχυσιν καὶ τὰς φοβερὰς φωνὰς τῶν βροντῶν καὶ τῶν ἀστραπῶν τὴν στιλπνότητα καὶ τὸ τῆς λαμπρότητος θάμβος ὤφειλεν ἐννοεῖν, ὅτι ταῦτα οὐκ ἂν ἀφ' ἑαυτῶν οὕτως ἐγίνοντο καὶ ἐκινοῦντο ἐν τοιαύτῃ εὐταξίᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ ὅρῳ, εἰ μὴ ἦν τις ὁ τούτων δημιουργός. εἰς πᾶσαν γὰρ τὴν κατάστασιν τῆς εὐπρεπείας τὴν φαινομένην  ὁ ἀποσκοπήσας εὐχερῶς νοήσει εἶναί τινα τὸν ταύτης τῆς κτίσεως δημι31.5.3 ουργὸν καὶ διακοσμητήν. πᾶς τοίνυν  ἀναπολόγητός  ἐστι παρὰ θεῷ  καὶ  δικαίως  κριθήσεται  καὶ  ἀπαιτηθήσεται  τὴν  πρὸς  θεὸν  ἀγάπην  καὶ  ἀρετῆς κατάστασιν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐπιγνώσεως καὶ τῶν εὐεργεσιῶν καὶ τῆς συνέσεως καὶ νοήσεως. ἥξει, γάρ φησι, καὶ «ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ». δίκαιος γάρ ἐστιν ὁ θεὸς καὶ δίκαια τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ «τὰ κρίματα καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ». ναὶ δίκαιαι καὶ ὅσιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ. 31.5.4 οὐχ ὥς τινες τὴν ἐκλογὴν καὶ πρόγνωσιν ἀνοήτως  ὁριζόμενοι ἀδικίαν  εἰσφέρουσι κατὰ τοῦ θεοῦ, εἰς ὃν μὲν βούλεται  σῶσαι ἐκλέγεται, ὃν δὲ ἀπολέσαι ἀλογίστως ἀφίησι φέρεσθαι, ἀλλὰ δίκαιος ὢν προέγνω ὡς θεὸς τοὺς μέλλοντας αὐτὸν ἀγαπᾶν καὶ ἐκλέγεσθαι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἐκ θελήματος καὶ προαιρέσεως, καὶ  τούτους  προώρισε καὶ  ἐξελέξατο  εἰς  ζωὴν  αἰώνιον  κατὰ  δικαίαν κρίσιν. 31.5.5 Εἰ δὲ καὶ παράδοξα πολλὰ ποιεῖ μὴ ἐγνωσμένα τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ὡς θεός, σὺ εἰς τὰ παράδοξα αὐτοῦ μὴ ἀποσκόπει, ἐπειδὴ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καταλαβεῖν οὐ δύνασαι, ἀλλ'  εἰς τὴν  ὁδόν, ἣν ἔθετο ὁδεύειν  τοὺς δούλους αὐτοῦ,  βλέπε  κατὰ τὰς γραφὰς τὰς θεοπνεύστους ἐν ὁποίαις θλίψεσι καὶ ἐν ὁποίοις βαδίζουσιν ἀγῶσι καὶ πόνῳ καὶ  σπουδῇ καὶ  ἀθλήσει  καὶ  δρόμῳ.  προσέχων  δὲ  τῇ  ὡρισμένῃ  ἀθλήσει  ὑπὸ  θεοῦ πάντοτε ἕτοιμος καὶ ὀξὺς καὶ πρόθυμος ἔσῃ 31.5.6 εἰς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης. εἰ δὲ εἰς τὰ παράδοξα αὐτοῦ μόνον ἀποσκοπεῖς, ὅτι ἐὰν θέλῃ με σῶσαι, ἕως ἐγὼ ἐν χαυνότητί εἰμι καὶ ὕπτιος ἀνάκειμαι καὶ τοῖς θελήμασί μου ἀκολουθῶ, δύναται ὡς θεός· οὐδὲν γὰρ δύναμαι ποιῆσαι ἐκ τοῦ θελήματός μου, ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ. εἰ θέλει, σώσει με ἐὰν ἐν τούτοις τοῖς λογισμοῖς τοῖς δῆθεν εὐλογοφανέσιν  ἀκολουθῇς ὢν ὀκνηρὸς καὶ χαῦνος καὶ  ἀμελὴς  καὶ  καταφρονητής,  καὶ  οὐ  σπουδάζεις  καὶ  κάμνεις  καὶ  πονεῖς  ὅση  σοι δύναμις φανερῶς καὶ κρυπτῶς καὶ ἐν πάσαις ἀρεταῖς ἐκ θελήματος καὶ προαιρέσεως καὶ τότε τῇ χάριτι αὐτοῦ ἐλπίσεις, σωθῆναι μὴ ἐπὶ τῷ σῷ δρόμῳ πεποιθώς, ἅτε μηδὲν ἄξιον
Line 468: Line 468:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
148
 
148
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τῆς βασιλείας καὶ δωρεᾶς τοῦ θεοῦ ποιῆσαι δυνάμενος, οὐκ ἄν σε ἀποδέξηται ὁ θεὸς οὐδὲ ἐπὶ σοὶ χαρήσεται ὡς μὴ ἀρνησαμένῳ ἑαυτὸν καὶ ὅλον ἐξ ὅλου ἑαυτὸν ἐκδεδωκότι, σῶμα, νοῦν, προαίρεσιν καὶ θέλημα εἰς τὴν πρὸς αὐτὸν λατρείαν καὶ εὐαρέστησιν καὶ μηδὲν ἄξιον ἡγούμενον ποιεῖν τῆς μελλούσης δίδοσθαι χάριτος καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἵνα  ὡς  ἐνδεὴς  διαμένων  εἰς  ἀρετὴν  μηδέποτε  δοκῇς  πληροφορεῖσθαι  ὡς  μήπω ἀρξάμενος εὐαρεστεῖν 31.5.7 θεῷ, καίπερ ἐν πολλῇ σπουδῇ καὶ ἀγῶνι τυγχάνων. ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ γὰρ προαιρέσει ὁ θεὸς χαίρει καὶ ἥδεται τῇ πόνον ἐχούσῃ καὶ σπουδὴν πολλὴν εἰς πάντα τὰ καλὰ καὶ εἰς πᾶσαν ἀρετὴν καὶ πάντοτε ὡς ἐνδεὴς τυγχανούσῃ, ὡς μηδέπω ἀρξαμένῃ τρέχειν ἢ ἀγαθόν τι ποιεῖν, ἀλλὰ ὡς σήμερον μελλούσῃ 31.5.8 ἄρχεσθαι τοῦ ἀγῶνος καὶ δρόμου. πιστεύουσα γὰρ ἡ πιστὴ καὶ εὐλαβὴς ψυχὴ εἰς τὰ ἀποκείμενα τοῖς δικαίοις ἀγαθὰ αἰώνια καὶ εἰς τὴν εὐεργεσίαν τῆς μελλούσης ἐπιφοιτᾶν  θείας χάριτος ἀναξίαν  ἑαυτὴν καὶ τὴν σπουδὴν αὐτῆς καὶ τὸν πόνον  καὶ κάματον ἥγηται πρὸς τὰς ἐπαγγελίας τὰς ἀρρήτους, ὥς φησιν ὁ μακάριος Παῦλος· «οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι  εἰς ἡμᾶς». οὗτός ἐστιν ὁ πτωχὸς τῷ πνεύματι,  οὗτός  ἐστιν  ὁ  πεινῶν  καὶ  διψῶν  τὴν  δικαιοσύνην,  οὗτός  ἐστιν  ὁ συνετριμμένην  ἔχων  τὴν καρδίαν. οἱ τοιαύτην  προαίρεσιν ἔχοντες  καὶ σπουδὴν καὶ πόνον  καὶ  πόθον  τῆς  ἀρετῆς  καὶ  ἕως  τέλους  διαμείνοντες  τῆς  αἰωνίου  ζωῆς  καὶ σωτηρίας ἐπιτυχεῖν  ἐξ ἀληθείας δυνήσονται. 31.6.1 Μὴ τοίνυν τις τῶν ἀδελφῶν  τινος κατεπαιρέσθω καὶ εἰς οἴησιν προκοπτέτω, ὡς ὅτι "1ἐγὼ ἔχω χάριν θεοῦ, ἐκεῖνος δὲ οὐ κέκτηται."2 οὐκ ἐξὸν γάρ ἐστιν ἐννοεῖν ταῦτα Χριστιανούς. τί γὰρ ποιεῖ αὔριον ὁ θεὸς, οὐκ οἶδας. καὶ ποῖον τὸ τέλος ἐκείνου ὃν ὡς οὐδὲν ἥγησαι γίνεται  καὶ ποῖον τὸ σόν, ἀγνοεῖς. ἀλλ' ἕκαστος προσεχέτω ἑαυτῷ καὶ ἀνακρινέτω ἑαυτὸν πάντοτε δοκιμάζων τὸ ἔργον αὐτοῦ, ὁποίαν τε σπουδὴν ὁ νοῦς αὐτοῦ ἔχει καὶ ἀγάπην  πρὸς θεὸν καὶ εἰς τὸ τέλειον  τῆς τοῦ πνεύματος χάριτος μέτρον ἀποσκοπῶν ἀκαταπαύστως τρεχέτω 31.6.2 καὶ  ἀόκνως,  τῶν  ὄπισθεν  ἐπιλανθανόμενος,  τοῖς  δὲ  ἔμπροσθεν  ἐπεκτεινόμενος ὁσημέραι προκοπὴν εἰς τὴν χάριν τοῦ θεοῦ κτώμενος καὶ εἰς τὰ κρίματα αὐτοῦ ἀφορῶν καὶ ἑαυτὸν  δοκιμάζων  πάντοτε  καὶ ἀνακρίνων,  εἰ καθὼς  ἐποίησεν  ὁ θεὸς κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου τῆς κλήσεως καὶ ἐπιγνώσεως καὶ εὐεργεσίας, καὶ ἡμεῖς τὴν ἀναλογίαν αὐτῆς ἀναπληροῦμεν, ἵνα μὴ λόγον ἀραμένου μεθ' ἡμῶν τοῦ δεσπότου ὑστερήσαντες πρὸς  τὴν  ἀντίδοσιν  τῶν  ἀγαθῶν  ἐκ  τῆς  προαιρέσεως  καὶ  τοῦ  θελήματος  ἡμῶν ἀτιμασθῶμεν  καὶ  ἀποστερηθῶμεν  καὶ  ἀποβληθῶμεν  τῆς  ζωῆς·  ἵν'  οὕτω  πάντοτε ἀγωνιζόμενοι καὶ πονοῦντες  καὶ τῇ  σπουδῇ ἀεὶ εἰς τὸ ἀγαθὸν  προκόπτοντες  «μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν  κατεργαζόμενοι» δυνηθείημεν  εἰς τέλος ἐν ἀγαθοῖς εὑρεθέντες τῆς αἰωνίου σωτηρίας ἐπιτυχεῖν  καὶ σύμπασιν ἁγίοις ἅμα τὴν τῶν οὐρανῶν βασι31.6.3 λείαν κληρονομῆσαι. ἐπειδὴ γὰρ ζῇ τὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ ἔχει τὸ ἐκ θελήματος ἐπιστρέψαι, διὰ τοῦτο αἰτοῦσι παρ' αὐτοῦ τὴν ἀμοιβὴν τῶν εὐεργεσιῶν καὶ τῆς χάριτος τὴν αἴσθησιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰς τὸν κύριον ἐντελὴς ἐκ προαιρέσεως ἀγάπη καὶ εἰς πᾶσαν ἀρετῆς κατάστασιν. «ᾧ, 31.6.4 γάρ φησιν, διδόασι πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν». διόπερ, ἀγαπητοί, μέτρῳ καὶ ὅρῳ καὶ σταθμῷ  καὶ  κανόνι  καὶ  ζυγῷ  πάσης  τῆς  ἡμετέρας  εἰς  αὐτὸν  σπουδῆς  καὶ  ἀγάπης σταθμιζομένης  τὴν  ἀναλογίαν  τῶν  εὐεργεσιῶν  διαφόρως  κατὰ  τὸ  μέτρον  ἑκάστου ἀπαιτούμενοι  σπουδάσωμεν  ἕτοιμοι  εἶναι  εἰς  τὸ  ἀγαθὸν  καὶ  ὑπομείνωμεν  ἐν μακροθυμίᾳ,  τὴν  ἡμετέραν  σπουδὴν  καὶ  πείναν  καὶ  δίψαν  ὁσημέραι  ἐπαύξοντες πάντοτε,  καὶ  ἐν  πάσαις ταῖς  ἀρεταῖς  κοσμεῖν ἑαυτοὺς  σπουδάσωμεν, προσδοκῶντες πάντοτε  τὴν  φανέρωσιν  τῆς  χάριτος  αὐτοῦ  καὶ  διὰ  τῆς  ἀναστάσεως πολλῷ  πλέον
 
τῆς βασιλείας καὶ δωρεᾶς τοῦ θεοῦ ποιῆσαι δυνάμενος, οὐκ ἄν σε ἀποδέξηται ὁ θεὸς οὐδὲ ἐπὶ σοὶ χαρήσεται ὡς μὴ ἀρνησαμένῳ ἑαυτὸν καὶ ὅλον ἐξ ὅλου ἑαυτὸν ἐκδεδωκότι, σῶμα, νοῦν, προαίρεσιν καὶ θέλημα εἰς τὴν πρὸς αὐτὸν λατρείαν καὶ εὐαρέστησιν καὶ μηδὲν ἄξιον ἡγούμενον ποιεῖν τῆς μελλούσης δίδοσθαι χάριτος καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἵνα  ὡς  ἐνδεὴς  διαμένων  εἰς  ἀρετὴν  μηδέποτε  δοκῇς  πληροφορεῖσθαι  ὡς  μήπω ἀρξάμενος εὐαρεστεῖν 31.5.7 θεῷ, καίπερ ἐν πολλῇ σπουδῇ καὶ ἀγῶνι τυγχάνων. ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ γὰρ προαιρέσει ὁ θεὸς χαίρει καὶ ἥδεται τῇ πόνον ἐχούσῃ καὶ σπουδὴν πολλὴν εἰς πάντα τὰ καλὰ καὶ εἰς πᾶσαν ἀρετὴν καὶ πάντοτε ὡς ἐνδεὴς τυγχανούσῃ, ὡς μηδέπω ἀρξαμένῃ τρέχειν ἢ ἀγαθόν τι ποιεῖν, ἀλλὰ ὡς σήμερον μελλούσῃ 31.5.8 ἄρχεσθαι τοῦ ἀγῶνος καὶ δρόμου. πιστεύουσα γὰρ ἡ πιστὴ καὶ εὐλαβὴς ψυχὴ εἰς τὰ ἀποκείμενα τοῖς δικαίοις ἀγαθὰ αἰώνια καὶ εἰς τὴν εὐεργεσίαν τῆς μελλούσης ἐπιφοιτᾶν  θείας χάριτος ἀναξίαν  ἑαυτὴν καὶ τὴν σπουδὴν αὐτῆς καὶ τὸν πόνον  καὶ κάματον ἥγηται πρὸς τὰς ἐπαγγελίας τὰς ἀρρήτους, ὥς φησιν ὁ μακάριος Παῦλος· «οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι  εἰς ἡμᾶς». οὗτός ἐστιν ὁ πτωχὸς τῷ πνεύματι,  οὗτός  ἐστιν  ὁ  πεινῶν  καὶ  διψῶν  τὴν  δικαιοσύνην,  οὗτός  ἐστιν  ὁ συνετριμμένην  ἔχων  τὴν καρδίαν. οἱ τοιαύτην  προαίρεσιν ἔχοντες  καὶ σπουδὴν καὶ πόνον  καὶ  πόθον  τῆς  ἀρετῆς  καὶ  ἕως  τέλους  διαμείνοντες  τῆς  αἰωνίου  ζωῆς  καὶ σωτηρίας ἐπιτυχεῖν  ἐξ ἀληθείας δυνήσονται. 31.6.1 Μὴ τοίνυν τις τῶν ἀδελφῶν  τινος κατεπαιρέσθω καὶ εἰς οἴησιν προκοπτέτω, ὡς ὅτι "1ἐγὼ ἔχω χάριν θεοῦ, ἐκεῖνος δὲ οὐ κέκτηται."2 οὐκ ἐξὸν γάρ ἐστιν ἐννοεῖν ταῦτα Χριστιανούς. τί γὰρ ποιεῖ αὔριον ὁ θεὸς, οὐκ οἶδας. καὶ ποῖον τὸ τέλος ἐκείνου ὃν ὡς οὐδὲν ἥγησαι γίνεται  καὶ ποῖον τὸ σόν, ἀγνοεῖς. ἀλλ' ἕκαστος προσεχέτω ἑαυτῷ καὶ ἀνακρινέτω ἑαυτὸν πάντοτε δοκιμάζων τὸ ἔργον αὐτοῦ, ὁποίαν τε σπουδὴν ὁ νοῦς αὐτοῦ ἔχει καὶ ἀγάπην  πρὸς θεὸν καὶ εἰς τὸ τέλειον  τῆς τοῦ πνεύματος χάριτος μέτρον ἀποσκοπῶν ἀκαταπαύστως τρεχέτω 31.6.2 καὶ  ἀόκνως,  τῶν  ὄπισθεν  ἐπιλανθανόμενος,  τοῖς  δὲ  ἔμπροσθεν  ἐπεκτεινόμενος ὁσημέραι προκοπὴν εἰς τὴν χάριν τοῦ θεοῦ κτώμενος καὶ εἰς τὰ κρίματα αὐτοῦ ἀφορῶν καὶ ἑαυτὸν  δοκιμάζων  πάντοτε  καὶ ἀνακρίνων,  εἰ καθὼς  ἐποίησεν  ὁ θεὸς κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου τῆς κλήσεως καὶ ἐπιγνώσεως καὶ εὐεργεσίας, καὶ ἡμεῖς τὴν ἀναλογίαν αὐτῆς ἀναπληροῦμεν, ἵνα μὴ λόγον ἀραμένου μεθ' ἡμῶν τοῦ δεσπότου ὑστερήσαντες πρὸς  τὴν  ἀντίδοσιν  τῶν  ἀγαθῶν  ἐκ  τῆς  προαιρέσεως  καὶ  τοῦ  θελήματος  ἡμῶν ἀτιμασθῶμεν  καὶ  ἀποστερηθῶμεν  καὶ  ἀποβληθῶμεν  τῆς  ζωῆς·  ἵν'  οὕτω  πάντοτε ἀγωνιζόμενοι καὶ πονοῦντες  καὶ τῇ  σπουδῇ ἀεὶ εἰς τὸ ἀγαθὸν  προκόπτοντες  «μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν  κατεργαζόμενοι» δυνηθείημεν  εἰς τέλος ἐν ἀγαθοῖς εὑρεθέντες τῆς αἰωνίου σωτηρίας ἐπιτυχεῖν  καὶ σύμπασιν ἁγίοις ἅμα τὴν τῶν οὐρανῶν βασι31.6.3 λείαν κληρονομῆσαι. ἐπειδὴ γὰρ ζῇ τὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ ἔχει τὸ ἐκ θελήματος ἐπιστρέψαι, διὰ τοῦτο αἰτοῦσι παρ' αὐτοῦ τὴν ἀμοιβὴν τῶν εὐεργεσιῶν καὶ τῆς χάριτος τὴν αἴσθησιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰς τὸν κύριον ἐντελὴς ἐκ προαιρέσεως ἀγάπη καὶ εἰς πᾶσαν ἀρετῆς κατάστασιν. «ᾧ, 31.6.4 γάρ φησιν, διδόασι πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν». διόπερ, ἀγαπητοί, μέτρῳ καὶ ὅρῳ καὶ σταθμῷ  καὶ  κανόνι  καὶ  ζυγῷ  πάσης  τῆς  ἡμετέρας  εἰς  αὐτὸν  σπουδῆς  καὶ  ἀγάπης σταθμιζομένης  τὴν  ἀναλογίαν  τῶν  εὐεργεσιῶν  διαφόρως  κατὰ  τὸ  μέτρον  ἑκάστου ἀπαιτούμενοι  σπουδάσωμεν  ἕτοιμοι  εἶναι  εἰς  τὸ  ἀγαθὸν  καὶ  ὑπομείνωμεν  ἐν μακροθυμίᾳ,  τὴν  ἡμετέραν  σπουδὴν  καὶ  πείναν  καὶ  δίψαν  ὁσημέραι  ἐπαύξοντες πάντοτε,  καὶ  ἐν  πάσαις ταῖς  ἀρεταῖς  κοσμεῖν ἑαυτοὺς  σπουδάσωμεν, προσδοκῶντες πάντοτε  τὴν  φανέρωσιν  τῆς  χάριτος  αὐτοῦ  καὶ  διὰ  τῆς  ἀναστάσεως πολλῷ  πλέον
Line 485: Line 485:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
149
 
149
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐπιθυμοῦντες,  καὶ  αὐτὸς  οὐκ  ἀθετεῖ  μὴ  γένοιτο,  ἀλλὰ  μακροθυμεῖ  δοκιμάζων  τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν· μόνον ἡμεῖς ἕως τέλους εὑρεθῶμεν ἀπερικακήτως ἐν τῇ θύρᾳ ἀναιδείᾳ ἀπλήστῳ καὶ ὀξέως ἐν πάσῃ ὑπομονῇ κρούοντες, καὶ αὐτὸς ἀληθῶς ποιεῖ ὁτεδήποτε τὴν ἀπολύτρωσιν καὶ τὴν τοῦ καλύμματος  περιαίρεσιν τοῦ ἁγίου καὶ ἐπουρανίου φωτὸς αὐτοῦ, τὴν ἔλλαμψιν  καὶ τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας ἀπεργαζόμενος. 31.6.5 οἷς μὲν γὰρ ὀψὲ παραγίνεται ὁ δεσπότης, οἷς δὲ μεσονυκτίου, οἷς δὲ  ἀλεκτοροφωνίας,  οἷς δὲ πρωΐ, καθὼς αὐτὸς εἶπε· μόνον τις ἀδιάλειπτον  τὴν προσδοκίαν καὶ τὴν  γρηγόρησιν ἐχέτω καὶ ἑτοιμασίαν, μήπως ἀπελπίσας ἢ ἀπιστήσας ἢ ὀλιγωρήσας, ὅτι οὐκ ἔρχεται ὁ δεσπότης, ἀποκοιμηθῇ ἢ ἀναχωρήσῃ, καὶ ἐλθὼν  ὁ κύριος οὐχ εὕρῃ αὐτὸν ἕτοιμον ὡς αὐτὸς εἶπε· «ἔστωσαν αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι» καὶ τὰ ἑξῆς. εἰ δὲ τάχιον ἐδεξάμεθα καὶ κατηξιώθημεν τῆς χάριτος αὐτοῦ, εὐχαριστήσωμεν καὶ ἀξίαν  τὴν  σπουδὴν  τῶν  κατορθωμάτων  καὶ  καρποὺς  ἀρετῆς  ἐπιδειξώμεθα,  καὶ αἰσθόμεθα τῆς εὐεργεσίας αὐτοῦ καὶ ἀντιλήψεως καὶ βοηθείας τῆς ταχέως γεγενημένης ἡμῖν, 31.6.6 ὡς οὐκ ἐκοπιάσαμεν. καὶ ἀναλόγως σπεύσωμεν ὅλους ἑαυτοὺς ἀναρτῆσαι τῷ  κυρίῳ  συνενούμενοι  τῇ  χάριτι  αὐτοῦ,  καὶ  οὕτω  τῆς  ἡμετέρας  προαιρέσεως  ἐκ θελήματος τὴν σπουδὴν ἐπιδειξάμενοι, ἔχοντες καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ κυρίου βοήθειαν εἰς ἐπικουφισμὸν  τῶν πόνων  ἡμῶν καὶ εἰς προκοπὴν ἀγαθὴν πάντοτε ἐρχόμενοι καὶ ἐν μηδενὶ  τὴν  δωρεὰν  τοῦ  θεοῦ  ἐνυβρίσαντες  καὶ  ἕως  τέλους  ἐν  τοιαύταις  σπουδαῖς εὑρεθέντες τῆς αἰωνίου  ζωῆς ἄξιοι γενώμεθα  ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
ἐπιθυμοῦντες,  καὶ  αὐτὸς  οὐκ  ἀθετεῖ  μὴ  γένοιτο,  ἀλλὰ  μακροθυμεῖ  δοκιμάζων  τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν· μόνον ἡμεῖς ἕως τέλους εὑρεθῶμεν ἀπερικακήτως ἐν τῇ θύρᾳ ἀναιδείᾳ ἀπλήστῳ καὶ ὀξέως ἐν πάσῃ ὑπομονῇ κρούοντες, καὶ αὐτὸς ἀληθῶς ποιεῖ ὁτεδήποτε τὴν ἀπολύτρωσιν καὶ τὴν τοῦ καλύμματος  περιαίρεσιν τοῦ ἁγίου καὶ ἐπουρανίου φωτὸς αὐτοῦ, τὴν ἔλλαμψιν  καὶ τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας ἀπεργαζόμενος. 31.6.5 οἷς μὲν γὰρ ὀψὲ παραγίνεται ὁ δεσπότης, οἷς δὲ μεσονυκτίου, οἷς δὲ  ἀλεκτοροφωνίας,  οἷς δὲ πρωΐ, καθὼς αὐτὸς εἶπε· μόνον τις ἀδιάλειπτον  τὴν προσδοκίαν καὶ τὴν  γρηγόρησιν ἐχέτω καὶ ἑτοιμασίαν, μήπως ἀπελπίσας ἢ ἀπιστήσας ἢ ὀλιγωρήσας, ὅτι οὐκ ἔρχεται ὁ δεσπότης, ἀποκοιμηθῇ ἢ ἀναχωρήσῃ, καὶ ἐλθὼν  ὁ κύριος οὐχ εὕρῃ αὐτὸν ἕτοιμον ὡς αὐτὸς εἶπε· «ἔστωσαν αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι» καὶ τὰ ἑξῆς. εἰ δὲ τάχιον ἐδεξάμεθα καὶ κατηξιώθημεν τῆς χάριτος αὐτοῦ, εὐχαριστήσωμεν καὶ ἀξίαν  τὴν  σπουδὴν  τῶν  κατορθωμάτων  καὶ  καρποὺς  ἀρετῆς  ἐπιδειξώμεθα,  καὶ αἰσθόμεθα τῆς εὐεργεσίας αὐτοῦ καὶ ἀντιλήψεως καὶ βοηθείας τῆς ταχέως γεγενημένης ἡμῖν, 31.6.6 ὡς οὐκ ἐκοπιάσαμεν. καὶ ἀναλόγως σπεύσωμεν ὅλους ἑαυτοὺς ἀναρτῆσαι τῷ  κυρίῳ  συνενούμενοι  τῇ  χάριτι  αὐτοῦ,  καὶ  οὕτω  τῆς  ἡμετέρας  προαιρέσεως  ἐκ θελήματος τὴν σπουδὴν ἐπιδειξάμενοι, ἔχοντες καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ κυρίου βοήθειαν εἰς ἐπικουφισμὸν  τῶν πόνων  ἡμῶν καὶ εἰς προκοπὴν ἀγαθὴν πάντοτε ἐρχόμενοι καὶ ἐν μηδενὶ  τὴν  δωρεὰν  τοῦ  θεοῦ  ἐνυβρίσαντες  καὶ  ἕως  τέλους  ἐν  τοιαύταις  σπουδαῖς εὑρεθέντες τῆς αἰωνίου  ζωῆς ἄξιοι γενώμεθα  ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Line 507: Line 507:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
150
 
150
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
νική32.2.2 σωσιν· ἡ γὰρ ὁδὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ οὕτως ἐστίν. ὅπου γάρ ἐστι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ ἡ ἀλήθεια, ἐκεῖ ἐπακολουθεῖ ὁ διωγμὸς καὶ ἡ πάλη. ὁρᾷς τοὺς προφήτας, πῶς ἐδιώκοντο  ὑπὸ τῶν  ὁμοφύλων,  ὅτι εἰς αὐτοὺς ἐνήργει  τὸ πνεῦμα. ὁρᾷς πῶς ὁ κύριος, ὅστις ἐστὶν ὁδὸς καὶ ἀλήθεια, οὐχ ὑπὸ ἄλλου ἔθνους, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἰδίας φυλῆς τοῦ Ἰσραὴλ ἐδιώχθη καὶ ἐσταυρώθη, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀπόστολοι. ἐξ οὗ γὰρ ὁ σταυρὸς ἦλθε  καὶ τὸ πνεῦμα  τὸ παράκλητον  ἐχώρησεν εἰς τοὺς Χριστιανούς,  λοιπὸν  οὐδεὶς Ἰουδαῖος ἐδιώχθη, ἀλλὰ Χριστιανοὶ ἐμαρτύρησαν. οὐκ ὀφείλουσιν οὖν τινες ξενίζεσθαι· ἀνάγκη  γὰρ  διώκεσθαι  τὴν  ἀλήθειαν.  32.3.1 Ἐρώτησις. Τινὲς  λέγουσιν  ὅτι  ἔξωθεν ἐπεισέρχεται  τὸ  κακὸν  καί,  ἐὰν  θέλῃ  ὁ  ἄνθρωπος,  οὐ  δέχεται,  ἀλλ'  ἀποπέμπεται. Ἀπόκρισις. Καὶ ὥσπερ ὁ ὄφις ἔξωθεν λαλήσας τῇ Εὔᾳ διὰ τὴν ὑπακοὴν ἔνδον εἰσῆλθεν, οὕτω καὶ νῦν διὰ τῆς ὑπακοῆς ἐπεισέρχεται ἡ ἁμαρτία ἔξω οὖσα. Ἀπόκρισις. ἔχει νομὴν καὶ παρρησίαν καὶ δύναμιν τοῦ εἰσέρχεσθαι ἡ ἁμαρτία εἰς τὴν καρδίαν· παρακεχώρηται γὰρ κατ' οἰκονομίαν. οἱ γὰρ λογισμοὶ ποῦ εἰσιν, ἐξώτεροί σου ἢ ἐσώτεροί σου; λέγει γὰρ ὁ ἀπόστολος· «βούλομαι τοὺς ἄνδρας προσεύχεσθαι ἄνευ ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν». εἰσὶν οὖν διαλογισμοὶ ἐξερχόμενοι ἐκ τῆς καρδίας κατὰ τὸ εὐαγγέλιον. ἄπελθε εἰς εὐχὴν καὶ ἐπίσκεψαί σου τὴν καρδίαν καὶ τὸν νοῦν καὶ θέλησον τὴν εὐχὴν καθαρῶς ἀναπέμψαι τῷ θεῷ· βλέπε, ὅτι ἐκεῖ οὐδέν  ἐστι  τὸ ἐμποδίζον, γίνεται  δὲ ἐκεῖ εὐχὴ καθαρά, ὅτι ἠσχόληταί σου ὁ νοῦς πρὸς τὸν κύριον, ὃν τρόπον τοῦ γεωργοῦ περὶ τὴν γεωργίαν, τοῦ ἀνδρὸς πρὸς τὴν γυναῖκα, τοῦ ἐμποροῦ πρὸς τὴν ἐμπορίαν. πάλιν κλίνεις τὰ γόνατα εἰς εὐχήν, καὶ τοὺς λογισμούς σου ἄλλοι διαρπάζουσιν. 32.3.2 Ἀλλὰ λέγεις, ὅτι ὁ  κύριος ἐλθὼν  διὰ τοῦ σταυροῦ «κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν» καὶ οὐκέτι ἐστὶν ἔσω. ὥσπερ ἵνα ᾖ στρατιώτης καὶ θῇ αὐτοῦ τὸ σκουτάριον ἔσω εἰς τὸν οἶκον, καὶ ὅτε θέλει ἔχει νομὴν εἰσέρχεσθαι καὶ ἐξέρχεσθαι, οὕτω καὶ ἡ ἁμαρτία ἔχει παρρησίαν διαλογίζεσθαι εἰς τὴν καρδίαν. γέγραπται γάρ· «εἰσῆλθεν ὁ σατανᾶς εἰς τὴν καρδίαν Ἰούδα». εἰ δὲ λέγεις, ὅτι διὰ τῆς ἐλεύσεως τοῦ κυρίου κατεκρίθη  ἡ  ἁμαρτία καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα οὐκέτι ἔχει νομὴν τὸ κακὸν τοῦ διαλογίζεσθαι ἐν τῇ καρδίᾳ, σκόπησον ἐκ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου μέχρι τοῦ νῦν ὅσοι ἐβαπτίσθησαν· οὐκέτι διελογίσαντο πονηρά; οὐκ εἰς κενοδοξίαν  ἢ πορνείαν  ἢ γαστριμαργίαν ἐτράπησαν; ἀλλὰ  καὶ ὅλοι οἱ κοινωνοῦντες  τῇ ἐκκλησίᾳ κοσμικοὶ ἄμωμον  καὶ καθαρὰν  ἔχουσι τὴν  καρδίαν; ἢ εὑρίσκομεν, ὅτι  καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα πολλαὶ ἁμαρτίαι γίνονται καὶ πολλοὶ ἁμαρτάνουσιν; ἔχει οὖν νομὴν καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα εἰσελθεῖν ὁ λῃστὴς καὶ πράττειν ἃ θέλει. γέγραπται δέ· «ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου». 32.3.3 ἐπίσκεψαι σεαυτόν, εἰ ἀγαπᾷς τὸν θεὸν ἐξ ὅλης καρδίας. ἀλλὰ λέγεις, ὅτι "1ἀγαπῶ καὶ ἔχω πνεῦμα ἅγιον."2 ἔχεις τὴν μνήμην καὶ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν καῦσιν πρὸς τὸν κύριον; ἐσθίεις καὶ πίνεις τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ; νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐκεῖ ἀποδέδεσαι; εἰ μὲν ἔχεις τοιαύτην ἀγάπην, καθαρὸς εἶ; εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, ζήτησον, καὶ τότε ὅταν ἔλθωσιν οἱ οὐράνιοι λογισμοὶ τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργήσωσιν ἐν πάσῃ αἰσθήσει τῇ ψυχῇ, ἀποσπῶσι καὶ ἀπομερίζουσιν αὐτὴν ἀπὸ τῶν γηΐνων πραγμάτων καὶ ἀπὸ τῶν  αἰσχρῶν  καὶ πονηρῶν  διαλογισμῶν  καὶ ὅλην  εἰς ἀγάπην  καὶ πόθον  θεοῦ ἄγουσι τὴν ψυχήν. οἱ γὰρ λογισμοὶ τοῦ σκότους κατασπῶσι τὸν νοῦν εἰς τὰ ἐπίγεια καὶ φθαρτά, οὐ ποιοῦσιν ἀγαπῆσαι θεὸν ἢ μνημονεῦσαι τοῦ κυρίου.  32.4.1 Καὶ πολλάκις ἀπέρχεται  εἰς εὐχὴν  καὶ κλίνει  τὸ γόνυ  ὁ ἰδιώτης,  καὶ εἰσέρχεται ὁ νοῦς αὐτοῦ  εἰς ἀνάπαυσιν,  καὶ  ὅσῳ  σκάπτει  καὶ  βαθύνει,  ῥήσσεται  τὸ  τεῖχος  τῆς  κακίας  τὸ ἀνθιστάμενον αὐτῷ, καὶ εἰσέρχεται εἰς ὁράσεις καὶ σοφίαν, ὅπου οὐ φθάνουσι δυνάσται ἢ σοφοὶ ἢ ῥήτορες, καὶ καταλαμβάνει  γνῶναι  τὴν λεπτότητα  τοῦ νοὸς αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἀσχολεῖται εἰς θεῖα μυστήρια. καὶ γὰρ  ἄπειρος τοῦ δοκιμάζειν  μαργαρίτας οὐκ οἶδε
 
νική32.2.2 σωσιν· ἡ γὰρ ὁδὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ οὕτως ἐστίν. ὅπου γάρ ἐστι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ ἡ ἀλήθεια, ἐκεῖ ἐπακολουθεῖ ὁ διωγμὸς καὶ ἡ πάλη. ὁρᾷς τοὺς προφήτας, πῶς ἐδιώκοντο  ὑπὸ τῶν  ὁμοφύλων,  ὅτι εἰς αὐτοὺς ἐνήργει  τὸ πνεῦμα. ὁρᾷς πῶς ὁ κύριος, ὅστις ἐστὶν ὁδὸς καὶ ἀλήθεια, οὐχ ὑπὸ ἄλλου ἔθνους, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἰδίας φυλῆς τοῦ Ἰσραὴλ ἐδιώχθη καὶ ἐσταυρώθη, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀπόστολοι. ἐξ οὗ γὰρ ὁ σταυρὸς ἦλθε  καὶ τὸ πνεῦμα  τὸ παράκλητον  ἐχώρησεν εἰς τοὺς Χριστιανούς,  λοιπὸν  οὐδεὶς Ἰουδαῖος ἐδιώχθη, ἀλλὰ Χριστιανοὶ ἐμαρτύρησαν. οὐκ ὀφείλουσιν οὖν τινες ξενίζεσθαι· ἀνάγκη  γὰρ  διώκεσθαι  τὴν  ἀλήθειαν.  32.3.1 Ἐρώτησις. Τινὲς  λέγουσιν  ὅτι  ἔξωθεν ἐπεισέρχεται  τὸ  κακὸν  καί,  ἐὰν  θέλῃ  ὁ  ἄνθρωπος,  οὐ  δέχεται,  ἀλλ'  ἀποπέμπεται. Ἀπόκρισις. Καὶ ὥσπερ ὁ ὄφις ἔξωθεν λαλήσας τῇ Εὔᾳ διὰ τὴν ὑπακοὴν ἔνδον εἰσῆλθεν, οὕτω καὶ νῦν διὰ τῆς ὑπακοῆς ἐπεισέρχεται ἡ ἁμαρτία ἔξω οὖσα. Ἀπόκρισις. ἔχει νομὴν καὶ παρρησίαν καὶ δύναμιν τοῦ εἰσέρχεσθαι ἡ ἁμαρτία εἰς τὴν καρδίαν· παρακεχώρηται γὰρ κατ' οἰκονομίαν. οἱ γὰρ λογισμοὶ ποῦ εἰσιν, ἐξώτεροί σου ἢ ἐσώτεροί σου; λέγει γὰρ ὁ ἀπόστολος· «βούλομαι τοὺς ἄνδρας προσεύχεσθαι ἄνευ ὀργῆς καὶ διαλογισμῶν». εἰσὶν οὖν διαλογισμοὶ ἐξερχόμενοι ἐκ τῆς καρδίας κατὰ τὸ εὐαγγέλιον. ἄπελθε εἰς εὐχὴν καὶ ἐπίσκεψαί σου τὴν καρδίαν καὶ τὸν νοῦν καὶ θέλησον τὴν εὐχὴν καθαρῶς ἀναπέμψαι τῷ θεῷ· βλέπε, ὅτι ἐκεῖ οὐδέν  ἐστι  τὸ ἐμποδίζον, γίνεται  δὲ ἐκεῖ εὐχὴ καθαρά, ὅτι ἠσχόληταί σου ὁ νοῦς πρὸς τὸν κύριον, ὃν τρόπον τοῦ γεωργοῦ περὶ τὴν γεωργίαν, τοῦ ἀνδρὸς πρὸς τὴν γυναῖκα, τοῦ ἐμποροῦ πρὸς τὴν ἐμπορίαν. πάλιν κλίνεις τὰ γόνατα εἰς εὐχήν, καὶ τοὺς λογισμούς σου ἄλλοι διαρπάζουσιν. 32.3.2 Ἀλλὰ λέγεις, ὅτι ὁ  κύριος ἐλθὼν  διὰ τοῦ σταυροῦ «κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν» καὶ οὐκέτι ἐστὶν ἔσω. ὥσπερ ἵνα ᾖ στρατιώτης καὶ θῇ αὐτοῦ τὸ σκουτάριον ἔσω εἰς τὸν οἶκον, καὶ ὅτε θέλει ἔχει νομὴν εἰσέρχεσθαι καὶ ἐξέρχεσθαι, οὕτω καὶ ἡ ἁμαρτία ἔχει παρρησίαν διαλογίζεσθαι εἰς τὴν καρδίαν. γέγραπται γάρ· «εἰσῆλθεν ὁ σατανᾶς εἰς τὴν καρδίαν Ἰούδα». εἰ δὲ λέγεις, ὅτι διὰ τῆς ἐλεύσεως τοῦ κυρίου κατεκρίθη  ἡ  ἁμαρτία καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα οὐκέτι ἔχει νομὴν τὸ κακὸν τοῦ διαλογίζεσθαι ἐν τῇ καρδίᾳ, σκόπησον ἐκ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου μέχρι τοῦ νῦν ὅσοι ἐβαπτίσθησαν· οὐκέτι διελογίσαντο πονηρά; οὐκ εἰς κενοδοξίαν  ἢ πορνείαν  ἢ γαστριμαργίαν ἐτράπησαν; ἀλλὰ  καὶ ὅλοι οἱ κοινωνοῦντες  τῇ ἐκκλησίᾳ κοσμικοὶ ἄμωμον  καὶ καθαρὰν  ἔχουσι τὴν  καρδίαν; ἢ εὑρίσκομεν, ὅτι  καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα πολλαὶ ἁμαρτίαι γίνονται καὶ πολλοὶ ἁμαρτάνουσιν; ἔχει οὖν νομὴν καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα εἰσελθεῖν ὁ λῃστὴς καὶ πράττειν ἃ θέλει. γέγραπται δέ· «ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου». 32.3.3 ἐπίσκεψαι σεαυτόν, εἰ ἀγαπᾷς τὸν θεὸν ἐξ ὅλης καρδίας. ἀλλὰ λέγεις, ὅτι "1ἀγαπῶ καὶ ἔχω πνεῦμα ἅγιον."2 ἔχεις τὴν μνήμην καὶ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν καῦσιν πρὸς τὸν κύριον; ἐσθίεις καὶ πίνεις τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ; νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐκεῖ ἀποδέδεσαι; εἰ μὲν ἔχεις τοιαύτην ἀγάπην, καθαρὸς εἶ; εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, ζήτησον, καὶ τότε ὅταν ἔλθωσιν οἱ οὐράνιοι λογισμοὶ τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργήσωσιν ἐν πάσῃ αἰσθήσει τῇ ψυχῇ, ἀποσπῶσι καὶ ἀπομερίζουσιν αὐτὴν ἀπὸ τῶν γηΐνων πραγμάτων καὶ ἀπὸ τῶν  αἰσχρῶν  καὶ πονηρῶν  διαλογισμῶν  καὶ ὅλην  εἰς ἀγάπην  καὶ πόθον  θεοῦ ἄγουσι τὴν ψυχήν. οἱ γὰρ λογισμοὶ τοῦ σκότους κατασπῶσι τὸν νοῦν εἰς τὰ ἐπίγεια καὶ φθαρτά, οὐ ποιοῦσιν ἀγαπῆσαι θεὸν ἢ μνημονεῦσαι τοῦ κυρίου.  32.4.1 Καὶ πολλάκις ἀπέρχεται  εἰς εὐχὴν  καὶ κλίνει  τὸ γόνυ  ὁ ἰδιώτης,  καὶ εἰσέρχεται ὁ νοῦς αὐτοῦ  εἰς ἀνάπαυσιν,  καὶ  ὅσῳ  σκάπτει  καὶ  βαθύνει,  ῥήσσεται  τὸ  τεῖχος  τῆς  κακίας  τὸ ἀνθιστάμενον αὐτῷ, καὶ εἰσέρχεται εἰς ὁράσεις καὶ σοφίαν, ὅπου οὐ φθάνουσι δυνάσται ἢ σοφοὶ ἢ ῥήτορες, καὶ καταλαμβάνει  γνῶναι  τὴν λεπτότητα  τοῦ νοὸς αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἀσχολεῖται εἰς θεῖα μυστήρια. καὶ γὰρ  ἄπειρος τοῦ δοκιμάζειν  μαργαρίτας οὐκ οἶδε
Line 524: Line 524:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
151
 
151
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
διατιμήσασθαι διὰ  τὸ  ἄπειρον  αὐτὸν  εἶναι.  οἱ  οὖν  Χριστιανοὶ  τὰ  ἔνδοξα  τῆς  γῆς βδελύσσονται καὶ ὁρῶσιν ὡς σκύβαλα πρὸς ἐκείνην  τὴν σύγκρισιν τῆς μεγαλειότητος τῆς ἐνεργούσης αὐτοῖς.  Ἐρώτησις. Εἰ δύναται  πεσεῖν ἄνθρωπος  ἔχων  χάρισμα θεῖον; Ἀπόκρισις. Ἐὰν ἀμελήσῃ, πίπτει. ἐπειδὴ οἱ πολέμιοι οὐδέπω ἀργοῦσιν, οὐδὲ σὺ ὀφείλεις παύσασθαι  ἀπὸ  τῆς  ζητήσεως  τῆς  πρὸς  τὸν  θεόν.  πολλὴ  γάρ  σοι  ζημία  γίνεται ἀμελοῦντός  σου, εἰ  καὶ  ἐν  αὐτῷ  τῷ  μυστηρίῳ  τῆς  χάριτος  ἐξετάζῃ.  Ἐρώτησις. Εἰ παραμένει ἡ χάρις μετὰ τὸ πεσεῖν; Ἀπόκρισις. Ὁ θεὸς κατὰ πολὺ θέλει τὸν ἄνθρωπον εἰς ζωὴν  ἀγαγεῖν  καὶ  προτρέπεται  ἐπὶ  τὸ  πάλιν  προσκλαῦσαι  καὶ  μετανοῆσαι  τὸν ἄνθρωπον.  ἔτι  οὖν παραμένει, ἵνα σε ποιήσῃ ἀσφαλῆ ἐργάτην  μετανοοῦντα  ἐφ'  οἷς πρότερον ἐπλημμέλησας. Ἐρώτησις. Εἰ ἔτι τοῖς τελείοις ἐπίκειται πόλεμος ἢ θλῖψις ἢ τὸ ὅλον  ἀμέριμνοί  εἰσιν; Ἀπόκρισις. Ὁ  πόλεμος  κατ'  οὐδενὸς  παύεται. Ὁ σατανᾶς γὰρ ἄσπλαγχνός  ἐστι  καὶ  μισάνθρωπος  καὶ  πάντοτε  πολεμεῖ,  ἀλλ'  οὐκ  ἐν  τοῖς  αὐτοῖς μέτροις. καὶ γὰρ καὶ  ἔπαρχοι  καὶ  κόμητες  φόρους  διδόασι τῷ  βασιλεῖ, ἀλλὰ  οὗτος θαρρῶν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ καὶ τῷ χρυσῷ καὶ τῷ ἀργυρίῳ ὡς ἐκ τῶν  περισσευμάτων αὐτοῦ  ποιεῖ  τὰς  συντελείας,  μὴ  ἡγούμενος  ζημίαν,  ἀλλὰ  καὶ  πλείονα  τούτων  εἰς ἐλεημοσύνας σκορπίζει καὶ οὐ μέλει αὐτῷ· ὡς ἐκ παρέργου γὰρ ταῦτα ἡγεῖται. καὶ ἔστιν ἄλλος  πτωχὸς  λειπόμενος  ἔχων  ἀγρὸν  ἕνα.  οὗτος  μαστίζεται  καὶ  βασανίζεται  μὴ δυνάμενος  αὐτοῦ  ἐκείνου  τὴν  συντέλειαν  ἀποπληρῶσαι.  ἔστι  τις  ὃς  ξέεται  καὶ βασανίζεται χαλεπῶς καὶ οὐκ ἀποθνῄσκει, 32.7.2 καὶ ἔστιν ἄλλος καὶ ἀπὸ μιᾶς πληγῆς ἀπόλλυται. οὕτω καὶ εἰς τοὺς Χριστιανούς· εἰσὶν ἰσχυρῶς πολεμούμενοι, ξεόμενοι ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἔτι εἰς τοὺς πολέμους στερεοῦνται καὶ σοφίζονται καταφρονοῦντες τῆς  ἐναντίας  δυνάμεως.  οἱ  τοιοῦτοι  οὐκ  ἔχουσι  κίνδυνον  ἐν  τούτῳ  τῷ  μέρει, ὅτι ἄπτωτοί εἰσι καὶ ἀσφαλεῖς περὶ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας, διὰ τὸ πολλάκις  γεγυμνάσθαι αὐτοὺς ἐν τῷ  πολέμῳ  τῆς κακίας καὶ ἐμπείρους γεγενῆσθαι, ἔχοντας  τὸν θεὸν μεθ' ἑαυτῶν  ἐνεργοῦντα  καὶ  ἀναπαύοντα.  ἄλλοι  δὲ οἱ μήπω γυμνασθέντες  ἀρχάριοι, μία θλῖψις αὐτοῖς ἐὰν ἀπαντήσῃ καὶ ἐπικινηθῇ πόλεμος, εὐθέως καταπίπτουσιν εἰς ὄλεθρον καὶ  εἰς  ἀπώλειαν.  32.8.1  Οἱ  διοδεύοντες  ἐν  πόλει  θέλοντες  εἰσελθεῖν  πρὸς  τοὺς ἀγαπητοὺς πολλοῖς συναντῶσιν ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ οὐκ ἐμποδίζονται ὑπ' αὐτῶνἔχουσι γὰρ σκοπὸν τοῦ συντυχεῖν τοῖς φίλοις, καὶ ὅταν ἔξωθεν κρούσῃ τις αὐτῶν τὴν θύραν καὶ καλέσῃ, χαίρουσιν  οἱ ἔσωθεν ἀγαπητοὶ  αὐτοῦ. εἰ δὲ ἀπομείνῃ  ἐν  τῇ  πόλει  καὶ χλευάζεται  ἤτοι ἐπέχεται ὑπὸ τῶν ἀπαντώντων,  ἀποκλείεται ἡ θύρα καὶ οὐδεὶς αὐτῷ ἀνοίγει, οὕτω καὶ οἱ πρὸς τὸν δεσπότην ἡμῶν Χριστὸν τὸν ὄντως ἀγαπητὸν ἐπειγόμενοι φθάσαι τῶν  ἄλλων  ἁπάντων  ὀφείλουσι  καταφρονεῖν  καὶ ὑπερορᾶν. 32.8.2 Πάλιν οἱ εἰσερχόμενοι πρὸς τὸ παλάτιον  εἰς τὸν βασιλέα κόμητες ἢ ἔπαρχοι ὑπὸ φόβον πολύν εἰσι, πῶς  τὰς ἀποκρίσεις δώσουσι, καὶ μὴ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ  πταίσωσιν εἰς  λόγον  καὶ τιμωρίᾳ ὑποβληθῶσιν· οἱ χωρικοὶ δὲ καὶ ἰδιῶται οἱ μηδέποτε θεασάμενοι ἄρχοντα ἐν ἀμεριμνίᾳ  διάγουσι  καὶ  ὁ  κόσμος οὗτος  ἀπὸ  βασιλέως  ἕως  πτωχῶν  τὴν  μέριμναν ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ ἔχει καὶ οὐ μέμνηται τῆς ἡμέρας τῆς κρίσεως. οἱ δὲ εἰσερχόμενοι εἰς τὸν θρόνον τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ κατέναντι αὐτοῦ ὄντες πάντοτε ὑπὸ φόβον καὶ τρόμον εἰσίν. 32.8.3 Οἱ πλούσιοι τῆς γῆς ὅταν πολλοὺς καρποὺς εἰσενέγκωσιν  εἰς τὰς ἀποθήκας, πάλιν ὀφείλουσιν ἐργάσασθαι καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἵνα ἐπευπορήσωσιν. ἐὰν δὲ θαρροῦντες τῷ πλούτῳ  τῷ ἐν ταῖς ἀποθήκαις ἀποκειμένῳ  ἀμελήσωσιν, οὗτοι εἰς πενίαν  καὶ ταλαιπωρίαν  ἔρχονται·  ὅθεν  προσοδευόμενοι καὶ εἰσφέροντες  ὀφείλουσι κάμνειν καὶ ἐμπονεῖν. 32.8.4 Ὁ Χριστιανισμὸς οὗτός ἐστι, τὸ γεύσασθαί τινα τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. γέγραπται γάρ· «γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος». ἔστιν οὖν γεῦσις
 
διατιμήσασθαι διὰ  τὸ  ἄπειρον  αὐτὸν  εἶναι.  οἱ  οὖν  Χριστιανοὶ  τὰ  ἔνδοξα  τῆς  γῆς βδελύσσονται καὶ ὁρῶσιν ὡς σκύβαλα πρὸς ἐκείνην  τὴν σύγκρισιν τῆς μεγαλειότητος τῆς ἐνεργούσης αὐτοῖς.  Ἐρώτησις. Εἰ δύναται  πεσεῖν ἄνθρωπος  ἔχων  χάρισμα θεῖον; Ἀπόκρισις. Ἐὰν ἀμελήσῃ, πίπτει. ἐπειδὴ οἱ πολέμιοι οὐδέπω ἀργοῦσιν, οὐδὲ σὺ ὀφείλεις παύσασθαι  ἀπὸ  τῆς  ζητήσεως  τῆς  πρὸς  τὸν  θεόν.  πολλὴ  γάρ  σοι  ζημία  γίνεται ἀμελοῦντός  σου, εἰ  καὶ  ἐν  αὐτῷ  τῷ  μυστηρίῳ  τῆς  χάριτος  ἐξετάζῃ.  Ἐρώτησις. Εἰ παραμένει ἡ χάρις μετὰ τὸ πεσεῖν; Ἀπόκρισις. Ὁ θεὸς κατὰ πολὺ θέλει τὸν ἄνθρωπον εἰς ζωὴν  ἀγαγεῖν  καὶ  προτρέπεται  ἐπὶ  τὸ  πάλιν  προσκλαῦσαι  καὶ  μετανοῆσαι  τὸν ἄνθρωπον.  ἔτι  οὖν παραμένει, ἵνα σε ποιήσῃ ἀσφαλῆ ἐργάτην  μετανοοῦντα  ἐφ'  οἷς πρότερον ἐπλημμέλησας. Ἐρώτησις. Εἰ ἔτι τοῖς τελείοις ἐπίκειται πόλεμος ἢ θλῖψις ἢ τὸ ὅλον  ἀμέριμνοί  εἰσιν; Ἀπόκρισις. Ὁ  πόλεμος  κατ'  οὐδενὸς  παύεται. Ὁ σατανᾶς γὰρ ἄσπλαγχνός  ἐστι  καὶ  μισάνθρωπος  καὶ  πάντοτε  πολεμεῖ,  ἀλλ'  οὐκ  ἐν  τοῖς  αὐτοῖς μέτροις. καὶ γὰρ καὶ  ἔπαρχοι  καὶ  κόμητες  φόρους  διδόασι τῷ  βασιλεῖ, ἀλλὰ  οὗτος θαρρῶν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ καὶ τῷ χρυσῷ καὶ τῷ ἀργυρίῳ ὡς ἐκ τῶν  περισσευμάτων αὐτοῦ  ποιεῖ  τὰς  συντελείας,  μὴ  ἡγούμενος  ζημίαν,  ἀλλὰ  καὶ  πλείονα  τούτων  εἰς ἐλεημοσύνας σκορπίζει καὶ οὐ μέλει αὐτῷ· ὡς ἐκ παρέργου γὰρ ταῦτα ἡγεῖται. καὶ ἔστιν ἄλλος  πτωχὸς  λειπόμενος  ἔχων  ἀγρὸν  ἕνα.  οὗτος  μαστίζεται  καὶ  βασανίζεται  μὴ δυνάμενος  αὐτοῦ  ἐκείνου  τὴν  συντέλειαν  ἀποπληρῶσαι.  ἔστι  τις  ὃς  ξέεται  καὶ βασανίζεται χαλεπῶς καὶ οὐκ ἀποθνῄσκει, 32.7.2 καὶ ἔστιν ἄλλος καὶ ἀπὸ μιᾶς πληγῆς ἀπόλλυται. οὕτω καὶ εἰς τοὺς Χριστιανούς· εἰσὶν ἰσχυρῶς πολεμούμενοι, ξεόμενοι ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἔτι εἰς τοὺς πολέμους στερεοῦνται καὶ σοφίζονται καταφρονοῦντες τῆς  ἐναντίας  δυνάμεως.  οἱ  τοιοῦτοι  οὐκ  ἔχουσι  κίνδυνον  ἐν  τούτῳ  τῷ  μέρει, ὅτι ἄπτωτοί εἰσι καὶ ἀσφαλεῖς περὶ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας, διὰ τὸ πολλάκις  γεγυμνάσθαι αὐτοὺς ἐν τῷ  πολέμῳ  τῆς κακίας καὶ ἐμπείρους γεγενῆσθαι, ἔχοντας  τὸν θεὸν μεθ' ἑαυτῶν  ἐνεργοῦντα  καὶ  ἀναπαύοντα.  ἄλλοι  δὲ οἱ μήπω γυμνασθέντες  ἀρχάριοι, μία θλῖψις αὐτοῖς ἐὰν ἀπαντήσῃ καὶ ἐπικινηθῇ πόλεμος, εὐθέως καταπίπτουσιν εἰς ὄλεθρον καὶ  εἰς  ἀπώλειαν.  32.8.1  Οἱ  διοδεύοντες  ἐν  πόλει  θέλοντες  εἰσελθεῖν  πρὸς  τοὺς ἀγαπητοὺς πολλοῖς συναντῶσιν ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ οὐκ ἐμποδίζονται ὑπ' αὐτῶνἔχουσι γὰρ σκοπὸν τοῦ συντυχεῖν τοῖς φίλοις, καὶ ὅταν ἔξωθεν κρούσῃ τις αὐτῶν τὴν θύραν καὶ καλέσῃ, χαίρουσιν  οἱ ἔσωθεν ἀγαπητοὶ  αὐτοῦ. εἰ δὲ ἀπομείνῃ  ἐν  τῇ  πόλει  καὶ χλευάζεται  ἤτοι ἐπέχεται ὑπὸ τῶν ἀπαντώντων,  ἀποκλείεται ἡ θύρα καὶ οὐδεὶς αὐτῷ ἀνοίγει, οὕτω καὶ οἱ πρὸς τὸν δεσπότην ἡμῶν Χριστὸν τὸν ὄντως ἀγαπητὸν ἐπειγόμενοι φθάσαι τῶν  ἄλλων  ἁπάντων  ὀφείλουσι  καταφρονεῖν  καὶ ὑπερορᾶν. 32.8.2 Πάλιν οἱ εἰσερχόμενοι πρὸς τὸ παλάτιον  εἰς τὸν βασιλέα κόμητες ἢ ἔπαρχοι ὑπὸ φόβον πολύν εἰσι, πῶς  τὰς ἀποκρίσεις δώσουσι, καὶ μὴ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ  πταίσωσιν εἰς  λόγον  καὶ τιμωρίᾳ ὑποβληθῶσιν· οἱ χωρικοὶ δὲ καὶ ἰδιῶται οἱ μηδέποτε θεασάμενοι ἄρχοντα ἐν ἀμεριμνίᾳ  διάγουσι  καὶ  ὁ  κόσμος οὗτος  ἀπὸ  βασιλέως  ἕως  πτωχῶν  τὴν  μέριμναν ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ ἔχει καὶ οὐ μέμνηται τῆς ἡμέρας τῆς κρίσεως. οἱ δὲ εἰσερχόμενοι εἰς τὸν θρόνον τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ κατέναντι αὐτοῦ ὄντες πάντοτε ὑπὸ φόβον καὶ τρόμον εἰσίν. 32.8.3 Οἱ πλούσιοι τῆς γῆς ὅταν πολλοὺς καρποὺς εἰσενέγκωσιν  εἰς τὰς ἀποθήκας, πάλιν ὀφείλουσιν ἐργάσασθαι καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἵνα ἐπευπορήσωσιν. ἐὰν δὲ θαρροῦντες τῷ πλούτῳ  τῷ ἐν ταῖς ἀποθήκαις ἀποκειμένῳ  ἀμελήσωσιν, οὗτοι εἰς πενίαν  καὶ ταλαιπωρίαν  ἔρχονται·  ὅθεν  προσοδευόμενοι καὶ εἰσφέροντες  ὀφείλουσι κάμνειν καὶ ἐμπονεῖν. 32.8.4 Ὁ Χριστιανισμὸς οὗτός ἐστι, τὸ γεύσασθαί τινα τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. γέγραπται γάρ· «γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος». ἔστιν οὖν γεῦσις
Line 541: Line 541:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
152
 
152
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐνεργητικὴ ἐν πληροφορίᾳ δύναμις πνεύματος διακονοῦσα ἐν τῇ καρδίᾳ. ὅσοι γὰρ υἱοί εἰσι τοῦ φωτὸς καὶ τῆς βασιλείας καὶ διάκονοι τῆς καινῆς διαθήκης τῆς ἐν πνεύματι, οὗτοι παρὰ ἀνθρώπων οὐ μανθάνουσι· θεοδίδακτοι γάρ εἰσιν. οὐκ ὀφείλουσι γὰρ εἰς τὰς γραφὰς μόνον τὰς διὰ μέλανος γεγραμμένας πληροφορεῖσθαι, ἀλλ' εἰς τὰς πλάκας τῆς καρδίας  ἡ χάρις  τοῦ  θεοῦ τοὺς  νόμους  τοῦ  πνεύματος  καὶ  τὰ ἐπουράνια μυστήρια ἐνέγραψεν. 32.8.5 Ἡ καρδία γὰρ ἡγεμονεύει καὶ βασιλεύει ὅλου τοῦ ὀργάνου, καὶ ἐπὰν κατάσχῃ  τὰς  νομὰς  τῆς  καρδίας  ἡ  χάρις,  βασιλεύει  ὅλων  τῶν  λογισμῶν  καὶ  τῶν μελῶνἐπεὶ  γάρ ἐστιν ὁ νοῦς καὶ ὅλοι οἱ λογισμοὶ τῆς ψυχῆςκαὶ διέρχεται εἰς ὅλα τὰ μέλη οὕτως  πάλιν ὅσοι εἰσὶν υἱοὶ τοῦ σκότους, βασιλεύει τῆς καρδίας ἡ ἁμαρτία καὶ διέρχεται  εἰς ὅλα τὰ μέλη»ἐκ  γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται  πονηροὶ διαλογισμοί»καὶ οὕτως ὑπερχυνομένη σκοτίζει τὸν ἄνθρωπον. 32.8.6 Οἱ δὲ μὴ λέγοντες εἶναι τὸ κακὸν σύντροφον  καὶ  συναυξάνον  τῷ  ἀνθρώπῳ  μὴ  μεριμνήσωσι  περὶ  τῆς  αὔριον  μηδὲ ἐπιθυμήσωσιν. ἐν καιρῷ γάρ τινι ἐπαύσατο ἡ ἐπιθυμία εἴς τινα, ὥστε αὐτὸν δύνασθαι ἐν ὅρκῳ  διαβεβαιοῦσθαι, ὅτι  "1οὐκέτι  ἐπανίσταταί  μοι  τὸ  τοιοῦτον  πάθος."2 καὶ  μετ' ὀλίγον  καιρὸν κατεκαύθη  τῇ ἐπιθυμίᾳ,  ὥστε εὑρεθῆναι  αὐτὸν  πρὸς ἐπὶ τούτοις  καὶ ἐπίορκον. ὥσπερ δι' ὀχετοῦ διέρχεται τὸ ὕδωρ, οὕτω διὰ τῆς καρδίας καὶ τῶν λογισμῶν ἡ ἁμαρτία. ὅσοι γὰρ τοῦτο  ἀρνοῦνται, αὐτὴ ἡ ἁμαρτία χλευάζει αὐτοὺς μὴ θέλουσα θριαμβευθῆναι· σπουδάζει γὰρ τὸ κακὸν λανθάνειν  καὶ κρύπτεσθαι εἰς τὸν νοῦν. 32.8.7
 
ἐνεργητικὴ ἐν πληροφορίᾳ δύναμις πνεύματος διακονοῦσα ἐν τῇ καρδίᾳ. ὅσοι γὰρ υἱοί εἰσι τοῦ φωτὸς καὶ τῆς βασιλείας καὶ διάκονοι τῆς καινῆς διαθήκης τῆς ἐν πνεύματι, οὗτοι παρὰ ἀνθρώπων οὐ μανθάνουσι· θεοδίδακτοι γάρ εἰσιν. οὐκ ὀφείλουσι γὰρ εἰς τὰς γραφὰς μόνον τὰς διὰ μέλανος γεγραμμένας πληροφορεῖσθαι, ἀλλ' εἰς τὰς πλάκας τῆς καρδίας  ἡ χάρις  τοῦ  θεοῦ τοὺς  νόμους  τοῦ  πνεύματος  καὶ  τὰ ἐπουράνια μυστήρια ἐνέγραψεν. 32.8.5 Ἡ καρδία γὰρ ἡγεμονεύει καὶ βασιλεύει ὅλου τοῦ ὀργάνου, καὶ ἐπὰν κατάσχῃ  τὰς  νομὰς  τῆς  καρδίας  ἡ  χάρις,  βασιλεύει  ὅλων  τῶν  λογισμῶν  καὶ  τῶν μελῶνἐπεὶ  γάρ ἐστιν ὁ νοῦς καὶ ὅλοι οἱ λογισμοὶ τῆς ψυχῆςκαὶ διέρχεται εἰς ὅλα τὰ μέλη οὕτως  πάλιν ὅσοι εἰσὶν υἱοὶ τοῦ σκότους, βασιλεύει τῆς καρδίας ἡ ἁμαρτία καὶ διέρχεται  εἰς ὅλα τὰ μέλη»ἐκ  γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται  πονηροὶ διαλογισμοί»καὶ οὕτως ὑπερχυνομένη σκοτίζει τὸν ἄνθρωπον. 32.8.6 Οἱ δὲ μὴ λέγοντες εἶναι τὸ κακὸν σύντροφον  καὶ  συναυξάνον  τῷ  ἀνθρώπῳ  μὴ  μεριμνήσωσι  περὶ  τῆς  αὔριον  μηδὲ ἐπιθυμήσωσιν. ἐν καιρῷ γάρ τινι ἐπαύσατο ἡ ἐπιθυμία εἴς τινα, ὥστε αὐτὸν δύνασθαι ἐν ὅρκῳ  διαβεβαιοῦσθαι, ὅτι  "1οὐκέτι  ἐπανίσταταί  μοι  τὸ  τοιοῦτον  πάθος."2 καὶ  μετ' ὀλίγον  καιρὸν κατεκαύθη  τῇ ἐπιθυμίᾳ,  ὥστε εὑρεθῆναι  αὐτὸν  πρὸς ἐπὶ τούτοις  καὶ ἐπίορκον. ὥσπερ δι' ὀχετοῦ διέρχεται τὸ ὕδωρ, οὕτω διὰ τῆς καρδίας καὶ τῶν λογισμῶν ἡ ἁμαρτία. ὅσοι γὰρ τοῦτο  ἀρνοῦνται, αὐτὴ ἡ ἁμαρτία χλευάζει αὐτοὺς μὴ θέλουσα θριαμβευθῆναι· σπουδάζει γὰρ τὸ κακὸν λανθάνειν  καὶ κρύπτεσθαι εἰς τὸν νοῦν. 32.8.7
Line 568: Line 568:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
153
 
153
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀφελὲς ὂν ἁρπάζεται· ὅλα τὰ ἀρνία τῆς αὐτῆς εἰσι φύσεως. ἡ περιστερὰ ἄδολός ἐστι καὶ ἀκεραία· ὅλαι αἱ περιστεραὶ τῆς αὐτῆς εἰσι φύσεως. ὁ δὲ ἄνθρωπος οὐχ οὕτως ἐστίν. εἷς ἔστιν ὡς λύκος ἁρπάζων καὶ εἷς  ὡς ἀρνίον  ἁρπάζεται. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους  τῆς ἀνθρωπότητος ἀμφότεροι συνεστήκασιν. ἔστι τις μὴ ἀρκούμενος τῇ ἰδίᾳ γυναικί, ἀλλὰ πορνεύων, καὶ ἔστιν ἄλλος, ὃς οὐκ ἐᾷ οὐδὲ ἐπιθυμίαν ἐλθεῖν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ. ἔστι τις διαρπάζων τὰ τοῦ πλησίον, καὶ ἔστιν ἄλλος διὰ θεοσέβειαν καὶ τὰ ἴδια διδούς. ὁρᾷς, πῶς τρεπτὴ καὶ αὐτή ἐστιν ἡ φύσις τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. προτρεπτικὴ δὲ καὶ ἡ θεία χάρις καὶ ἡ  ἐναντία  δύναμις, ἀλλ'  οὐκ ἀναγκαστική. 32.8.10 Ἐπειδὴ τὸ πρὶν ὁ αὐτὸς Ἀδὰμ ἐν καθαρότητι ὢν ἐβασίλευε τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ἀφ' οὗ δὲ παρέβη τὴν ἐντολήν, ὄρη δυσβάστακτα ἐπίκεινται  τῷ νῷ, καὶ οἱ τῆς κακίας διαλογισμοὶ παραμιγέντες  ὅλοι ὡς  ἴδιοι  αὐτοῦ  ἐγένοντο  καὶ οὐδὲ εἷς αὐτοῦ  ἐστιν  ἴδιος, ἐπειδὴ  κατέχεται  ὑπὸ τῆς κακίας.  λοιπὸν  ζητῆσαι  ὀφείλεις  λύχνον,  ἵνα  ἁφθῇ  καὶ  εὕρῃς  τοὺς  καθαροὺς  καὶ φυσικοὺς λογισμούς. 32.8.11 Οἱ ἀνατραφέντες εἰς θάλασσαν ἔμαθον κολυμβᾶν, καὶ ὅταν ἐπαναστῶσι κλύδωνες  καὶ κύματα, οὐ ξενίζονται·  οἱ δὲ ἀσυνήθεις, μικρὰ ζάλη ἐὰν ἐπέλθῃ, δειλαίνονται  καὶ καταποντίζονται. οὕτως εἰσὶ καὶ οἱ Χριστιανοί. 32.8.12 Ὥσπερ δὲ νοῦς τριετοῦς παιδίου  οὐ δύναται χωρῆσαι ἢ καταλαβεῖν  νοῦν τελείου σοφιστοῦ, ἐπειδὴ  ἐν  μέσῳ  πολὺ  τί  ἐστιν,  οὕτως  οἱ  Χριστιανοὶ ὡς  βρέφη  νήπια  τὸν  κόσμον καταμανθάνουσιν  ἀφορῶντες  εἰς τὸ μέτρον τῆς χάριτος.  ξένοι γάρ εἰσι τοῦ αἰῶνος τούτου. ἡ γὰρ πόλις αὐτῶν καὶ ἡ ἀνάπαυσις ἄλλη ἐστίν. 32.8.13 Ἔχουσι δὲ οἱ Χριστιανοὶ τὴν παράκλησιν τῆς χάριτος, δάκρυα καὶ πένθος, καὶ αὐτὰ τὰ δάκρυα τρυφὴ αὐτοῖς ἐστιν.  ἔχουσι δὲ καὶ φόβον  ἐν  χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει,  καὶ οὕτως  εἰσὶν ὡς  ἄνθρωποι βαστάζοντες εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν τὸ αἷμα αὐτῶν, μὴ θαρροῦντες ἑαυτοῖς μηδὲ οἰόμενοί τι εἶναι, ἀλλ'  ὄντες ἐξουδενωμένοι  καὶ ἀποδεδοκιμασμένοι παρὰ πάντας ἀνθρώπους.
 
ἀφελὲς ὂν ἁρπάζεται· ὅλα τὰ ἀρνία τῆς αὐτῆς εἰσι φύσεως. ἡ περιστερὰ ἄδολός ἐστι καὶ ἀκεραία· ὅλαι αἱ περιστεραὶ τῆς αὐτῆς εἰσι φύσεως. ὁ δὲ ἄνθρωπος οὐχ οὕτως ἐστίν. εἷς ἔστιν ὡς λύκος ἁρπάζων καὶ εἷς  ὡς ἀρνίον  ἁρπάζεται. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους  τῆς ἀνθρωπότητος ἀμφότεροι συνεστήκασιν. ἔστι τις μὴ ἀρκούμενος τῇ ἰδίᾳ γυναικί, ἀλλὰ πορνεύων, καὶ ἔστιν ἄλλος, ὃς οὐκ ἐᾷ οὐδὲ ἐπιθυμίαν ἐλθεῖν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ. ἔστι τις διαρπάζων τὰ τοῦ πλησίον, καὶ ἔστιν ἄλλος διὰ θεοσέβειαν καὶ τὰ ἴδια διδούς. ὁρᾷς, πῶς τρεπτὴ καὶ αὐτή ἐστιν ἡ φύσις τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. προτρεπτικὴ δὲ καὶ ἡ θεία χάρις καὶ ἡ  ἐναντία  δύναμις, ἀλλ'  οὐκ ἀναγκαστική. 32.8.10 Ἐπειδὴ τὸ πρὶν ὁ αὐτὸς Ἀδὰμ ἐν καθαρότητι ὢν ἐβασίλευε τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ἀφ' οὗ δὲ παρέβη τὴν ἐντολήν, ὄρη δυσβάστακτα ἐπίκεινται  τῷ νῷ, καὶ οἱ τῆς κακίας διαλογισμοὶ παραμιγέντες  ὅλοι ὡς  ἴδιοι  αὐτοῦ  ἐγένοντο  καὶ οὐδὲ εἷς αὐτοῦ  ἐστιν  ἴδιος, ἐπειδὴ  κατέχεται  ὑπὸ τῆς κακίας.  λοιπὸν  ζητῆσαι  ὀφείλεις  λύχνον,  ἵνα  ἁφθῇ  καὶ  εὕρῃς  τοὺς  καθαροὺς  καὶ φυσικοὺς λογισμούς. 32.8.11 Οἱ ἀνατραφέντες εἰς θάλασσαν ἔμαθον κολυμβᾶν, καὶ ὅταν ἐπαναστῶσι κλύδωνες  καὶ κύματα, οὐ ξενίζονται·  οἱ δὲ ἀσυνήθεις, μικρὰ ζάλη ἐὰν ἐπέλθῃ, δειλαίνονται  καὶ καταποντίζονται. οὕτως εἰσὶ καὶ οἱ Χριστιανοί. 32.8.12 Ὥσπερ δὲ νοῦς τριετοῦς παιδίου  οὐ δύναται χωρῆσαι ἢ καταλαβεῖν  νοῦν τελείου σοφιστοῦ, ἐπειδὴ  ἐν  μέσῳ  πολὺ  τί  ἐστιν,  οὕτως  οἱ  Χριστιανοὶ ὡς  βρέφη  νήπια  τὸν  κόσμον καταμανθάνουσιν  ἀφορῶντες  εἰς τὸ μέτρον τῆς χάριτος.  ξένοι γάρ εἰσι τοῦ αἰῶνος τούτου. ἡ γὰρ πόλις αὐτῶν καὶ ἡ ἀνάπαυσις ἄλλη ἐστίν. 32.8.13 Ἔχουσι δὲ οἱ Χριστιανοὶ τὴν παράκλησιν τῆς χάριτος, δάκρυα καὶ πένθος, καὶ αὐτὰ τὰ δάκρυα τρυφὴ αὐτοῖς ἐστιν.  ἔχουσι δὲ καὶ φόβον  ἐν  χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει,  καὶ οὕτως  εἰσὶν ὡς  ἄνθρωποι βαστάζοντες εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν τὸ αἷμα αὐτῶν, μὴ θαρροῦντες ἑαυτοῖς μηδὲ οἰόμενοί τι εἶναι, ἀλλ'  ὄντες ἐξουδενωμένοι  καὶ ἀποδεδοκιμασμένοι παρὰ πάντας ἀνθρώπους.
Line 593: Line 593:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
154
 
154
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
συνήδεσθαι τῇ πενίᾳ ἀντὶ πλούτου, τῇ νηστείᾳ ἀντὶ τρυφῆς, τῇ ἀτιμίᾳ καὶ ἀδοξίᾳ ἀντὶ δόξης. πάλιν δὲ ἐὰν ἐμπέσωσιν εἰς πράγματα ἔνδοξα καὶ τρυφηλὰ ὡς ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, ἅπερ  προτρέπεται  αὐτοὺς  εἰς  ἀνάπαυσιν  σαρκικήν, ἢ  πλοῦτον  ἢ  δόξαν  ἢ  τρυφήν, ἀηδίζεσθαι  ὀφείλει  καὶ  ἀποφεύγειν  ὡς  ἀπὸ  πυρός.  32.8.17 Εἰς τὸ  φαινόμενον  ἐὰν ἐλάχιστον ἔθνος ἐπικινηθῇ τῷ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐ κάμνει αὐτός, ἀλλ' ἀποστέλλει στρατηλάτας.  ἐὰν  δὲ  ἔθνος  μέγιστον  δυνάμενον  πολεμῆσαι  τῇ  βασιλείᾳ  αὐτοῦ ἐπικινηθῇ, ἀναγκάζεται αὐτὸς ὁ βασιλεὺς σὺν τῷ παλατίῳ  καὶ τῷ στρατοπέδῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν καὶ συμβαλεῖν τῷ πολέμῳ. βλέπε οὖν σου τὸ ἀξίωμα, ὅτι ὁ θεὸς ἐκινήθη μετὰ τοῦ ἰδίου στρατοῦ, τῶν ἀγγέλων λέγω καὶ τῶν ἁγίων πνευμάτων, εἰς σὴν πρεσβείαν δι' ἑαυτοῦ ἐλθών, ἵνα σε λυτρώσηται ἐκ τοῦ θανάτου. ἀσφάλισαι οὖν ἑαυτὸν ἐννοούμενος, ὁποία πρόνοια διὰ σὲ γεγένηται. 32.8.18 Ὑποδείγματι δὲ βιωτικῷ κεχρήμεθα, ὡς ἐν βίῳ. ὥσπερ ἵνα ᾖ βασιλεὺς καὶ εὕρῃ τινὰ ἐνδεῆ ἔχοντα πάθη καὶ μὴ ἐπαισχυνθῇ αὐτόν, ἀλλὰ φαρμάκοις  ἰατρικοῖς  ἀποθεραπεύσῃ αὐτοῦ  τὰ τραύματα  καὶ  ἀπενέγκῃ  αὐτὸν  εἰς  τὸ παλάτιον  καὶ δῷ πορφύραν καὶ τὸ διάδημα καὶ ποιήσῃ αὐτὸν κοινωνὸν  τῆς τραπέζης αὐτοῦ· οὕτως ὁ ἐπουράνιος βασιλεὺς Χριστὸς ἐλθὼν πρὸς τὸν ἄνθρωπον  ἔχοντα πάθη ἰάσατο καὶ ἐποίησεν αὐτὸν κοινωνὸν  βασιλικῆς τραπέζης, καὶ τοῦτο οὐ βιαζόμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἀλλὰ προτρεπόμενος  αὐτὸν εἰς τὴν τοιαύτην  ἑστίασιν. καὶ γὰρ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ  γέγραπται,  ὅτι  ἀπέστειλεν  τοὺς  ἑαυτοῦ  δούλους  ὁ  κύριος,  καλῶν  τοὺς θέλοντας ὅτι «τὸ ἄριστον ἡτοίμασται», αὐτοὶ δὲ οἱ κεκλημένοι παρῃτήσαντο λέγοντες, ὁ μὲν «ἠγόρασα ζεύγη βοῶν», ἄλλος γυναῖκα ἥρμοσμαι. ὁρᾷς, ὅτι ὁ κλήτωρ ἕτοιμος, οἱ δὲ κληθέντες  ἀντεῖπον. αὐτοὶ οὖν ἑαυτοῖς αἴτιοι γεγόνασι. τοσοῦτον οὖν ἐστι τὸ ἀξίωμα τῶν Χριστιανῶν, ὅτι ὁ κύριος ἡτοίμασε βασιλείαν καὶ καλεῖ αὐτοὺς εἰσελθεῖν, καὶ οὐ θέλουσι. 32.8.19 Πρὸς τὸ δόμα οὖν, ὃ μέλλουσι κληρονομεῖν, εἰ ἠγωνίζετο ἕκαστος, ἀφ' οὗ ὁ Ἀδὰμ ἐκτίσθη, καὶ ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καὶ ἐποίει πόλεμον πρὸς τὸν σατανᾶν  καὶ  ὑπέμενε  τὰς  θλίψεις,  οὐδὲν  μέγα  ἐποίει  πρὸς  τὴν  δόξαν,  ἣν  μέλλει κληρονομεῖν. συμβασιλεύει γὰρ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ δόξα τῷ οὕτως ἀγαπήσαντι τὴν ψυχὴν ταύτην, ὅτι αὐτὸς ἑαυτὸν ἔδωκε καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ ἐνεπίστευσεν αὐτῇ. ∆όξα τῇ μεγαλωσύνῃ αὐτοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
συνήδεσθαι τῇ πενίᾳ ἀντὶ πλούτου, τῇ νηστείᾳ ἀντὶ τρυφῆς, τῇ ἀτιμίᾳ καὶ ἀδοξίᾳ ἀντὶ δόξης. πάλιν δὲ ἐὰν ἐμπέσωσιν εἰς πράγματα ἔνδοξα καὶ τρυφηλὰ ὡς ἐν τῷ βίῳ τούτῳ, ἅπερ  προτρέπεται  αὐτοὺς  εἰς  ἀνάπαυσιν  σαρκικήν, ἢ  πλοῦτον  ἢ  δόξαν  ἢ  τρυφήν, ἀηδίζεσθαι  ὀφείλει  καὶ  ἀποφεύγειν  ὡς  ἀπὸ  πυρός.  32.8.17 Εἰς τὸ  φαινόμενον  ἐὰν ἐλάχιστον ἔθνος ἐπικινηθῇ τῷ βασιλεῖ εἰς πόλεμον, οὐ κάμνει αὐτός, ἀλλ' ἀποστέλλει στρατηλάτας.  ἐὰν  δὲ  ἔθνος  μέγιστον  δυνάμενον  πολεμῆσαι  τῇ  βασιλείᾳ  αὐτοῦ ἐπικινηθῇ, ἀναγκάζεται αὐτὸς ὁ βασιλεὺς σὺν τῷ παλατίῳ  καὶ τῷ στρατοπέδῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν καὶ συμβαλεῖν τῷ πολέμῳ. βλέπε οὖν σου τὸ ἀξίωμα, ὅτι ὁ θεὸς ἐκινήθη μετὰ τοῦ ἰδίου στρατοῦ, τῶν ἀγγέλων λέγω καὶ τῶν ἁγίων πνευμάτων, εἰς σὴν πρεσβείαν δι' ἑαυτοῦ ἐλθών, ἵνα σε λυτρώσηται ἐκ τοῦ θανάτου. ἀσφάλισαι οὖν ἑαυτὸν ἐννοούμενος, ὁποία πρόνοια διὰ σὲ γεγένηται. 32.8.18 Ὑποδείγματι δὲ βιωτικῷ κεχρήμεθα, ὡς ἐν βίῳ. ὥσπερ ἵνα ᾖ βασιλεὺς καὶ εὕρῃ τινὰ ἐνδεῆ ἔχοντα πάθη καὶ μὴ ἐπαισχυνθῇ αὐτόν, ἀλλὰ φαρμάκοις  ἰατρικοῖς  ἀποθεραπεύσῃ αὐτοῦ  τὰ τραύματα  καὶ  ἀπενέγκῃ  αὐτὸν  εἰς  τὸ παλάτιον  καὶ δῷ πορφύραν καὶ τὸ διάδημα καὶ ποιήσῃ αὐτὸν κοινωνὸν  τῆς τραπέζης αὐτοῦ· οὕτως ὁ ἐπουράνιος βασιλεὺς Χριστὸς ἐλθὼν πρὸς τὸν ἄνθρωπον  ἔχοντα πάθη ἰάσατο καὶ ἐποίησεν αὐτὸν κοινωνὸν  βασιλικῆς τραπέζης, καὶ τοῦτο οὐ βιαζόμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ, ἀλλὰ προτρεπόμενος  αὐτὸν εἰς τὴν τοιαύτην  ἑστίασιν. καὶ γὰρ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ  γέγραπται,  ὅτι  ἀπέστειλεν  τοὺς  ἑαυτοῦ  δούλους  ὁ  κύριος,  καλῶν  τοὺς θέλοντας ὅτι «τὸ ἄριστον ἡτοίμασται», αὐτοὶ δὲ οἱ κεκλημένοι παρῃτήσαντο λέγοντες, ὁ μὲν «ἠγόρασα ζεύγη βοῶν», ἄλλος γυναῖκα ἥρμοσμαι. ὁρᾷς, ὅτι ὁ κλήτωρ ἕτοιμος, οἱ δὲ κληθέντες  ἀντεῖπον. αὐτοὶ οὖν ἑαυτοῖς αἴτιοι γεγόνασι. τοσοῦτον οὖν ἐστι τὸ ἀξίωμα τῶν Χριστιανῶν, ὅτι ὁ κύριος ἡτοίμασε βασιλείαν καὶ καλεῖ αὐτοὺς εἰσελθεῖν, καὶ οὐ θέλουσι. 32.8.19 Πρὸς τὸ δόμα οὖν, ὃ μέλλουσι κληρονομεῖν, εἰ ἠγωνίζετο ἕκαστος, ἀφ' οὗ ὁ Ἀδὰμ ἐκτίσθη, καὶ ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καὶ ἐποίει πόλεμον πρὸς τὸν σατανᾶν  καὶ  ὑπέμενε  τὰς  θλίψεις,  οὐδὲν  μέγα  ἐποίει  πρὸς  τὴν  δόξαν,  ἣν  μέλλει κληρονομεῖν. συμβασιλεύει γὰρ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ δόξα τῷ οὕτως ἀγαπήσαντι τὴν ψυχὴν ταύτην, ὅτι αὐτὸς ἑαυτὸν ἔδωκε καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ ἐνεπίστευσεν αὐτῇ. ∆όξα τῇ μεγαλωσύνῃ αὐτοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Line 615: Line 615:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
155
 
155
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀνακτισθῆναι καὶ ἀνοικοδομηθῆναι  καὶ εὐτρεπισθῆναι τὰ ταμιεῖα καὶ τὰ κουβούκλια καὶ τοὺς τρικλίνους  καὶ τὰ πρόθυρα τῆς καρδίας. μὴ γὰρ ἁπλῶς ὡς μικρῷ σκεύει καὶ εὐκαταφρονήτῳ πρόσχῃς τῇ καρδίᾳ. ἐπεῖ γὰρ ὁ βασιλεὺς Χριστὸς μετὰ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν  ἁγίων  πνευμάτων  ἔρχεται  ἐπαναπαυθῆναι  καὶ  οἰκῆσαι καὶ  ἐμπεριπατῆσαι  καὶ θεῖναι τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν. 33.1.4 Ὥσπερ ἵνα ᾖ πλοῖον ἔχον πολλὴν κατασκευὴν καὶ τοὺς  ἐπιβάτας,  λοιπὸν  ὁ  κυβερνήτης  διοικεῖ  τοὺς  πάντας  καὶ  οἰκονομεῖ,  τοὺς  μὲν ἐπιπλήσσων,  ἄλλους  ὁδηγῶν,  οὕτως  ἐστὶν  ἡ καρδία ἔχουσα τὸν  νοῦν  κυβερνήτην, συνείδησιν ἐλέγχουσαν, λογισμοὺς τοὺς κατηγοροῦντας καὶ ἀπολογουμένους «μεταξὺ ἀλλήλων  τῶν λογισμῶν κατηγορούντων  καὶ ἀπολογουμένων».  ὁρᾷς ὅτι ἡ συνείδησις οὐ  συγκρύβει  τοὺς  λοιποὺς  λογισμοὺς  τοὺς  ὑπακούοντας  τῇ  ἁμαρτίᾳ,  ἀλλ'  εὐθὺς ἐλέγχειοὐ  ψεύδεται γάρ, ἐπιτιμᾷ, ἐνώπιον  τοῦ θεοῦ ἐν κρίσει μαρτύρεται ὡς πάντοτε ἐλέγχουσα. 33.1.5 Ὥσπερ ἐὰν ᾖ ἅρμα, καὶ αἱ ἡνίαι καὶ τὰ ζῷα καὶ πᾶσα ἡ κατασκευὴ ὑπὸ ἕνα ἡνίοχόν ἐστι, καὶ λοιπόν, ὅτε θέλει, ὀξυτάτῃ ὁρμῇ φέρεται καὶ πάλιν ἐπέχεται, καὶ ὅπου  θελήσει  μεταστρέψαι, ἐκεῖ  συνέρχεται  ὅλον  τὸ  ἅρμα· ἐν  τῇ  ἐξουσίᾳ γὰρ τοῦ ἡνιόχου  κεῖται,  οὕτω  καὶ  ἡ  καρδία  ἔχει  πολλοὺς  λογισμοὺς  τοὺς  φυσικοὺς συνδεδεμένους αὐτῇ, καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις ἐπιτιμῶσα  καὶ κατευθύνουσα καὶ διϋπνίζουσα τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς βρύοντας ἐν τῇ καρδίᾳ. μέλη γὰρ πολλὰ ἔχει ἡ ψυχὴ καὶ ὅλη ἐστὶ μία. 33.1.6 Ἀφ' οὗ γὰρ παρέβη ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐντολήν, ἐπεισελθὼν ὁ ὄφις, ὁ διάβολος, ὡς δεσπότης γέγονε τοῦ οἴκου καὶ ὡς ψυχὴ ἐν ἑνὶ μέρει μετὰ τῆς ψυχῆς. ὁ γὰρ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ λέγει· «πᾶς ὅστις οὐκ ἀρνεῖται τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν καὶ οὐ μισεῖ ἑαυτόν, οὐκ ἔστι μου μαθητής», ἐπειδὴ ἡ ἁμαρτία ἐπεισελθοῦσα τῇ ψυχῇ ὡς μέλος γέγονεν αὐτῇ, καὶ βρύουσι πολλοὶ λογισμοὶ ἀκάθαρτοι ἐν τῇ καρδίᾳ. ὁ οὖν ποιῶν τὰ  θελήματα  τῆς  ψυχῆς  αὐτοῦ  τὰ  θελήματα  33.1.7 τῆς  ἁμαρτίας  ποιεῖ,  ἐπειδὴ συμπέπλεκται μετὰ τῆς ψυχῆς.  ὁ  δὲ ὑποτάσσων τὴν  ψυχὴν  αὐτοῦ τῷ πνεύματι  καὶ ὀργιζόμενος ἑαυτῷ καὶ ταῖς συνούσαις αὐτῷ ἐπιθυμίαις, οὗτος ἐστὶν ὁ ὑποτάσσων πόλιν ἐχθρῶν  αὐτοῦ  καὶ  οὗτος  καταξιοῦται  ἐλθεῖν  εἰς  μέτρα  μεγάλα  πνευματικὰ  καὶ ἀπολαμβάνει  διὰ τῆς  θείας  δυνάμεως  τὸν  καθαρὸν ἄνθρωπον  καὶ γίνεται  ἐν  αὐτῷ μείζων· ἀποθεοῦται γὰρ ὁ τοιοῦτος καὶ γίνεται υἱὸς θεοῦ, λαμβάνων τὸ οὐράνιον σίγνον ἐν τῇ ψυχῇ. οἱ γὰρ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ χρίονται τὸ ἁγιαστικὸν ἔλαιον καὶ γίνονται  33.1.8 ἀξιωματικοὶ καὶ βασιλεῖς. ἔχει γὰρ τὴν ἐλευθερίαν ὁ ἄνθρωπος ταύτην καὶ ὢν ἐν βάθει τῆς κακίας καὶ δουλεύων τῇ ἁμαρτίᾳ τοῦ τραπῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἀγαθόν, καὶ δεδεμένος πνεύματι ἁγίῳ καὶ αἰχμαλωτὸς  καὶ μεμεθυσμένος 33.1.9 εἰς τὰ ἐπουράνια ὁμοίως ἔχει τοῦ τραπῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ κακόν. γυνὴ ῥάκη ἐνδεδυμένη, λιμώττουσα καὶ ἐρρυπωμένη, εἰ  μετὰ  πολλοῦ  καμάτου  ἔλθῃ  εἰς  ἀξίωμα  βασιλικὸν  καὶ  ἐνδύσηται  στέφανον  καὶ πορφύραν καὶ γένηται νύμφη βασιλέως, μέμνηται μὲν τῆς προτέρας ῥυπαρίας καὶ ἔχει θέλημα, ἀλλ'  οὐ βούλεται ἐπανελθεῖν  εἰς τὴν ἀρχαίαν αἰσχύνην, ἐπειδὴ μωρόν ἐστι τοῦτο. αὐτοὶ δὲ οἱ γευσάμενοι τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ καὶ μέτοχοι ὄντες τοῦ πνεύματος, ἐὰν  μὴ  ἀσφαλίσωνται,  κατασβέννυνται  καὶ  γίνονται  χείρονες,  οὗ  ἦσαν  ὅτε  ἦσαν κοσμικοί. 33.2.1 Ἐρώτησις. Οὐκοῦν ὁ  θεὸς τρεπτός  ἐστιν ἢ ἀσθενής, ὅτι τὸ πνεῦμα σβέννυται; Ἀπόκρισις. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι οὐ συμφωνοῦσι τῇ χάριτι, ἀλλ' ἐκτρέπονται καὶ πίπτουσιν εἰς μυρία κακά. τοῖς γὰρ γευσαμένοις ἐκείνης τῆς δωρεᾶς τὰ ἀμφότερα σύνεστι, χαρὰ καὶ παράκλησις, τρόμος καὶ φόβος καὶ πένθος. πενθοῦσι γὰρ ἑαυτοὺς καὶ ὅλον τὸν Ἀδάμ, ἐπειδὴ μία ἐστι φύσις ἀνθρώπων,  καὶ τὰ δάκρυα τῶν τοιούτων  ἄρτος ἐστὶ  καὶ  τὸ πένθος  γλυκύτης  33.2.2 καὶ  ἀνάπαυσις. ἐὰν  ἴδῃς  τινὰ  ἐπαιρόμενον  καὶ τυφούμενον  ὡς μέτοχον χάριτος, οὗτος ἐὰν καὶ σημεῖα ποιήσῃ καὶ νεκροὺς ἐγείρῃ, μὴ
 
ἀνακτισθῆναι καὶ ἀνοικοδομηθῆναι  καὶ εὐτρεπισθῆναι τὰ ταμιεῖα καὶ τὰ κουβούκλια καὶ τοὺς τρικλίνους  καὶ τὰ πρόθυρα τῆς καρδίας. μὴ γὰρ ἁπλῶς ὡς μικρῷ σκεύει καὶ εὐκαταφρονήτῳ πρόσχῃς τῇ καρδίᾳ. ἐπεῖ γὰρ ὁ βασιλεὺς Χριστὸς μετὰ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν  ἁγίων  πνευμάτων  ἔρχεται  ἐπαναπαυθῆναι  καὶ  οἰκῆσαι καὶ  ἐμπεριπατῆσαι  καὶ θεῖναι τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν. 33.1.4 Ὥσπερ ἵνα ᾖ πλοῖον ἔχον πολλὴν κατασκευὴν καὶ τοὺς  ἐπιβάτας,  λοιπὸν  ὁ  κυβερνήτης  διοικεῖ  τοὺς  πάντας  καὶ  οἰκονομεῖ,  τοὺς  μὲν ἐπιπλήσσων,  ἄλλους  ὁδηγῶν,  οὕτως  ἐστὶν  ἡ καρδία ἔχουσα τὸν  νοῦν  κυβερνήτην, συνείδησιν ἐλέγχουσαν, λογισμοὺς τοὺς κατηγοροῦντας καὶ ἀπολογουμένους «μεταξὺ ἀλλήλων  τῶν λογισμῶν κατηγορούντων  καὶ ἀπολογουμένων».  ὁρᾷς ὅτι ἡ συνείδησις οὐ  συγκρύβει  τοὺς  λοιποὺς  λογισμοὺς  τοὺς  ὑπακούοντας  τῇ  ἁμαρτίᾳ,  ἀλλ'  εὐθὺς ἐλέγχειοὐ  ψεύδεται γάρ, ἐπιτιμᾷ, ἐνώπιον  τοῦ θεοῦ ἐν κρίσει μαρτύρεται ὡς πάντοτε ἐλέγχουσα. 33.1.5 Ὥσπερ ἐὰν ᾖ ἅρμα, καὶ αἱ ἡνίαι καὶ τὰ ζῷα καὶ πᾶσα ἡ κατασκευὴ ὑπὸ ἕνα ἡνίοχόν ἐστι, καὶ λοιπόν, ὅτε θέλει, ὀξυτάτῃ ὁρμῇ φέρεται καὶ πάλιν ἐπέχεται, καὶ ὅπου  θελήσει  μεταστρέψαι, ἐκεῖ  συνέρχεται  ὅλον  τὸ  ἅρμα· ἐν  τῇ  ἐξουσίᾳ γὰρ τοῦ ἡνιόχου  κεῖται,  οὕτω  καὶ  ἡ  καρδία  ἔχει  πολλοὺς  λογισμοὺς  τοὺς  φυσικοὺς συνδεδεμένους αὐτῇ, καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις ἐπιτιμῶσα  καὶ κατευθύνουσα καὶ διϋπνίζουσα τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς βρύοντας ἐν τῇ καρδίᾳ. μέλη γὰρ πολλὰ ἔχει ἡ ψυχὴ καὶ ὅλη ἐστὶ μία. 33.1.6 Ἀφ' οὗ γὰρ παρέβη ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐντολήν, ἐπεισελθὼν ὁ ὄφις, ὁ διάβολος, ὡς δεσπότης γέγονε τοῦ οἴκου καὶ ὡς ψυχὴ ἐν ἑνὶ μέρει μετὰ τῆς ψυχῆς. ὁ γὰρ κύριος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ λέγει· «πᾶς ὅστις οὐκ ἀρνεῖται τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν καὶ οὐ μισεῖ ἑαυτόν, οὐκ ἔστι μου μαθητής», ἐπειδὴ ἡ ἁμαρτία ἐπεισελθοῦσα τῇ ψυχῇ ὡς μέλος γέγονεν αὐτῇ, καὶ βρύουσι πολλοὶ λογισμοὶ ἀκάθαρτοι ἐν τῇ καρδίᾳ. ὁ οὖν ποιῶν τὰ  θελήματα  τῆς  ψυχῆς  αὐτοῦ  τὰ  θελήματα  33.1.7 τῆς  ἁμαρτίας  ποιεῖ,  ἐπειδὴ συμπέπλεκται μετὰ τῆς ψυχῆς.  ὁ  δὲ ὑποτάσσων τὴν  ψυχὴν  αὐτοῦ τῷ πνεύματι  καὶ ὀργιζόμενος ἑαυτῷ καὶ ταῖς συνούσαις αὐτῷ ἐπιθυμίαις, οὗτος ἐστὶν ὁ ὑποτάσσων πόλιν ἐχθρῶν  αὐτοῦ  καὶ  οὗτος  καταξιοῦται  ἐλθεῖν  εἰς  μέτρα  μεγάλα  πνευματικὰ  καὶ ἀπολαμβάνει  διὰ τῆς  θείας  δυνάμεως  τὸν  καθαρὸν ἄνθρωπον  καὶ γίνεται  ἐν  αὐτῷ μείζων· ἀποθεοῦται γὰρ ὁ τοιοῦτος καὶ γίνεται υἱὸς θεοῦ, λαμβάνων τὸ οὐράνιον σίγνον ἐν τῇ ψυχῇ. οἱ γὰρ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ χρίονται τὸ ἁγιαστικὸν ἔλαιον καὶ γίνονται  33.1.8 ἀξιωματικοὶ καὶ βασιλεῖς. ἔχει γὰρ τὴν ἐλευθερίαν ὁ ἄνθρωπος ταύτην καὶ ὢν ἐν βάθει τῆς κακίας καὶ δουλεύων τῇ ἁμαρτίᾳ τοῦ τραπῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἀγαθόν, καὶ δεδεμένος πνεύματι ἁγίῳ καὶ αἰχμαλωτὸς  καὶ μεμεθυσμένος 33.1.9 εἰς τὰ ἐπουράνια ὁμοίως ἔχει τοῦ τραπῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ κακόν. γυνὴ ῥάκη ἐνδεδυμένη, λιμώττουσα καὶ ἐρρυπωμένη, εἰ  μετὰ  πολλοῦ  καμάτου  ἔλθῃ  εἰς  ἀξίωμα  βασιλικὸν  καὶ  ἐνδύσηται  στέφανον  καὶ πορφύραν καὶ γένηται νύμφη βασιλέως, μέμνηται μὲν τῆς προτέρας ῥυπαρίας καὶ ἔχει θέλημα, ἀλλ'  οὐ βούλεται ἐπανελθεῖν  εἰς τὴν ἀρχαίαν αἰσχύνην, ἐπειδὴ μωρόν ἐστι τοῦτο. αὐτοὶ δὲ οἱ γευσάμενοι τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ καὶ μέτοχοι ὄντες τοῦ πνεύματος, ἐὰν  μὴ  ἀσφαλίσωνται,  κατασβέννυνται  καὶ  γίνονται  χείρονες,  οὗ  ἦσαν  ὅτε  ἦσαν κοσμικοί. 33.2.1 Ἐρώτησις. Οὐκοῦν ὁ  θεὸς τρεπτός  ἐστιν ἢ ἀσθενής, ὅτι τὸ πνεῦμα σβέννυται; Ἀπόκρισις. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι οὐ συμφωνοῦσι τῇ χάριτι, ἀλλ' ἐκτρέπονται καὶ πίπτουσιν εἰς μυρία κακά. τοῖς γὰρ γευσαμένοις ἐκείνης τῆς δωρεᾶς τὰ ἀμφότερα σύνεστι, χαρὰ καὶ παράκλησις, τρόμος καὶ φόβος καὶ πένθος. πενθοῦσι γὰρ ἑαυτοὺς καὶ ὅλον τὸν Ἀδάμ, ἐπειδὴ μία ἐστι φύσις ἀνθρώπων,  καὶ τὰ δάκρυα τῶν τοιούτων  ἄρτος ἐστὶ  καὶ  τὸ πένθος  γλυκύτης  33.2.2 καὶ  ἀνάπαυσις. ἐὰν  ἴδῃς  τινὰ  ἐπαιρόμενον  καὶ τυφούμενον  ὡς μέτοχον χάριτος, οὗτος ἐὰν καὶ σημεῖα ποιήσῃ καὶ νεκροὺς ἐγείρῃ, μὴ
Line 632: Line 632:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
156
 
156
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἔχῃ δὲ τὴν ψυχὴν  αὐτοῦ ἄτιμον καὶ ἐξουδενωμένην  καὶ ᾖ πτωχὸς  τῷ πνεύματι  καὶ βδελυκτὸς παρ' ἑαυτῷ, κλέπτεται ὑπὸ τῆς κακίας καὶ οὐκ οἶδε, καὶ εἰ σημεῖα ποιεῖ, οὐκ
 
ἔχῃ δὲ τὴν ψυχὴν  αὐτοῦ ἄτιμον καὶ ἐξουδενωμένην  καὶ ᾖ πτωχὸς  τῷ πνεύματι  καὶ βδελυκτὸς παρ' ἑαυτῷ, κλέπτεται ὑπὸ τῆς κακίας καὶ οὐκ οἶδε, καὶ εἰ σημεῖα ποιεῖ, οὐκ
Line 651: Line 651:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
157
 
157
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
νόμου τοῦ πνεύματος (τουτέστιν εἰ μὴ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ), οὐ δύνανται ἐλευθερωθῆναι τῶν  κακῶν  καὶ  ἐξειλῆσαι  ἐκ  τῆς  δυναστείας  τοῦ  διαβόλου.  λέγει  γὰρ  Παῦλος διαγράφων  τὴν πτῶσιν τοῦ ἀνθρώπου· «ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ θανάτου; εὐχαριστῶ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ», ὅτι «ὁ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς  ἠλευθέρωσέ με ἐκ τοῦ θανάτου». 33.3.6 Ὥσπερ γὰρ  πηγῆς  βρυούσης ὅσοι ἂν πίνωσιν  οὐδὲν  ἐνδέει,  οὕτως  οἱ  ἔχοντες  τὰς  προσόδους  καὶ  τοὺς  θησαυροὺς  τοῦ πνεύματος ἔνδοθεν ἐν τῷ νῷ ὅσα ἂν λαλήσωσιν, τοὺς μὲν ἀκούοντας πίστει ὠφελοῦσιν, αὐτοὶ δὲ μένουσιν οἷοι καὶ τὸ πρὶν ἦσαν. τοῖς γὰρ πνευματικοῖς ἀπὸ τοῦ νῦν κτίζονται παλάτια καὶ τρίκλινοι  καὶ οἶκοι ὑπερμεγέθεις  ὑπὸ τοῦ πνεύματος, κατασκευάζεται δὲ καὶ ἐσθὴς διάφορος καὶ ἔνδοξος, ὅταν οὖν ἀναλύσωσι πρὸς τὸν Χριστόν, μετὰ πολλῆς χαρᾶς προσδέχονται αὐτοὺς οἱ ἴδιοι, τὰ πνεύματα τῶν δικαίων  καὶ ὅλη ἡ ἐπουράνιος βασιλεία. λέγει γὰρ αὐτοῖς ὁ κύριος. «εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν  σε καταστήσω· εἴσελθε  εἰς  τὴν  χαρὰν  τοῦ  κυρίου  σου».  πολλοὶ  γὰρ  τῶν ἀδελφῶν λαμβάνοντες χάριν καὶ συμφωνοῦντες ὁσημέραι εἰς αὔξησιν καὶ προκοπὴν εἰς μέτρα  μεγάλα  προχωροῦσιν·  ἄλλοι,  ὅτε  λαμβάνουσι  δωρεὰν  ἐκ  τοῦ  θεοῦ,  καίτοι συνούσης τῆς χάριτος ἐκτρέπονται εἰς ἀταξίας καὶ εἰς κακὰ πολλά. 33.4.1 Ἐρώτησις. Καὶ ὅτε ἐκπίπτουσιν  εἰς  ἁμαρτήματα, παραμένει  ἡ χάρις  ἢ εὐθὺς  ἀφίσταται;  Ἀπόκρισις. Συμβαίνει, ὅτι καὶ πλημμελήσαντος αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου διὰ τὸ φιλάνθρωπον  ἕως ὅτε ἐστὶν ἐν σαρκὶ παραμένει, ὅταν δὲ χωρισθῇ τοῦ  σώματος ἡ ψυχή, τότε καὶ ἡ χάρις ἀφίσταται καὶ ἡ ψυχὴ χωρεῖ εἰς 33.4.2 τὸ ἴδιον μέρος παραδιδομένης τῆς ψυχῆς τοῖς πονηροῖς  πνεύμασιν.  οἱ γὰρ δύο νόμοι  ἐν  τῷ  ἀνθρώπῳ  εἰσίν, ὁ  νόμος  τῆς  κακίας κλέπτων εἰς τὸ ἴδιον μέρος καὶ ὁ νόμος τῆς χάριτος ἕλκων εἰς τὰ ἐπουράνια· καὶ ὅσον εἰσέρχεται εἰς τὰ πειρατήρια, στερεοῦται καὶ θεμελιοῦται καὶ γίνεται  πέτρα ἄπτωτος. καὶ ὁ  τοιοῦτος  νοῦς, στήκων  εἰς τὴν  θύραν  καὶ μὴ διδοὺς  νῶτα  τῷ  πολεμίῳ  ἀλλ' ἀνθιστάμενος,  ἐν τῇ  ἐξόδῳ τοῦ σώματος παραλαμβάνεται  μετὰ τῆς ψυχῆς  ὑπὸ τῶν δεξιῶν ἀγγέλων εἰς τὸ μέρος τῆς βασιλείας καὶ χωρεῖ εἰς τὴν ἀΐδιον ζωήν. 33.4.3 ὥσπερ ἐν τοῖς φαινομένοις  ἵνα ᾖ βασιλεὺς διδοὺς χαρίσματα τοῖς διακόνοις αὐτοῦ, καὶ οἱ μὲν λαμβάνοντες  εἰς πορνείας  καὶ ἀσελγείας  καὶ  γαστριμαργίας  ἀναλίσκουσιν, ἄλλοι  δὲ λαμβάνοντες  συντηροῦσι καὶ προσκτῶνται  ἑαυτοῖς σκεύη  τίμια,  οὗτοί εἰσιν ἔνδοξοι πάντως οἱ πολυπλασιάσαντες ἐκ τῶν δοθέντων αὐτοῖς χαρισμάτων. 33.4.4 Ἐξ ἀληθείας γὰρ οἱ γευσάμενοι ἐκείνης τῆς γλυκύτητος βλέποντες βασιλέα φαινόμενον ἠμφιεσμένον  πορφύραν  καὶ  ἀξιώματα  καὶ  θησαυροὺς  ἔχοντα,  ὥσπερ  δυσωδίαν ἡγοῦνται  καὶ  βδελυκτὰ  καὶ  ταπεινὰ  αὐτοῖς  καταφαίνεται,  ἐπειδὴ  εἰσῆλθαν  εἰς βασιλικοὺς καὶ οὐρανίους οἴκους τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτοῖς οἶκοι ἐπουράνιοι καὶ  ἐκληρονόμησαν  ἄλλον  πλοῦτον,  γενόμενοι  υἱοὶ  φωτὸς  ἐπουρανίου,  αἰῶνος ἀπεράντου. συγκρίνοντες οὖν τὰ ἐπίγεια τοῖς ἐπουρανίοις τότε γινώσκουσι τὸ χάος ἐν μέσῳ καὶ τὴν διαφοράν.  33.4.5 Ὥσπερ γὰρ ἵνα  ᾖ τις συνεχόμενος  ὑπὸ πυρετοῦ, ἔτι ἀκμαζούσης  τῆς  κακώσεως  ἐὰν  προσενέγκῃς  τῷ  τοιούτῳ  ἐδέσματα  διάφορα  ἢ γλυκύσματα  ἢ  ἑτέραν  τροφήν,  σικχαίνεται  καὶ  ἀηδίζεται,  κεκορεσμένος  ὢν  καὶ μεμεθυσμένος ἐκ τοῦ πυρετοῦ καὶ ὥσπερ τροφὴν αὐτὸν ἔχων. οὕτω καὶ οἱ πνευματικοὶ ἔχοντες  τὴν  καῦσιν  τῆς  ἐπουρανίου  ἀγάπης  καὶ  τοῦ  θείου  πυρός,  ὅσα ἂν  αὐτοῖς προσενέγκῃ  τις  φαινόμενα  τοῦ  κόσμου τούτου,  εἴτε  ἀξιώματα  εἴτε  βασιλείαν  εἴτε πλοῦτον  εἴτε  δόξαν,  σικχαίνονται.  33.4.6 Ὥσπερ  τις  ἀηδίζεται  διοδεύων  ἔνθα  ᾖ νεκριμαῖα καὶ δυσωδία  πολλή. τὸν αὐτὸν δὲ πάλιν  τρόπον καὶ οἱ μεμεστωμένοι τῆς ἐναντίας  δυνάμεως  καὶ  ὄντες  τοῦ  πνεύματος  τοῦ  κόσμου,  λαλουμένου  λόγου
 
νόμου τοῦ πνεύματος (τουτέστιν εἰ μὴ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ), οὐ δύνανται ἐλευθερωθῆναι τῶν  κακῶν  καὶ  ἐξειλῆσαι  ἐκ  τῆς  δυναστείας  τοῦ  διαβόλου.  λέγει  γὰρ  Παῦλος διαγράφων  τὴν πτῶσιν τοῦ ἀνθρώπου· «ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος· τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ θανάτου; εὐχαριστῶ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ», ὅτι «ὁ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς  ἠλευθέρωσέ με ἐκ τοῦ θανάτου». 33.3.6 Ὥσπερ γὰρ  πηγῆς  βρυούσης ὅσοι ἂν πίνωσιν  οὐδὲν  ἐνδέει,  οὕτως  οἱ  ἔχοντες  τὰς  προσόδους  καὶ  τοὺς  θησαυροὺς  τοῦ πνεύματος ἔνδοθεν ἐν τῷ νῷ ὅσα ἂν λαλήσωσιν, τοὺς μὲν ἀκούοντας πίστει ὠφελοῦσιν, αὐτοὶ δὲ μένουσιν οἷοι καὶ τὸ πρὶν ἦσαν. τοῖς γὰρ πνευματικοῖς ἀπὸ τοῦ νῦν κτίζονται παλάτια καὶ τρίκλινοι  καὶ οἶκοι ὑπερμεγέθεις  ὑπὸ τοῦ πνεύματος, κατασκευάζεται δὲ καὶ ἐσθὴς διάφορος καὶ ἔνδοξος, ὅταν οὖν ἀναλύσωσι πρὸς τὸν Χριστόν, μετὰ πολλῆς χαρᾶς προσδέχονται αὐτοὺς οἱ ἴδιοι, τὰ πνεύματα τῶν δικαίων  καὶ ὅλη ἡ ἐπουράνιος βασιλεία. λέγει γὰρ αὐτοῖς ὁ κύριος. «εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν  σε καταστήσω· εἴσελθε  εἰς  τὴν  χαρὰν  τοῦ  κυρίου  σου».  πολλοὶ  γὰρ  τῶν ἀδελφῶν λαμβάνοντες χάριν καὶ συμφωνοῦντες ὁσημέραι εἰς αὔξησιν καὶ προκοπὴν εἰς μέτρα  μεγάλα  προχωροῦσιν·  ἄλλοι,  ὅτε  λαμβάνουσι  δωρεὰν  ἐκ  τοῦ  θεοῦ,  καίτοι συνούσης τῆς χάριτος ἐκτρέπονται εἰς ἀταξίας καὶ εἰς κακὰ πολλά. 33.4.1 Ἐρώτησις. Καὶ ὅτε ἐκπίπτουσιν  εἰς  ἁμαρτήματα, παραμένει  ἡ χάρις  ἢ εὐθὺς  ἀφίσταται;  Ἀπόκρισις. Συμβαίνει, ὅτι καὶ πλημμελήσαντος αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου διὰ τὸ φιλάνθρωπον  ἕως ὅτε ἐστὶν ἐν σαρκὶ παραμένει, ὅταν δὲ χωρισθῇ τοῦ  σώματος ἡ ψυχή, τότε καὶ ἡ χάρις ἀφίσταται καὶ ἡ ψυχὴ χωρεῖ εἰς 33.4.2 τὸ ἴδιον μέρος παραδιδομένης τῆς ψυχῆς τοῖς πονηροῖς  πνεύμασιν.  οἱ γὰρ δύο νόμοι  ἐν  τῷ  ἀνθρώπῳ  εἰσίν, ὁ  νόμος  τῆς  κακίας κλέπτων εἰς τὸ ἴδιον μέρος καὶ ὁ νόμος τῆς χάριτος ἕλκων εἰς τὰ ἐπουράνια· καὶ ὅσον εἰσέρχεται εἰς τὰ πειρατήρια, στερεοῦται καὶ θεμελιοῦται καὶ γίνεται  πέτρα ἄπτωτος. καὶ ὁ  τοιοῦτος  νοῦς, στήκων  εἰς τὴν  θύραν  καὶ μὴ διδοὺς  νῶτα  τῷ  πολεμίῳ  ἀλλ' ἀνθιστάμενος,  ἐν τῇ  ἐξόδῳ τοῦ σώματος παραλαμβάνεται  μετὰ τῆς ψυχῆς  ὑπὸ τῶν δεξιῶν ἀγγέλων εἰς τὸ μέρος τῆς βασιλείας καὶ χωρεῖ εἰς τὴν ἀΐδιον ζωήν. 33.4.3 ὥσπερ ἐν τοῖς φαινομένοις  ἵνα ᾖ βασιλεὺς διδοὺς χαρίσματα τοῖς διακόνοις αὐτοῦ, καὶ οἱ μὲν λαμβάνοντες  εἰς πορνείας  καὶ ἀσελγείας  καὶ  γαστριμαργίας  ἀναλίσκουσιν, ἄλλοι  δὲ λαμβάνοντες  συντηροῦσι καὶ προσκτῶνται  ἑαυτοῖς σκεύη  τίμια,  οὗτοί εἰσιν ἔνδοξοι πάντως οἱ πολυπλασιάσαντες ἐκ τῶν δοθέντων αὐτοῖς χαρισμάτων. 33.4.4 Ἐξ ἀληθείας γὰρ οἱ γευσάμενοι ἐκείνης τῆς γλυκύτητος βλέποντες βασιλέα φαινόμενον ἠμφιεσμένον  πορφύραν  καὶ  ἀξιώματα  καὶ  θησαυροὺς  ἔχοντα,  ὥσπερ  δυσωδίαν ἡγοῦνται  καὶ  βδελυκτὰ  καὶ  ταπεινὰ  αὐτοῖς  καταφαίνεται,  ἐπειδὴ  εἰσῆλθαν  εἰς βασιλικοὺς καὶ οὐρανίους οἴκους τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτοῖς οἶκοι ἐπουράνιοι καὶ  ἐκληρονόμησαν  ἄλλον  πλοῦτον,  γενόμενοι  υἱοὶ  φωτὸς  ἐπουρανίου,  αἰῶνος ἀπεράντου. συγκρίνοντες οὖν τὰ ἐπίγεια τοῖς ἐπουρανίοις τότε γινώσκουσι τὸ χάος ἐν μέσῳ καὶ τὴν διαφοράν.  33.4.5 Ὥσπερ γὰρ ἵνα  ᾖ τις συνεχόμενος  ὑπὸ πυρετοῦ, ἔτι ἀκμαζούσης  τῆς  κακώσεως  ἐὰν  προσενέγκῃς  τῷ  τοιούτῳ  ἐδέσματα  διάφορα  ἢ γλυκύσματα  ἢ  ἑτέραν  τροφήν,  σικχαίνεται  καὶ  ἀηδίζεται,  κεκορεσμένος  ὢν  καὶ μεμεθυσμένος ἐκ τοῦ πυρετοῦ καὶ ὥσπερ τροφὴν αὐτὸν ἔχων. οὕτω καὶ οἱ πνευματικοὶ ἔχοντες  τὴν  καῦσιν  τῆς  ἐπουρανίου  ἀγάπης  καὶ  τοῦ  θείου  πυρός,  ὅσα ἂν  αὐτοῖς προσενέγκῃ  τις  φαινόμενα  τοῦ  κόσμου τούτου,  εἴτε  ἀξιώματα  εἴτε  βασιλείαν  εἴτε πλοῦτον  εἴτε  δόξαν,  σικχαίνονται.  33.4.6 Ὥσπερ  τις  ἀηδίζεται  διοδεύων  ἔνθα  ᾖ νεκριμαῖα καὶ δυσωδία  πολλή. τὸν αὐτὸν δὲ πάλιν  τρόπον καὶ οἱ μεμεστωμένοι τῆς ἐναντίας  δυνάμεως  καὶ  ὄντες  τοῦ  πνεύματος  τοῦ  κόσμου,  λαλουμένου  λόγου
Line 668: Line 668:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
158
 
158
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
πνευματικοῦ περὶ φωτός, περὶ βασιλείας, περὶ αἰῶνος ἄλλου καὶ δυνάμεως θείας, ὥσπερ ἀηδίζονται καὶ ἀκηδιῶσι μὴ δυνάμενοι χωρῆσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 33.4.7 Ἐξ ἀληθείας γὰρ οὗτοί εἰσι σοφοὶ καὶ ἀνδρεῖοι. οὗτοι πολεμισταὶ οἱ ἄνω ἔχοντες τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ὀργιζόμενοι ταῖς συνούσαις αὐτοῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς καὶ ἀντιπράττοντες  τῷ νῷ τῆς κακίας καὶ ὑπήκοοι γινόμενοι  καὶ συνηδόμενοι «τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ». τί οὖν ὁ ῥήτωρ  ἢ  φιλόσοφος;  ἐπανίσταται  αὐτῷ  ἐπιθυμία  καὶ  μοιχεύει  καὶ  ἐπὶ  πλεονεξίαν ἁρπάζεται καὶ ἐλαύνεται  ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν πνευμάτων  τῶν πονηρῶν, καὶ ποῦ αὐτῶν ἡ σοφία ἡ πολλή;
 
πνευματικοῦ περὶ φωτός, περὶ βασιλείας, περὶ αἰῶνος ἄλλου καὶ δυνάμεως θείας, ὥσπερ ἀηδίζονται καὶ ἀκηδιῶσι μὴ δυνάμενοι χωρῆσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 33.4.7 Ἐξ ἀληθείας γὰρ οὗτοί εἰσι σοφοὶ καὶ ἀνδρεῖοι. οὗτοι πολεμισταὶ οἱ ἄνω ἔχοντες τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ὀργιζόμενοι ταῖς συνούσαις αὐτοῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς καὶ ἀντιπράττοντες  τῷ νῷ τῆς κακίας καὶ ὑπήκοοι γινόμενοι  καὶ συνηδόμενοι «τῷ νόμῳ τοῦ θεοῦ». τί οὖν ὁ ῥήτωρ  ἢ  φιλόσοφος;  ἐπανίσταται  αὐτῷ  ἐπιθυμία  καὶ  μοιχεύει  καὶ  ἐπὶ  πλεονεξίαν ἁρπάζεται καὶ ἐλαύνεται  ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν πνευμάτων  τῶν πονηρῶν, καὶ ποῦ αὐτῶν ἡ σοφία ἡ πολλή;
Line 690: Line 690:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
159
 
159
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐδόθη; τίνι λέγει ὁ κύριος· «δεῦτε οἱ κοπιῶντες  καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς». τίσι λέγει· «δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». καὶ πάλιν· «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» πάντως  τοῖς  αὐτεξουσίοις. φαμὲν γὰρ ἔχειν τὸν ἄνθρωπον τὸ αὐτεξούσιον καὶ τὴν ἐλευθερίαν  τοῦ ἰδίου  θελήματος, τοῦ τραπῆναι  αὐτὸν ἢ ἐπὶ τὸ καλὸν  ἢ ἐπὶ τὸ κακόν. αὐτὴ γὰρ ἡ φύσις οὕτως ἐκτίσθη  δεκτικὴ καλοῦ καὶ κακοῦ, ἐπιτηδείως  ἔχουσα νεῦσαι πρὸς ἃς βούλεται πράξεις. διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἀπόστολος λέγει·
 
ἐδόθη; τίνι λέγει ὁ κύριος· «δεῦτε οἱ κοπιῶντες  καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς». τίσι λέγει· «δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». καὶ πάλιν· «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» πάντως  τοῖς  αὐτεξουσίοις. φαμὲν γὰρ ἔχειν τὸν ἄνθρωπον τὸ αὐτεξούσιον καὶ τὴν ἐλευθερίαν  τοῦ ἰδίου  θελήματος, τοῦ τραπῆναι  αὐτὸν ἢ ἐπὶ τὸ καλὸν  ἢ ἐπὶ τὸ κακόν. αὐτὴ γὰρ ἡ φύσις οὕτως ἐκτίσθη  δεκτικὴ καλοῦ καὶ κακοῦ, ἐπιτηδείως  ἔχουσα νεῦσαι πρὸς ἃς βούλεται πράξεις. διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἀπόστολος λέγει·
Line 721: Line 721:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
160
 
160
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
διάφοροί εἰσι καὶ πολυτρόπως ἐνεργοῦσι, καὶ αὐτὴ ἡ χάρις πολυτρόπως μεταμορφοῦται. ἔστιν οὖν μεῖζον μέτρον χάριτος, ὅταν κατὰ βάθος ἐνεργήσῃ ἐν τῇ καρδίᾳ. ὅθεν ἐν τῇ Ἰνδικῇ ἀπὸ τοσούτου διαστήματος μόνον ἀκούσαντες βάρβαροι περὶ Ἰησοῦ, ὅτι ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἐπεφάνη ἐν σώματι ἀνθρώπου, καὶ ἐποίησε σημεῖα σταυρωθεὶς καὶ ἀναστάς, ἐκ τῆς φήμης ἐπίστευσαν τοσοῦτον, ὅτι θεός ἐστιν, ὥστε καὶ εἰς μαρτυρίαν καὶ καῦσιν τὰ σώματα αὐτῶν παραδοῦναι. ὁρᾷς ἐκεῖ ἐνέργειαν χάριτος· εἰ γὰρ μὴ ἦν ἐνέργεια ἐν αὐτοῖς, πῶς βάρβαροι ἄνθρωποι  παρέδοσαν ἑαυτοὺς εἰς θάνατον  ὑπὲρ τοῦ  ὀνόματος Ἰησοῦ; πάλιν δέ ἐστι μεῖζον τὸ πάντοτε ἐν τῇ καρδίᾳ ὡς πηγήν τινα βρύειν ἐν ὑποστάσει καὶ  πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ. τοῦτο τὸ μέτρον ἀσφαλὲς καὶ βέβαιόν ἐστι τοῖς ἐνεργουμένοις. Ὥσπερ ἵνα ᾖ πόλις καὶ εἰσελθόντες Ἰνδοὶ καὶ Σαρακηνοὶ κατάσχωσιν αὐτήν, ἔλθῃ δὲ ὁ βασιλεύς, οὗ ἐστιν ἡ πόλις, καὶ ἐκβάλῃ αὐτοὺς καὶ δώῃ αὐτῇ ἰδίαν βασιλείαν  καὶ  ἰδίαν  στρατιάν,  ὥστε  εἶναι  ἐκείνην  τὴν  πόλιν  ἐν  χαρᾷ  καὶ  εἰρήνῃ βαθυτάτῃ, ἔχουσαν ἥμερον βασιλέα. οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου. καὶ αὐτὸ γὰρ τὸ σῶμα συναγιαζόμενον ἀγαλλιᾷ τῇ ψυχῇ καὶ χαίρει, ὃν τρόπον ἐνεργουμένης τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα συμβαρύνεται καὶ συνθλίβεται. ὥσπερ οὖν εἰς τὰ κακὰ συμπάσχει, οὕτω καὶ εἰς τὸν ἁγιασμὸν καὶ εἰς τὴν χάριν συναναπαύεται μετὰ τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα καὶ συνδοξάζεται εἰς τοὺς αἰῶνας. Εἰς τὸ φαινόμενον  στρατιώτης λαβὼν βέλη κατὰ τοῦ νώτου ἐκ δευτέρου ὀκνεῖ ἀπελθεῖν καὶ συμβαλεῖν τοῖς ἐχθροῖς· ὁμοίως καὶ ὁ ἔμπορος ὅταν πολὺν πλοῦτον συναγάγῃ, ὀκνεῖ ἀποδημεῖν καὶ καμάτους ὑφίστασθαι, καὶ ὁ γεωργὸς ὅταν πολλοὺς καρποὺς εἰσενέγκῃ, ὀκνεῖ ὑλοτομῆσαι. εἰς δὲ τὸ πνευματικὸν οὐχ οὕτως ἐστίν, ἀλλ' ὅστις γεύσεται ἐκείνης τῆς ἡδύτητος καὶ τῆς χρηστοτάτης τροφῆς, ἔτι ζεστῶς καὶ ἀκορέστως προσέρχεται. καὶ ὅσῳ ἐργάζῃ τὴν γῆν τῆς καρδίας σου καὶ βαθύνεις, τὸ συνόν σοι ἀγαθὸν οὐκ ἀφίησί σε ἀμελῆσαι, ἀλλὰ μᾶλλον  ἐπείγεται ἐπὶ πλεῖον  βαθῦναι  τὴν  γῆν  τῆς  καρδίας,  ὥστε  ἐκεῖ  φυτευθῆναι  τὸν  παγκάλλιστον παράδεισον τῆς ψυχῆς. ἐπειδὴ οὖν ἄρρητός ἐστιν ἐκείνη ἡ δόξα, ὅσα ἂν θησαυρίσῃς, ποιοῦσί σε ὡς πτωχόν. Εἰς τὸ φαινόμενον ἐάν τις ἀπὸ πενήτων ἔλθῃ εἰς πλοῦτον τῇ ἰδίᾳ ἀνδρείᾳ καὶ γοργότητι, πάλιν  σπουδάζει τοὺς πλουσιωτέρους αὐτοῦ  καταλαβεῖν  καὶ τούτους σπουδάζει ὑπερβῆναι. οὕτω καὶ εἰς τὸ πνευματικόν· ὅσῳ τις πλουτεῖ ἀεὶ τρέχει ἐπὶ τὰ μείζονα καὶ ἀνώτερα καὶ οὐκέτι δύνασαι τὸν τοιοῦτον παῦσαι ἀπὸ τῆς ἐργασίας καὶ τῆς εὐχῆς. ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ τῇ εὐχῇ ὁρᾷ τὸν κύριον ἀναπαύοντα αὐτόν, ἐπειδὴ αὐτός ἐστιν ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ. εἰσὶ  δέ τινες  ἰδιῶται  λέγοντες, ὅτι "1ἐκτησάμην, πλούσιός εἰμι, οὐκέτι χρῄζω."2 οὗτοι κλέπτονται καὶ ἀπατῶνται ὑπὸ τοῦ σατανᾶ. τὸ γὰρ ἀγαθὸν πλέον ἐκκαίει εἰς ἐπιθυμίανἀκόρεστον  γάρ ἐστι καὶ  ἄπαυστονκαὶ πᾶσαν ἡδύτητα καὶ γλυκύτητα ὑπερβαίνει ἡ γλυκύτης ἐκείνη. καὶ τίς ποτε κοινωνῶν τοιούτου πράγματος λέγει, ὅτι ἀρκεῖ; ἐὰν δέ τις τὸ πρᾶγμα τοῦτο ἐν μιᾷ ὥρᾳ ἢ μιᾷ ἡμέρᾳ ἀργήσῃ, ἐκκόπτεται καὶ  βλάπτεται  καὶ  τὸ  μέρος τῆς  ἁμαρτίας  αὐστερῶς  ἐπεγείρεται.  καὶ  γὰρ  πῦρ  ἐὰν ἐπιλείψῃ  ξύλα  σβέννυται,  καὶ  λύχνος  ἁπτόμενος  σφοδρῶς  ἐὰν  ἐπιλείψῃ  ἔλαιον σβέννυται, καὶ πλῆθος ὑδάτων ἐὰν περιλάβῃ τινὰ ἢ ἐν ποταμῷ ἢ ἐν θαλάσσῃ, ἕως ὅτε ἄνω νεύει ἡ κεφαλή, ἔχει ἐλπίδα ζωῆς, ἐὰν δὲ καλύψῃ αὐτήν, ἀπόλλυται. ὥσπερ ἵνα ὦσι δύο ἶσον ἔχοντες τὸ μέτρον τοῦ δρόμου καὶ διώξωσιν ἀλλήλους· ὁ ἔμπροσθεν τρέχων μικρὸν  ἐὰν  ὑποστείλῃ  τὸν  τόνον  καὶ βραδύτερος γένηται  εἰς τὸν  δρόμον, ὑπὸ τοῦ καταλαβόντος  αὐτὸν  ὀπίσω ἀναιρεῖται.  εἰς πᾶσαν δὲ τέχνην  τὸ αὐτὸ  εὑρίσκεται. οἱ σπουδαῖοι καὶ γεγυμνασμένοι  περὶ τοὺς λόγους ὀλίγον  ἐὰν ἀμελήσωσιν, αἰσθάνονται τῆς  βλάβης,  καὶ  ἕκαστος  τεχνίτης  ἀμελῶν  ἐπιλανθάνεται  τοῦ  ἔργου,  εἰς  δὲ  τὸ πνευματικὸν  ἐὰν ἀμελήσῃς ὀλίγον, εὐθέως οἱ ἐχθροί σου, ἐπειδὴ οὐδέποτε ἀργοῦσι τὰ
 
διάφοροί εἰσι καὶ πολυτρόπως ἐνεργοῦσι, καὶ αὐτὴ ἡ χάρις πολυτρόπως μεταμορφοῦται. ἔστιν οὖν μεῖζον μέτρον χάριτος, ὅταν κατὰ βάθος ἐνεργήσῃ ἐν τῇ καρδίᾳ. ὅθεν ἐν τῇ Ἰνδικῇ ἀπὸ τοσούτου διαστήματος μόνον ἀκούσαντες βάρβαροι περὶ Ἰησοῦ, ὅτι ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἐπεφάνη ἐν σώματι ἀνθρώπου, καὶ ἐποίησε σημεῖα σταυρωθεὶς καὶ ἀναστάς, ἐκ τῆς φήμης ἐπίστευσαν τοσοῦτον, ὅτι θεός ἐστιν, ὥστε καὶ εἰς μαρτυρίαν καὶ καῦσιν τὰ σώματα αὐτῶν παραδοῦναι. ὁρᾷς ἐκεῖ ἐνέργειαν χάριτος· εἰ γὰρ μὴ ἦν ἐνέργεια ἐν αὐτοῖς, πῶς βάρβαροι ἄνθρωποι  παρέδοσαν ἑαυτοὺς εἰς θάνατον  ὑπὲρ τοῦ  ὀνόματος Ἰησοῦ; πάλιν δέ ἐστι μεῖζον τὸ πάντοτε ἐν τῇ καρδίᾳ ὡς πηγήν τινα βρύειν ἐν ὑποστάσει καὶ  πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ. τοῦτο τὸ μέτρον ἀσφαλὲς καὶ βέβαιόν ἐστι τοῖς ἐνεργουμένοις. Ὥσπερ ἵνα ᾖ πόλις καὶ εἰσελθόντες Ἰνδοὶ καὶ Σαρακηνοὶ κατάσχωσιν αὐτήν, ἔλθῃ δὲ ὁ βασιλεύς, οὗ ἐστιν ἡ πόλις, καὶ ἐκβάλῃ αὐτοὺς καὶ δώῃ αὐτῇ ἰδίαν βασιλείαν  καὶ  ἰδίαν  στρατιάν,  ὥστε  εἶναι  ἐκείνην  τὴν  πόλιν  ἐν  χαρᾷ  καὶ  εἰρήνῃ βαθυτάτῃ, ἔχουσαν ἥμερον βασιλέα. οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου. καὶ αὐτὸ γὰρ τὸ σῶμα συναγιαζόμενον ἀγαλλιᾷ τῇ ψυχῇ καὶ χαίρει, ὃν τρόπον ἐνεργουμένης τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ αὐτὸ τὸ σῶμα συμβαρύνεται καὶ συνθλίβεται. ὥσπερ οὖν εἰς τὰ κακὰ συμπάσχει, οὕτω καὶ εἰς τὸν ἁγιασμὸν καὶ εἰς τὴν χάριν συναναπαύεται μετὰ τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα καὶ συνδοξάζεται εἰς τοὺς αἰῶνας. Εἰς τὸ φαινόμενον  στρατιώτης λαβὼν βέλη κατὰ τοῦ νώτου ἐκ δευτέρου ὀκνεῖ ἀπελθεῖν καὶ συμβαλεῖν τοῖς ἐχθροῖς· ὁμοίως καὶ ὁ ἔμπορος ὅταν πολὺν πλοῦτον συναγάγῃ, ὀκνεῖ ἀποδημεῖν καὶ καμάτους ὑφίστασθαι, καὶ ὁ γεωργὸς ὅταν πολλοὺς καρποὺς εἰσενέγκῃ, ὀκνεῖ ὑλοτομῆσαι. εἰς δὲ τὸ πνευματικὸν οὐχ οὕτως ἐστίν, ἀλλ' ὅστις γεύσεται ἐκείνης τῆς ἡδύτητος καὶ τῆς χρηστοτάτης τροφῆς, ἔτι ζεστῶς καὶ ἀκορέστως προσέρχεται. καὶ ὅσῳ ἐργάζῃ τὴν γῆν τῆς καρδίας σου καὶ βαθύνεις, τὸ συνόν σοι ἀγαθὸν οὐκ ἀφίησί σε ἀμελῆσαι, ἀλλὰ μᾶλλον  ἐπείγεται ἐπὶ πλεῖον  βαθῦναι  τὴν  γῆν  τῆς  καρδίας,  ὥστε  ἐκεῖ  φυτευθῆναι  τὸν  παγκάλλιστον παράδεισον τῆς ψυχῆς. ἐπειδὴ οὖν ἄρρητός ἐστιν ἐκείνη ἡ δόξα, ὅσα ἂν θησαυρίσῃς, ποιοῦσί σε ὡς πτωχόν. Εἰς τὸ φαινόμενον ἐάν τις ἀπὸ πενήτων ἔλθῃ εἰς πλοῦτον τῇ ἰδίᾳ ἀνδρείᾳ καὶ γοργότητι, πάλιν  σπουδάζει τοὺς πλουσιωτέρους αὐτοῦ  καταλαβεῖν  καὶ τούτους σπουδάζει ὑπερβῆναι. οὕτω καὶ εἰς τὸ πνευματικόν· ὅσῳ τις πλουτεῖ ἀεὶ τρέχει ἐπὶ τὰ μείζονα καὶ ἀνώτερα καὶ οὐκέτι δύνασαι τὸν τοιοῦτον παῦσαι ἀπὸ τῆς ἐργασίας καὶ τῆς εὐχῆς. ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ τῇ εὐχῇ ὁρᾷ τὸν κύριον ἀναπαύοντα αὐτόν, ἐπειδὴ αὐτός ἐστιν ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ. εἰσὶ  δέ τινες  ἰδιῶται  λέγοντες, ὅτι "1ἐκτησάμην, πλούσιός εἰμι, οὐκέτι χρῄζω."2 οὗτοι κλέπτονται καὶ ἀπατῶνται ὑπὸ τοῦ σατανᾶ. τὸ γὰρ ἀγαθὸν πλέον ἐκκαίει εἰς ἐπιθυμίανἀκόρεστον  γάρ ἐστι καὶ  ἄπαυστονκαὶ πᾶσαν ἡδύτητα καὶ γλυκύτητα ὑπερβαίνει ἡ γλυκύτης ἐκείνη. καὶ τίς ποτε κοινωνῶν τοιούτου πράγματος λέγει, ὅτι ἀρκεῖ; ἐὰν δέ τις τὸ πρᾶγμα τοῦτο ἐν μιᾷ ὥρᾳ ἢ μιᾷ ἡμέρᾳ ἀργήσῃ, ἐκκόπτεται καὶ  βλάπτεται  καὶ  τὸ  μέρος τῆς  ἁμαρτίας  αὐστερῶς  ἐπεγείρεται.  καὶ  γὰρ  πῦρ  ἐὰν ἐπιλείψῃ  ξύλα  σβέννυται,  καὶ  λύχνος  ἁπτόμενος  σφοδρῶς  ἐὰν  ἐπιλείψῃ  ἔλαιον σβέννυται, καὶ πλῆθος ὑδάτων ἐὰν περιλάβῃ τινὰ ἢ ἐν ποταμῷ ἢ ἐν θαλάσσῃ, ἕως ὅτε ἄνω νεύει ἡ κεφαλή, ἔχει ἐλπίδα ζωῆς, ἐὰν δὲ καλύψῃ αὐτήν, ἀπόλλυται. ὥσπερ ἵνα ὦσι δύο ἶσον ἔχοντες τὸ μέτρον τοῦ δρόμου καὶ διώξωσιν ἀλλήλους· ὁ ἔμπροσθεν τρέχων μικρὸν  ἐὰν  ὑποστείλῃ  τὸν  τόνον  καὶ βραδύτερος γένηται  εἰς τὸν  δρόμον, ὑπὸ τοῦ καταλαβόντος  αὐτὸν  ὀπίσω ἀναιρεῖται.  εἰς πᾶσαν δὲ τέχνην  τὸ αὐτὸ  εὑρίσκεται. οἱ σπουδαῖοι καὶ γεγυμνασμένοι  περὶ τοὺς λόγους ὀλίγον  ἐὰν ἀμελήσωσιν, αἰσθάνονται τῆς  βλάβης,  καὶ  ἕκαστος  τεχνίτης  ἀμελῶν  ἐπιλανθάνεται  τοῦ  ἔργου,  εἰς  δὲ  τὸ πνευματικὸν  ἐὰν ἀμελήσῃς ὀλίγον, εὐθέως οἱ ἐχθροί σου, ἐπειδὴ οὐδέποτε ἀργοῦσι τὰ
Line 738: Line 738:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
161
 
161
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀκάθαρτα πνεύματα, ἐπιτηροῦντες  λαμβάνουσι νομὴν κατὰ σοῦ καὶ συμπνίγουσι τὴν ψυχὴν καὶ  συλαγωγοῦσι καὶ ἀποπλανῶσιν  ἀπὸ τοῦ θεοῦ. ἄοκνοι  γάρ εἰσιν ἑτοίμως ἐκχέοντες αἷμα. Εἰσί τινες  τῶν βασιλέων, οἵτινες ἐὰν νικήσωσι δύο ἔθνη, Περσῶν ἢ Γότθων,  ἀρκοῦνται.  ἄλλοι  δὲ  βασιλεῖς  ἄπληστον  καὶ  τολμηρὸν  νοῦν  ἔχοντες σπουδάζουσιν ὅλα τὰ ἔθνη ὑποτάξαι καὶ ἔχειν ὑπὸ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν καὶ ἔχειν αὐτοὺς ὑποχειρίους καὶ εἶναι ἐπάνω ὅλων τῶν ἐθνῶν. Οὐδεὶς τῶν ἀκροτάτων τεχνιτῶν ἴσχυσε τὰ τέλη τῆς τέχνης καταλαβέσθαι. οὔτε ὁ τέλειος σοφιστὴς δύναται καυχήσασθαι ὡς καταλαβὼν  τὸ  τέλος  τῶν  λόγωνἀκατάληπτος  γάρ ἐστιν  ἡ φαινομένη  σοφίαοὔτε  ὁ ἄκρος φιλόσοφος ἠδυνήθη τὰ τέλη καταλαβεῖν, οὔτε ὁ ἀρχιτέκτων δύναται ἐξειπεῖν ὡς ἔφθασεν ὅλα τὰ βάθη τῆς  ἐπιστήμης ἢ ἐγνώρισεν, οὔτε ὁ ἰατρὸς ὅλου τοῦ δόγματος περιγενέσθαι καὶ ὅλα τὰ τραύματα καὶ τὰ πάθη ἰάσασθαι. εἰ οὖν τὰ φαινόμενα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναταί τις καταλαβεῖν, πόσῳ μᾶλλον ἡ σοφία ἐκείνη ἡ πολυποίκιλος τοῦ θεοῦ ἄφραστός  ἐστι  καὶ  ἀκατάληπτος.  Ἔστι  πόλις  ἁγίων  ἔχουσα  ἀνάπαυσιν.  οἱ  οὖν διοδεύοντες ἐν τῇ πόλει ἄρχονται κόπτειν τὰ πάθη τῆς ψυχῆς δυνάμει θεοῦ, οἷον νικῶσι θυμόν, κενοδοξίαν, γαστριμαργίαν, ἐπιθυμίαν  κακήν, ζῆλον, φιλαργυρίαν  ψεῦδος καὶ τὰ ὅμοια. τούτων δὲ οὐδὲν οὐδαμῶς ἐκκόψαι δύνανται οἱ τοιοῦτοι, εἰ μὴ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου ὁδεύοιεν· αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ εἰπών· «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός». ἐγγίζει τις τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ εἴς τινα βαθμὸν ἔτι ἐλλείπεται, ἐὰν μὴ ἀσφαλίσηται, ἀλλ' ἐκτραπῇ ἀπώλεσε τὰ πάντα καὶ ἠλλοτριώθη τῆς ἀναπαύσεως. εἰσὶ δὲ ἄλλοι βοηθούμενοι ὑπὸ τοῦ κυρίου καὶ  κατὰ  μικρὸν  μικρὸν  νικῶντες  οὐ  παρεξέρχονται  τῆς  ὁδοῦ,  ἀλλ'  εἰ  καὶ  μήπω ἔφθασαν εἰς τὴν πόλιν  τέως διοδεύουσιν. ἔστιν αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἔχουσα μέλη πολλὰ καὶ πάλιν  αὐτὴ ἡ ἁμαρτία μέλη πολλὰ  ἔχουσα. ἐνέσπειρε δὲ ἐκεῖ πολλὰ  κακά, ἔπαρσιν, μῖσος,  ψεῦδος,  κακοήθειαν,  δόλον,  ὑπόκρισιν. ὁ οὖν  κύριος  παραγίνεται,  φύσις  τις ἡδυτάτη καὶ γλυκεῖα, ὥσπερ ἡ φύσις τοῦ μέλιτος γλυκεῖα καὶ ἡ τοῦ πυρὸς θερμαντική. Καὶ  οἱ  ἄνθρωποι  ἐνεργούμενοι  ὑπὸ  τῆς  θείας  χάριτος  νομίζουσιν,  ὅτι  καὶ  τῶν ἐπισκόπων καὶ ὅλων  τῶν  διακόνων  καλλίους ἐσμέν· πάσχουσι δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ αὐτὸ ἐκεῖνο, ὃ ἐδέξαντο, οὐκ ἔστιν ὑπὸ τὸν οὐρανόν, ἐπειδὴ καινότερόν ἐστι καὶ ξένον καὶ ἀλλότριον τοῦ κόσμου τούτου· καὶ μὴ εἰδότες διακρῖναι τὰ πράγματα, φαντάζονται ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας. αὐτὴ γὰρ ἡ ἁμαρτία καὶ συνούσης τῆς χάριτος κατέχει τὰς νομὰς τῆς ψυχῆς καὶ ὅλων τῶν μελῶν, καὶ κλεπτόμενοι ὑπὸ τοῦ κακοῦ οὐκ οἴδασιν· εἰς τύπον γὰρ τῆς χάριτος ἡ κακία πολεμεῖ αὐτούς. χρὴ οὖν ἐκεῖνο τὸ μικρὸν ζυμωθῆναι εἰς ὅλα τὰ μέλη καὶ ἀρτυθῆναι  τῷ ἅλατι τῷ  ἐπουρανίῳ  ὅλον τὸν νοῦν, καὶ οὕτω κατὰ μικρὸν ἐξυδαροῦται καὶ λεπτύνεται  καὶ διϋλίζεται τὸ κακὸν καὶ τὸ ὅλον νεκτὸν γίνεται. ὅταν γὰρ παχυνθῇ τὸ σκότος, ταχέως ἐργάζεται τὰ κακά. αὐτὴ γὰρ ἡ ἁμαρτία μήτηρ ἐστὶ τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν. ὥσπερ τις ἐν ὀνείρῳ εὑρὼν τριάκοντα τυχὸν ὁλοκοτίνους φαντάζεται  ὅτι ὃ οὐκ εἶχεν  εὗρεν, οὕτως ἐμπαίζονται  οἱ ἄνθρωποι  ὑπὸ τῆς κακίας. Ὥσπερ ἵνα ᾖ  θάλασσα ἁλμυρὰ καὶ πικρὰ καὶ ἔχῃ ἀπὸ διαστήματος πολλοῦ κόλπους τινάς,  ἐν  οἷς  ὕδωρ  γλυκὺ  ἀπὸ  διαφόρων  τόπων,  οὕτω  καὶ  ἐκ  τῆς  θαλάσσης  τῆς οἰκουμένης  ὀλίγοι  εὑρίσκονται  οἱ  ἔχοντες  τὴν  γλυκεῖαν  πηγὴν  βρύουσαν  ἐν  ταῖς καρδίαις αὐτῶν. Ὅσοι προφῆται ἀνέστησαν συμφωνοῦντες  τῷ Μωϋσῇ, ἐπειδὴ αὐτὸς πρῶτος  αὐτῶν  ἐστιν,  οὗτοί  εἰσιν  οἱ  ἀληθεῖς  κοινωνοί·  καὶ  ὅσοι εἰσὶν  ἐπίσκοποι ἢ διάκονοι  τὸν  κύριον  ἔχοντες  καὶ  λαλοῦντες  σύμφωνα  τῶν  εὐαγγελίων  καὶ  τοῖς ἀποστόλοις, οὗτοί εἰσιν ὡς εἰπεῖν ἓν οἰκοδόμημα· ἐποικοδομοῦσι γὰρ τῷ θεμελίῳ. εἰ δὲ ἀσυμφωνοῦσι, ψευδαπόστολοί εἰσι, ψευδοπροφῆταί  εἰσιν. Οἱ ἄκροι τεχνῖται  δύνανται δοκιμάσαι τὸ χάραγμα τοῦ νομίσματος. συμβαίνει γὰρ εἶναι τὸ νόμισμα εὔρυζον, λεπτῶς
 
ἀκάθαρτα πνεύματα, ἐπιτηροῦντες  λαμβάνουσι νομὴν κατὰ σοῦ καὶ συμπνίγουσι τὴν ψυχὴν καὶ  συλαγωγοῦσι καὶ ἀποπλανῶσιν  ἀπὸ τοῦ θεοῦ. ἄοκνοι  γάρ εἰσιν ἑτοίμως ἐκχέοντες αἷμα. Εἰσί τινες  τῶν βασιλέων, οἵτινες ἐὰν νικήσωσι δύο ἔθνη, Περσῶν ἢ Γότθων,  ἀρκοῦνται.  ἄλλοι  δὲ  βασιλεῖς  ἄπληστον  καὶ  τολμηρὸν  νοῦν  ἔχοντες σπουδάζουσιν ὅλα τὰ ἔθνη ὑποτάξαι καὶ ἔχειν ὑπὸ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν καὶ ἔχειν αὐτοὺς ὑποχειρίους καὶ εἶναι ἐπάνω ὅλων τῶν ἐθνῶν. Οὐδεὶς τῶν ἀκροτάτων τεχνιτῶν ἴσχυσε τὰ τέλη τῆς τέχνης καταλαβέσθαι. οὔτε ὁ τέλειος σοφιστὴς δύναται καυχήσασθαι ὡς καταλαβὼν  τὸ  τέλος  τῶν  λόγωνἀκατάληπτος  γάρ ἐστιν  ἡ φαινομένη  σοφίαοὔτε  ὁ ἄκρος φιλόσοφος ἠδυνήθη τὰ τέλη καταλαβεῖν, οὔτε ὁ ἀρχιτέκτων δύναται ἐξειπεῖν ὡς ἔφθασεν ὅλα τὰ βάθη τῆς  ἐπιστήμης ἢ ἐγνώρισεν, οὔτε ὁ ἰατρὸς ὅλου τοῦ δόγματος περιγενέσθαι καὶ ὅλα τὰ τραύματα καὶ τὰ πάθη ἰάσασθαι. εἰ οὖν τὰ φαινόμενα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναταί τις καταλαβεῖν, πόσῳ μᾶλλον ἡ σοφία ἐκείνη ἡ πολυποίκιλος τοῦ θεοῦ ἄφραστός  ἐστι  καὶ  ἀκατάληπτος.  Ἔστι  πόλις  ἁγίων  ἔχουσα  ἀνάπαυσιν.  οἱ  οὖν διοδεύοντες ἐν τῇ πόλει ἄρχονται κόπτειν τὰ πάθη τῆς ψυχῆς δυνάμει θεοῦ, οἷον νικῶσι θυμόν, κενοδοξίαν, γαστριμαργίαν, ἐπιθυμίαν  κακήν, ζῆλον, φιλαργυρίαν  ψεῦδος καὶ τὰ ὅμοια. τούτων δὲ οὐδὲν οὐδαμῶς ἐκκόψαι δύνανται οἱ τοιοῦτοι, εἰ μὴ διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου ὁδεύοιεν· αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ εἰπών· «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός». ἐγγίζει τις τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ εἴς τινα βαθμὸν ἔτι ἐλλείπεται, ἐὰν μὴ ἀσφαλίσηται, ἀλλ' ἐκτραπῇ ἀπώλεσε τὰ πάντα καὶ ἠλλοτριώθη τῆς ἀναπαύσεως. εἰσὶ δὲ ἄλλοι βοηθούμενοι ὑπὸ τοῦ κυρίου καὶ  κατὰ  μικρὸν  μικρὸν  νικῶντες  οὐ  παρεξέρχονται  τῆς  ὁδοῦ,  ἀλλ'  εἰ  καὶ  μήπω ἔφθασαν εἰς τὴν πόλιν  τέως διοδεύουσιν. ἔστιν αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἔχουσα μέλη πολλὰ καὶ πάλιν  αὐτὴ ἡ ἁμαρτία μέλη πολλὰ  ἔχουσα. ἐνέσπειρε δὲ ἐκεῖ πολλὰ  κακά, ἔπαρσιν, μῖσος,  ψεῦδος,  κακοήθειαν,  δόλον,  ὑπόκρισιν. ὁ οὖν  κύριος  παραγίνεται,  φύσις  τις ἡδυτάτη καὶ γλυκεῖα, ὥσπερ ἡ φύσις τοῦ μέλιτος γλυκεῖα καὶ ἡ τοῦ πυρὸς θερμαντική. Καὶ  οἱ  ἄνθρωποι  ἐνεργούμενοι  ὑπὸ  τῆς  θείας  χάριτος  νομίζουσιν,  ὅτι  καὶ  τῶν ἐπισκόπων καὶ ὅλων  τῶν  διακόνων  καλλίους ἐσμέν· πάσχουσι δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ αὐτὸ ἐκεῖνο, ὃ ἐδέξαντο, οὐκ ἔστιν ὑπὸ τὸν οὐρανόν, ἐπειδὴ καινότερόν ἐστι καὶ ξένον καὶ ἀλλότριον τοῦ κόσμου τούτου· καὶ μὴ εἰδότες διακρῖναι τὰ πράγματα, φαντάζονται ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας. αὐτὴ γὰρ ἡ ἁμαρτία καὶ συνούσης τῆς χάριτος κατέχει τὰς νομὰς τῆς ψυχῆς καὶ ὅλων τῶν μελῶν, καὶ κλεπτόμενοι ὑπὸ τοῦ κακοῦ οὐκ οἴδασιν· εἰς τύπον γὰρ τῆς χάριτος ἡ κακία πολεμεῖ αὐτούς. χρὴ οὖν ἐκεῖνο τὸ μικρὸν ζυμωθῆναι εἰς ὅλα τὰ μέλη καὶ ἀρτυθῆναι  τῷ ἅλατι τῷ  ἐπουρανίῳ  ὅλον τὸν νοῦν, καὶ οὕτω κατὰ μικρὸν ἐξυδαροῦται καὶ λεπτύνεται  καὶ διϋλίζεται τὸ κακὸν καὶ τὸ ὅλον νεκτὸν γίνεται. ὅταν γὰρ παχυνθῇ τὸ σκότος, ταχέως ἐργάζεται τὰ κακά. αὐτὴ γὰρ ἡ ἁμαρτία μήτηρ ἐστὶ τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν. ὥσπερ τις ἐν ὀνείρῳ εὑρὼν τριάκοντα τυχὸν ὁλοκοτίνους φαντάζεται  ὅτι ὃ οὐκ εἶχεν  εὗρεν, οὕτως ἐμπαίζονται  οἱ ἄνθρωποι  ὑπὸ τῆς κακίας. Ὥσπερ ἵνα ᾖ  θάλασσα ἁλμυρὰ καὶ πικρὰ καὶ ἔχῃ ἀπὸ διαστήματος πολλοῦ κόλπους τινάς,  ἐν  οἷς  ὕδωρ  γλυκὺ  ἀπὸ  διαφόρων  τόπων,  οὕτω  καὶ  ἐκ  τῆς  θαλάσσης  τῆς οἰκουμένης  ὀλίγοι  εὑρίσκονται  οἱ  ἔχοντες  τὴν  γλυκεῖαν  πηγὴν  βρύουσαν  ἐν  ταῖς καρδίαις αὐτῶν. Ὅσοι προφῆται ἀνέστησαν συμφωνοῦντες  τῷ Μωϋσῇ, ἐπειδὴ αὐτὸς πρῶτος  αὐτῶν  ἐστιν,  οὗτοί  εἰσιν  οἱ  ἀληθεῖς  κοινωνοί·  καὶ  ὅσοι εἰσὶν  ἐπίσκοποι ἢ διάκονοι  τὸν  κύριον  ἔχοντες  καὶ  λαλοῦντες  σύμφωνα  τῶν  εὐαγγελίων  καὶ  τοῖς ἀποστόλοις, οὗτοί εἰσιν ὡς εἰπεῖν ἓν οἰκοδόμημα· ἐποικοδομοῦσι γὰρ τῷ θεμελίῳ. εἰ δὲ ἀσυμφωνοῦσι, ψευδαπόστολοί εἰσι, ψευδοπροφῆταί  εἰσιν. Οἱ ἄκροι τεχνῖται  δύνανται δοκιμάσαι τὸ χάραγμα τοῦ νομίσματος. συμβαίνει γὰρ εἶναι τὸ νόμισμα εὔρυζον, λεπτῶς
Line 755: Line 755:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
162
 
162
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τι παρακεχάρακται, ὃ εἰ μὴ οἱ ἔμπειροι οἱ ἄπειροι οὐ δύνανται διακρῖναι, οὕτω καὶ εἰς τὸ πνευματικόν. πολλοὶ δίκαιοι φαινόμενοι νομίζονται εἶναι Χριστιανοί· τεχνιτῶν  δέ ἐστι καὶ πεπειραμένων  τὸ δοκιμάσαι, εἰ ἐξ ἀληθείας ἔχουσι τὸ σίγνον καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ βασιλέως, εἰ μὴ ἐν αὐτοῖς τι παρακεχάρακταιτεχνιτῶν γὰρ ἔργα θαυμάζουσι τεχνῖται. εἰ δὲ μὴ ὦσι τεχνῖται, οὐ δύνανται δοκιμάσαι τοὺς ἐργάτας τοὺς δολίους, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ σχῆμα ἐπιφέρονται  μοναζόντων  ἤτοι Χριστιανῶν. καὶ γὰρ οἱ ψευδαπόστολοι ἔπασχον ὑπὲρ τοῦ  Χριστοῦ καὶ  αὐτοὶ  εὐηγγελίζοντο  βασιλείαν  οὐρανῶν.  διὰ  τοῦτο  λέγει  ὁ ἀπόστολος· «ἐν κινδύνοις μᾶλλον ἐγώ, ἐν θλίψεσιν ὑπερβαλλόντως», θέλων δεῖξαι, ὅτι πλέον  αὐτῶν  ἔπαθε.  Χρυσὸς εὐχερῶς  εὑρίσκεται,  μαργαρῖται  δὲ  καὶ  λίθοι  τίμιοι προχωροῦντες  εἰς  διάδημα  βασιλέως  σπανίως·  πολλάκις  γὰρ  καὶ  ἐξ  αὐτῶν  οὐχ εὑρίσκονται  προχωροῦντες  εἰς  τὸν  στέφανον  τοῦ  Χριστοῦ,  καὶ  οἱ  Χριστιανοὶ ἐποικοδομοῦσιν εἰς τὸν στέφανον τοῦ Χριστοῦ καὶ κοινωνὸς τῶν ἁγίων γίνεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη. ∆όξα τῷ ἀγαπήσαντι αὐτὴν καὶ ὑπὲρ αὐτῆς παθόντι καὶ ἀναστήσαντι αὐτὴν ἐκ τῆς νεκρώσεως αὐτῆς. ∆όξα τῇ μεγαλειότητι αὐτοῦ. Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ Μωϋσέως κάλυμμα ἐτίθεσαν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι προσέχειν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ τὸν λαόν, οὕτω καὶ σήμερον ἐπίκειται ἐπὶ τὴν καρδίαν σου κάλυμμα, ἵνα μὴ προσχῇς εἰς τὴν δόξαν ἐκείνην, ἣν εἶχεν εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσῆς. ὅταν δὲ περιαιρεθῇ τοῖς Χριστιανοῖς καὶ τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν τὸν Χριστὸν καὶ τοῖς ζητοῦσιν αὐτὸν κατ' ἀλήθειαν, τούτοις ἐπιφαίνεται  καὶ  ἐμφανίζει  ἑαυτὸν  καθὼς  τὸ  εὐαγγέλιον  εἶπεν·  «ὁ  ἀγαπῶν  με ἀγαπηθήσεται  ὑπὸ  τοῦ  πατρός  μου  καὶ  ἐγὼ  ἀγαπήσω  αὐτὸν  καὶ  ἐμφανίσω  αὐτῷ ἐμαυτόν», καὶ πάλιν λέγει ὁ κύριος· «καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσω». ὁρᾷς, ἀδελφέ, τὴν προτροπὴν τοῦ Χριστοῦ, πῶς ἡμᾶς καλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν  ἡμῶν.  προκειμένης οὖν βασιλείας σπουδάσωμεν προσελθεῖν ἐξ ὅλης καρδίας πρὸς τὸν ἀψευδῆ, ἵνα τύχωμεν τῆς ἐπαγγελίας καὶ τῆς καινῆς διαθήκης, ἣν ἐνεκαίνισεν ὁ κύριος διὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ σταυροῦ, κατέλθων καὶ διαρρήξας πύλας τοῦ ᾅδου καὶ ἐξαγαγὼν  τὰς ψυχὰς  τὰς πιστὰς καὶ δοὺς αὐταῖς ἔνδον  παράκλητον  καὶ ἀνενέγκων αὐτὰς εἰς τὴν ἡτοιμασμένην βασιλείαν αὐτοῦ, εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἐκεῖ, εἰς τὴν πόλιν τὴν Ἱερουσαλήμ, εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐπουράνιον, εἰς τὸν χορὸν τῶν ἁγίων  ἀγγέλων.
 
τι παρακεχάρακται, ὃ εἰ μὴ οἱ ἔμπειροι οἱ ἄπειροι οὐ δύνανται διακρῖναι, οὕτω καὶ εἰς τὸ πνευματικόν. πολλοὶ δίκαιοι φαινόμενοι νομίζονται εἶναι Χριστιανοί· τεχνιτῶν  δέ ἐστι καὶ πεπειραμένων  τὸ δοκιμάσαι, εἰ ἐξ ἀληθείας ἔχουσι τὸ σίγνον καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ βασιλέως, εἰ μὴ ἐν αὐτοῖς τι παρακεχάρακταιτεχνιτῶν γὰρ ἔργα θαυμάζουσι τεχνῖται. εἰ δὲ μὴ ὦσι τεχνῖται, οὐ δύνανται δοκιμάσαι τοὺς ἐργάτας τοὺς δολίους, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ σχῆμα ἐπιφέρονται  μοναζόντων  ἤτοι Χριστιανῶν. καὶ γὰρ οἱ ψευδαπόστολοι ἔπασχον ὑπὲρ τοῦ  Χριστοῦ καὶ  αὐτοὶ  εὐηγγελίζοντο  βασιλείαν  οὐρανῶν.  διὰ  τοῦτο  λέγει  ὁ ἀπόστολος· «ἐν κινδύνοις μᾶλλον ἐγώ, ἐν θλίψεσιν ὑπερβαλλόντως», θέλων δεῖξαι, ὅτι πλέον  αὐτῶν  ἔπαθε.  Χρυσὸς εὐχερῶς  εὑρίσκεται,  μαργαρῖται  δὲ  καὶ  λίθοι  τίμιοι προχωροῦντες  εἰς  διάδημα  βασιλέως  σπανίως·  πολλάκις  γὰρ  καὶ  ἐξ  αὐτῶν  οὐχ εὑρίσκονται  προχωροῦντες  εἰς  τὸν  στέφανον  τοῦ  Χριστοῦ,  καὶ  οἱ  Χριστιανοὶ ἐποικοδομοῦσιν εἰς τὸν στέφανον τοῦ Χριστοῦ καὶ κοινωνὸς τῶν ἁγίων γίνεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη. ∆όξα τῷ ἀγαπήσαντι αὐτὴν καὶ ὑπὲρ αὐτῆς παθόντι καὶ ἀναστήσαντι αὐτὴν ἐκ τῆς νεκρώσεως αὐτῆς. ∆όξα τῇ μεγαλειότητι αὐτοῦ. Ὥσπερ γὰρ ἐπὶ Μωϋσέως κάλυμμα ἐτίθεσαν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι προσέχειν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ τὸν λαόν, οὕτω καὶ σήμερον ἐπίκειται ἐπὶ τὴν καρδίαν σου κάλυμμα, ἵνα μὴ προσχῇς εἰς τὴν δόξαν ἐκείνην, ἣν εἶχεν εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσῆς. ὅταν δὲ περιαιρεθῇ τοῖς Χριστιανοῖς καὶ τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν τὸν Χριστὸν καὶ τοῖς ζητοῦσιν αὐτὸν κατ' ἀλήθειαν, τούτοις ἐπιφαίνεται  καὶ  ἐμφανίζει  ἑαυτὸν  καθὼς  τὸ  εὐαγγέλιον  εἶπεν·  «ὁ  ἀγαπῶν  με ἀγαπηθήσεται  ὑπὸ  τοῦ  πατρός  μου  καὶ  ἐγὼ  ἀγαπήσω  αὐτὸν  καὶ  ἐμφανίσω  αὐτῷ ἐμαυτόν», καὶ πάλιν λέγει ὁ κύριος· «καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσω». ὁρᾷς, ἀδελφέ, τὴν προτροπὴν τοῦ Χριστοῦ, πῶς ἡμᾶς καλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν  ἡμῶν.  προκειμένης οὖν βασιλείας σπουδάσωμεν προσελθεῖν ἐξ ὅλης καρδίας πρὸς τὸν ἀψευδῆ, ἵνα τύχωμεν τῆς ἐπαγγελίας καὶ τῆς καινῆς διαθήκης, ἣν ἐνεκαίνισεν ὁ κύριος διὰ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ σταυροῦ, κατέλθων καὶ διαρρήξας πύλας τοῦ ᾅδου καὶ ἐξαγαγὼν  τὰς ψυχὰς  τὰς πιστὰς καὶ δοὺς αὐταῖς ἔνδον  παράκλητον  καὶ ἀνενέγκων αὐτὰς εἰς τὴν ἡτοιμασμένην βασιλείαν αὐτοῦ, εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἐκεῖ, εἰς τὴν πόλιν τὴν Ἱερουσαλήμ, εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐπουράνιον, εἰς τὸν χορὸν τῶν ἁγίων  ἀγγέλων.
Line 778: Line 778:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
163
 
163
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀρχῆς γενομένη τῷ ἀνθρώπῳ, τοῦ μὴ βλέπειν τὸν δεσπότην αὐτοῦ καὶ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιεῖν, ἀλλ' εἶναι ἐν τῷ σκότει τῆς ἁμαρτίας καὶ τὰ θελήματα τῆς ἁμαρτίας ἐργάζεσθαι τῆς εἰσελθούσης εἰς τὸν ἄνθρωπον  καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς  τῆς ψυχῆς τυφλωσάσης. πρὸ γὰρ τοῦ παραβῆναι τὸν Ἀδὰμ καθαρὸς ὢν ἀπὸ ἁμαρτίας ἑώρα τὸν δεσπότην αὐτοῦ καὶ ὁμιλίας κατηξιοῦτο δεσποτικῆς καὶ μετὰ ἀγγέλων  ἠγαλλιᾶτο. ἐξ οὗ δὲ ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῆς πονηρίας, ἔκτοτε οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς ἐτυφλώθησαν,  καὶ  οὐκέτι ὁρᾷ τὸν κύριον  αὐτῆς  ἐνταῦθα  ὄντα,  ἄλλ'  ἀφανὴς  αὐτῇ  καθέστηκεν.  ἐν  πᾶσι  τοίνυν  καὶ πανταχοῦ τυγχάνει ὁ θεός, ἀλλὰ διὰ τὸ κάλυμμα τοῦ σκότους τὸ ἐπικείμενον  τῇ ψυχῇ ὡς μακρὰν ἀπὸ  τῆς ψυχῆς ἐστιν. 35.1.4 Ὥσπερ γὰρ οἱ κατὰ σῶμα τυφλοὶ  τὸν ἥλιον πανταχοῦ  λάμποντα  καὶ  εἰς  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  αὐτῶν  ὄντα  οὐχ  ὁρῶσι  παρὰ  τὸ τετυφλῶσθαι  αὐτούς, καὶ ὥσπερ ὁ κωφὸς τὰς  φωνὰς  καὶ τὰς λαλιὰς οὐκ ἀκούει τὰς ἐγγὺς αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν γινομένας παρὰ τὸ κεκωφῶσθαι αὐτόν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ψυχὴ τυφλωθεῖσα ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας τῆς εἰσελθούσης εἰς αὐτὴν καὶ σκότει πονηρίας καλυφθεῖσα οὔτε βλέπει τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης οὔτε ἀκούει τῆς 35.1.5 φωνῆς  τῆς ζώσης καὶ θείας καὶ πανταχοῦ οὔσης. καὶ ὥσπερ νεκρὸς οὐκ ἀναπνεῖ τὸν ἔγγιστα ἀέρα ἐν ᾧ ἐστι διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὸν ψυχήν, καὶ ἰδοὺ κλαίουσιν ἐπ' αὐτῷ πάντες οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ γείτονες, ὁ δὲ οὐκ ἀκούει οὕτως ἡ ψυχὴ νεκρωθεῖσα ἀπὸ τοῦ θεοῦ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον μὴ ἔχουσα τὸν ἀέρα ἐκεῖνον τῆς βασιλείας τῆς θεότητος οὐκ ἀναπνεῖ ἐνταῦθα ὄνταὥς φησιν ὁ κύριος· «ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ χαμαὶ ἥπλωται καὶ οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἐμβλέπουσιν αὐτήν», καὶ πάλιν· «ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστι»καὶ κλαίει ἐπ' αὐτῇ ὁ κύριος καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι διὰ 35.1.6 τὴν ἀπώλειαν καὶ τὴν νέκρωσιν αὐτῆς, ἡ δὲ οὐκ ἀκούει οὐδὲ ὁρᾷ. ὥσπερ πάλιν ἐπὶ τῇ μετανοούσῃ καὶ ζῳοποιουμένῃ  ψυχῇ  χαίρουσι· καὶ γάρ φησιν· «χαρὰ γίνεται  ἐν τῷ  οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ  μετανοοῦντι».  ὥσπερ  οὖν  ἐγγύς  ἐστιν  ἡ  ψυχὴ  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ, ὁ δὲ νοῦς πόρρω καὶ μακρὰν δύναται εἶναι, οὕτως ὁ θεὸς ἐγγὺς τῆς ψυχῆς ὢν μακρὰν  ἀπὸ  τῆς  σῆς διανοίας  ἐστίν,  ἀλλὰ  καὶ  ἐγγύς  ἐστι  καὶ  μακράν  ἐστι. 35.1.7
 
ἀρχῆς γενομένη τῷ ἀνθρώπῳ, τοῦ μὴ βλέπειν τὸν δεσπότην αὐτοῦ καὶ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιεῖν, ἀλλ' εἶναι ἐν τῷ σκότει τῆς ἁμαρτίας καὶ τὰ θελήματα τῆς ἁμαρτίας ἐργάζεσθαι τῆς εἰσελθούσης εἰς τὸν ἄνθρωπον  καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς  τῆς ψυχῆς τυφλωσάσης. πρὸ γὰρ τοῦ παραβῆναι τὸν Ἀδὰμ καθαρὸς ὢν ἀπὸ ἁμαρτίας ἑώρα τὸν δεσπότην αὐτοῦ καὶ ὁμιλίας κατηξιοῦτο δεσποτικῆς καὶ μετὰ ἀγγέλων  ἠγαλλιᾶτο. ἐξ οὗ δὲ ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῆς πονηρίας, ἔκτοτε οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς ἐτυφλώθησαν,  καὶ  οὐκέτι ὁρᾷ τὸν κύριον  αὐτῆς  ἐνταῦθα  ὄντα,  ἄλλ'  ἀφανὴς  αὐτῇ  καθέστηκεν.  ἐν  πᾶσι  τοίνυν  καὶ πανταχοῦ τυγχάνει ὁ θεός, ἀλλὰ διὰ τὸ κάλυμμα τοῦ σκότους τὸ ἐπικείμενον  τῇ ψυχῇ ὡς μακρὰν ἀπὸ  τῆς ψυχῆς ἐστιν. 35.1.4 Ὥσπερ γὰρ οἱ κατὰ σῶμα τυφλοὶ  τὸν ἥλιον πανταχοῦ  λάμποντα  καὶ  εἰς  τοὺς  ὀφθαλμοὺς  αὐτῶν  ὄντα  οὐχ  ὁρῶσι  παρὰ  τὸ τετυφλῶσθαι  αὐτούς, καὶ ὥσπερ ὁ κωφὸς τὰς  φωνὰς  καὶ τὰς λαλιὰς οὐκ ἀκούει τὰς ἐγγὺς αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν γινομένας παρὰ τὸ κεκωφῶσθαι αὐτόν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ ψυχὴ τυφλωθεῖσα ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας τῆς εἰσελθούσης εἰς αὐτὴν καὶ σκότει πονηρίας καλυφθεῖσα οὔτε βλέπει τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης οὔτε ἀκούει τῆς 35.1.5 φωνῆς  τῆς ζώσης καὶ θείας καὶ πανταχοῦ οὔσης. καὶ ὥσπερ νεκρὸς οὐκ ἀναπνεῖ τὸν ἔγγιστα ἀέρα ἐν ᾧ ἐστι διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὸν ψυχήν, καὶ ἰδοὺ κλαίουσιν ἐπ' αὐτῷ πάντες οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ γείτονες, ὁ δὲ οὐκ ἀκούει οὕτως ἡ ψυχὴ νεκρωθεῖσα ἀπὸ τοῦ θεοῦ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον μὴ ἔχουσα τὸν ἀέρα ἐκεῖνον τῆς βασιλείας τῆς θεότητος οὐκ ἀναπνεῖ ἐνταῦθα ὄνταὥς φησιν ὁ κύριος· «ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ χαμαὶ ἥπλωται καὶ οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἐμβλέπουσιν αὐτήν», καὶ πάλιν· «ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστι»καὶ κλαίει ἐπ' αὐτῇ ὁ κύριος καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι διὰ 35.1.6 τὴν ἀπώλειαν καὶ τὴν νέκρωσιν αὐτῆς, ἡ δὲ οὐκ ἀκούει οὐδὲ ὁρᾷ. ὥσπερ πάλιν ἐπὶ τῇ μετανοούσῃ καὶ ζῳοποιουμένῃ  ψυχῇ  χαίρουσι· καὶ γάρ φησιν· «χαρὰ γίνεται  ἐν τῷ  οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ  μετανοοῦντι».  ὥσπερ  οὖν  ἐγγύς  ἐστιν  ἡ  ψυχὴ  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ, ὁ δὲ νοῦς πόρρω καὶ μακρὰν δύναται εἶναι, οὕτως ὁ θεὸς ἐγγὺς τῆς ψυχῆς ὢν μακρὰν  ἀπὸ  τῆς  σῆς διανοίας  ἐστίν,  ἀλλὰ  καὶ  ἐγγύς  ἐστι  καὶ  μακράν  ἐστι. 35.1.7
Line 802: Line 802:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
164
 
164
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ καὶ χωλοὺς  καὶ τυφλοὺς  καὶ κωφοὺς  τῇ ψυχῇ  ἦλθεν  ὁ κύριος καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν, ἵνα ἀναστήσῃ καὶ ἰάσηται τὰς πάντων ψυχάς. διὰ γὰρ Ἠσαΐου τὸ πνεῦμα προεφήτευσε περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ κυρίου, πῶς μέλλει ἰᾶσθαι τὰς ψυχάς· «πνεῦμα κυρίου, φησίν, ἐπ' ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἐχρισέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις  ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, παρακαλέσαι τοὺς πενθοῦντας, δοῦναι τοῖς πενθοῦσιν ἀντὶ σποδοῦ ἄλειμμα εὐφροσύνης, καὶ καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας». τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ καὶ χωλοὺς  καὶ τυφλοὺς  καὶ κωφοὺς  τῇ ψυχῇ  ἦλθεν  ὁ κύριος καὶ ἐσταυρώθη καὶ ἀπέθανεν, ἵνα ἀναστήσῃ καὶ ἰάσηται τὰς πάντων ψυχάς. διὰ γὰρ Ἠσαΐου τὸ πνεῦμα προεφήτευσε περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ κυρίου, πῶς μέλλει ἰᾶσθαι τὰς ψυχάς· «πνεῦμα κυρίου, φησίν, ἐπ' ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἐχρισέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις  ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, παρακαλέσαι τοὺς πενθοῦντας, δοῦναι τοῖς πενθοῦσιν ἀντὶ σποδοῦ ἄλειμμα εὐφροσύνης, καὶ καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας». τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Line 833: Line 833:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
165
 
165
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
κατ' ἀναλογίαν  μετέρχεται  ἕκαστον ὁ λόγος  τοῦ κυρίου. ὅσον ἐπικρατεῖ  τις  αὐτοῦ, τοσοῦτον ἐπικρατεῖται, καὶ ὅσον φυλάσσει, φυλάσσεται τοσοῦτον. 36.2.3 ∆ιὰ τοῦτο πᾶς ὁ χορὸς  τῶν  ἁγίων  προφητῶν,  ἀποστόλων,  μαρτύρων  τὸν  λόγον  ἐν  ταῖς  καρδίαις αὐτῶν ἐφύλασσον, μηδὲν ἕτερον μεριμνῶντες, ἀλλὰ τοῦ γηΐνου πνεύματος τὸ φιλόθεον προκρίνοντες, οὐ μόνον λόγῳ ἢ γνώσει ψιλῇ, ἀλλ' ἐν λόγῳ καὶ ἔργῳ δι' αὐτῶν  τῶν πραγμάτων. ἀντὶ πλούτου ἑλόμενοι  πτωχείαν,  ἀντὶ δόξης  ἀτιμίαν, ἀντὶ ἀπολαύσεως κακουχίαν,  ὅθεν  καὶ  ἀντὶ  θυμοῦ  ἀγάπην.  μισοῦντες  γὰρ  τὰ  ἡδέα  τοῦ  βίου  τοὺς ἀφαιρουμένους  αὐτὰ  μᾶλλον  ἠγάπων  ὡς  συνεργοῦντας  αὐτοῖς  πρὸς  τὸν  σκοπόν, ἀπεχόμενοι τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. οὐδὲ γὰρ τοὺς ἀγαθοὺς ᾑροῦντο, τοὺς δὲ κακοὺς ᾐτιῶντο,  πάντας  ἀποκρισιαρίους τῆς δεσποτικῆς οἰκονομίας ἡγούμενοι. πρὸς πάντας οὖν 36.2.4 εἶχον  ἐνδιάθετον  εὔνοιαν. ὅταν γὰρ ἤκουον τοῦ κυρίου λέγοντος·
 
κατ' ἀναλογίαν  μετέρχεται  ἕκαστον ὁ λόγος  τοῦ κυρίου. ὅσον ἐπικρατεῖ  τις  αὐτοῦ, τοσοῦτον ἐπικρατεῖται, καὶ ὅσον φυλάσσει, φυλάσσεται τοσοῦτον. 36.2.3 ∆ιὰ τοῦτο πᾶς ὁ χορὸς  τῶν  ἁγίων  προφητῶν,  ἀποστόλων,  μαρτύρων  τὸν  λόγον  ἐν  ταῖς  καρδίαις αὐτῶν ἐφύλασσον, μηδὲν ἕτερον μεριμνῶντες, ἀλλὰ τοῦ γηΐνου πνεύματος τὸ φιλόθεον προκρίνοντες, οὐ μόνον λόγῳ ἢ γνώσει ψιλῇ, ἀλλ' ἐν λόγῳ καὶ ἔργῳ δι' αὐτῶν  τῶν πραγμάτων. ἀντὶ πλούτου ἑλόμενοι  πτωχείαν,  ἀντὶ δόξης  ἀτιμίαν, ἀντὶ ἀπολαύσεως κακουχίαν,  ὅθεν  καὶ  ἀντὶ  θυμοῦ  ἀγάπην.  μισοῦντες  γὰρ  τὰ  ἡδέα  τοῦ  βίου  τοὺς ἀφαιρουμένους  αὐτὰ  μᾶλλον  ἠγάπων  ὡς  συνεργοῦντας  αὐτοῖς  πρὸς  τὸν  σκοπόν, ἀπεχόμενοι τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. οὐδὲ γὰρ τοὺς ἀγαθοὺς ᾑροῦντο, τοὺς δὲ κακοὺς ᾐτιῶντο,  πάντας  ἀποκρισιαρίους τῆς δεσποτικῆς οἰκονομίας ἡγούμενοι. πρὸς πάντας οὖν 36.2.4 εἶχον  ἐνδιάθετον  εὔνοιαν. ὅταν γὰρ ἤκουον τοῦ κυρίου λέγοντος·
Line 851: Line 851:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
166
 
166
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
θαυμαστὸν ἐπερωτήσω· εἰ «ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη», ὑμεῖς αὐτὰ πῶς οἴδατε, μάλιστα ἐν  ταῖς  Πράξεσιν ὁμολογήσαντες «ὁμοιοπαθεῖς» ἡμῶν εἶναι ἄνθρωποι; Ἀλλ' ἄκουε, τί ἀποκρίνεται πρὸς ταῦτα ὁ μακάριος ἀπόστολος· «ἡμῖν δέ, φησίν, ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ. τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ». ἀλλ' ἵνα μή τις εἴπῃ, ὅτι αὐτοῖς ἐδόθη τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὡς ἀποστόλοις, ἡμῖν δὲ κατὰ φύσιν ἀχώρητον τοῦτο, διὰ τοῦτο λέγει ἐπευχόμενος· «ὁ θεὸς δώῃ ὑμῖν δυνάμει κραταιωθῆναι εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν», «ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ πνεῦμα κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία», καὶ πάλιν λέγει· «εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ». 36.3.2 Εὐξώμεθα τοίνυν  καὶ ἡμεῖς ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ καὶ  αἰσθήσει λαβεῖν τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος  καὶ εἰσελθεῖν ὅθεν ἐξεβλήθημεν  καὶ  τοῦ  λοιποῦ  ἀποστραφῆναι  τὸν  θυμοτόκον  ὄφιν  καὶ  κενόδοξον σύμβουλον, τὸ πνεῦμα τῆς μερίμνης καὶ  κραιπάλης, ὅπως βεβαίως πιστεύσαντες τὰς ἐντολὰς διὰ τοῦ κυρίου φυλάξωμεν  καὶ αὐξηθῶμεν  ἐν  αὐτῷ «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας», τοῦ μηκέτι κατακυριευθῆναι ὑπὸ τῆς ἀπάτης τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀλλ' εἶναι ἐν πληροφορίᾳ τοῦ πνεύματος καὶ μὴ ἀπιστεῖν, ὅτι καὶ εἰς ἁμαρτωλοὺς μετα36.3.3 νοοῦντας  ἡ  χάρις  τοῦ  θεοῦ  εὐδοκεῖ.  τὸ  γὰρ  κατὰ  χάριν  δωρούμενον  οὐκέτι  ἐν παρεικασμῷ τῆς προλαβούσης ἀσθενείας μετρεῖται, «ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι χάρις», ἀλλὰ τῷ παντοδυνάμῳ  θεῷ πιστεύσαντες ἁπλῇ καὶ ἀπεριέργῳ καρδίᾳ προσέλθωμεν τῷ διὰ πίστεως τοῦ πνεύματος  τὴν  μετουσίαν  χαριζομένῳ  καὶ οὐ διὰ παρεικασμοῦ φύσεως ἔργων· φησὶ γάρ· «οὐκ ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα  ἐλάβετε, ἀλλ'  ἐξ ἀκοῆς πίστεως».
 
θαυμαστὸν ἐπερωτήσω· εἰ «ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη», ὑμεῖς αὐτὰ πῶς οἴδατε, μάλιστα ἐν  ταῖς  Πράξεσιν ὁμολογήσαντες «ὁμοιοπαθεῖς» ἡμῶν εἶναι ἄνθρωποι; Ἀλλ' ἄκουε, τί ἀποκρίνεται πρὸς ταῦτα ὁ μακάριος ἀπόστολος· «ἡμῖν δέ, φησίν, ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ. τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ». ἀλλ' ἵνα μή τις εἴπῃ, ὅτι αὐτοῖς ἐδόθη τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὡς ἀποστόλοις, ἡμῖν δὲ κατὰ φύσιν ἀχώρητον τοῦτο, διὰ τοῦτο λέγει ἐπευχόμενος· «ὁ θεὸς δώῃ ὑμῖν δυνάμει κραταιωθῆναι εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν», «ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ πνεῦμα κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία», καὶ πάλιν λέγει· «εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ». 36.3.2 Εὐξώμεθα τοίνυν  καὶ ἡμεῖς ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ καὶ  αἰσθήσει λαβεῖν τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος  καὶ εἰσελθεῖν ὅθεν ἐξεβλήθημεν  καὶ  τοῦ  λοιποῦ  ἀποστραφῆναι  τὸν  θυμοτόκον  ὄφιν  καὶ  κενόδοξον σύμβουλον, τὸ πνεῦμα τῆς μερίμνης καὶ  κραιπάλης, ὅπως βεβαίως πιστεύσαντες τὰς ἐντολὰς διὰ τοῦ κυρίου φυλάξωμεν  καὶ αὐξηθῶμεν  ἐν  αὐτῷ «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας», τοῦ μηκέτι κατακυριευθῆναι ὑπὸ τῆς ἀπάτης τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀλλ' εἶναι ἐν πληροφορίᾳ τοῦ πνεύματος καὶ μὴ ἀπιστεῖν, ὅτι καὶ εἰς ἁμαρτωλοὺς μετα36.3.3 νοοῦντας  ἡ  χάρις  τοῦ  θεοῦ  εὐδοκεῖ.  τὸ  γὰρ  κατὰ  χάριν  δωρούμενον  οὐκέτι  ἐν παρεικασμῷ τῆς προλαβούσης ἀσθενείας μετρεῖται, «ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι χάρις», ἀλλὰ τῷ παντοδυνάμῳ  θεῷ πιστεύσαντες ἁπλῇ καὶ ἀπεριέργῳ καρδίᾳ προσέλθωμεν τῷ διὰ πίστεως τοῦ πνεύματος  τὴν  μετουσίαν  χαριζομένῳ  καὶ οὐ διὰ παρεικασμοῦ φύσεως ἔργων· φησὶ γάρ· «οὐκ ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα  ἐλάβετε, ἀλλ'  ἐξ ἀκοῆς πίστεως».
Line 870: Line 870:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
167
 
167
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
γραφὴ  παντὶ  ἀνθρώπῳ  παραγγέλλει  τοῦτο  ποιεῖν;  Ἀπόκρισις. Προείπομεν, ὅτι  τὴν ἐπιτηδειότητα  ὁ ἄνθρωπος  ἔχει κατὰ φύσιν, καὶ ταύτην ὁ θεὸς ἐπιζητεῖ. παραγγέλλει οὖν,  ἵνα  πρῶτον  νοήσῃ  καὶ  νοήσας  ἀγαπήσῃ  καὶ  θελήματι  ἐπιτηδεύσῃ.  τὸ  δὲ ἐνεργηθῆναι τὸν νοῦν ἢ ὑπομεῖναι τὸν κόπον ἢ τελειῶσαι τὸ ἔργον ἡ χάρις τοῦ κυρίου παρέχει τῷ θελήσαντι καὶ πιστεύσαντι. τὸ οὖν θέλημα τοῦ ἀνθρώπου  ὡς παράστασις ὑποστατική· μὴ παρόντος δὲ τοῦ θελήματος  οὐδὲ αὐτὸς ποιεῖ, καίπερ  δυνάμενος ὡς θεός,  ἀλλὰ  διὰ  τὸ  αὐτεξούσιον.  ἡ  οὖν  τελεσιουργία  τοῦ  θεοῦ,  τὸ  δὲ  θέλημα  τοῦ ἀνθρώπου, πλὴν ἐὰν ὅλον τὸ θέλημα δῶμεν, ὅλον τὸ ἔργον ἡμῖν ἐπιγράφει. θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν πᾶσι καὶ ἀπερινόητος, ἄνθρωποι δὲ μέρος τι τῶν θαυμασίων αὐτοῦ λαλεῖν ἐπιχειροῦμεν,  τῇ γραφῇ ἐπερειδόμενοι, μᾶλλον  δὲ ὑπ' αὐτῆς συνετιζόμενοι. «τίς, γάρ φησιν, ἔγνω νοῦν κυρίου;» αὐτὸς δέ φησι· «ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, καὶ οὐκ ἠθελήσατε». ὡς  ἐκ τούτου  πιστεύειν,  ὅτι  αὐτὸς  ἡμᾶς ἐπισυνάγει,  ἡμῶν  δὲ παραζητεῖ μόνον τὸ θέλημα. τίς δὲ ἡ φανέρωσις τοῦ θελήματος· πόνος ἑκούσιος. 36.5.2
 
γραφὴ  παντὶ  ἀνθρώπῳ  παραγγέλλει  τοῦτο  ποιεῖν;  Ἀπόκρισις. Προείπομεν, ὅτι  τὴν ἐπιτηδειότητα  ὁ ἄνθρωπος  ἔχει κατὰ φύσιν, καὶ ταύτην ὁ θεὸς ἐπιζητεῖ. παραγγέλλει οὖν,  ἵνα  πρῶτον  νοήσῃ  καὶ  νοήσας  ἀγαπήσῃ  καὶ  θελήματι  ἐπιτηδεύσῃ.  τὸ  δὲ ἐνεργηθῆναι τὸν νοῦν ἢ ὑπομεῖναι τὸν κόπον ἢ τελειῶσαι τὸ ἔργον ἡ χάρις τοῦ κυρίου παρέχει τῷ θελήσαντι καὶ πιστεύσαντι. τὸ οὖν θέλημα τοῦ ἀνθρώπου  ὡς παράστασις ὑποστατική· μὴ παρόντος δὲ τοῦ θελήματος  οὐδὲ αὐτὸς ποιεῖ, καίπερ  δυνάμενος ὡς θεός,  ἀλλὰ  διὰ  τὸ  αὐτεξούσιον.  ἡ  οὖν  τελεσιουργία  τοῦ  θεοῦ,  τὸ  δὲ  θέλημα  τοῦ ἀνθρώπου, πλὴν ἐὰν ὅλον τὸ θέλημα δῶμεν, ὅλον τὸ ἔργον ἡμῖν ἐπιγράφει. θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν πᾶσι καὶ ἀπερινόητος, ἄνθρωποι δὲ μέρος τι τῶν θαυμασίων αὐτοῦ λαλεῖν ἐπιχειροῦμεν,  τῇ γραφῇ ἐπερειδόμενοι, μᾶλλον  δὲ ὑπ' αὐτῆς συνετιζόμενοι. «τίς, γάρ φησιν, ἔγνω νοῦν κυρίου;» αὐτὸς δέ φησι· «ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, καὶ οὐκ ἠθελήσατε». ὡς  ἐκ τούτου  πιστεύειν,  ὅτι  αὐτὸς  ἡμᾶς ἐπισυνάγει,  ἡμῶν  δὲ παραζητεῖ μόνον τὸ θέλημα. τίς δὲ ἡ φανέρωσις τοῦ θελήματος· πόνος ἑκούσιος. 36.5.2
Line 888: Line 888:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
168
 
168
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
δεσποτικῆς οἰκονομίας ἡγούμενοι. πρὸς πάντας οὖν 36.2.4 εἶχον ἐνδιάθετον  εὔνοιαν. ὅταν  γὰρ  ἤκουον  τοῦ  κυρίου  λέγοντος·  «ἄφετε,  καὶ  ἀφεθήσεται  ὑμῖν»,  τότε  τοὺς ἀδικοῦντας εὐεργέτας ἐλογίζοντο εἰς ἄφεσιν ἔχοντες τὰς παρ' αὐτῶν ἀφορμάς. ὅτε δὲ πάλιν  ἤκουον  λέγοντος·  «καθὼς  θέλετε,  ἵνα  ποιῶσιν  ὑμῖν  οἱ  ἄνθρωποι,  καὶ  ὑμεῖς ποιεῖτε ὁμοίως», τότε καὶ τοὺς ἀγαθοὺς κατὰ  συνείδησιν ἠγάπων.  ἀφέντες  γὰρ τὴν δικαιοσύνην τὴν ἑαυτῶν καὶ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην ζητοῦντες εὗρον ἀκολούθως καὶ τὴν ἀγάπην ἐν 36.2.5 αὐτῇ κατὰ φύσιν ἐγκεκρυμμένην. καὶ γὰρ ὁ κύριος, πολλὰ περὶ τῆς ἀγάπης ἐντειλάμενος,  «τὴν δικαιοσύνην» ἐκέλευσε ζητεῖν «τοῦ θεοῦ»· οἶδε γὰρ αὐτὴν μητέρα τῆς ἀγάπης ὑπάρχουσαν. οὐκ ἔστι γὰρ ἄλλως σωθῆναι, εἰ μὴ διὰ τοῦ πλησίον καθὼς ὁ κύριος, ἐνετείλατο  εἰπών· «ἄφετε καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν». οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ πνεύματος νόμος, ὁ ἐν καρδίαις πισταῖς ἐγγραφόμενος, τὸ πλήρωμα τοῦ πρώτου νόμου·
 
δεσποτικῆς οἰκονομίας ἡγούμενοι. πρὸς πάντας οὖν 36.2.4 εἶχον ἐνδιάθετον  εὔνοιαν. ὅταν  γὰρ  ἤκουον  τοῦ  κυρίου  λέγοντος·  «ἄφετε,  καὶ  ἀφεθήσεται  ὑμῖν»,  τότε  τοὺς ἀδικοῦντας εὐεργέτας ἐλογίζοντο εἰς ἄφεσιν ἔχοντες τὰς παρ' αὐτῶν ἀφορμάς. ὅτε δὲ πάλιν  ἤκουον  λέγοντος·  «καθὼς  θέλετε,  ἵνα  ποιῶσιν  ὑμῖν  οἱ  ἄνθρωποι,  καὶ  ὑμεῖς ποιεῖτε ὁμοίως», τότε καὶ τοὺς ἀγαθοὺς κατὰ  συνείδησιν ἠγάπων.  ἀφέντες  γὰρ τὴν δικαιοσύνην τὴν ἑαυτῶν καὶ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην ζητοῦντες εὗρον ἀκολούθως καὶ τὴν ἀγάπην ἐν 36.2.5 αὐτῇ κατὰ φύσιν ἐγκεκρυμμένην. καὶ γὰρ ὁ κύριος, πολλὰ περὶ τῆς ἀγάπης ἐντειλάμενος,  «τὴν δικαιοσύνην» ἐκέλευσε ζητεῖν «τοῦ θεοῦ»· οἶδε γὰρ αὐτὴν μητέρα τῆς ἀγάπης ὑπάρχουσαν. οὐκ ἔστι γὰρ ἄλλως σωθῆναι, εἰ μὴ διὰ τοῦ πλησίον καθὼς ὁ κύριος, ἐνετείλατο  εἰπών· «ἄφετε καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν». οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ πνεύματος νόμος, ὁ ἐν καρδίαις πισταῖς ἐγγραφόμενος, τὸ πλήρωμα τοῦ πρώτου νόμου·
Line 914: Line 914:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
169
 
169
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
πνεύματος  καὶ  εἰσελθεῖν  ὅθεν  ἐξεβλήθημεν  καὶ  τοῦ  λοιποῦ  ἀποστραφῆναι  τὸν θυμοτόκον  ὄφιν  καὶ κενόδοξον σύμβουλον, τὸ πνεῦμα τῆς μερίμνης καὶ κραιπάλης, ὅπως βεβαίως πιστεύσαντες τὰς ἐντολὰς διὰ τοῦ κυρίου φυλάξωμεν καὶ αὐξηθῶμεν ἐν αὐτῷ «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον  ἡλικίας», τοῦ μηκέτι κατακυριευθῆναι  ὑπὸ τῆς ἀπάτης τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀλλ' εἶναι ἐν πληροφορίᾳ τοῦ πνεύματος καὶ μὴ ἀπιστεῖν, ὅτι καὶ εἰς ἁμαρτωλοὺς μετα36.3.3 νοοῦντας ἡ χάρις τοῦ θεοῦ  εὐδοκεῖ.  τὸ γὰρ κατὰ χάριν δωρούμενον οὐκέτι ἐν παρεικασμῷ τῆς προλαβούσης ἀσθενείας μετρεῖται, «ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι χάρις», ἀλλὰ  τῷ παντοδυνάμῳ  θεῷ πιστεύσαντες ἁπλῇ καὶ ἀπεριέργῳ καρδίᾳ προσέλθωμεν τῷ διὰ πίστεως τοῦ πνεύματος τὴν μετουσίαν χαριζομένῳ καὶ οὐ διὰ παρεικασμοῦ φύσεως ἔργων· φησὶ γάρ· «οὐκ ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε, ἀλλ' ἐξ ἀκοῆς πίστεως». 36.4.1 Ἐρώτησις. Εἶπας, ὅτι πάντα εἰς τὴν ψυχὴν πνευματικῶς ἐγκέκρυπται. τί οὖν ἐστι· «θέλω πέντε λόγους ἐν ἐκκλησίᾳ διὰ τοῦ νοός μου λαλῆσαι»; Ἀπόκρισις. Καὶ ἡ ἐκκλησία ἐν δυσὶ προσώποις νοεῖται, ἐν τῷ συστήματι τῶν πιστῶν καὶ ἐν τῷ συγκρίματι τῆς ψυχῆς. ὅταν οὖν πνευματικῶς  εἰς τὸν ἄνθρωπον  λαμβάνηται, ἐκκλησία μέν ἐστιν ὅλον τὸ σύγκριμα αὐτοῦ· πέντε δὲ λόγοι εἰσὶ περιεκτικαὶ ἀρεταί, ὅλον τὸν ἄνθρωπον οἰκοδομοῦσαι, πολυτρόπως  διαιρούμεναι. ὥσπερ γὰρ ὁ λαλῶν ἐν κυρίῳ διὰ πέντε λόγων πᾶσαν σοφίαν περιέλαβεν, οὕτως ὁ ἀκολουθῶν  τῷ κυρίῳ διὰ πέντε ἀρετῶν οἰκοδομεῖ τὴν εὐσέβειαν. πέντε γὰρ οὖσαι πάσας περιέχουσι· πρώτη εὐχή, λοιπὸν  ἐγκράτεια,  ἐλεημοσύνη,  πτωχεία,  μακροθυμία.  ταῦτα  πόθῳ  καὶ  προαιρέσει ἐπιτελούμενα  λόγοι  εἰσὶ  τῆς  ψυχῆς  ὑπὸ  κυρίου  λαλούμενοι  καὶ  ὑπὸ  καρδίας ἀκουόμενοι. ὁ γὰρ κύριος ἐνεργεῖ καὶ τὸ πνεῦμα τότε νοερῶς λαλεῖ, καὶ ἡ καρδία ὅσον ἐπιποθεῖ τοσοῦτον καὶ φανερῶς  ἐπιτελεῖ. αἱ δὲ ἀρεταί, ὥσπερ εἰσὶ περιεκτικαὶ πασῶν, οὕτω καὶ ἀλλήλων  γεννητικαί.  τῆς πρώτης γὰρ ἀπολειπομένης  ἀναιροῦνται  πᾶ36.4.2 σαι, ὁμοίως δὲ καὶ τῆς δευτέρας αἱ ἀκόλουθοι καὶ ὡσαύτως καθεξῆς. πῶς γὰρ εὔξεταί τις μὴ ὑπὸ τοῦ πνεύματος  ἐνεργηθείς;  καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ λέγουσα· «οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν  κύριον  Ἰησοῦν  εἰ  μὴ  ἐν  πνεύματι  ἁγίῳ».  πῶς  δὲ  ὑπομείνῃ  ὁ  χωρὶς  εὐχῆς ἐγκρατευόμενος  ἀβοηθήτως;  ὁ  δὲ  ἐν  παντὶ  μὴ  ἐγκρατευόμενος  πῶς  ἐλεήσει  τὸν πεινῶντα ἢ τὸν ἀδικούμενον; ὁ δὲ οὐκ ἐλεῶν οὐδὲ πτωχεύειν ἑκουσίως καταδέχεται. πάλιν δὲ τῆς τῶν χρημάτων ἐπιθυμίας 36.4.3 ὁ θυμὸς σύντροφος, κἂν ἔχῃ χρήματα κἂν μὴ ἔχῃ. ἡ δὲ ἐνάρετος ψυχὴ οὕτω προσοικοδομεῖται τῇ ἐκκλησίᾳ, οὐχ ὅτι ἐποίησεν, ἀλλ' ὅτι  ἐπόθησεν· οὐ γὰρ τὸ ἴδιον  ἔργον  σῴζει τὸν  ἄνθρωπον,  ἀλλ'  ὁ χαρισάμενος  τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν. εἰ οὖν ὑπομένει τις τὰ στίγματα τοῦ δεσπότου, μὴ οἰηθῇ ἔν τινι, κἂν τὸ τυχὸν οἴκοθεν πεποιηκέναι, καὶ ἐπιτηδεύειν  πρὸς τὰς εὐεργεσίας. μὴ οὖν δόξῃς ποτὲ ἐν ἀρετῇ προειληφέναι τὸν κύριον κατὰ τὸν λέγοντα, ὅτι αὐτός ἐστιν «ὁ ἐνεργῶν ἐν ἡμῖν καὶ τὸ θέλειν  καὶ τὸ ἐνεργεῖν  ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας». 36.5.1 Ἐρώτησις. Τί οὖν ἡ γραφὴ  παντὶ  ἀνθρώπῳ  παραγγέλλει  τοῦτο  ποιεῖν;  Ἀπόκρισις.  Προείπομεν, ὅτι  τὴν ἐπιτηδειότητα  ὁ ἄνθρωπος  ἔχει κατὰ φύσιν, καὶ ταύτην ὁ θεὸς ἐπιζητεῖ. παραγγέλλει οὖν,  ἵνα  πρῶτον  νοήσῃ  καὶ  νοήσας  ἀγαπήσῃ  καὶ  θελήματι  ἐπιτηδεύσῃ.  τὸ  δὲ ἐνεργηθῆναι τὸν νοῦν ἢ ὑπομεῖναι τὸν κόπον ἢ τελειῶσαι τὸ ἔργον ἡ χάρις τοῦ κυρίου παρέχει τῷ  θελήσαντι καὶ πιστεύσαντι. τὸ οὖν θέλημα τοῦ ἀνθρώπου  ὡς παράστασις ὑποστατική· μὴ παρόντος δὲ  τοῦ θελήματος  οὐδὲ αὐτὸς ποιεῖ, καίπερ δυνάμενος ὡς θεός,  ἀλλὰ  διὰ  τὸ  αὐτεξούσιον.  ἡ  οὖν  τελεσιουργία  τοῦ  θεοῦ,  τὸ  δὲ  θέλημα  τοῦ ἀνθρώπου, πλὴν ἐὰν ὅλον τὸ θέλημα δῶμεν, ὅλον τὸ ἔργον ἡμῖν ἐπιγράφει. θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν πᾶσι καὶ ἀπερινόητος, ἄνθρωποι δὲ μέρος τι τῶν θαυμασίων αὐτοῦ λαλεῖν ἐπιχειροῦμεν,  τῇ γραφῇ ἐπερειδόμενοι, μᾶλλον  δὲ ὑπ' αὐτῆς συνετιζόμενοι. «τίς, γάρ
 
πνεύματος  καὶ  εἰσελθεῖν  ὅθεν  ἐξεβλήθημεν  καὶ  τοῦ  λοιποῦ  ἀποστραφῆναι  τὸν θυμοτόκον  ὄφιν  καὶ κενόδοξον σύμβουλον, τὸ πνεῦμα τῆς μερίμνης καὶ κραιπάλης, ὅπως βεβαίως πιστεύσαντες τὰς ἐντολὰς διὰ τοῦ κυρίου φυλάξωμεν καὶ αὐξηθῶμεν ἐν αὐτῷ «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον  ἡλικίας», τοῦ μηκέτι κατακυριευθῆναι  ὑπὸ τῆς ἀπάτης τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀλλ' εἶναι ἐν πληροφορίᾳ τοῦ πνεύματος καὶ μὴ ἀπιστεῖν, ὅτι καὶ εἰς ἁμαρτωλοὺς μετα36.3.3 νοοῦντας ἡ χάρις τοῦ θεοῦ  εὐδοκεῖ.  τὸ γὰρ κατὰ χάριν δωρούμενον οὐκέτι ἐν παρεικασμῷ τῆς προλαβούσης ἀσθενείας μετρεῖται, «ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι χάρις», ἀλλὰ  τῷ παντοδυνάμῳ  θεῷ πιστεύσαντες ἁπλῇ καὶ ἀπεριέργῳ καρδίᾳ προσέλθωμεν τῷ διὰ πίστεως τοῦ πνεύματος τὴν μετουσίαν χαριζομένῳ καὶ οὐ διὰ παρεικασμοῦ φύσεως ἔργων· φησὶ γάρ· «οὐκ ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε, ἀλλ' ἐξ ἀκοῆς πίστεως». 36.4.1 Ἐρώτησις. Εἶπας, ὅτι πάντα εἰς τὴν ψυχὴν πνευματικῶς ἐγκέκρυπται. τί οὖν ἐστι· «θέλω πέντε λόγους ἐν ἐκκλησίᾳ διὰ τοῦ νοός μου λαλῆσαι»; Ἀπόκρισις. Καὶ ἡ ἐκκλησία ἐν δυσὶ προσώποις νοεῖται, ἐν τῷ συστήματι τῶν πιστῶν καὶ ἐν τῷ συγκρίματι τῆς ψυχῆς. ὅταν οὖν πνευματικῶς  εἰς τὸν ἄνθρωπον  λαμβάνηται, ἐκκλησία μέν ἐστιν ὅλον τὸ σύγκριμα αὐτοῦ· πέντε δὲ λόγοι εἰσὶ περιεκτικαὶ ἀρεταί, ὅλον τὸν ἄνθρωπον οἰκοδομοῦσαι, πολυτρόπως  διαιρούμεναι. ὥσπερ γὰρ ὁ λαλῶν ἐν κυρίῳ διὰ πέντε λόγων πᾶσαν σοφίαν περιέλαβεν, οὕτως ὁ ἀκολουθῶν  τῷ κυρίῳ διὰ πέντε ἀρετῶν οἰκοδομεῖ τὴν εὐσέβειαν. πέντε γὰρ οὖσαι πάσας περιέχουσι· πρώτη εὐχή, λοιπὸν  ἐγκράτεια,  ἐλεημοσύνη,  πτωχεία,  μακροθυμία.  ταῦτα  πόθῳ  καὶ  προαιρέσει ἐπιτελούμενα  λόγοι  εἰσὶ  τῆς  ψυχῆς  ὑπὸ  κυρίου  λαλούμενοι  καὶ  ὑπὸ  καρδίας ἀκουόμενοι. ὁ γὰρ κύριος ἐνεργεῖ καὶ τὸ πνεῦμα τότε νοερῶς λαλεῖ, καὶ ἡ καρδία ὅσον ἐπιποθεῖ τοσοῦτον καὶ φανερῶς  ἐπιτελεῖ. αἱ δὲ ἀρεταί, ὥσπερ εἰσὶ περιεκτικαὶ πασῶν, οὕτω καὶ ἀλλήλων  γεννητικαί.  τῆς πρώτης γὰρ ἀπολειπομένης  ἀναιροῦνται  πᾶ36.4.2 σαι, ὁμοίως δὲ καὶ τῆς δευτέρας αἱ ἀκόλουθοι καὶ ὡσαύτως καθεξῆς. πῶς γὰρ εὔξεταί τις μὴ ὑπὸ τοῦ πνεύματος  ἐνεργηθείς;  καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ λέγουσα· «οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν  κύριον  Ἰησοῦν  εἰ  μὴ  ἐν  πνεύματι  ἁγίῳ».  πῶς  δὲ  ὑπομείνῃ  ὁ  χωρὶς  εὐχῆς ἐγκρατευόμενος  ἀβοηθήτως;  ὁ  δὲ  ἐν  παντὶ  μὴ  ἐγκρατευόμενος  πῶς  ἐλεήσει  τὸν πεινῶντα ἢ τὸν ἀδικούμενον; ὁ δὲ οὐκ ἐλεῶν οὐδὲ πτωχεύειν ἑκουσίως καταδέχεται. πάλιν δὲ τῆς τῶν χρημάτων ἐπιθυμίας 36.4.3 ὁ θυμὸς σύντροφος, κἂν ἔχῃ χρήματα κἂν μὴ ἔχῃ. ἡ δὲ ἐνάρετος ψυχὴ οὕτω προσοικοδομεῖται τῇ ἐκκλησίᾳ, οὐχ ὅτι ἐποίησεν, ἀλλ' ὅτι  ἐπόθησεν· οὐ γὰρ τὸ ἴδιον  ἔργον  σῴζει τὸν  ἄνθρωπον,  ἀλλ'  ὁ χαρισάμενος  τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν. εἰ οὖν ὑπομένει τις τὰ στίγματα τοῦ δεσπότου, μὴ οἰηθῇ ἔν τινι, κἂν τὸ τυχὸν οἴκοθεν πεποιηκέναι, καὶ ἐπιτηδεύειν  πρὸς τὰς εὐεργεσίας. μὴ οὖν δόξῃς ποτὲ ἐν ἀρετῇ προειληφέναι τὸν κύριον κατὰ τὸν λέγοντα, ὅτι αὐτός ἐστιν «ὁ ἐνεργῶν ἐν ἡμῖν καὶ τὸ θέλειν  καὶ τὸ ἐνεργεῖν  ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας». 36.5.1 Ἐρώτησις. Τί οὖν ἡ γραφὴ  παντὶ  ἀνθρώπῳ  παραγγέλλει  τοῦτο  ποιεῖν;  Ἀπόκρισις.  Προείπομεν, ὅτι  τὴν ἐπιτηδειότητα  ὁ ἄνθρωπος  ἔχει κατὰ φύσιν, καὶ ταύτην ὁ θεὸς ἐπιζητεῖ. παραγγέλλει οὖν,  ἵνα  πρῶτον  νοήσῃ  καὶ  νοήσας  ἀγαπήσῃ  καὶ  θελήματι  ἐπιτηδεύσῃ.  τὸ  δὲ ἐνεργηθῆναι τὸν νοῦν ἢ ὑπομεῖναι τὸν κόπον ἢ τελειῶσαι τὸ ἔργον ἡ χάρις τοῦ κυρίου παρέχει τῷ  θελήσαντι καὶ πιστεύσαντι. τὸ οὖν θέλημα τοῦ ἀνθρώπου  ὡς παράστασις ὑποστατική· μὴ παρόντος δὲ  τοῦ θελήματος  οὐδὲ αὐτὸς ποιεῖ, καίπερ δυνάμενος ὡς θεός,  ἀλλὰ  διὰ  τὸ  αὐτεξούσιον.  ἡ  οὖν  τελεσιουργία  τοῦ  θεοῦ,  τὸ  δὲ  θέλημα  τοῦ ἀνθρώπου, πλὴν ἐὰν ὅλον τὸ θέλημα δῶμεν, ὅλον τὸ ἔργον ἡμῖν ἐπιγράφει. θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν πᾶσι καὶ ἀπερινόητος, ἄνθρωποι δὲ μέρος τι τῶν θαυμασίων αὐτοῦ λαλεῖν ἐπιχειροῦμεν,  τῇ γραφῇ ἐπερειδόμενοι, μᾶλλον  δὲ ὑπ' αὐτῆς συνετιζόμενοι. «τίς, γάρ
Line 931: Line 931:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
170
 
170
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
φησιν, ἔγνω νοῦν κυρίου;» αὐτὸς δέ φησι· «ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, καὶ οὐκ  ἠθελήσατε». ὡς  ἐκ τούτου  πιστεύειν,  ὅτι  αὐτὸς  ἡμᾶς ἐπισυνάγει,  ἡμῶν  δὲ παραζητεῖ μόνον τὸ θέλημα. τίς δὲ ἡ φανέρωσις τοῦ θελήματος· πόνος ἑκούσιος. 36.5.2
 
φησιν, ἔγνω νοῦν κυρίου;» αὐτὸς δέ φησι· «ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, καὶ οὐκ  ἠθελήσατε». ὡς  ἐκ τούτου  πιστεύειν,  ὅτι  αὐτὸς  ἡμᾶς ἐπισυνάγει,  ἡμῶν  δὲ παραζητεῖ μόνον τὸ θέλημα. τίς δὲ ἡ φανέρωσις τοῦ θελήματος· πόνος ἑκούσιος. 36.5.2
Line 959: Line 959:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
171
 
171
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
διὰ  τεράτων,  διὰ  προφητῶν,  εἶτα  σαρκωθεὶς  διὰ  παρθένου,  διὰ  ὁμοτροφίας,  διὰ αἰκισμῶν, διὰ  ὀνειδισμῶν, εἶτα διὰ θανάτου καὶ ἀναστάσεως καὶ ἀναλήψεως. πάντα ποιεῖ πρὸς τὸ δέον τοῖς χρόνοις καὶ πρὸς τὸ ἁρμόζον τοῖς ἀνθρώποις. καὶ πάλιν ἄρτι διὰ τοῦ αὐτοῦ πνεύματος τοῖς πιστοῖς ἐνεργεῖ, διὰ συνειδήσεως, διὰ φύσεως, καὶ τοῖς σοφοῖς θαυμασίοις πείθει τοὺς ὑπηκόους καὶ τοῖς μυστηρίοις τοὺς ταπεινόφρονας, καθολικῶς δὲ διὰ τοῦ οἰκείου θανάτου πάντας ζῳο37.1.5 ποιεῖ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ἀποθανόντας. ὅταν οὖν Χριστὸν Ἰησοῦν  υἱὸν  θεοῦ  37.1.5 ἀκούσῃς, νόει  θεὸν  ἐκ θεοῦ γεννηθέντα,  οὐ ποιηθέντα,  ἀχρόνως  καὶ  ἀδιαστάτως  κατὰ  τὴν  ἄκτιστον  τοῦ  γεννήσαντος  φύσιν, περιεκτικῶς  ὑπ'  οὐδενὸς καταλαμβανομένην,  μερικῶς δὲ διὰ τῆς χάριτος θεοπρεπῶς νοουμένην καὶ φανερουμένην. ἐν δὲ τῇ ἐνσάρκῳ αὐτοῦ παρουσίᾳ δείκνυσιν ἐν ἑαυτῷ τὰ πάντα τοῖς υἱοῖς τοῦ πνεύματος· «ὅτι ἐν αὐτῷ ηὐδόκησε κατοικῆσαι πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς». ἐν αὐτῷ οὖν ὁρῶσι τὴν θεότητα, τὴν δύναμιν, τὸν πατέρα, τὸν  υἱόν, τὸ ἅγιον  πνεῦμα,  τὸν  καθαρὸν  ἄνθρωπον,  τὴν  ὑποταγήν,  τὴν  εὐσέβειαν, ὁμοίως  τὴν  ὑπομονήν,  τὴν  λύτρωσιν,  τὴν  δούλην  κτίσιν,  τὴν  μὲν  ἀρχαίαν  φύσιν φανερώσας, τὰ δὲ παρὰ φύσιν παραχωρίσας, φέρει «τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ». 37.1.6 Ὁ  μὲν οὖν διάβολος ἔσχεν ὑποχείριον  τὸν ἄνθρωπον  καὶ κρατῶν  τὸ δικαίωμα τῆς παρακοῆς ἐγαυρίασεν ὡς κατακυριεύσας τῆς δεσποτικῆς εἰκόνος, θαρρῶν καὶ  λέγων,  ὅτι  κἂν  ὁ  θεὸς  θέλῃ  ῥύσασθαι  αὐτόν,  ὑπὸ  τῆς  ἑαυτοῦ  δικαιοσύνης κωλυθήσεται, οὐκ εἰδὼς, ὅτι παντοδύναμός  ἐστιν ὁ θεός,  δυνάμενος  καὶ τὸ δίκαιον φυλάξαι καὶ τὸν ἄνθρωπον ῥύσασθαι, ὃ καὶ πεποίηκε πᾶν χρέος ὑπὲρ ἡμῶν ἀποτίσας. πρῶτον  μὲν διὰ τῆς οἰκείας ὑπακοῆς ἔσχισε τὸ τῆς παρακοῆς χειρόγραφον,  εἶτα δι' εὐσεβείας κατέλυσε τὴν δυσσέβειαν. ἡμεῖς ἄξιοι θανάτου, ἀλλ' ὑπὲρ ἡμῶν  ἀπέθανεν. ἡμεῖς  καὶ  ἄλλους  ἀπωλέσαμεν,  ἀλλ'  αὐτὸς  πάντας  ἔσωσεν. ὢ  θαυμάσια  δεσπότου· δυνάμενος  πάντα  λόγῳ  συγχωρῆσαι,  τοῦτο  οὐ  ποιεῖ,  ἀλλὰ  πρῶτον  τὰ  ἐγκλήματα ὑποφέρει τὰ ἡμῶν καὶ ἔργῳ τὴν ἁμαρτίαν παραλύει, ἵνα καὶ τὴν ἀλήθειαν στήσῃ καὶ τὸ ἔλεος  ἐν  ἑαυτῷ  φανε37.1.7  ρώσῃ,  καθώς  φησιν·  «ἔλεος  καὶ  ἀλήθειαν  αὐτοῦ  τίς ἐκζητήσει»; ἀλλ' ἐρεῖ τις· "1εἰ τοὺς κινδύνους πάντων εἰς ἑαυτὸν ἀντικατήλλαξε, τίς ἔτι κολασθήσεται;"2 προείπομεν δέ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· «γενηθήτω  σοι ὡς ἐπίστευσας». δῆλον οὖν, ὅτι οἱ ἀπιστοῦντες κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀπιστίας κολάζονται. πιστὸν δὲ καὶ ἄπιστον αἱ  ἐντολαὶ  διακρίνουσι·  πολλοὶ  γὰρ  δοκοῦμεν  πιστεύειν  μηδόλως  τὰς  ἐντολὰς ποιήσαντες  καὶ  ἔνθεν  ἐλεγχόμεθα,  λόγῳ  μὲν  τὴν  πίστιν,  ἔργῳ  δὲ  τὴν  ἀπιστίαν ἐπανῃρημένοι. 37.1.8 Εὐξώμεθα οὖν, ἀδελφοί, ἔργῳ καὶ λόγῳ τὰς ἐντολὰς ὅση δύναμις ἐν πίστει καὶ πληροφορίᾳ τελείᾳ ποιεῖν τὰς τοῦ κυρίου, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα καὶ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
διὰ  τεράτων,  διὰ  προφητῶν,  εἶτα  σαρκωθεὶς  διὰ  παρθένου,  διὰ  ὁμοτροφίας,  διὰ αἰκισμῶν, διὰ  ὀνειδισμῶν, εἶτα διὰ θανάτου καὶ ἀναστάσεως καὶ ἀναλήψεως. πάντα ποιεῖ πρὸς τὸ δέον τοῖς χρόνοις καὶ πρὸς τὸ ἁρμόζον τοῖς ἀνθρώποις. καὶ πάλιν ἄρτι διὰ τοῦ αὐτοῦ πνεύματος τοῖς πιστοῖς ἐνεργεῖ, διὰ συνειδήσεως, διὰ φύσεως, καὶ τοῖς σοφοῖς θαυμασίοις πείθει τοὺς ὑπηκόους καὶ τοῖς μυστηρίοις τοὺς ταπεινόφρονας, καθολικῶς δὲ διὰ τοῦ οἰκείου θανάτου πάντας ζῳο37.1.5 ποιεῖ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ἀποθανόντας. ὅταν οὖν Χριστὸν Ἰησοῦν  υἱὸν  θεοῦ  37.1.5 ἀκούσῃς, νόει  θεὸν  ἐκ θεοῦ γεννηθέντα,  οὐ ποιηθέντα,  ἀχρόνως  καὶ  ἀδιαστάτως  κατὰ  τὴν  ἄκτιστον  τοῦ  γεννήσαντος  φύσιν, περιεκτικῶς  ὑπ'  οὐδενὸς καταλαμβανομένην,  μερικῶς δὲ διὰ τῆς χάριτος θεοπρεπῶς νοουμένην καὶ φανερουμένην. ἐν δὲ τῇ ἐνσάρκῳ αὐτοῦ παρουσίᾳ δείκνυσιν ἐν ἑαυτῷ τὰ πάντα τοῖς υἱοῖς τοῦ πνεύματος· «ὅτι ἐν αὐτῷ ηὐδόκησε κατοικῆσαι πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς». ἐν αὐτῷ οὖν ὁρῶσι τὴν θεότητα, τὴν δύναμιν, τὸν πατέρα, τὸν  υἱόν, τὸ ἅγιον  πνεῦμα,  τὸν  καθαρὸν  ἄνθρωπον,  τὴν  ὑποταγήν,  τὴν  εὐσέβειαν, ὁμοίως  τὴν  ὑπομονήν,  τὴν  λύτρωσιν,  τὴν  δούλην  κτίσιν,  τὴν  μὲν  ἀρχαίαν  φύσιν φανερώσας, τὰ δὲ παρὰ φύσιν παραχωρίσας, φέρει «τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ». 37.1.6 Ὁ  μὲν οὖν διάβολος ἔσχεν ὑποχείριον  τὸν ἄνθρωπον  καὶ κρατῶν  τὸ δικαίωμα τῆς παρακοῆς ἐγαυρίασεν ὡς κατακυριεύσας τῆς δεσποτικῆς εἰκόνος, θαρρῶν καὶ  λέγων,  ὅτι  κἂν  ὁ  θεὸς  θέλῃ  ῥύσασθαι  αὐτόν,  ὑπὸ  τῆς  ἑαυτοῦ  δικαιοσύνης κωλυθήσεται, οὐκ εἰδὼς, ὅτι παντοδύναμός  ἐστιν ὁ θεός,  δυνάμενος  καὶ τὸ δίκαιον φυλάξαι καὶ τὸν ἄνθρωπον ῥύσασθαι, ὃ καὶ πεποίηκε πᾶν χρέος ὑπὲρ ἡμῶν ἀποτίσας. πρῶτον  μὲν διὰ τῆς οἰκείας ὑπακοῆς ἔσχισε τὸ τῆς παρακοῆς χειρόγραφον,  εἶτα δι' εὐσεβείας κατέλυσε τὴν δυσσέβειαν. ἡμεῖς ἄξιοι θανάτου, ἀλλ' ὑπὲρ ἡμῶν  ἀπέθανεν. ἡμεῖς  καὶ  ἄλλους  ἀπωλέσαμεν,  ἀλλ'  αὐτὸς  πάντας  ἔσωσεν. ὢ  θαυμάσια  δεσπότου· δυνάμενος  πάντα  λόγῳ  συγχωρῆσαι,  τοῦτο  οὐ  ποιεῖ,  ἀλλὰ  πρῶτον  τὰ  ἐγκλήματα ὑποφέρει τὰ ἡμῶν καὶ ἔργῳ τὴν ἁμαρτίαν παραλύει, ἵνα καὶ τὴν ἀλήθειαν στήσῃ καὶ τὸ ἔλεος  ἐν  ἑαυτῷ  φανε37.1.7  ρώσῃ,  καθώς  φησιν·  «ἔλεος  καὶ  ἀλήθειαν  αὐτοῦ  τίς ἐκζητήσει»; ἀλλ' ἐρεῖ τις· "1εἰ τοὺς κινδύνους πάντων εἰς ἑαυτὸν ἀντικατήλλαξε, τίς ἔτι κολασθήσεται;"2 προείπομεν δέ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· «γενηθήτω  σοι ὡς ἐπίστευσας». δῆλον οὖν, ὅτι οἱ ἀπιστοῦντες κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀπιστίας κολάζονται. πιστὸν δὲ καὶ ἄπιστον αἱ  ἐντολαὶ  διακρίνουσι·  πολλοὶ  γὰρ  δοκοῦμεν  πιστεύειν  μηδόλως  τὰς  ἐντολὰς ποιήσαντες  καὶ  ἔνθεν  ἐλεγχόμεθα,  λόγῳ  μὲν  τὴν  πίστιν,  ἔργῳ  δὲ  τὴν  ἀπιστίαν ἐπανῃρημένοι. 37.1.8 Εὐξώμεθα οὖν, ἀδελφοί, ἔργῳ καὶ λόγῳ τὰς ἐντολὰς ὅση δύναμις ἐν πίστει καὶ πληροφορίᾳ τελείᾳ ποιεῖν τὰς τοῦ κυρίου, ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα καὶ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Line 981: Line 981:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
172
 
172
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀποκρινόμενοι τὴν εὐεργεσίαν ἢ παρὰ τοῦ θεοῦ, τότε λοιπὸν ἀποχρώμενοι τῷ δικαίῳ ἐπιφέρουσι  τὸ  ἐναντίον  (ἐναντίον  δὲ  δόξης  ἀτιμία  καὶ  κέρδους  ζημία), καὶ  οὕτως ὑπευθύνους  ἡμᾶς  ἐκ  τῆς  προσπαθείας  τῆς  προλαβούσης  ἔχοντες  ὕστερον  διὰ  τῶν ἐναντίων  ταράττουσι, τοῦ προκρατοῦντος πάθους ἰσόμετρον τὴν ταραχὴν ἐκφέροντος. ὅταν γὰρ εὕρωσιν ἐκ δικαίου τὴν ἀφορμήν, οὐ συγχωροῦσιν, ἕως πᾶσαν ἐξελκύσωσι· ἀφαιρουμένου γὰρ πάθους ὁ πόνος καὶ ἴσος συμβαίνει καὶ ἄφευκτος διὰ τὸ δίκαιον τῆς φύσεως.  38.1.2 Χρὴ  οὖν  ἅμα  παρὰ  τὰς  ἀρχὰς  ταῖς  σωματικαῖς  εὐεργεσίαις  μὴ προσπάσχειν μηδὲ ταῖς δόξαις ἡδύνεσθαι, ἵνα μὴ ὕστερον πειραζόμενοι κινώμεθα, ἀλλ' ὧδε  ζητητέον,  διὰ τί  θέλομεν  εἶναι  καλοὶ  καὶ οὐ δυνάμεθα. βούλεται  γὰρ ἕκαστος ἀποκλεῖσαι  τὴν  προσβολὴν  καὶ  οὐκ  ἰσχύει.  πόθεν  δὲ  τοῦτο,  εἰ  μὴ  καθὼς  εἶπεν  ὁ ἀπόστολος ἐκ τῆς ἐνοικούσης ἁμαρτίας, ἥτις ἐστὶ ῥίζα τῶν παθῶν καὶ νομὴ 38.1.3 τῶν δαιμόνων. περὶ τούτου εὔχεσθαι χρὴ νυκτὸς  καὶ ἡμέρας, ὅπως ἐνοικήσῃ ἐν ἡμῖν καὶ ἐμπεριπατήσῃ «ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», ὃς κρυπτῶς μὲν ἐν ἡμῖν καὶ μερικῶς ἐστιν, ἐμφανῶς δὲ ὅταν ἔλθῃ ἐν καρδίᾳ καθαρίζων τὸν ἄνθρωπον. «ὁ θεὸς γὰρ ἐμφανῶς  ἥξει, ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐ παρασιωπήσηται». 38.2.1 Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὃ εἶπε «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»; Ἀπόκρισις. Τοῦτο εἴρηκε διὰ τὴν εὐσεβῆ μνήμην, ὥστε ἀκρίτως ἐπιτηδεύειν πᾶν πρᾶγμα, ἀλλὰ πρῶτον αὐτοῦ δέεσθαι καὶ πάντα  δι'  αὐτοῦ  πειρᾶσθαι  ποιεῖν.  ἐν  ἐκείνοις  γὰρ  εὐοδούμεθα,  ἐν  οἷς  αὐτὸν ἐπικαλούμεθα,  ἐν  ἐκείνοις  ὀδυνώμεθα,  ἐν  οἷς  αὐτοῦ  ἐπιλανθανόμεθα.  οὐ  χρὴ  οὖν ἀβοηθήτως τὶ ποιεῖν  ἢ λαλεῖν  ἢ πολεμεῖν  ἢ ταράσσεσθαι πρὸς  τὰ  πράγματα, ἐπειδὴ πλεῖον ἑαυτοὺς καταβάλλομεν, πρῶτον μὴ ζητήσαντες τὸν ἔχοντα τὴν ἐξουσίαν. μόνος γὰρ αὐτὸς κατευθύνει τὸν ἄνθρωπον, πάντα προφθάνων  ἐν τοῖς θαυμασίοις τοῦ 38.2.2 πνεύματος.  ἐπιτελέσαι  θέλεις  τι  ἔργον;  αὐτῷ  πρόσευξαι.  λαλῆσαι  θέλεις;  αὐτοῦ μνημόνευσον.  θέλεις  ῥυσθῆναι  τῶν  κακῶν;  τὸν  κύριον  ἐπικάλεσαι.  ἀφανίζει  σε ἁμαρτία; «ἀμνός» ἐστιν  «ὁ  αἴρων  τοῦ  κόσμου τὴν  ἁμαρτίαν».  φοβεῖ  σε ἄνθρωπος;
 
ἀποκρινόμενοι τὴν εὐεργεσίαν ἢ παρὰ τοῦ θεοῦ, τότε λοιπὸν ἀποχρώμενοι τῷ δικαίῳ ἐπιφέρουσι  τὸ  ἐναντίον  (ἐναντίον  δὲ  δόξης  ἀτιμία  καὶ  κέρδους  ζημία), καὶ  οὕτως ὑπευθύνους  ἡμᾶς  ἐκ  τῆς  προσπαθείας  τῆς  προλαβούσης  ἔχοντες  ὕστερον  διὰ  τῶν ἐναντίων  ταράττουσι, τοῦ προκρατοῦντος πάθους ἰσόμετρον τὴν ταραχὴν ἐκφέροντος. ὅταν γὰρ εὕρωσιν ἐκ δικαίου τὴν ἀφορμήν, οὐ συγχωροῦσιν, ἕως πᾶσαν ἐξελκύσωσι· ἀφαιρουμένου γὰρ πάθους ὁ πόνος καὶ ἴσος συμβαίνει καὶ ἄφευκτος διὰ τὸ δίκαιον τῆς φύσεως.  38.1.2 Χρὴ  οὖν  ἅμα  παρὰ  τὰς  ἀρχὰς  ταῖς  σωματικαῖς  εὐεργεσίαις  μὴ προσπάσχειν μηδὲ ταῖς δόξαις ἡδύνεσθαι, ἵνα μὴ ὕστερον πειραζόμενοι κινώμεθα, ἀλλ' ὧδε  ζητητέον,  διὰ τί  θέλομεν  εἶναι  καλοὶ  καὶ οὐ δυνάμεθα. βούλεται  γὰρ ἕκαστος ἀποκλεῖσαι  τὴν  προσβολὴν  καὶ  οὐκ  ἰσχύει.  πόθεν  δὲ  τοῦτο,  εἰ  μὴ  καθὼς  εἶπεν  ὁ ἀπόστολος ἐκ τῆς ἐνοικούσης ἁμαρτίας, ἥτις ἐστὶ ῥίζα τῶν παθῶν καὶ νομὴ 38.1.3 τῶν δαιμόνων. περὶ τούτου εὔχεσθαι χρὴ νυκτὸς  καὶ ἡμέρας, ὅπως ἐνοικήσῃ ἐν ἡμῖν καὶ ἐμπεριπατήσῃ «ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», ὃς κρυπτῶς μὲν ἐν ἡμῖν καὶ μερικῶς ἐστιν, ἐμφανῶς δὲ ὅταν ἔλθῃ ἐν καρδίᾳ καθαρίζων τὸν ἄνθρωπον. «ὁ θεὸς γὰρ ἐμφανῶς  ἥξει, ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐ παρασιωπήσηται». 38.2.1 Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὃ εἶπε «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»; Ἀπόκρισις. Τοῦτο εἴρηκε διὰ τὴν εὐσεβῆ μνήμην, ὥστε ἀκρίτως ἐπιτηδεύειν πᾶν πρᾶγμα, ἀλλὰ πρῶτον αὐτοῦ δέεσθαι καὶ πάντα  δι'  αὐτοῦ  πειρᾶσθαι  ποιεῖν.  ἐν  ἐκείνοις  γὰρ  εὐοδούμεθα,  ἐν  οἷς  αὐτὸν ἐπικαλούμεθα,  ἐν  ἐκείνοις  ὀδυνώμεθα,  ἐν  οἷς  αὐτοῦ  ἐπιλανθανόμεθα.  οὐ  χρὴ  οὖν ἀβοηθήτως τὶ ποιεῖν  ἢ λαλεῖν  ἢ πολεμεῖν  ἢ ταράσσεσθαι πρὸς  τὰ  πράγματα, ἐπειδὴ πλεῖον ἑαυτοὺς καταβάλλομεν, πρῶτον μὴ ζητήσαντες τὸν ἔχοντα τὴν ἐξουσίαν. μόνος γὰρ αὐτὸς κατευθύνει τὸν ἄνθρωπον, πάντα προφθάνων  ἐν τοῖς θαυμασίοις τοῦ 38.2.2 πνεύματος.  ἐπιτελέσαι  θέλεις  τι  ἔργον;  αὐτῷ  πρόσευξαι.  λαλῆσαι  θέλεις;  αὐτοῦ μνημόνευσον.  θέλεις  ῥυσθῆναι  τῶν  κακῶν;  τὸν  κύριον  ἐπικάλεσαι.  ἀφανίζει  σε ἁμαρτία; «ἀμνός» ἐστιν  «ὁ  αἴρων  τοῦ  κόσμου τὴν  ἁμαρτίαν».  φοβεῖ  σε ἄνθρωπος;
Line 999: Line 999:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
173
 
173
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
δουλεύειν», «θεῷ καὶ μαμωνᾷ». «ᾧ γάρ 38.2.6 τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται». δεῖ γὰρ «τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας» παρελθεῖν κατὰ τὸν ἀπόστολον, καὶ οὕτως εἰς τὴν βασιλείαν  εἰσελθεῖν.  βασιλεία  δὲ  οὐρανῶν  ἐστι  τὸ  φιλάνθρωπον  πνεῦμα  Χριστοῦ, ἀπάθειαν καὶ πίστιν ἐνεργοῦν τῇ ψυχῇ καὶ παρέχον, οὐ τὸν ἀρραβῶνα ἐλάβομεν κατὰ τὴν γραφήν. «πνευματικὰ» δὲ «τῆς πονηρίας» εἰσὶν αἱ τοῦ διαβόλου ὑποθέσεις, οἱ τῆς ἀπιστίας καὶ κραιπάλης λογισμοί, καθὼς λέγει· «τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά,  ἀλλὰ  δυνατὰ  τῷ  θεῷ  πρὸς  καθαίρεσιν  ὀχυρωμάτων,  λογισμοὺς  38.2.7 καθαιροῦντα», ἕως οὗ γένηται  πόλεμος τοῦ ἀντιλέγειν  τοῖς λογισμοῖς. ὁ γὰρ ἐχθρὸς κατέχει τὸν νοῦν καὶ δολερῶς ὑποδεικνύει τὰς ἔξω δόξας καὶ ἡδονάς, ἐξ ὧν γεννᾶται τὸ μῖσος, ὅ ἐστι κάλυμμα τῆς ψυχῆς, ὅθεν οὐ δυνάμεθα βλέπειν, οὐδὲ τὴν ἐκείνου κακίαν οὐδὲ τὴν τοῦ κυρίου βοήθειαν, καὶ οὕτως οὐκ οἴδαμεν πῶς οἰκεῖ ὁ Χριστὸς ἐν ἀνθρώπῳ καὶ πῶς δεσμεῖ τὸν ἰσχυρὸν καὶ τὰ σκεύη 38.2.8 αὐτοῦ  διαρπάζει, ἅπερ ἐκεῖνος  τοῦ ἀνθρώπου ἀφήρπασεν. οὐ λέγομεν δὲ ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὧδε τέλος ἔχει, ὡς ἀποκλείοντες τὰ μέλλοντα, ἀλλ' ὅτι ἀπεντεῦθεν ἔστι κοινωνῆσαι τῷ ἁγίῳ πνεύματι καὶ ἐνεργῶς  πιστεῦσαι περὶ τῆς  αἰωνίου  ζωῆς διὰ τῆς  ἐκ νεκρῶν  ἀναστάσεως κατὰ τὸ εἰρημένον· «εἰ  γὰρ  τὸ πνεῦμα Χριστοῦ ἐνοικεῖ ἐν ὑμῖν ὁ ἐγείρας ἐκ νεκρῶν  Ἰησοῦν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ἡμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος  αὐτοῦ πνεύματος  ἡμῖν». ταῦτα δὲ οὐκ ἔστιν ἀτεκμάρτου πίστεως τὸ εἰπεῖν· «ἑαυτοὺς δοκιμάζετε», «εἴ ἐστε ἐν τῇ πίστει», «ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτούς»; «εἰ μήτι ἄρα ἀδόκιμοί ἐστε» διὰ τοῦτο μηδὲν σωματικὸν μεριμνᾶν κελεύει πρὸς τὸ ἀπερισπάστῳ μνήμῃ τὴν ἐλπίδα κρατεῖν. οὕτω γὰρ κατοικήσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν ἡμῖν. ὑποδεικνύει  δὲ δι' αὐτῶν  τῶν πραγμάτων, ὅτι αὐτός  ἐστιν  ἡ  παρὰ  τοῦ  ἁγίου  πνεύματος  λύτρωσις.  38.2.9 Ὅσοις οὖν  πόνος  περὶ σωτηρίας,  δεηθῶμεν  πρῶτον  μὴ ἐπιλανθάνεσθαι  τῆς αὐτοῦ προνοίας τοῦ ὑποφέρειν πόνον  καὶ ὀνειδισμόν,  ἔχοντες  τὴν  βοήθειαν  καὶ «κατὰ σκοπὸν» τρέχοντες  «ἐπὶ τὸ βραβεῖον  τῆς  ἄνω  κλήσεως», ἕως  «καταντήσωμεν»  «εἰς ἄνδρα  τέλειον,  εἰς  μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», διὰ τῆς ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος, οὗ καὶ «τὴν ἀπαρχὴν»  ἐλάβομεν  οἱ δι'  ἀκοῆς πιστεύσαντες  ἐπ'  ἐλπίδι  τῆς  τελείας  καὶ ἐνεργοῦς πίστεως. οὐ γὰρ περὶ ψιλῆς γνώσεως λαλοῦμεν, ἀλλὰ γνώσεως ἀληθείας ἐν μυστηρίοις θεοῦ. ἡ μὲν γὰρ ἔξωθεν γνῶσις διὰ τῶν συμβάσεων καὶ τῆς περὶ τῶν φανερῶν ἐλπίδος προσγίνεται καὶ ὑποδεικνύει τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην καὶ ἐκ τῶν ἔξωθεν μερικῶς τὴν πεῖραν τῶν κεκρυμμένων  λαμβάνει. ὁ δὲ τὰ γήϊνα ὑπερβὰς οὐ μόνον ἔργῳ, ἀλλὰ καὶ ἐννοίᾳ,  οὗτος  ἀπερισπάστῳ  νοῒ  παραμένει  τῇ  πνευματικῇ  θύρᾳ καὶ  παρακαλεῖ  τὸν κύριον τοῦ εἰσελθεῖν, καὶ ὅταν ἀκουσθῇ,  οὐκέτι ἐν γνώσει ἢ 38.2.10 σημειώσει τῶν ἔξωθεν, ἀλλ' ἐνεργὴς ἡ πληροφορία γίνεται  τῷ τοιούτῳ. καὶ ἡ γνῶσις μὲν τῆς αὐτῆς ἐστι δωρεᾶς, ἀλλ' οὐκ ἀναλογεῖ  πρὸς τὴν ὠφέλειαν  οὐδὲ γὰρ τὸν κάματον ἴσον ἔχει. ἄλλως  γὰρ  ἀγωνιᾷ  ὁ  κατὰ  χεῖρα  πολεμῶν  καὶ  ἄλλως  ὁ  ἀφ'  ὑψηλοῦ  βλέπων  τὸν πόλεμον, ἄλλος ἐστὶν ὁ ἀθλῶν καὶ τυπτόμενος καὶ ἄλλος ὁ βλέπων καὶ τερπόμενος. ὁ μὲν γὰρ κατέρχεται τῇ θεωρίᾳ πεφυσιωμένος, ὁ δὲ παρὰ τοῦ ἀγωνοθέτου πεπλουτισμένος. οὕτω καὶ εἰς τὸ νοερόν· «ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ»· κατὰ ἀναλογίαν δὲ τῆς ἐλπίδος οὕτως ἡ ἡσυχία καὶ κατὰ τὴν νοερὰν ἡσυχίαν ἡ παράκλησις. καθὼς (φησί) «περισσεύει τὰ  παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτω περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν». μέτρα γάρ εἰσι τῆς ἑκάστου πολιτείας καὶ ἐν αὐτοῖς βραβεύει ἡ τοῦ θεοῦ δικαιοσύνη καὶ ὅσον τις ἀποθνῄσκει τῷ πνεύματι  τοῦ  κόσμου, τοσοῦτον ζῇ τῷ πνεύματι τοῦ κυρίου. αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
δουλεύειν», «θεῷ καὶ μαμωνᾷ». «ᾧ γάρ 38.2.6 τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται». δεῖ γὰρ «τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας» παρελθεῖν κατὰ τὸν ἀπόστολον, καὶ οὕτως εἰς τὴν βασιλείαν  εἰσελθεῖν.  βασιλεία  δὲ  οὐρανῶν  ἐστι  τὸ  φιλάνθρωπον  πνεῦμα  Χριστοῦ, ἀπάθειαν καὶ πίστιν ἐνεργοῦν τῇ ψυχῇ καὶ παρέχον, οὐ τὸν ἀρραβῶνα ἐλάβομεν κατὰ τὴν γραφήν. «πνευματικὰ» δὲ «τῆς πονηρίας» εἰσὶν αἱ τοῦ διαβόλου ὑποθέσεις, οἱ τῆς ἀπιστίας καὶ κραιπάλης λογισμοί, καθὼς λέγει· «τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά,  ἀλλὰ  δυνατὰ  τῷ  θεῷ  πρὸς  καθαίρεσιν  ὀχυρωμάτων,  λογισμοὺς  38.2.7 καθαιροῦντα», ἕως οὗ γένηται  πόλεμος τοῦ ἀντιλέγειν  τοῖς λογισμοῖς. ὁ γὰρ ἐχθρὸς κατέχει τὸν νοῦν καὶ δολερῶς ὑποδεικνύει τὰς ἔξω δόξας καὶ ἡδονάς, ἐξ ὧν γεννᾶται τὸ μῖσος, ὅ ἐστι κάλυμμα τῆς ψυχῆς, ὅθεν οὐ δυνάμεθα βλέπειν, οὐδὲ τὴν ἐκείνου κακίαν οὐδὲ τὴν τοῦ κυρίου βοήθειαν, καὶ οὕτως οὐκ οἴδαμεν πῶς οἰκεῖ ὁ Χριστὸς ἐν ἀνθρώπῳ καὶ πῶς δεσμεῖ τὸν ἰσχυρὸν καὶ τὰ σκεύη 38.2.8 αὐτοῦ  διαρπάζει, ἅπερ ἐκεῖνος  τοῦ ἀνθρώπου ἀφήρπασεν. οὐ λέγομεν δὲ ὅτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὧδε τέλος ἔχει, ὡς ἀποκλείοντες τὰ μέλλοντα, ἀλλ' ὅτι ἀπεντεῦθεν ἔστι κοινωνῆσαι τῷ ἁγίῳ πνεύματι καὶ ἐνεργῶς  πιστεῦσαι περὶ τῆς  αἰωνίου  ζωῆς διὰ τῆς  ἐκ νεκρῶν  ἀναστάσεως κατὰ τὸ εἰρημένον· «εἰ  γὰρ  τὸ πνεῦμα Χριστοῦ ἐνοικεῖ ἐν ὑμῖν ὁ ἐγείρας ἐκ νεκρῶν  Ἰησοῦν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ἡμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος  αὐτοῦ πνεύματος  ἡμῖν». ταῦτα δὲ οὐκ ἔστιν ἀτεκμάρτου πίστεως τὸ εἰπεῖν· «ἑαυτοὺς δοκιμάζετε», «εἴ ἐστε ἐν τῇ πίστει», «ἢ οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτούς»; «εἰ μήτι ἄρα ἀδόκιμοί ἐστε» διὰ τοῦτο μηδὲν σωματικὸν μεριμνᾶν κελεύει πρὸς τὸ ἀπερισπάστῳ μνήμῃ τὴν ἐλπίδα κρατεῖν. οὕτω γὰρ κατοικήσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν ἡμῖν. ὑποδεικνύει  δὲ δι' αὐτῶν  τῶν πραγμάτων, ὅτι αὐτός  ἐστιν  ἡ  παρὰ  τοῦ  ἁγίου  πνεύματος  λύτρωσις.  38.2.9 Ὅσοις οὖν  πόνος  περὶ σωτηρίας,  δεηθῶμεν  πρῶτον  μὴ ἐπιλανθάνεσθαι  τῆς αὐτοῦ προνοίας τοῦ ὑποφέρειν πόνον  καὶ ὀνειδισμόν,  ἔχοντες  τὴν  βοήθειαν  καὶ «κατὰ σκοπὸν» τρέχοντες  «ἐπὶ τὸ βραβεῖον  τῆς  ἄνω  κλήσεως», ἕως  «καταντήσωμεν»  «εἰς ἄνδρα  τέλειον,  εἰς  μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ», διὰ τῆς ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος, οὗ καὶ «τὴν ἀπαρχὴν»  ἐλάβομεν  οἱ δι'  ἀκοῆς πιστεύσαντες  ἐπ'  ἐλπίδι  τῆς  τελείας  καὶ ἐνεργοῦς πίστεως. οὐ γὰρ περὶ ψιλῆς γνώσεως λαλοῦμεν, ἀλλὰ γνώσεως ἀληθείας ἐν μυστηρίοις θεοῦ. ἡ μὲν γὰρ ἔξωθεν γνῶσις διὰ τῶν συμβάσεων καὶ τῆς περὶ τῶν φανερῶν ἐλπίδος προσγίνεται καὶ ὑποδεικνύει τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην καὶ ἐκ τῶν ἔξωθεν μερικῶς τὴν πεῖραν τῶν κεκρυμμένων  λαμβάνει. ὁ δὲ τὰ γήϊνα ὑπερβὰς οὐ μόνον ἔργῳ, ἀλλὰ καὶ ἐννοίᾳ,  οὗτος  ἀπερισπάστῳ  νοῒ  παραμένει  τῇ  πνευματικῇ  θύρᾳ καὶ  παρακαλεῖ  τὸν κύριον τοῦ εἰσελθεῖν, καὶ ὅταν ἀκουσθῇ,  οὐκέτι ἐν γνώσει ἢ 38.2.10 σημειώσει τῶν ἔξωθεν, ἀλλ' ἐνεργὴς ἡ πληροφορία γίνεται  τῷ τοιούτῳ. καὶ ἡ γνῶσις μὲν τῆς αὐτῆς ἐστι δωρεᾶς, ἀλλ' οὐκ ἀναλογεῖ  πρὸς τὴν ὠφέλειαν  οὐδὲ γὰρ τὸν κάματον ἴσον ἔχει. ἄλλως  γὰρ  ἀγωνιᾷ  ὁ  κατὰ  χεῖρα  πολεμῶν  καὶ  ἄλλως  ὁ  ἀφ'  ὑψηλοῦ  βλέπων  τὸν πόλεμον, ἄλλος ἐστὶν ὁ ἀθλῶν καὶ τυπτόμενος καὶ ἄλλος ὁ βλέπων καὶ τερπόμενος. ὁ μὲν γὰρ κατέρχεται τῇ θεωρίᾳ πεφυσιωμένος, ὁ δὲ παρὰ τοῦ ἀγωνοθέτου πεπλουτισμένος. οὕτω καὶ εἰς τὸ νοερόν· «ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ»· κατὰ ἀναλογίαν δὲ τῆς ἐλπίδος οὕτως ἡ ἡσυχία καὶ κατὰ τὴν νοερὰν ἡσυχίαν ἡ παράκλησις. καθὼς (φησί) «περισσεύει τὰ  παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτω περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν». μέτρα γάρ εἰσι τῆς ἑκάστου πολιτείας καὶ ἐν αὐτοῖς βραβεύει ἡ τοῦ θεοῦ δικαιοσύνη καὶ ὅσον τις ἀποθνῄσκει τῷ πνεύματι  τοῦ  κόσμου, τοσοῦτον ζῇ τῷ πνεύματι τοῦ κυρίου. αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Line 1,017: Line 1,017:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
174
 
174
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
  
Line 1,036: Line 1,036:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
175
 
175
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐγγίνεται,  ἡ δὲ πεῖρα διὰ καθαρισμοῦ καρδίας, ὁ δὲ καθαρισμὸς διὰ μακροθυμίας, ἡ δὲ μακροθυμία διὰ νηστείας καὶ προσευχῆς. 39.2.1 Ἐρώτησις. Τί οὖν· μηδὲ ποσῶς εἰς τὴν καρδίαν  εἰσελθόντες,  πῶς  ἀρξώμεθα; Ἀπόκρισις. Προείπομεν, ὅτι  διὰ  νηστείας  καὶ προσευχῆς  ἔξω  ἑστῶτες  κρούομεν,  καθὼς  αὐτὸς  ἐκέλευσεν  εἰπών·  «κρούετε  καὶ ἀνοιγήσεται  ὑμῖν».  μακάριοι  οὖν  οἱ  εἰσελθόντες  καὶ  παραμείναντες  εἰς  τέλος  καὶ καρδίαν  καθαρὰν  κτησάμενοι·  καθαρὰν  δὲ  καρδίαν  λέγομεν  οὐχ  ὡς  ἀπαράδεκτον κακίας·  οὐ  γὰρ  ἀναιρεῖταί  ποτε  τὸ  αὐτεξούσιον,  ἀλλὰ  χάριτι  μὲν  καθαριζομένην, ἔχουσαν δὲ τὸ κατὰ φύσιν ἰδιότρεπτον, ὡς καὶ ὁ κύριος εἶπεν· «ἴδε ἐκαθαρίσθης· μηκέτι ἁμάρτανε»,  δεικνύς, ὅτι καὶ μετὰ τὴν χάριν ἕκαστος ἡμῶν ἔχει τὸ θέλημα. τῶν  γὰρ μαθητῶν αὐτοῦ λεγόντων· «πρόσθες ἡμῖν πίστιν», ἔφη αὐτοῖς· «ἐὰν εἴχητε πίστιν ὅσον κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε τῷ ὄρει τούτῳ· μετάβηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγίνετο». τοῦτο δὲ ἔλεγε σημαίνων  τὴν  δι'  ἐνεργείας  πίστιν  οὖσαν δυσκατάληπτον· οὔπω  γὰρ  βεβαία  τῷ  διὰ  καρδίας  τὰ  πράγματα  θεασαμένῳ,  ἔνθεν  διὰ  παρακοῆς ἐκβαλλόμεθα καὶ ἔνθεν δι' ὑπακοῆς εἰσαγόμεθα καὶ ἐφ' ἑκάστῳ, ὅπου ῥέψει τὸ θέλημα. Ἐρώτησις. Εἶπας, ὅτι χρὴ ἑαυτὸν ἐπὶ θεοῦ κατὰ συνείδησιν ἐλέγχειν· καὶ πῶς δύναμαι, ὅτι τὰ πλείονα ἀγνοῶ· ἡ γὰρ ἁμαρτία ἐκάλυψέ με; Ἀπόκρισις. Ὁ ἄνθρωπος ἀγνοεῖ, ἀλλὰ πιστεύειν ὀφείλει, ὅτι ἡ χάρις ἀλάθητός ἐστι· καὶ ὅταν εὕρῃ κεκαλυμμένα τῆς ψυχῆς τραύματα, τότε τοῖς ἔξωθεν θλιβεροῖς ἁρμοδίως παραχωρεῖ σε· καὶ ἐὰν φέρῃς διὰ τῆς ὑπομονῆς, τὰ κεκρυμμένα θεραπεύει καὶ ἐκ τῆς ὁμοιοτρόπου ἐπιφορᾶς δεικνύει σοι τὸ κεκρυμμένον ἁμάρτημα. ὁ δὲ μὴ ὑπομένων τὰ ἐπερχόμενα οὐδὲ βλέπει τὰ κεκρυμμένα πάθη οὐδὲ τῆς θεραπείας τυγχάνει. μὴ τοίνυν ἐπὶ συμφορᾷ ταραχθῇς κατὰ τοῦ πλησίον, ἀλλ' ἴσος γίνου ἐπὶ πάσῃ συμβάσει, καὶ οὐκ ἔσται σοι τραῦμα κεκρυμμένον ἢ ἀνίατον. ὥσπερ γὰρ τῷ πυρέττοντι ἐπιβλαβὲς τὸ χρίεσθαι ἐλαίῳ, οὕτως ἀδικουμένῳ ἁμαρτωλῷ ἐκζητεῖν τὸ δίκαιον·  καθὼς  γὰρ  ἐκεῖνος  ἀλειφεὶς  ἀκαίρως  μᾶλλον  ἐβλάβη, ὁμοίως οὗτος ἐκδικηθεὶς ἀδεῶς μᾶλλον  κατεκρίθη. τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
ἐγγίνεται,  ἡ δὲ πεῖρα διὰ καθαρισμοῦ καρδίας, ὁ δὲ καθαρισμὸς διὰ μακροθυμίας, ἡ δὲ μακροθυμία διὰ νηστείας καὶ προσευχῆς. 39.2.1 Ἐρώτησις. Τί οὖν· μηδὲ ποσῶς εἰς τὴν καρδίαν  εἰσελθόντες,  πῶς  ἀρξώμεθα; Ἀπόκρισις. Προείπομεν, ὅτι  διὰ  νηστείας  καὶ προσευχῆς  ἔξω  ἑστῶτες  κρούομεν,  καθὼς  αὐτὸς  ἐκέλευσεν  εἰπών·  «κρούετε  καὶ ἀνοιγήσεται  ὑμῖν».  μακάριοι  οὖν  οἱ  εἰσελθόντες  καὶ  παραμείναντες  εἰς  τέλος  καὶ καρδίαν  καθαρὰν  κτησάμενοι·  καθαρὰν  δὲ  καρδίαν  λέγομεν  οὐχ  ὡς  ἀπαράδεκτον κακίας·  οὐ  γὰρ  ἀναιρεῖταί  ποτε  τὸ  αὐτεξούσιον,  ἀλλὰ  χάριτι  μὲν  καθαριζομένην, ἔχουσαν δὲ τὸ κατὰ φύσιν ἰδιότρεπτον, ὡς καὶ ὁ κύριος εἶπεν· «ἴδε ἐκαθαρίσθης· μηκέτι ἁμάρτανε»,  δεικνύς, ὅτι καὶ μετὰ τὴν χάριν ἕκαστος ἡμῶν ἔχει τὸ θέλημα. τῶν  γὰρ μαθητῶν αὐτοῦ λεγόντων· «πρόσθες ἡμῖν πίστιν», ἔφη αὐτοῖς· «ἐὰν εἴχητε πίστιν ὅσον κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε τῷ ὄρει τούτῳ· μετάβηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγίνετο». τοῦτο δὲ ἔλεγε σημαίνων  τὴν  δι'  ἐνεργείας  πίστιν  οὖσαν δυσκατάληπτον· οὔπω  γὰρ  βεβαία  τῷ  διὰ  καρδίας  τὰ  πράγματα  θεασαμένῳ,  ἔνθεν  διὰ  παρακοῆς ἐκβαλλόμεθα καὶ ἔνθεν δι' ὑπακοῆς εἰσαγόμεθα καὶ ἐφ' ἑκάστῳ, ὅπου ῥέψει τὸ θέλημα. Ἐρώτησις. Εἶπας, ὅτι χρὴ ἑαυτὸν ἐπὶ θεοῦ κατὰ συνείδησιν ἐλέγχειν· καὶ πῶς δύναμαι, ὅτι τὰ πλείονα ἀγνοῶ· ἡ γὰρ ἁμαρτία ἐκάλυψέ με; Ἀπόκρισις. Ὁ ἄνθρωπος ἀγνοεῖ, ἀλλὰ πιστεύειν ὀφείλει, ὅτι ἡ χάρις ἀλάθητός ἐστι· καὶ ὅταν εὕρῃ κεκαλυμμένα τῆς ψυχῆς τραύματα, τότε τοῖς ἔξωθεν θλιβεροῖς ἁρμοδίως παραχωρεῖ σε· καὶ ἐὰν φέρῃς διὰ τῆς ὑπομονῆς, τὰ κεκρυμμένα θεραπεύει καὶ ἐκ τῆς ὁμοιοτρόπου ἐπιφορᾶς δεικνύει σοι τὸ κεκρυμμένον ἁμάρτημα. ὁ δὲ μὴ ὑπομένων τὰ ἐπερχόμενα οὐδὲ βλέπει τὰ κεκρυμμένα πάθη οὐδὲ τῆς θεραπείας τυγχάνει. μὴ τοίνυν ἐπὶ συμφορᾷ ταραχθῇς κατὰ τοῦ πλησίον, ἀλλ' ἴσος γίνου ἐπὶ πάσῃ συμβάσει, καὶ οὐκ ἔσται σοι τραῦμα κεκρυμμένον ἢ ἀνίατον. ὥσπερ γὰρ τῷ πυρέττοντι ἐπιβλαβὲς τὸ χρίεσθαι ἐλαίῳ, οὕτως ἀδικουμένῳ ἁμαρτωλῷ ἐκζητεῖν τὸ δίκαιον·  καθὼς  γὰρ  ἐκεῖνος  ἀλειφεὶς  ἀκαίρως  μᾶλλον  ἐβλάβη, ὁμοίως οὗτος ἐκδικηθεὶς ἀδεῶς μᾶλλον  κατεκρίθη. τῷ δὲ θεῷ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
Line 1,058: Line 1,058:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
176
 
176
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
δοθεῖσαν ἡμῖν τῆς ἐλευθερίας αὐτεξουσιότητα παρὰ τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς, ἵνα ἐφ' ἡμῖν ᾖ τὸ καὶ τῶν  κρειττόνων  ὀρέγεσθαι καὶ τῶν χειρόνων  ἀπέχεσθαι. οὐ γὰρ ἂν ὁ δίκαιος κριτὴς ἐκόλαζεν ἡμᾶς, εἴπερ ἦν αὐτῶν  τῶν  κακῶν αὐτὸς ποιητής. ἄπαγε, παρακαλῶ, ἄπαγε, μηδὲ εἰς ἔννοιαν  ἔλθῃ τῆς σῆς εὐλαβοῦς διανοίας τὸ ἄτοπον τοῦτο καὶ εὔηθες ῥῆμα. καθαρῶν γὰρ καὶ λίαν καλῶν φύσεων δημιουργὸς ὁ θεός, καθὼς διαγορεύει τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐν τῇ κοσμοποιίᾳ· «ἰδού, γάρ φησι, πάντα καλὰ λίαν». 40.1.4 Ἰερεμίας δὲ ὀδυρόμενος καὶ ἀμφισβητῶν  περὶ τῆς τῶν παθῶν αἰτίας «κύριος, φησί, οὐκ  εἶπε· τίς οὕτως εἶπε, καὶ ἐγενήθη; κύριος οὐκ ἐνετείλατο ἐκ στόματος ὑψίστου οὐκ ἐξελεύσεται τὰ κακά, ἀλλὰ τὰ ἀγαθά». καὶ αὖθις ἡ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ πρὸς τὸν κύριον ἐπερώτησις τῶν λογικῶν  δυνάμεων· «κύριε, φησίν, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν τοῦτο τὸ ζιζάνιον;» ἑτέρωθι δὲ αὐτὸς ὁ σωτὴρ περὶ τῶν αὐτῶν φησι· «πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται». ὅτι γὰρ πᾶσα ἡ ἐκ θεοῦ φυτεία καλή, 40.1.5 μαρτυρεῖ Παῦλος (ἐν ᾧ Χριστὸς λαλεῖ)·  «ὅτι πᾶν  κτίσμα θεοῦ καλόν». γίνωσκε τοίνυν  μὴ ἡμέτερα εἶναι τὰ ἐναποκεκρυμμένα  ἐν ἡμῖν πάθη, ἀλλὰ ἀλλότρια·
 
δοθεῖσαν ἡμῖν τῆς ἐλευθερίας αὐτεξουσιότητα παρὰ τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς, ἵνα ἐφ' ἡμῖν ᾖ τὸ καὶ τῶν  κρειττόνων  ὀρέγεσθαι καὶ τῶν χειρόνων  ἀπέχεσθαι. οὐ γὰρ ἂν ὁ δίκαιος κριτὴς ἐκόλαζεν ἡμᾶς, εἴπερ ἦν αὐτῶν  τῶν  κακῶν αὐτὸς ποιητής. ἄπαγε, παρακαλῶ, ἄπαγε, μηδὲ εἰς ἔννοιαν  ἔλθῃ τῆς σῆς εὐλαβοῦς διανοίας τὸ ἄτοπον τοῦτο καὶ εὔηθες ῥῆμα. καθαρῶν γὰρ καὶ λίαν καλῶν φύσεων δημιουργὸς ὁ θεός, καθὼς διαγορεύει τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐν τῇ κοσμοποιίᾳ· «ἰδού, γάρ φησι, πάντα καλὰ λίαν». 40.1.4 Ἰερεμίας δὲ ὀδυρόμενος καὶ ἀμφισβητῶν  περὶ τῆς τῶν παθῶν αἰτίας «κύριος, φησί, οὐκ  εἶπε· τίς οὕτως εἶπε, καὶ ἐγενήθη; κύριος οὐκ ἐνετείλατο ἐκ στόματος ὑψίστου οὐκ ἐξελεύσεται τὰ κακά, ἀλλὰ τὰ ἀγαθά». καὶ αὖθις ἡ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ πρὸς τὸν κύριον ἐπερώτησις τῶν λογικῶν  δυνάμεων· «κύριε, φησίν, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν τοῦτο τὸ ζιζάνιον;» ἑτέρωθι δὲ αὐτὸς ὁ σωτὴρ περὶ τῶν αὐτῶν φησι· «πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται». ὅτι γὰρ πᾶσα ἡ ἐκ θεοῦ φυτεία καλή, 40.1.5 μαρτυρεῖ Παῦλος (ἐν ᾧ Χριστὸς λαλεῖ)·  «ὅτι πᾶν  κτίσμα θεοῦ καλόν». γίνωσκε τοίνυν  μὴ ἡμέτερα εἶναι τὰ ἐναποκεκρυμμένα  ἐν ἡμῖν πάθη, ἀλλὰ ἀλλότρια·
Line 1,086: Line 1,086:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
177
 
177
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
κισσηθὲν καὶ ἐν  ἁμαρτίαις  γεννηθὲν  ἀπηλλοτριώθη  ἀπὸ μήτρας καὶ ἐπλανήθη  ἀπὸ γαστρός, βασιλευσάσης τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας,  ἦλθεν  ἱλασθεὶς «ὁ ἀμνὸς  τοῦ θεοῦ ἆραι τὴν  ἁμαρτίαν  τοῦ κόσμου», διὰ τῆς οἰκείας αὐτοῦ δυνάμεως δήσας τὸν ἰσχυρόν, καὶ οὕτω διαρπάσας τὰ ᾐχμαλωτισμένα αὐτοῦ σκεύη ἡμᾶς, κατὰ τὸ εἰρημένον·  «ᾐχμαλώτευσεν  αἰχμα40.1.12 λωσίαν». εἰ οὖν ἔστιν ἡμῖν φροντὶς  ἀνακληθῆναι  ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας  καὶ φορέσαι
 
κισσηθὲν καὶ ἐν  ἁμαρτίαις  γεννηθὲν  ἀπηλλοτριώθη  ἀπὸ μήτρας καὶ ἐπλανήθη  ἀπὸ γαστρός, βασιλευσάσης τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας,  ἦλθεν  ἱλασθεὶς «ὁ ἀμνὸς  τοῦ θεοῦ ἆραι τὴν  ἁμαρτίαν  τοῦ κόσμου», διὰ τῆς οἰκείας αὐτοῦ δυνάμεως δήσας τὸν ἰσχυρόν, καὶ οὕτω διαρπάσας τὰ ᾐχμαλωτισμένα αὐτοῦ σκεύη ἡμᾶς, κατὰ τὸ εἰρημένον·  «ᾐχμαλώτευσεν  αἰχμα40.1.12 λωσίαν». εἰ οὖν ἔστιν ἡμῖν φροντὶς  ἀνακληθῆναι  ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας  καὶ φορέσαι
Line 1,108: Line 1,108:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
178
 
178
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἄμπελος καὶ ἄρτοςπέτρα μὲν διὰ τὸ τῆς ῥώμης αὐτοῦ ἄσειστόν τε καὶ ἀπρόσιτον, θύρα δὲ διὰ τὸ αὐτὸν εἶναι εἴσοδον τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀξίνη δὲ διὰ τὸ ἐκκόπτειν αὐτὸν τὰς τῆς κακίας ῥίζας, καὶ ὁδὸς διὰ τὸ ἄγειν αὐτὸν τοὺς ἀξίους ἐπὶ τὴν τῆς ἀληθείας γνῶσιν, καὶ ἄμπελος, ὅτι ἐξ αὐτοῦ ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου οἶνος καρποφορεῖται, ὁμοίως δὲ καὶ ἄρτος οἷα στηρίζων καρδίαν λογικοῦ ζῴου, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ οἰκειωθεῖσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ ἄμωμος ψυχὴ μονότροπος τυγχάνουσα κατὰ τὰς πολλὰς προκοπὰς τῶν πνευματικῶν  ἀρετῶν  πλεί40.2.6 στων  καὶ τῶν  δωρεῶν  ἀξιωθήσεται. εἴρηται δέ μοι ταῦτα ἕνεκεν  τοῦ οὐ μόνον  τριχῇ  νοεῖσθαι τὸν χρηματισμὸν τῆς νύμφης,  ἀλλὰ καὶ πολλαχῶς. γίνωσκε δὲ τοῦτο ὅτι κόπος ἐστὶν ἐνώπιον ἡμῶν, ἕως οὗ εἰσέλθωμεν «εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ, πρὸς τὸν θεὸν τὸν εὐφραίνοντα  τὴν νεότητα» ἡμῶν. βούλεται γὰρ  ἡμᾶς  ὁ σωτὴρ ἐν  σαρκὶ ὄντας  καὶ  τῆς  ἀπαθείας  αὐτοῦ  καταξιωθῆναι  καὶ  τοῦ ἁγιασμοῦ πληρωθῆναι,  ἵνα  θαρροῦντες  λέγωμεν·  «ἐν  σαρκὶ  περιπατοῦντες  οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα, τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς  καθαίρεσιν  ὀχυρωμάτων,  λογισμοὺς  καθαι40.2.7  ροῦντες  καὶ  πᾶν  ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως  τοῦ θεοῦ». χρὴ τοίνυν  ἀπεντεῦθεν  ἤδη προσηλῶσαι ἡμᾶς τῷ σταυρῷ τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, κατὰ τὴν τοῦ προφήτου εὐχήν· «καθήλωσον ἐκ τοῦ  φόβου  σου τὰς  σάρκας  μου».  σὰρξ γὰρ  καὶ  αἷμα,  περὶ  ὧν  λέγει  μὴ  δύνασθαι βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι ὁ ἀπόστολος, οὐ τοῦτό ἐστι τὸ ὁρώμενον  σῶμα, τοῦτο γὰρ  ὑπὸ  θεοῦ  ἐπλάσθη,  ἀλλὰ  τὸ  φρόνημα  τῆς  σαρκὸς  τὸ  κινούμενον  ὑπὸ  τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας τῶν ἐνεργούντων «ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας». οὐ γὰρ «πρὸς αἷμα καὶ σάρκα» τοῖς ἐν Χριστῷ τελείοις ἀγωνισταῖς «ἡ πάλη», «ἀλλὰ πρὸς τοὺς 40.2.8 κοσμοκράτορας  τοῦ  σκότους  τούτου,  πρὸς  τὰ  πνευματικὰ  τῆς  πονηρίας».  εἰ  οὖν ὁμολογοῦμεν  μὴ  φυσικὴν  εἶναι  τὴν  ἐνέργειαν  ταύτην,  ἀλλ'  ἐκ  τῶν  ἀντικειμένων  δυνάμεων, δυνησόμεθα κατ'  αὐτῶν  ἀναλαβόντες  τὴν Χριστοῦ πανοπλίαν  ἀντιστῆναι ταῖς μεθοδείαις αὐτῶν, δωρουμένου ἡμῖν  δύναμιν  τοῦ σωτῆρος πρὸς τὸ πατεῖν ἡμᾶς ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα θαρρῶμεν λέγειν ἐν σαρκὶ ὄντες· «ἀδικίαν εἰ ἐθεώρουν ἐν καρδίᾳ μου, μὴ εἰσακουσάτω κύριος», καί· «ἄνευ ἀνομίας ἔδραμον καὶ κατεύθυνα», τουτέστιν ἄνευ πάθους τινὸς  σαρκικοῦ τὴν ἐν οὐρανοῖς πολιτείαν  ῥᾳδίως βαίνων κατὰ σκοπὸν διώκων  ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω  κλήσεως. 40.2.9 παντὸς  γὰρ πάθους  ἀλλοτριωθέντες  τολμήσωμεν  λέγειν·  "1οὐ μόνον τὴν πίστιν τετηρήκαμεν, ἀλλὰ καὶ τὸν δρόμον τετελέκαμεν."2 οὐ γὰρ πιστεύειν δεῖ Χριστῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ συμπάσχειν αὐτῷ κατὰ τὸ εἰρημένον· «ὑμῖν γὰρ ἐχαρίσθη οὐ μόνον τὸ εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ  τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν». τὸ γὰρ μόνον πιστεύειν θεῷ τῶν τὰ ἐπίγεια φρονούντων  ἐστίν, ἵνα μὴ λέγω ὅτι καὶ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων τῶν λεγόντων· «οἴδαμεν τίς εἶ, υἱὲ τοῦ θεοῦ». ἑκάτερα γὰρ τὰ μέτρα ἐχθρὰ ὑπάρχει τοῦ θεοῦ, μᾶλλον δὲ τοῦ σταυροῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος· «οἱ ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, 40.2.10 καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες». ὁρᾷς ὅτι οὐ μόνον αἱ ἀποστατικαὶ δυνάμεις ἐχθραὶ τοῦ σταυροῦ τυγχάνουσιν,  ἀλλὰ  καὶ  «οἱ  τὰ  ἐπίγεια  φρονοῦντες»,  διότι  ἐξ  αὐτῶν  τούτων ἐνεργοῦνται.  τὸ πιστεύειν εἰς Χριστὸν κοινὸν  πάσῃ  κτίσει καὶ προαιρέσει ἀγαθῇ καὶ φαύλῃ, τὸ δὲ συμπάσχειν Χριστῷ καὶ συνδοξάζεσθαι μόνον τῶν ἑαυτοὺς σταυρωσάντων τῷ κόσμῳ τούτῳ  καὶ «τὰ Χριστοῦ στίγματα» ἐν τοῖς οἰκείοις σώμασι βαστασάντων.
 
ἄμπελος καὶ ἄρτοςπέτρα μὲν διὰ τὸ τῆς ῥώμης αὐτοῦ ἄσειστόν τε καὶ ἀπρόσιτον, θύρα δὲ διὰ τὸ αὐτὸν εἶναι εἴσοδον τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀξίνη δὲ διὰ τὸ ἐκκόπτειν αὐτὸν τὰς τῆς κακίας ῥίζας, καὶ ὁδὸς διὰ τὸ ἄγειν αὐτὸν τοὺς ἀξίους ἐπὶ τὴν τῆς ἀληθείας γνῶσιν, καὶ ἄμπελος, ὅτι ἐξ αὐτοῦ ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου οἶνος καρποφορεῖται, ὁμοίως δὲ καὶ ἄρτος οἷα στηρίζων καρδίαν λογικοῦ ζῴου, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ οἰκειωθεῖσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ ἄμωμος ψυχὴ μονότροπος τυγχάνουσα κατὰ τὰς πολλὰς προκοπὰς τῶν πνευματικῶν  ἀρετῶν  πλεί40.2.6 στων  καὶ τῶν  δωρεῶν  ἀξιωθήσεται. εἴρηται δέ μοι ταῦτα ἕνεκεν  τοῦ οὐ μόνον  τριχῇ  νοεῖσθαι τὸν χρηματισμὸν τῆς νύμφης,  ἀλλὰ καὶ πολλαχῶς. γίνωσκε δὲ τοῦτο ὅτι κόπος ἐστὶν ἐνώπιον ἡμῶν, ἕως οὗ εἰσέλθωμεν «εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ, πρὸς τὸν θεὸν τὸν εὐφραίνοντα  τὴν νεότητα» ἡμῶν. βούλεται γὰρ  ἡμᾶς  ὁ σωτὴρ ἐν  σαρκὶ ὄντας  καὶ  τῆς  ἀπαθείας  αὐτοῦ  καταξιωθῆναι  καὶ  τοῦ ἁγιασμοῦ πληρωθῆναι,  ἵνα  θαρροῦντες  λέγωμεν·  «ἐν  σαρκὶ  περιπατοῦντες  οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα, τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς  καθαίρεσιν  ὀχυρωμάτων,  λογισμοὺς  καθαι40.2.7  ροῦντες  καὶ  πᾶν  ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως  τοῦ θεοῦ». χρὴ τοίνυν  ἀπεντεῦθεν  ἤδη προσηλῶσαι ἡμᾶς τῷ σταυρῷ τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, κατὰ τὴν τοῦ προφήτου εὐχήν· «καθήλωσον ἐκ τοῦ  φόβου  σου τὰς  σάρκας  μου».  σὰρξ γὰρ  καὶ  αἷμα,  περὶ  ὧν  λέγει  μὴ  δύνασθαι βασιλείαν θεοῦ κληρονομῆσαι ὁ ἀπόστολος, οὐ τοῦτό ἐστι τὸ ὁρώμενον  σῶμα, τοῦτο γὰρ  ὑπὸ  θεοῦ  ἐπλάσθη,  ἀλλὰ  τὸ  φρόνημα  τῆς  σαρκὸς  τὸ  κινούμενον  ὑπὸ  τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας τῶν ἐνεργούντων «ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας». οὐ γὰρ «πρὸς αἷμα καὶ σάρκα» τοῖς ἐν Χριστῷ τελείοις ἀγωνισταῖς «ἡ πάλη», «ἀλλὰ πρὸς τοὺς 40.2.8 κοσμοκράτορας  τοῦ  σκότους  τούτου,  πρὸς  τὰ  πνευματικὰ  τῆς  πονηρίας».  εἰ  οὖν ὁμολογοῦμεν  μὴ  φυσικὴν  εἶναι  τὴν  ἐνέργειαν  ταύτην,  ἀλλ'  ἐκ  τῶν  ἀντικειμένων  δυνάμεων, δυνησόμεθα κατ'  αὐτῶν  ἀναλαβόντες  τὴν Χριστοῦ πανοπλίαν  ἀντιστῆναι ταῖς μεθοδείαις αὐτῶν, δωρουμένου ἡμῖν  δύναμιν  τοῦ σωτῆρος πρὸς τὸ πατεῖν ἡμᾶς ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἀντικειμένου, ἵνα θαρρῶμεν λέγειν ἐν σαρκὶ ὄντες· «ἀδικίαν εἰ ἐθεώρουν ἐν καρδίᾳ μου, μὴ εἰσακουσάτω κύριος», καί· «ἄνευ ἀνομίας ἔδραμον καὶ κατεύθυνα», τουτέστιν ἄνευ πάθους τινὸς  σαρκικοῦ τὴν ἐν οὐρανοῖς πολιτείαν  ῥᾳδίως βαίνων κατὰ σκοπὸν διώκων  ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω  κλήσεως. 40.2.9 παντὸς  γὰρ πάθους  ἀλλοτριωθέντες  τολμήσωμεν  λέγειν·  "1οὐ μόνον τὴν πίστιν τετηρήκαμεν, ἀλλὰ καὶ τὸν δρόμον τετελέκαμεν."2 οὐ γὰρ πιστεύειν δεῖ Χριστῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ συμπάσχειν αὐτῷ κατὰ τὸ εἰρημένον· «ὑμῖν γὰρ ἐχαρίσθη οὐ μόνον τὸ εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ  τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν». τὸ γὰρ μόνον πιστεύειν θεῷ τῶν τὰ ἐπίγεια φρονούντων  ἐστίν, ἵνα μὴ λέγω ὅτι καὶ τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων τῶν λεγόντων· «οἴδαμεν τίς εἶ, υἱὲ τοῦ θεοῦ». ἑκάτερα γὰρ τὰ μέτρα ἐχθρὰ ὑπάρχει τοῦ θεοῦ, μᾶλλον δὲ τοῦ σταυροῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος· «οἱ ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, 40.2.10 καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες». ὁρᾷς ὅτι οὐ μόνον αἱ ἀποστατικαὶ δυνάμεις ἐχθραὶ τοῦ σταυροῦ τυγχάνουσιν,  ἀλλὰ  καὶ  «οἱ  τὰ  ἐπίγεια  φρονοῦντες»,  διότι  ἐξ  αὐτῶν  τούτων ἐνεργοῦνται.  τὸ πιστεύειν εἰς Χριστὸν κοινὸν  πάσῃ  κτίσει καὶ προαιρέσει ἀγαθῇ καὶ φαύλῃ, τὸ δὲ συμπάσχειν Χριστῷ καὶ συνδοξάζεσθαι μόνον τῶν ἑαυτοὺς σταυρωσάντων τῷ κόσμῳ τούτῳ  καὶ «τὰ Χριστοῦ στίγματα» ἐν τοῖς οἰκείοις σώμασι βαστασάντων.
Line 1,126: Line 1,126:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
179
 
179
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ὁ ἀπόστολός φησιν· «ἀνακαινοῦσθε δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν καὶ ἐνδύσασθε τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα», καὶ αὖθις· «καθ' ὅσον ὁ ἔξω φθείρεται, ἀλλ' ὁ ἔσω ἀνακαινοῦται». τίς ὁ ἔξω, ἢ τάχα περὶ οὗ ὁ ∆αβὶδ λέγει· «τοῦτον ταπεινοῖ»; τίς ὁ ἔσω, περὶ οὗ ὁ αὐτός· «τοῦτον ὑψοῖ». ὁμοίως γὰρ καὶ ὁ ἀπόστολος· «ὅτε ἀσθενῶ κατὰ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός»; δυνατός εἰμι κατὰ «τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος»· ἡ γὰρ δύναμις 40.3.2 τοῦ κυρίου ἐν τῇ κατὰ τὸν χοϊκὸν ἄνθρωπον ἀσθενείᾳ τελειοῦται. χρὴ μέντοι, ὡς προεῖπον, ἐντεῦθεν  ἤδη ἐν σαρκὶ ἡμᾶς ὄντας ἀπεκδύσασθαι τὸν  παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον  κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, εἰθ' οὕτως καταξιωθῆναι τῆς τελείας ἀνακλήσεως τοῦ πνεύματος. προηγουμένης γὰρ τῆς καθάρσεως ἕπεται καὶ ὁ ἁγιασμός. καὶ ἐν ἑτέρῳ γάρ φησι· «καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον  ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου» καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ αὖθις· «τὸν λυτρούμενον  ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφα40.3.3 νοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς». ἀναλύσαντες γὰρ ἀπὸ τοῦδε τοῦ μοχθηροῦ βίου ἄνευ τῆς καθάρσεως καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐσόμεθα κενοὶ καὶ ὡς οὐχ ὑπάρξαντες. διὰ τοῦτο φησίν· «ἄνες μοι, ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι οὐ μὴ ὑπάρξω». πρόδηλον γὰρ ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ ᾅδῃ ἐξομολόγησις. διό φησιν ὁ αὐτὸς προφήτης· «μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένη;» καὶ  ὁ  Ἠσαΐας φησίν· «οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν», καὶ ὁ Ἐζεκίας· «οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσί σε, οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες  εὐλογήσουσί σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν  οἱ ἐν  ᾅδου τὴν  ἐλεημοσύνην  σου. οἱ ζῶντες  εὐλογήσουσί σε, ὃν  τρόπον κἀγώ». καὶ ὁ Ἰώβ φησιν· 40.3.4 «ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος  καταβῇ εἰς ᾅδην,  οὐκέτι οὐ μὴ ἀναβῇ». βεβαίως οὖν νεκροὶ οἱ διὰ τὸ σαρκικοὶ εἶναι ἀνάξιοι εὑρεθέντες τῆς ἐνοικήσεως τοῦ ζωοποιοῦ πνεύματος, καὶ ᾅδης κυριεύων ὁ τῆς ματαιότητος χῶρος, ἐν ᾧ τὸ σκάμμα τῆς ἁμαρτίας. ἐντεῦθεν οὖν ἔστι τὸ τοῦ Χριστοῦ στάδιον, ἐν ᾧ μὴ νομίμως τις ἀθλήσας οὐ στεφανοῦται. 40.3.5 ∆ιὰ τοῦτο τοίνυν ἀγωνισώμεθα, ἵνα τύχωμεν  θείου πνεύματος ἔτι ἐν τῷ βίῳ ὄντες, εἰδότες ὅτι «εἴ τις  πνεῦμα  Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ». οὕτω διώξωμεν, ἵνα καταλάβωμεν, οὕτω δράμωμεν «ὡς οὐκ ἀδήλως», ἀλλ' ὡς πεισθέντες τῷ εἰρηκότι, ὅτι «ἡ βασιλεία ἐντὸς ὑμῶν ἐστι». τίς δέ ἐστιν αὕτη 40.3.6 ἡ βασιλεία, εἰ μὴ τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς πλήρωμα τοῦ θείου πνεύματος; τούτου ἀπεντεῦθεν ἤδη χρὴ ἀξιωθῆναι τοὺς τοῦ Χριστοῦ ἀθλητάς, μηδενὸς ἑτέρου ὑπολειπομένου αὐτοῖς ἢ μόνον  τῆς  ἐν  τῇ  ἀναστάσει ἀπολυτρώσεως  τῶν  σωμάτων,  ἧς  ἕνεκεν  ὁ ἀπόστολος ἔφασκε·  «συμμορφούμενος  τῷ  θανάτῳ  αὐτοῦ,  εἰ  πῶς  καταντήσωμεν  εἰς  τὴν ἐξανάστασιν  τὴν  ἐκ  τῶν  νεκρῶν».  οὐδενὸς  γὰρ  ἐνέδει  ὁ  Χριστὸν ἔχων  ἐν  ἑαυτῷ λαλοῦντα καὶ τὰ ὑστερήματα αὐτοῦ ἐληλυθὼς ἀποπληρῶσαι ἢ μόνον, ὡς προεῖπον, τῆς ἐκ νεκρῶν  ἀναστάσεως τοῦ  σώματος, περὶ ἧς ἔλεγεν·  «οὐχ  ὅτι  ἤδη  ἔλαβον  ἢ ἤδη τετελείωμαι».  οὐ γὰρ ὡς ἀτελὴς ἔλεγεν, 40.3.7 ὅτι «ὅσοι τέλειοι, τοῦτο φρονοῦμεν». ἡμεῖς γοῦν ἀρνησώμεθα «τὸν ἕτερον νόμον τὸν ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν ἀντιστρατευόμενον  τῷ νόμῳ τοῦ νοὸς ἡμῶν καὶ αἰχμαλωτίζοντα  ἡμᾶς τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν» καὶ δεξώμεθα τὸν τοῦ θεοῦ πνευματικὸν νόμον ἐν ἑαυτοῖς, ὅπως μὴ ὑποσκελίζηται ἡμῖν τὰ τῆς ψυχῆς διαβήματα κατὰ τὸν λέγοντα· «ὁ νόμος τοῦ θεοῦ ἐν 40.3.8 καρδίαις αὐτῶν,  καὶ οὐχ  ὑποσκελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτῶν». καὶ ταῦτα ἡμεῖς μὲν γράφομεν, ὑμεῖς δὲ πράττετε. πιστεύω γάρ σε θεοδίδακτον ὄντα  ἀπεκδύσασθαι πᾶσαν ἐνέργειαν  ῥυπαρίας πονηρῶν  λογισμῶν  καὶ ἐνθυμήσεων αἰσχρῶν καὶ ἀνειληφέναι  τὴν  τοῦ κυρίου  πανοπλίαν  ἐν τῷ  ἀγαθῷ  φρονήματι  τοῦ πνεύματος. εὖξαι τοίνυν καὶ ἡμᾶς φθάσαι εἰς τὸν «τέλειον ἄνδρα», εἰς τὸ «μέτρον τῆς
 
ὁ ἀπόστολός φησιν· «ἀνακαινοῦσθε δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν καὶ ἐνδύσασθε τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα», καὶ αὖθις· «καθ' ὅσον ὁ ἔξω φθείρεται, ἀλλ' ὁ ἔσω ἀνακαινοῦται». τίς ὁ ἔξω, ἢ τάχα περὶ οὗ ὁ ∆αβὶδ λέγει· «τοῦτον ταπεινοῖ»; τίς ὁ ἔσω, περὶ οὗ ὁ αὐτός· «τοῦτον ὑψοῖ». ὁμοίως γὰρ καὶ ὁ ἀπόστολος· «ὅτε ἀσθενῶ κατὰ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός»; δυνατός εἰμι κατὰ «τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος»· ἡ γὰρ δύναμις 40.3.2 τοῦ κυρίου ἐν τῇ κατὰ τὸν χοϊκὸν ἄνθρωπον ἀσθενείᾳ τελειοῦται. χρὴ μέντοι, ὡς προεῖπον, ἐντεῦθεν  ἤδη ἐν σαρκὶ ἡμᾶς ὄντας ἀπεκδύσασθαι τὸν  παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον  κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, εἰθ' οὕτως καταξιωθῆναι τῆς τελείας ἀνακλήσεως τοῦ πνεύματος. προηγουμένης γὰρ τῆς καθάρσεως ἕπεται καὶ ὁ ἁγιασμός. καὶ ἐν ἑτέρῳ γάρ φησι· «καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον  ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου» καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ αὖθις· «τὸν λυτρούμενον  ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφα40.3.3 νοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς». ἀναλύσαντες γὰρ ἀπὸ τοῦδε τοῦ μοχθηροῦ βίου ἄνευ τῆς καθάρσεως καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐσόμεθα κενοὶ καὶ ὡς οὐχ ὑπάρξαντες. διὰ τοῦτο φησίν· «ἄνες μοι, ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν καὶ οὐκέτι οὐ μὴ ὑπάρξω». πρόδηλον γὰρ ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ ᾅδῃ ἐξομολόγησις. διό φησιν ὁ αὐτὸς προφήτης· «μὴ διηγήσεταί τις ἐν τῷ τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ; μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένη;» καὶ  ὁ  Ἠσαΐας φησίν· «οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν», καὶ ὁ Ἐζεκίας· «οὐ γὰρ οἱ ἐν ᾅδου αἰνέσουσί σε, οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες  εὐλογήσουσί σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν  οἱ ἐν  ᾅδου τὴν  ἐλεημοσύνην  σου. οἱ ζῶντες  εὐλογήσουσί σε, ὃν  τρόπον κἀγώ». καὶ ὁ Ἰώβ φησιν· 40.3.4 «ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος  καταβῇ εἰς ᾅδην,  οὐκέτι οὐ μὴ ἀναβῇ». βεβαίως οὖν νεκροὶ οἱ διὰ τὸ σαρκικοὶ εἶναι ἀνάξιοι εὑρεθέντες τῆς ἐνοικήσεως τοῦ ζωοποιοῦ πνεύματος, καὶ ᾅδης κυριεύων ὁ τῆς ματαιότητος χῶρος, ἐν ᾧ τὸ σκάμμα τῆς ἁμαρτίας. ἐντεῦθεν οὖν ἔστι τὸ τοῦ Χριστοῦ στάδιον, ἐν ᾧ μὴ νομίμως τις ἀθλήσας οὐ στεφανοῦται. 40.3.5 ∆ιὰ τοῦτο τοίνυν ἀγωνισώμεθα, ἵνα τύχωμεν  θείου πνεύματος ἔτι ἐν τῷ βίῳ ὄντες, εἰδότες ὅτι «εἴ τις  πνεῦμα  Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ». οὕτω διώξωμεν, ἵνα καταλάβωμεν, οὕτω δράμωμεν «ὡς οὐκ ἀδήλως», ἀλλ' ὡς πεισθέντες τῷ εἰρηκότι, ὅτι «ἡ βασιλεία ἐντὸς ὑμῶν ἐστι». τίς δέ ἐστιν αὕτη 40.3.6 ἡ βασιλεία, εἰ μὴ τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς πλήρωμα τοῦ θείου πνεύματος; τούτου ἀπεντεῦθεν ἤδη χρὴ ἀξιωθῆναι τοὺς τοῦ Χριστοῦ ἀθλητάς, μηδενὸς ἑτέρου ὑπολειπομένου αὐτοῖς ἢ μόνον  τῆς  ἐν  τῇ  ἀναστάσει ἀπολυτρώσεως  τῶν  σωμάτων,  ἧς  ἕνεκεν  ὁ ἀπόστολος ἔφασκε·  «συμμορφούμενος  τῷ  θανάτῳ  αὐτοῦ,  εἰ  πῶς  καταντήσωμεν  εἰς  τὴν ἐξανάστασιν  τὴν  ἐκ  τῶν  νεκρῶν».  οὐδενὸς  γὰρ  ἐνέδει  ὁ  Χριστὸν ἔχων  ἐν  ἑαυτῷ λαλοῦντα καὶ τὰ ὑστερήματα αὐτοῦ ἐληλυθὼς ἀποπληρῶσαι ἢ μόνον, ὡς προεῖπον, τῆς ἐκ νεκρῶν  ἀναστάσεως τοῦ  σώματος, περὶ ἧς ἔλεγεν·  «οὐχ  ὅτι  ἤδη  ἔλαβον  ἢ ἤδη τετελείωμαι».  οὐ γὰρ ὡς ἀτελὴς ἔλεγεν, 40.3.7 ὅτι «ὅσοι τέλειοι, τοῦτο φρονοῦμεν». ἡμεῖς γοῦν ἀρνησώμεθα «τὸν ἕτερον νόμον τὸν ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν ἀντιστρατευόμενον  τῷ νόμῳ τοῦ νοὸς ἡμῶν καὶ αἰχμαλωτίζοντα  ἡμᾶς τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν» καὶ δεξώμεθα τὸν τοῦ θεοῦ πνευματικὸν νόμον ἐν ἑαυτοῖς, ὅπως μὴ ὑποσκελίζηται ἡμῖν τὰ τῆς ψυχῆς διαβήματα κατὰ τὸν λέγοντα· «ὁ νόμος τοῦ θεοῦ ἐν 40.3.8 καρδίαις αὐτῶν,  καὶ οὐχ  ὑποσκελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτῶν». καὶ ταῦτα ἡμεῖς μὲν γράφομεν, ὑμεῖς δὲ πράττετε. πιστεύω γάρ σε θεοδίδακτον ὄντα  ἀπεκδύσασθαι πᾶσαν ἐνέργειαν  ῥυπαρίας πονηρῶν  λογισμῶν  καὶ ἐνθυμήσεων αἰσχρῶν καὶ ἀνειληφέναι  τὴν  τοῦ κυρίου  πανοπλίαν  ἐν τῷ  ἀγαθῷ  φρονήματι  τοῦ πνεύματος. εὖξαι τοίνυν καὶ ἡμᾶς φθάσαι εἰς τὸν «τέλειον ἄνδρα», εἰς τὸ «μέτρον τῆς
Line 1,143: Line 1,143:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
180
 
180
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐν Χριστῷ ἡλικίας», ὅπως προσοικειωθέντες τῇ θείᾳ δυνάμει, ἔνθα τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ, ἀδεῶς  παραστῶμεν τῷ βήματι αὐτοῦ ἐν τῇ μεγάλῃ  ἡμέρᾳ τῆς ἐνδόξου αὐτοῦ παρουσίας. Ἀμήν.
 
ἐν Χριστῷ ἡλικίας», ὅπως προσοικειωθέντες τῇ θείᾳ δυνάμει, ἔνθα τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ, ἀδεῶς  παραστῶμεν τῷ βήματι αὐτοῦ ἐν τῇ μεγάλῃ  ἡμέρᾳ τῆς ἐνδόξου αὐτοῦ παρουσίας. Ἀμήν.
Line 1,165: Line 1,165:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
181
 
181
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
πειρασμοῖς περιεπέσαμεν, τοῖς μὲν γὰρ περὶ ψυχῆς θλιβομένοις λέγει· «πιστὸς ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε»· ἀπαιδεύτοις δὲ συναντήσει κακά. 41.1.6
 
πειρασμοῖς περιεπέσαμεν, τοῖς μὲν γὰρ περὶ ψυχῆς θλιβομένοις λέγει· «πιστὸς ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε»· ἀπαιδεύτοις δὲ συναντήσει κακά. 41.1.6
Line 1,188: Line 1,188:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
182
 
182
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
διαφορὰν  ἐργασίας ἐκ συνηθείας  κακῶν  ἀνθρώπων  τὰ  κακὰ ποιεῖν  ἔμαθεν,  ὃ οὖν ὕστερον οἱῳδήποτε τρόπῳ ἐπολυπλασίασεν ἡ προαίρεσις, ἵν' οὕτως εἴπω, τῆς κακίας τὸ τάλαντον. τοῦτο χρὴ πάλιν ἀναλυθῆναι τῇ προαιρέσει διὰ τοῦ γενναίως  ἀποστραφῆναι καὶ μισῆσαι πάσας τὰς προτέρας συνηθείας τὰς κακὰς καὶ προλήψεις οὐκ ὀρθάς, ὥσπερ
 
διαφορὰν  ἐργασίας ἐκ συνηθείας  κακῶν  ἀνθρώπων  τὰ  κακὰ ποιεῖν  ἔμαθεν,  ὃ οὖν ὕστερον οἱῳδήποτε τρόπῳ ἐπολυπλασίασεν ἡ προαίρεσις, ἵν' οὕτως εἴπω, τῆς κακίας τὸ τάλαντον. τοῦτο χρὴ πάλιν ἀναλυθῆναι τῇ προαιρέσει διὰ τοῦ γενναίως  ἀποστραφῆναι καὶ μισῆσαι πάσας τὰς προτέρας συνηθείας τὰς κακὰς καὶ προλήψεις οὐκ ὀρθάς, ὥσπερ
Line 1,214: Line 1,214:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
183
 
183
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
πάντα ἠγαπηκότες μικροὺς ἑαυτοὺς ἀνατιθέντες αὐτῷ καὶ ἐν παντὶ ἀγῶνι ὑπομείναντες ἕνεκεν τῆς βασιλείας, οἱ ὀκνηροὶ δὲ καὶ ῥᾴθυμοι καὶ δειλοὶ ἀποστραφέντες τῆς ὁδοῦ καὶ μὴ εἰς τέλος ὑπομείναντες  τῆς βασιλείας ἀλλοτριούμενοι  ἐλεγχθήσονται.  43.1.6 Ἀπὸ τοσαύτης τοίνυν λεπτότητος ἄρχεται ἡ θεία χάρις ἐν ἀνθρώπῳ γίνεσθαι, ὡς μὴ δὲ νοεῖν μηδὲ  καταλαμβάνειν,  καὶ  ὥσπερ  τοῖς  βασιλευομένοις  ὑπὸ  τοῦ  πνεύματος  διὰ  τὸ ὑπερπλεονάζον  τοῦ  πλούτου  τῆς  χάριτος  καὶ  τῆς  ἀναστροφῆς  τοῦ  πνεύματος  τὰς ποικιλότητας  τῶν  ἐνεργειῶν  καὶ  ἀρρήτων  μυστηρίων  ἀδύνατον  καταλαμβάνειν  ἢ διηγεῖσθαι διὰ «τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος» καὶ «πλοῦτον» οὐράνιον «τῆς χάριτος», οὕτω καὶ  τὴν  λεπτότητα  τῆς  χάριτος  καὶ  τῆς  τοῦ  πνεύματος  οἰκονομίας,  ἐν  οἷς  γίνεται, ἀδύνατόν  τινα  καταλαβεῖν  καὶ γνῶναι  οὔτε τὴν λεπτότητα  καὶ σμικρότητα οὔτε τὸ μέγεθος καὶ τὸν ἄρρητον τῆς δυνάμεως καὶ ἐπουράνιον πλοῦτον. ὥστε ἀληθὲς ἡμῖν καὶ βέβαιον τὸ βάπτισμα καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πνεύματος ἐκεῖθεν λαμβάνομεν, καὶ ἐμμενόντων καὶ προκοπτόντων ἐν πάσαις ἀρεταῖς, ἐν πάσῃ σπουδῇ καὶ ἀγῶνι αὔξει καὶ φανεροῦται ἐν ἡμῖν τελειοῦν ἡμᾶς ἐν τῇ ἰδίᾳ χάριτι. Ἀμήν.
 
πάντα ἠγαπηκότες μικροὺς ἑαυτοὺς ἀνατιθέντες αὐτῷ καὶ ἐν παντὶ ἀγῶνι ὑπομείναντες ἕνεκεν τῆς βασιλείας, οἱ ὀκνηροὶ δὲ καὶ ῥᾴθυμοι καὶ δειλοὶ ἀποστραφέντες τῆς ὁδοῦ καὶ μὴ εἰς τέλος ὑπομείναντες  τῆς βασιλείας ἀλλοτριούμενοι  ἐλεγχθήσονται.  43.1.6 Ἀπὸ τοσαύτης τοίνυν λεπτότητος ἄρχεται ἡ θεία χάρις ἐν ἀνθρώπῳ γίνεσθαι, ὡς μὴ δὲ νοεῖν μηδὲ  καταλαμβάνειν,  καὶ  ὥσπερ  τοῖς  βασιλευομένοις  ὑπὸ  τοῦ  πνεύματος  διὰ  τὸ ὑπερπλεονάζον  τοῦ  πλούτου  τῆς  χάριτος  καὶ  τῆς  ἀναστροφῆς  τοῦ  πνεύματος  τὰς ποικιλότητας  τῶν  ἐνεργειῶν  καὶ  ἀρρήτων  μυστηρίων  ἀδύνατον  καταλαμβάνειν  ἢ διηγεῖσθαι διὰ «τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος» καὶ «πλοῦτον» οὐράνιον «τῆς χάριτος», οὕτω καὶ  τὴν  λεπτότητα  τῆς  χάριτος  καὶ  τῆς  τοῦ  πνεύματος  οἰκονομίας,  ἐν  οἷς  γίνεται, ἀδύνατόν  τινα  καταλαβεῖν  καὶ γνῶναι  οὔτε τὴν λεπτότητα  καὶ σμικρότητα οὔτε τὸ μέγεθος καὶ τὸν ἄρρητον τῆς δυνάμεως καὶ ἐπουράνιον πλοῦτον. ὥστε ἀληθὲς ἡμῖν καὶ βέβαιον τὸ βάπτισμα καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πνεύματος ἐκεῖθεν λαμβάνομεν, καὶ ἐμμενόντων καὶ προκοπτόντων ἐν πάσαις ἀρεταῖς, ἐν πάσῃ σπουδῇ καὶ ἀγῶνι αὔξει καὶ φανεροῦται ἐν ἡμῖν τελειοῦν ἡμᾶς ἐν τῇ ἰδίᾳ χάριτι. Ἀμήν.
Line 1,243: Line 1,243:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
184
 
184
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τετυφλῶσθαι οὐχ ὁρῶσι τὸν εἰς αὐτοὺς φαίνοντα,  οἱ δὲ βλέποντες καθαρῶς ὁρῶσι τὸ φῶς  διὰ τὸ  τοὺς ὀφθαλμοὺς  αὐτῶν  ἠνεῳγμένους  εἶναι, οὕτω καὶ τὸ φῶς  τοῦ θεοῦ πανταχοῦ  φαίνει  διὰ τὸ εἶναι  αὐτὸ ἀπερίγραπτον, ἀλλὰ οἱ ὄντες ὑπὸ τὴν σκοτεινὴν νεφέλην  τῆς ἁμαρτίας οὐ γινώσκουσιν αὐτὸ  οὔτε ὁρῶσι διὰ τὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας τετυφλῶσθαι. οἷς δὲ ἐπέλαμψεν ἡ χάρις καὶ ἐγεννήθησαν ἄνωθεν ἐκ πνεύματος ἁγίου, οὗτοι γινώσκουσι καὶ ὁρῶσι «τὸ ἀληθινὸν φῶς» ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ, ἐπειδὴ τὸ σκότος  τῆς  ἁμαρτίας  ἐχωρίσθη  ἀπ'  αὐτῶν  καὶ  τὸ  κάλυμμα  περιῃρέθη  ἀπὸ  τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς καὶ ὑπὸ τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς πεφωτισμένοι εἰσὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας. ἐν τούτῳ τῷ φωτὶ ζῶσι τὰ γεννώμενα τέκνα τοῦ θεοῦ. 44.2.4 Οὐαί, εἴ τινι οὐκ ἔλαμψε τοῦτο «τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν» εἰς τὴν καρδίαν. οὐαί, εἴ τινος οὐκ ἤρθη τὸ κάλυμμα. ὁ τοιοῦτος ἐν τῷ σκότει ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας. τὸν δὲ ἐν τῷ σκότει ὄντα ἀνάγκη ὅτι  τὸ  σκότος  διαδέχεται.  44.2.5 Ὁ  δὲ  γεννώμενος  ἐν  τῷ  φωτὶ  τῷ  ἀληθινῷ  καὶ ἀνεκλαλήτῳ  «μεταβέβηκεν  ἀπὸ  θανάτου»  αἰωνίου  «εἰς  ζωὴν»  αἰώνιον.  πάλιν  δὲ ὁμοίως τὸ φῶς  τὸ ὂν ἐν τῷ καταξιωθέντι  ἀπὸ τοῦ νῦν  διαδέχεται  ἀνακαινούμενον  ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ σὺν αὐτῷ ἀναλύει πρὸς τὸν ἐπουράνιον πατέρα. ὅπου γὰρ τὸ φῶς τοῦτο ἐλλάμψει καὶ ἐνεργήσει, τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας φεύγει ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ γὰρ ἀπὸ φωτὸς ἡλίου τὸ σκότος φεύγει. καὶ ὁ ὁρῶν τοῦτο «τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν» καὶ ἔχων αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ, ἀνάγκη ὅτι ὁρᾷ τὸ σκότος ἀφαντούμενον, κεκτημένος τοὺς καρποὺς τοῦ πνεύματος· τοῦτο γὰρ τὸ φῶς «ἀγάπη» ἐστὶν  ἀνεκλάλητος, «μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις» καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἀρετῆς ἐνεργήματα. ταῦτα πάντα «τὸ φῶς» τοῦτό ἐστι «τὸ ἀληθινόν»,  ὅπερ ἐστὶν ὁ θεός, ὥς φησιν 44.2.6 Ἰωάννης  ὁ ἀπόστολος· «ἡ δὲ ἀγάπη ἐστὶν ὁ θεός». ὥσπερ γὰρ τὸ πῦρ φύσιν ἔχει τοῦ εἶναι θερμὸν καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ εἶναι ὑγρόν, οὕτω καὶ «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν», ὅπερ ἐστὶν ὁ θεός, φύσιν ἔχει τοῦ εἶναι ἀγάπην, χαράν, εἰρήνην, ἀγαθωσύνην ἄπειρον καὶ ἀμέτρητον, καθὼς γέγραπται· «κατὰ τὴν μεγαλωσύνην  αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ». εἰς ἣν δ' ἂν ψυχὴν  ἐλλάμψῃ τοῦτο τὸ φῶς τὸ ἄρρητον, ἀδιάλειπτον ἐκεῖ ἐστι. 44.2.7 Παρακαλέσωμεν οὖν τὸν θεὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἵνα ἀποκαλύψῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς ἡμῶν καὶ  χωρίσῃ τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας ἐκ τῶν  καρδιῶν ἡμῶν καὶ ἐλλάμψῃ ἡμῖν «τὸ φῶς αὐτοῦ τὸ ἀληθινὸν» καὶ κοινωνήσῃ  τῇ  ψυχῇ  ἡμῶν  κοινωνίαν  ἄρρητον  ὥσπερ ἰδίᾳ  νύμφῃ,  ἵνα  συμμέτοχοι γενώμεθα  τῆς  ἀγαθότητος  αὐτοῦ  συγκερασθέντες  αὐτῷ,  καὶ  ἄρῃ  ἀφ'  ἡμῶν  πάντα μῶμον καὶ ῥυτίδα τῆς ψυχῆς, ἵν' οὕτως ἀπὸ τοῦ νῦν φωτισθέντων  καὶ ἐχόντων  τοῦτο
 
τετυφλῶσθαι οὐχ ὁρῶσι τὸν εἰς αὐτοὺς φαίνοντα,  οἱ δὲ βλέποντες καθαρῶς ὁρῶσι τὸ φῶς  διὰ τὸ  τοὺς ὀφθαλμοὺς  αὐτῶν  ἠνεῳγμένους  εἶναι, οὕτω καὶ τὸ φῶς  τοῦ θεοῦ πανταχοῦ  φαίνει  διὰ τὸ εἶναι  αὐτὸ ἀπερίγραπτον, ἀλλὰ οἱ ὄντες ὑπὸ τὴν σκοτεινὴν νεφέλην  τῆς ἁμαρτίας οὐ γινώσκουσιν αὐτὸ  οὔτε ὁρῶσι διὰ τὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας τετυφλῶσθαι. οἷς δὲ ἐπέλαμψεν ἡ χάρις καὶ ἐγεννήθησαν ἄνωθεν ἐκ πνεύματος ἁγίου, οὗτοι γινώσκουσι καὶ ὁρῶσι «τὸ ἀληθινὸν φῶς» ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ, ἐπειδὴ τὸ σκότος  τῆς  ἁμαρτίας  ἐχωρίσθη  ἀπ'  αὐτῶν  καὶ  τὸ  κάλυμμα  περιῃρέθη  ἀπὸ  τῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς καὶ ὑπὸ τοῦ ἀληθινοῦ φωτὸς πεφωτισμένοι εἰσὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας. ἐν τούτῳ τῷ φωτὶ ζῶσι τὰ γεννώμενα τέκνα τοῦ θεοῦ. 44.2.4 Οὐαί, εἴ τινι οὐκ ἔλαμψε τοῦτο «τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν» εἰς τὴν καρδίαν. οὐαί, εἴ τινος οὐκ ἤρθη τὸ κάλυμμα. ὁ τοιοῦτος ἐν τῷ σκότει ἐστὶ τῆς ἁμαρτίας. τὸν δὲ ἐν τῷ σκότει ὄντα ἀνάγκη ὅτι  τὸ  σκότος  διαδέχεται.  44.2.5 Ὁ  δὲ  γεννώμενος  ἐν  τῷ  φωτὶ  τῷ  ἀληθινῷ  καὶ ἀνεκλαλήτῳ  «μεταβέβηκεν  ἀπὸ  θανάτου»  αἰωνίου  «εἰς  ζωὴν»  αἰώνιον.  πάλιν  δὲ ὁμοίως τὸ φῶς  τὸ ὂν ἐν τῷ καταξιωθέντι  ἀπὸ τοῦ νῦν  διαδέχεται  ἀνακαινούμενον  ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ σὺν αὐτῷ ἀναλύει πρὸς τὸν ἐπουράνιον πατέρα. ὅπου γὰρ τὸ φῶς τοῦτο ἐλλάμψει καὶ ἐνεργήσει, τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας φεύγει ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ γὰρ ἀπὸ φωτὸς ἡλίου τὸ σκότος φεύγει. καὶ ὁ ὁρῶν τοῦτο «τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν» καὶ ἔχων αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ, ἀνάγκη ὅτι ὁρᾷ τὸ σκότος ἀφαντούμενον, κεκτημένος τοὺς καρποὺς τοῦ πνεύματος· τοῦτο γὰρ τὸ φῶς «ἀγάπη» ἐστὶν  ἀνεκλάλητος, «μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις» καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἀρετῆς ἐνεργήματα. ταῦτα πάντα «τὸ φῶς» τοῦτό ἐστι «τὸ ἀληθινόν»,  ὅπερ ἐστὶν ὁ θεός, ὥς φησιν 44.2.6 Ἰωάννης  ὁ ἀπόστολος· «ἡ δὲ ἀγάπη ἐστὶν ὁ θεός». ὥσπερ γὰρ τὸ πῦρ φύσιν ἔχει τοῦ εἶναι θερμὸν καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ εἶναι ὑγρόν, οὕτω καὶ «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν», ὅπερ ἐστὶν ὁ θεός, φύσιν ἔχει τοῦ εἶναι ἀγάπην, χαράν, εἰρήνην, ἀγαθωσύνην ἄπειρον καὶ ἀμέτρητον, καθὼς γέγραπται· «κατὰ τὴν μεγαλωσύνην  αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ». εἰς ἣν δ' ἂν ψυχὴν  ἐλλάμψῃ τοῦτο τὸ φῶς τὸ ἄρρητον, ἀδιάλειπτον ἐκεῖ ἐστι. 44.2.7 Παρακαλέσωμεν οὖν τὸν θεὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἵνα ἀποκαλύψῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς ἡμῶν καὶ  χωρίσῃ τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας ἐκ τῶν  καρδιῶν ἡμῶν καὶ ἐλλάμψῃ ἡμῖν «τὸ φῶς αὐτοῦ τὸ ἀληθινὸν» καὶ κοινωνήσῃ  τῇ  ψυχῇ  ἡμῶν  κοινωνίαν  ἄρρητον  ὥσπερ ἰδίᾳ  νύμφῃ,  ἵνα  συμμέτοχοι γενώμεθα  τῆς  ἀγαθότητος  αὐτοῦ  συγκερασθέντες  αὐτῷ,  καὶ  ἄρῃ  ἀφ'  ἡμῶν  πάντα μῶμον καὶ ῥυτίδα τῆς ψυχῆς, ἵν' οὕτως ἀπὸ τοῦ νῦν φωτισθέντων  καὶ ἐχόντων  τοῦτο
Line 1,261: Line 1,261:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
185
 
185
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
κρείττων, ἀλλ' ἐκ μιᾶς δὴ φύσεως εἰσὶ πᾶσαι καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κύκλου τοῦ ἡλίου, οὕτω καὶ οἱ ἅγιοι οἱ γεννηθέντες ἐκ τοῦ θείου πνεύματος καὶ τέκνα ὄντες θεοῦ καὶ ἔχοντες τὸ φῶς τῆς θεότητος ἐν 44.3.3 ἑαυτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ πνεύματός εἰσιν. ὥσπερ δὲ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου κεχωρισμέναι εἰσὶν ἀπ' ἀλλήλων, οὕτω καὶ οἱ ἅγιοι κεχωρισμένοι εἰσὶ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχάς. Πέτρος γὰρ Πέτρος ἐστί, καὶ Παῦλος Παῦλος καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ὁμοίως. ἕκαστος ἴδιον σῶμα ἔχει καὶ τὴν ψυχὴν ἔχει ἰδίαν, ἐν πᾶσι δὲ ὁ αὐτὸς θεὸς οἰκεῖ, καὶ αὐτοὶ πάντες ἐν τῷ θεῷ ἐνοικοῦσιν, ἕκαστος ἰδίαν ἀρετὴν καὶ κάλλος ἔχων τὸ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος διὰ τὴν τοῦ θεοῦ πολυποίκιλον σοφίαν καὶ τὴν τοῦ πνεύματος πολύτροπον χάριν  καθὼς βούλεται  εἰς  αὐτοὺς  ἐνεργεῖ.  ἐκ τοῦ  αὐτοῦ  σώματος τῆς θεότητος, ἐκ τῆς αὐτῆς ὑποστάσεως, ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας πάντες οἱ ἅγιοι μετέχουσι καὶ εἰσὶν ὥσπερ 44.3.4 ἀκτῖνες  ἡλίου συνδεδεμένοι τῇ  τοῦ θεοῦ δικαιοσύνῃ. ὅταν γὰρ ὁ αὐτὸς ἥλιος πρὸς δυσμὰς γένηται, πάσας τὰς ἀκτῖνας συστέλλει πρὸς ἑαυτὸν καὶ οὐδὲ μίαν ἀκτῖνα  τῷ σκότει ἐπαφίησιν, οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ κόσμου ἐρχομένης τῆς κρίσεως καὶ τῆς γεέννης  φανερουμένης  πάσας τὰς ἀκτῖνας  (τουτέστι τοὺς ἁγίους) ἐν  οἷς ἐνήργησε καὶ οἷς μετέδωκε τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, συνάγει πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὰ ἴδια μέρη ἱστῶν αὐτούς, οὐδένα ἐάσας ἐν τῇ νυκτὶ καὶ τῷ σκότει, ἀλλὰ τοὺς πάντας εἰσδεχόμενος εἰς ἑαυτὸν ἐν τῇ αἰωνίᾳ αὐτοῦ βασιλείᾳ. Ἀμήν.
 
κρείττων, ἀλλ' ἐκ μιᾶς δὴ φύσεως εἰσὶ πᾶσαι καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κύκλου τοῦ ἡλίου, οὕτω καὶ οἱ ἅγιοι οἱ γεννηθέντες ἐκ τοῦ θείου πνεύματος καὶ τέκνα ὄντες θεοῦ καὶ ἔχοντες τὸ φῶς τῆς θεότητος ἐν 44.3.3 ἑαυτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ πνεύματός εἰσιν. ὥσπερ δὲ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου κεχωρισμέναι εἰσὶν ἀπ' ἀλλήλων, οὕτω καὶ οἱ ἅγιοι κεχωρισμένοι εἰσὶ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰς ψυχάς. Πέτρος γὰρ Πέτρος ἐστί, καὶ Παῦλος Παῦλος καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ὁμοίως. ἕκαστος ἴδιον σῶμα ἔχει καὶ τὴν ψυχὴν ἔχει ἰδίαν, ἐν πᾶσι δὲ ὁ αὐτὸς θεὸς οἰκεῖ, καὶ αὐτοὶ πάντες ἐν τῷ θεῷ ἐνοικοῦσιν, ἕκαστος ἰδίαν ἀρετὴν καὶ κάλλος ἔχων τὸ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος διὰ τὴν τοῦ θεοῦ πολυποίκιλον σοφίαν καὶ τὴν τοῦ πνεύματος πολύτροπον χάριν  καθὼς βούλεται  εἰς  αὐτοὺς  ἐνεργεῖ.  ἐκ τοῦ  αὐτοῦ  σώματος τῆς θεότητος, ἐκ τῆς αὐτῆς ὑποστάσεως, ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας πάντες οἱ ἅγιοι μετέχουσι καὶ εἰσὶν ὥσπερ 44.3.4 ἀκτῖνες  ἡλίου συνδεδεμένοι τῇ  τοῦ θεοῦ δικαιοσύνῃ. ὅταν γὰρ ὁ αὐτὸς ἥλιος πρὸς δυσμὰς γένηται, πάσας τὰς ἀκτῖνας συστέλλει πρὸς ἑαυτὸν καὶ οὐδὲ μίαν ἀκτῖνα  τῷ σκότει ἐπαφίησιν, οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ κόσμου ἐρχομένης τῆς κρίσεως καὶ τῆς γεέννης  φανερουμένης  πάσας τὰς ἀκτῖνας  (τουτέστι τοὺς ἁγίους) ἐν  οἷς ἐνήργησε καὶ οἷς μετέδωκε τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, συνάγει πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὰ ἴδια μέρη ἱστῶν αὐτούς, οὐδένα ἐάσας ἐν τῇ νυκτὶ καὶ τῷ σκότει, ἀλλὰ τοὺς πάντας εἰσδεχόμενος εἰς ἑαυτὸν ἐν τῇ αἰωνίᾳ αὐτοῦ βασιλείᾳ. Ἀμήν.
Line 1,285: Line 1,285:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
186
 
186
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
καταπατοῦσι  τὸν  ἀντικείμενον.  γέγραπται  γάρ·  «ἔσχατος  ἐχθρὸς  καταργεῖται  ὁ θάνατος». οἱ γὰρ θεοσεβεῖς πάντων  εἰσὶ δεσπόται, καὶ πυρὸς καταφρονοῦσι καὶ ξίφους καὶ ὑδάτων, καὶ δαιμόνων καὶ παθῶν εἰσι δεσπόται. πάλιν δὲ οἱ χαῦνοι καὶ ἁμαρτωλοὶ ὅλων  εἰσὶ δοῦλοι, καὶ πῦρ αὐτοὺς καίει καὶ λίθος ἢ τὸ ξίφος ἀποκτείνεικαὶ  δαίμονες κατακυριεύουσιν.  45.2.1 Ὥσπερ τὸ  σῶμα τοῦ  κυρίου  ὅτε  ἀνῆλθεν  εἰς  τὸ  ὄρος καὶ μετεμορφώθη εἰς τὴν δόξαν τὴν θεϊκὴν καὶ εἰς τὸ φῶς τὸ ἄπειρον, οὕτω καὶ τὰ σώματα τῶν  ἁγίων  δοξάζεται καὶ ἐξαστράπτει. ἡ γὰρ ἔσωθεν οὖσα δόξα ἐφηπλώθη  τότε τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔλαμψε, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ εἰς τοὺς ἁγίους ἡ ἔσωθεν οὖσα  τοῦ  Χριστοῦ  δύναμις  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  ἔξωθεν  εἰς  τὰ  σώματα  αὐτῶν ὑπερεκχύνεται, ἐπειδὴ γὰρ ἐκ τῆς αὐτοῦ οὐσίας καὶ φύσεως ἀπὸ τοῦ νῦν μετέχουσιν ἐν τῷ νῷ. γέγραπται γάρ· «ὅ τε ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνός» καί· «τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς». ὥσπερ ἀπὸ πυρὸς ἑνὸς ἅπτονται λύχνοι πολλοί, ἀνάγκη καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, μέλη Χριστοῦ ὄντα, τὸ αὐτὸ γίνεσθαι ὅπερ ὁ Χριστός. Ἐρώτησις. Πῶς ἀνώτεροι  γίνονται  οἱ Χριστιανοὶ τοῦ πρώτου Ἀδάμ; ἀποθνῄσκει γὰρ αὐτῶν  τὰ σώματα καὶ φθείρεται, ἐκεῖνος δὲ ὥσπερ ἀθάνατος ἦν κατὰ τὴν ψυχήν, οὕτω καὶ τὸ σῶμα ἄφθαρτος. Ἀπόκρισις. Ὁ ἀληθινὸς θάνατος ἔνδοθεν ἐν τῇ καρδίᾳ κέκρυπται καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔσω νενέκρωται. εἴ τις οὖν «μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν», εἰς τὸ κρυπτόν, οὗτος ἀληθῶς  εἰς  τοὺς αἰῶνας  ζῇ καὶ οὐκ ἀποθνῄσκει. ἀλλ'  εἰ καὶ τὰ σώματα  τῶν  τοιούτων  λύεται  πρὸς  καιρόν  τινα,  ἀλλ'  οὖν  ἡγιασμένα  τέ  εἰσι  καὶ ἐγείρεται ἐν δόξῃ. διὸ ὕπνον λέγομεν τὴν κοίμησιν τῶν Χριστιανῶν. 45.3.2 οὐκ ἦν οὖν ἄφθαρτον  τὸ  σῶμα τοῦ  Ἀδάμ, ἀλλὰ  μέσον ἀφθαρσίας καὶ  φθορᾶς.  εἰ  δέ, ὡς  φῄς, ἀθάνατος  ἦν ὁ ἄνθρωπος  κατὰ τὸ σῶμα, ὅλος ὁ κόσμος βλέπων  τὸ παράδοξον τοῦ πράγματος, ὅτι οὐ φθείρονται  τὰ σώματα τῶν Χριστιανῶν, ἀνάγκῃ 45.3.3 λοιπὸν τινί, οὐχ  ἑκουσίᾳ  τῇ  γνώμῃ  ἔρχοντο  ἐπὶ  τὸ  ἀγαθόν.  ἀλλ'  ἵνα  διαμείνῃ  καὶ  φανῇ  τὸ αὐτεξούσιον, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔδωκε τῷ ἀνθρώπῳ ὁ κύριος, τούτου ἕνεκεν οἰκονομικῶς τὰ πράγματα διοικεῖται καὶ γίνεται λύσις σώματος, ἵνα ᾖ τὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ τραπῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπὶ τὸ κακόν. ὁ γὰρ τέλειος εἰς τὸ κακὸν καὶ βαθὺς εἰς τὴν ἁμαρτίαν ἀνάγκῃ τινὶ οὐ δέδεται, καίτοι δὲ ὢν σκεῦος διαβόλου οὐ τὸ  ὅλον κατακυριεύεται, ἀλλ'  ἔχει τὴν ἐλευθερίαν  τοῦ γενέσθαι σκεῦος ζωῆς· οὔτε λοιπὸν  ὁ μεμεστωμένος εἰς τὸν θεὸν καὶ ὢν βαθὺς καὶ μεμεθυσμένος ἐν τῇ χάριτι ἀνάγκῃ τινὶ κεκράτηται,  ἀλλὰ  καίτοι  ὢν  πεπληρωμένος  καὶ  δεδεμένος  πνεύματι  ἁγίῳ  ἔχει  τὸ αὐτεξούσιον  τοῦ  τραπῆναι  αὐτὸν  καὶ  ποιεῖν  ἃ  θέλει  εἰς  τὸν  αἰῶνα  τοῦτον.  45.4.1
 
καταπατοῦσι  τὸν  ἀντικείμενον.  γέγραπται  γάρ·  «ἔσχατος  ἐχθρὸς  καταργεῖται  ὁ θάνατος». οἱ γὰρ θεοσεβεῖς πάντων  εἰσὶ δεσπόται, καὶ πυρὸς καταφρονοῦσι καὶ ξίφους καὶ ὑδάτων, καὶ δαιμόνων καὶ παθῶν εἰσι δεσπόται. πάλιν δὲ οἱ χαῦνοι καὶ ἁμαρτωλοὶ ὅλων  εἰσὶ δοῦλοι, καὶ πῦρ αὐτοὺς καίει καὶ λίθος ἢ τὸ ξίφος ἀποκτείνεικαὶ  δαίμονες κατακυριεύουσιν.  45.2.1 Ὥσπερ τὸ  σῶμα τοῦ  κυρίου  ὅτε  ἀνῆλθεν  εἰς  τὸ  ὄρος καὶ μετεμορφώθη εἰς τὴν δόξαν τὴν θεϊκὴν καὶ εἰς τὸ φῶς τὸ ἄπειρον, οὕτω καὶ τὰ σώματα τῶν  ἁγίων  δοξάζεται καὶ ἐξαστράπτει. ἡ γὰρ ἔσωθεν οὖσα δόξα ἐφηπλώθη  τότε τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔλαμψε, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ εἰς τοὺς ἁγίους ἡ ἔσωθεν οὖσα  τοῦ  Χριστοῦ  δύναμις  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  ἔξωθεν  εἰς  τὰ  σώματα  αὐτῶν ὑπερεκχύνεται, ἐπειδὴ γὰρ ἐκ τῆς αὐτοῦ οὐσίας καὶ φύσεως ἀπὸ τοῦ νῦν μετέχουσιν ἐν τῷ νῷ. γέγραπται γάρ· «ὅ τε ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνός» καί· «τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς». ὥσπερ ἀπὸ πυρὸς ἑνὸς ἅπτονται λύχνοι πολλοί, ἀνάγκη καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, μέλη Χριστοῦ ὄντα, τὸ αὐτὸ γίνεσθαι ὅπερ ὁ Χριστός. Ἐρώτησις. Πῶς ἀνώτεροι  γίνονται  οἱ Χριστιανοὶ τοῦ πρώτου Ἀδάμ; ἀποθνῄσκει γὰρ αὐτῶν  τὰ σώματα καὶ φθείρεται, ἐκεῖνος δὲ ὥσπερ ἀθάνατος ἦν κατὰ τὴν ψυχήν, οὕτω καὶ τὸ σῶμα ἄφθαρτος. Ἀπόκρισις. Ὁ ἀληθινὸς θάνατος ἔνδοθεν ἐν τῇ καρδίᾳ κέκρυπται καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔσω νενέκρωται. εἴ τις οὖν «μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν», εἰς τὸ κρυπτόν, οὗτος ἀληθῶς  εἰς  τοὺς αἰῶνας  ζῇ καὶ οὐκ ἀποθνῄσκει. ἀλλ'  εἰ καὶ τὰ σώματα  τῶν  τοιούτων  λύεται  πρὸς  καιρόν  τινα,  ἀλλ'  οὖν  ἡγιασμένα  τέ  εἰσι  καὶ ἐγείρεται ἐν δόξῃ. διὸ ὕπνον λέγομεν τὴν κοίμησιν τῶν Χριστιανῶν. 45.3.2 οὐκ ἦν οὖν ἄφθαρτον  τὸ  σῶμα τοῦ  Ἀδάμ, ἀλλὰ  μέσον ἀφθαρσίας καὶ  φθορᾶς.  εἰ  δέ, ὡς  φῄς, ἀθάνατος  ἦν ὁ ἄνθρωπος  κατὰ τὸ σῶμα, ὅλος ὁ κόσμος βλέπων  τὸ παράδοξον τοῦ πράγματος, ὅτι οὐ φθείρονται  τὰ σώματα τῶν Χριστιανῶν, ἀνάγκῃ 45.3.3 λοιπὸν τινί, οὐχ  ἑκουσίᾳ  τῇ  γνώμῃ  ἔρχοντο  ἐπὶ  τὸ  ἀγαθόν.  ἀλλ'  ἵνα  διαμείνῃ  καὶ  φανῇ  τὸ αὐτεξούσιον, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔδωκε τῷ ἀνθρώπῳ ὁ κύριος, τούτου ἕνεκεν οἰκονομικῶς τὰ πράγματα διοικεῖται καὶ γίνεται λύσις σώματος, ἵνα ᾖ τὸ θέλημα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ τραπῆναι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπὶ τὸ κακόν. ὁ γὰρ τέλειος εἰς τὸ κακὸν καὶ βαθὺς εἰς τὴν ἁμαρτίαν ἀνάγκῃ τινὶ οὐ δέδεται, καίτοι δὲ ὢν σκεῦος διαβόλου οὐ τὸ  ὅλον κατακυριεύεται, ἀλλ'  ἔχει τὴν ἐλευθερίαν  τοῦ γενέσθαι σκεῦος ζωῆς· οὔτε λοιπὸν  ὁ μεμεστωμένος εἰς τὸν θεὸν καὶ ὢν βαθὺς καὶ μεμεθυσμένος ἐν τῇ χάριτι ἀνάγκῃ τινὶ κεκράτηται,  ἀλλὰ  καίτοι  ὢν  πεπληρωμένος  καὶ  δεδεμένος  πνεύματι  ἁγίῳ  ἔχει  τὸ αὐτεξούσιον  τοῦ  τραπῆναι  αὐτὸν  καὶ  ποιεῖν  ἃ  θέλει  εἰς  τὸν  αἰῶνα  τοῦτον.  45.4.1
Line 1,307: Line 1,307:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
187
 
187
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐστὶν ἔσχατος ἀρχάριος. πάλιν ἐκεῖ ὅταν γένηται πρῶτος, τότε γίνεται ἡγεμῶν καὶ ὅταν γένηται  ἄρχων,  λαμβάνει  ἑαυτῷ  τὸν  συγκάθεδρον  βοηθόν.  εἰ  οὖν  τὰ  φαινόμενα τοσαύτας  ἔχει  προκοπάς,  πόσῳ  μᾶλλον  τὰ  ἐπουράνια  μυστήρια ἔχει  προκοπὰς  καὶ βαθμοὺς πολλοὺς καὶ αὐξάνει, καὶ τότε διὰ πολλῆς γυμνασίας καὶ πολλῶν πειρατηρίων ἐξειλεῖ καὶ γίνεταί τις τέλειος. 45.4.3 Οἱ γὰρ Χριστιανοὶ οἱ γευσάμενοι ἐξ ἀληθείας τῆς χάριτος  καὶ  ἔχοντες  τὸ  σημεῖον  τοῦ  σταυροῦ ἐν  τῷ  νῷ  καὶ  τῇ  καρδίᾳ,  οὗτοι  ἀπὸ βασιλέως καὶ τῶν  κάτω σκύβαλα ἡγοῦνται  καὶ οὗτοι δύνανται  εἰδέναι,  ὅτι ὅλος ὁ δρόμος ὁ γήϊνος καὶ οἱ θησαυροὶ τοῦ βασιλέως καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ δόξα καὶ οἱ λόγοι ἐν φαντασίᾳ τινί εἰσι, μὴ ἔχοντα στερεὰν βάσιν, ἀλλὰ παρερχόμενα, καὶ εἴ τί ἐστιν ἀπὸ τοῦ
 
ἐστὶν ἔσχατος ἀρχάριος. πάλιν ἐκεῖ ὅταν γένηται πρῶτος, τότε γίνεται ἡγεμῶν καὶ ὅταν γένηται  ἄρχων,  λαμβάνει  ἑαυτῷ  τὸν  συγκάθεδρον  βοηθόν.  εἰ  οὖν  τὰ  φαινόμενα τοσαύτας  ἔχει  προκοπάς,  πόσῳ  μᾶλλον  τὰ  ἐπουράνια  μυστήρια ἔχει  προκοπὰς  καὶ βαθμοὺς πολλοὺς καὶ αὐξάνει, καὶ τότε διὰ πολλῆς γυμνασίας καὶ πολλῶν πειρατηρίων ἐξειλεῖ καὶ γίνεταί τις τέλειος. 45.4.3 Οἱ γὰρ Χριστιανοὶ οἱ γευσάμενοι ἐξ ἀληθείας τῆς χάριτος  καὶ  ἔχοντες  τὸ  σημεῖον  τοῦ  σταυροῦ ἐν  τῷ  νῷ  καὶ  τῇ  καρδίᾳ,  οὗτοι  ἀπὸ βασιλέως καὶ τῶν  κάτω σκύβαλα ἡγοῦνται  καὶ οὗτοι δύνανται  εἰδέναι,  ὅτι ὅλος ὁ δρόμος ὁ γήϊνος καὶ οἱ θησαυροὶ τοῦ βασιλέως καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ δόξα καὶ οἱ λόγοι ἐν φαντασίᾳ τινί εἰσι, μὴ ἔχοντα στερεὰν βάσιν, ἀλλὰ παρερχόμενα, καὶ εἴ τί ἐστιν ἀπὸ τοῦ
Line 1,332: Line 1,332:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
188
 
188
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
θεοῦ ἐνεργοῦσι λογισμοί. οἱ δὲ γεγυμνασμένοι εἰς τὰ μυστήρια τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἐν αὐτοῖς  γηράσαντες  οὐδὲν  ξενίζονται.  καθάπερ  οἱ  ἔμπειροι  γεωργοὶ  ἐκ  τῆς  πολλῆς συνηθείας, ὅταν  γίνωνται  εὐφορίαι, οὐ τελείως  ἀμεριμνοῦσιν, ἀλλὰ  ἐκδέχονται  καὶ λιμὸν καὶ στενοχωρίαν, οὔτε δὲ πάλιν ὅταν καταλάβῃ αὐτοὺς λιμὸς ἢ στενοχωρία, ἐπὶ πολὺ  ἀπελπίζουσι  γνωρίζοντες  τὴν  μεταβολήν,  οὕτω  καὶ εἰς τὸ πνευματικόν.  ὅταν πειρασμοῖς ποικίλοις  περιπέσῃ ἡ ψυχή, οὐ ξενίζεται οὔτε  ἀπελπίζει, ἐπειδὴ οἶδεν ὅτι κατὰ συγχώρησιν ἀφίεται ἡ ψυχὴ δοκιμασθῆναι καὶ παιδευθῆναι ὑπὸ τῆς χάριτος, οὔτε δὲ  πάλιν  ὅταν  ἐν  πλούτῳ  πολλῷ  ᾖ  καὶ  ἀναπαύσει  ἀμεριμνεῖ,  ἀλλ'  ἐκδέχεται  τὴν μετα46.1.6 βολήν. καὶ εἰ ὁ ἥλιος οὗτος, σῶμα ὢν καὶ κτίσμα, καταλάμπων  εἰς τόπους δυσώδεις, ἔνθα  εἰσὶ νεκρώματα  καὶ βόρβορος, οὐδὲν  βλάπτεται  ἢ μολύνεται,  πόσῳ μᾶλλον τὸ καθαρὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα συνὸν τῇ ψυχῇ τῇ ἐνεργουμένῃ ὑπὸ τῆς ῥυπαρίας τοῦ πονηροῦ, οὐδὲν συμμεταλαμβάνει· καὶ  γὰρ  «τὸ φῶς  ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,  καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε». 46.1.7 Καὶ ὅτε οὖν ἐν βάθει ἐστὶ  καὶ πλουτεῖ τῇ χάριτι ὁ ἄνθρωπος, ἔστιν ἐκεῖ λείψανον τῆς κακίας, †ἔχων† τὸν ἀντιλήπτορα βοηθοῦντα αὐτῷ. ὅταν οὖν τις ἐν θλίψει ᾖ, οὐκ ὀφείλει ἀπευδοκῆσαι, ἐπεὶ πλέον παχύνεται ἡ ἁμαρτία καὶ ἐπεισέρχεται. ὅταν  δὲ ἔχῃ  τις  πάντοτε  τὴν  ἐλπίδα  τοῦ θεοῦ, ὥσπερ λεπτύνεται  καὶ ἐξυδαροῦται  τὸ  κακόν.  τὸ  οὖν  εἶναί  τινας  παραλελυμένους  καὶ  λελωβημένους, πυρέττοντας καὶ ἀσθενοῦντας καὶ πόνους ἔχοντας, τοῦτο ἐκ τῆς ἁμαρτίας προσεγένετο· αὕτη γὰρ ἡ ῥίζα πάντων ἐστὶ τούτων, καὶ τὰ πάθη δὲ τῆς ψυχὴς 46.1.8 (τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ἄλλων κακῶν διαλογισμῶν) ἐξ αὐτῆς ἐστιν. ὥσπερ ἵνα ᾖ πηγὴ ῥέουσα καὶ ἔχῃ τοὺς παρακειμένους τόπους διΰγρους καὶ νοτερούς, θέρμης γενομένης καὶ αὐτὴ ἡ πηγὴ καὶ  οἱ ἔγγιστα  τόποι  ξηραίνονται,  οὕτω  καὶ εἰς  τοὺς  δούλους  τοῦ θεοῦ, εἰς  ὃν  ἂν πλεονάσῃ ἡ χάρις, ξηραίνει τὴν τοῦ πονηροῦ ἐπιθυμίαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν φυσικὴν καὶ τὴν καθαράν, ἐπειδὴ νῦν 46.1.9 οἱ ἄνθρωποι τοῦ θεοῦ μειζότεροι γίνονται τοῦ πρώτου Ἀδάμ. ὁ θεὸς ἀπερίγραπτός ἐστι καὶ ἀκατάληπτος, πανταχοῦ ἐπιφαινόμενος καὶ ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ὑποκάτω τῆς ἀβύσσου καὶ οὐ καταβάσει ἐπιφαίνεται,  ὃν τρόπον ὁ ἄγγελος κατερχόμενος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν, ἐν οὐρανῷ δὲ οὔκ ἐστιν. ὁ δὲ θεὸς πανταχοῦ ἐστι καὶ ἄνω ἐστὶ μετεχόμενος ὑπὸ τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ ἐνταῦθα ἐν  ἡμῖν  ἐστι, καὶ  πᾶν  ποίημα  καὶ  κτίσμα  ἐν  τῇ  χειρὶ  αὐτοῦ  περιδέδρακται,  αὐτὸς ἀχώρητος ὤν. 46.1.10 Ἀλλ' ἐρεῖς μοι· «πῶς δύναται ὁ θεὸς ἐν τῷ σκότει εἶναι ἢ ἐν τῷ σατανᾶ ἢ ἐν  τόποις, ὅπου ἐστὶ δυσωδία;» Ἀποκρίνομαί σοι κἀγώ, ὅτι ἀπαθὴς ὢν τὰ πάντα περιέχει· ἀπερίγραπτος γάρ ἐστι, καὶ ὁ σατανᾶς ὢν κτίσμα ὑπ' αὐτοῦ κρατεῖται καὶ δεσμεῖται. καὶ τὸ ἀγαθὸν οὐ ῥυπαροῦται  οὐδὲ σκοτίζεται. εἰ δὲ οὐ λέγεις  αὐτὸν περιέχειν τὰ πάντα καὶ τὴν γέενναν  καὶ τὸν σατανᾶν, ποιεῖς αὐτὸν περίγραπτον, ἵνα ζητήσωμεν λοιπὸν ἀνώτερον αὐτοῦ ἄλλον. ἀνάγκη οὖν τὸν θεὸν ἁπανταχοῦ εἶναι καὶ τὰ μυστήρια τῆς θεότητος καὶ τὴν λεπτότητα ἐν αὐτῷ περιεχόμενα ὑπὸ τοῦ σκότους μὴ καταλαμβάνεσθαι. οὔτε γὰρ δύναται  τὸ κακὸν μετασχεῖν τῆς καθαρότητος, εἰ καὶ ἐν αὐτῷ ἐστι. τῷ οὖν θεῷ οὐδὲν κακὸν ἐν ὑποστάσει, 46.1.11 ἐπειδὴ οὐδὲν ἀδικεῖται. ἡμῖν δέ ἐστι κακὸν διὰ τὸ οἰκεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐνεργεῖν, ὑποβάλλον λογισμοὺς ῥυπαροὺς καὶ μὴ συγχωροῦν καθαρῶς προσεύχεσθαι, ἀλλ' αἰχμαλωτίζον  τὸν νοῦν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον. ἐδέδυται οὖν τὰς ψυχάς, ἥψατο δὲ καὶ αὐτῶν τῶν  ὀστέων καὶ τῶν μυελῶν.
 
θεοῦ ἐνεργοῦσι λογισμοί. οἱ δὲ γεγυμνασμένοι εἰς τὰ μυστήρια τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἐν αὐτοῖς  γηράσαντες  οὐδὲν  ξενίζονται.  καθάπερ  οἱ  ἔμπειροι  γεωργοὶ  ἐκ  τῆς  πολλῆς συνηθείας, ὅταν  γίνωνται  εὐφορίαι, οὐ τελείως  ἀμεριμνοῦσιν, ἀλλὰ  ἐκδέχονται  καὶ λιμὸν καὶ στενοχωρίαν, οὔτε δὲ πάλιν ὅταν καταλάβῃ αὐτοὺς λιμὸς ἢ στενοχωρία, ἐπὶ πολὺ  ἀπελπίζουσι  γνωρίζοντες  τὴν  μεταβολήν,  οὕτω  καὶ εἰς τὸ πνευματικόν.  ὅταν πειρασμοῖς ποικίλοις  περιπέσῃ ἡ ψυχή, οὐ ξενίζεται οὔτε  ἀπελπίζει, ἐπειδὴ οἶδεν ὅτι κατὰ συγχώρησιν ἀφίεται ἡ ψυχὴ δοκιμασθῆναι καὶ παιδευθῆναι ὑπὸ τῆς χάριτος, οὔτε δὲ  πάλιν  ὅταν  ἐν  πλούτῳ  πολλῷ  ᾖ  καὶ  ἀναπαύσει  ἀμεριμνεῖ,  ἀλλ'  ἐκδέχεται  τὴν μετα46.1.6 βολήν. καὶ εἰ ὁ ἥλιος οὗτος, σῶμα ὢν καὶ κτίσμα, καταλάμπων  εἰς τόπους δυσώδεις, ἔνθα  εἰσὶ νεκρώματα  καὶ βόρβορος, οὐδὲν  βλάπτεται  ἢ μολύνεται,  πόσῳ μᾶλλον τὸ καθαρὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα συνὸν τῇ ψυχῇ τῇ ἐνεργουμένῃ ὑπὸ τῆς ῥυπαρίας τοῦ πονηροῦ, οὐδὲν συμμεταλαμβάνει· καὶ  γὰρ  «τὸ φῶς  ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,  καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε». 46.1.7 Καὶ ὅτε οὖν ἐν βάθει ἐστὶ  καὶ πλουτεῖ τῇ χάριτι ὁ ἄνθρωπος, ἔστιν ἐκεῖ λείψανον τῆς κακίας, †ἔχων† τὸν ἀντιλήπτορα βοηθοῦντα αὐτῷ. ὅταν οὖν τις ἐν θλίψει ᾖ, οὐκ ὀφείλει ἀπευδοκῆσαι, ἐπεὶ πλέον παχύνεται ἡ ἁμαρτία καὶ ἐπεισέρχεται. ὅταν  δὲ ἔχῃ  τις  πάντοτε  τὴν  ἐλπίδα  τοῦ θεοῦ, ὥσπερ λεπτύνεται  καὶ ἐξυδαροῦται  τὸ  κακόν.  τὸ  οὖν  εἶναί  τινας  παραλελυμένους  καὶ  λελωβημένους, πυρέττοντας καὶ ἀσθενοῦντας καὶ πόνους ἔχοντας, τοῦτο ἐκ τῆς ἁμαρτίας προσεγένετο· αὕτη γὰρ ἡ ῥίζα πάντων ἐστὶ τούτων, καὶ τὰ πάθη δὲ τῆς ψυχὴς 46.1.8 (τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ἄλλων κακῶν διαλογισμῶν) ἐξ αὐτῆς ἐστιν. ὥσπερ ἵνα ᾖ πηγὴ ῥέουσα καὶ ἔχῃ τοὺς παρακειμένους τόπους διΰγρους καὶ νοτερούς, θέρμης γενομένης καὶ αὐτὴ ἡ πηγὴ καὶ  οἱ ἔγγιστα  τόποι  ξηραίνονται,  οὕτω  καὶ εἰς  τοὺς  δούλους  τοῦ θεοῦ, εἰς  ὃν  ἂν πλεονάσῃ ἡ χάρις, ξηραίνει τὴν τοῦ πονηροῦ ἐπιθυμίαν, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν φυσικὴν καὶ τὴν καθαράν, ἐπειδὴ νῦν 46.1.9 οἱ ἄνθρωποι τοῦ θεοῦ μειζότεροι γίνονται τοῦ πρώτου Ἀδάμ. ὁ θεὸς ἀπερίγραπτός ἐστι καὶ ἀκατάληπτος, πανταχοῦ ἐπιφαινόμενος καὶ ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ὑποκάτω τῆς ἀβύσσου καὶ οὐ καταβάσει ἐπιφαίνεται,  ὃν τρόπον ὁ ἄγγελος κατερχόμενος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν, ἐν οὐρανῷ δὲ οὔκ ἐστιν. ὁ δὲ θεὸς πανταχοῦ ἐστι καὶ ἄνω ἐστὶ μετεχόμενος ὑπὸ τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ ἐνταῦθα ἐν  ἡμῖν  ἐστι, καὶ  πᾶν  ποίημα  καὶ  κτίσμα  ἐν  τῇ  χειρὶ  αὐτοῦ  περιδέδρακται,  αὐτὸς ἀχώρητος ὤν. 46.1.10 Ἀλλ' ἐρεῖς μοι· «πῶς δύναται ὁ θεὸς ἐν τῷ σκότει εἶναι ἢ ἐν τῷ σατανᾶ ἢ ἐν  τόποις, ὅπου ἐστὶ δυσωδία;» Ἀποκρίνομαί σοι κἀγώ, ὅτι ἀπαθὴς ὢν τὰ πάντα περιέχει· ἀπερίγραπτος γάρ ἐστι, καὶ ὁ σατανᾶς ὢν κτίσμα ὑπ' αὐτοῦ κρατεῖται καὶ δεσμεῖται. καὶ τὸ ἀγαθὸν οὐ ῥυπαροῦται  οὐδὲ σκοτίζεται. εἰ δὲ οὐ λέγεις  αὐτὸν περιέχειν τὰ πάντα καὶ τὴν γέενναν  καὶ τὸν σατανᾶν, ποιεῖς αὐτὸν περίγραπτον, ἵνα ζητήσωμεν λοιπὸν ἀνώτερον αὐτοῦ ἄλλον. ἀνάγκη οὖν τὸν θεὸν ἁπανταχοῦ εἶναι καὶ τὰ μυστήρια τῆς θεότητος καὶ τὴν λεπτότητα ἐν αὐτῷ περιεχόμενα ὑπὸ τοῦ σκότους μὴ καταλαμβάνεσθαι. οὔτε γὰρ δύναται  τὸ κακὸν μετασχεῖν τῆς καθαρότητος, εἰ καὶ ἐν αὐτῷ ἐστι. τῷ οὖν θεῷ οὐδὲν κακὸν ἐν ὑποστάσει, 46.1.11 ἐπειδὴ οὐδὲν ἀδικεῖται. ἡμῖν δέ ἐστι κακὸν διὰ τὸ οἰκεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐνεργεῖν, ὑποβάλλον λογισμοὺς ῥυπαροὺς καὶ μὴ συγχωροῦν καθαρῶς προσεύχεσθαι, ἀλλ' αἰχμαλωτίζον  τὸν νοῦν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον. ἐδέδυται οὖν τὰς ψυχάς, ἥψατο δὲ καὶ αὐτῶν τῶν  ὀστέων καὶ τῶν μυελῶν.
Line 1,351: Line 1,351:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
189
 
189
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τῷ δεσπότῃ  ἡμῶν  Χριστῷ τῷ  καρδιογνώστῃ  τοὺς  λογισμοὺς  ἡμῶν  ἀνατιθέναι  καὶ φανεροῦν ὀφείλομεν, εἴτε ἐν κακοῖς ἐσμεν εἴτε ἐν ἀναπαύσει, καὶ ἔχειν τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πεποίθησιν ἐπ' αὐτῷ, ὅτι "1αὐτός μοῦ ἐστι πλοῦτος, αὐτός μοῦ ἐστι πατήρ, αὐτός μοῦ ἐστι δόξα."2 46.2.3 Πάντοτε οὖν τῇ συνειδήσει ὀφείλεις ἔχειν τὴν μέριμναν καὶ τὸν φόβον. ἐὰν δὲ καί τις μήπω ἔχῃ χάρισμα τοῦ θεοῦ πεφυτευμένον  καὶ πεπηγμένον  ἐν αὐτῷ, ἵνα νυκτὸς  καὶ ἡμέρας ὡς φυσικὸν ᾖ προσκεκολλημένον  τῇ  ψυχῇ καθ' ὥραν ὁδηγοῦν  αὐτὴν  καὶ  ὀρθοτομοῦν  καὶ  αἰχμαλωτίζον  εἰς  τὰ  ἀγαθά,  ὥστε  ἔχειν  τὴν μέριμναν, τὸν πόνον  καὶ τὸν φόβον  ὡς φυσικὸν καὶ ἄτρεπτον, τὸν συντριμμὸν τῆς καρδίας πάντοτε  ἔχειν ὀφείλει  πεπηγμένον.  46.2.4 Ὥσπερ δὲ ἵνα ᾖ μέλισσα κρυπτῶς ἐργαζομένη τὸ κηρίον ἐν τῷ  κοσκίνῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις ἐργάζεται κρυπτῶς  εἰς τὰς καρδίας τὴν ἑαυτῆς ἀγάπην καὶ μεταβάλλει ἀπὸ πικρίας εἰς γλυκύτητα, ἀπὸ τραχύτητος εἰς χρηστότητα. 46.2.5 Ἢ ὥσπερ ἵνα ᾖ ἀργυροκόπος ἢ ἀναγλυφάριος, ἀναγλύψας δίσκον κατὰ μέρος σκεπάζει ἅπερ γλύφει ζῴδια διάφορα, καὶ ἐπὰν τελέσῃ, τότε φανεροῖ αὐτὸν ἐξαστράπτοντα φωτί, οὕτω καὶ ὁ κύριος, ὁ ἀληθινὸς τεχνίτης, ἀναχωνεύει  τὰς καρδίας ἡμῶν  καὶ  ἀνακαινίζει  ἐν  μυστηρίῳ,  ἕως  ὅτε  ἐκδημοῦμεν  τοῦ  σώματος,  καὶ  τότε φαίνεται αὐτῆς τῆς ψυχῆς τὸ κάλλος. 46.2.6 Οἱ γὰρ θέλοντες σκεύη κατασκευάσει καὶ ἐνυφᾶναι  ζῴδια πρῶτον  κηροπλαστοῦσί τι, καὶ τότε ἐγχέουσι καθ' ὁμοίωμα ἐκείνου, ὥστε τὸ ἔργον κατ' ἐκεῖνο τὸ σχῆμα ἀποτελεσθῆναι, οὕτω καὶ ἡ ἁμαρτία πνεῦμα οὖσα, εἰκόνα ἔχει καὶ μεταβάλλεται εἰς μορφὰς πολλάς. 46.2.7 Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ζῷόν ἐστιν, ἔχον εἰκόνα καὶ μόρφωσιν· ὁμοίωμα γάρ ἐστι τοῦ  ἔξω  ἀνθρώπου  ὁ ἔσω. μέγα γάρ ἐστι τὸ σκεῦος καὶ τίμιον, ἐπειδὴ ἀπὸ πάντων τῶν κτισμάτων ἐκεῖ εὐδόκησεν ὁ κύριος οἰκῆσαι. 46.2.8 Οἱ μὲν ἀγαθοὶ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς ἐοίκασι λίθοις  τιμίοις καὶ μαργαρίταις,  οἱ  δὲ  ἀκάθαρτοι  λογισμοὶ  μεμεστωμένοι  εἰσὶν  «ὀστέων  καὶ  πάσης ἀκαθαρσίας». 46.2.9 Οἱ γὰρ Χριστιανοὶ ἄλλου αἰῶνός εἰσιν, υἱοὶ Ἀδὰμ τοῦ ἐπουρανίου, γέννημα καινόν, τέκνα πνεύματος ἁγίου, ἀδελφοὶ Χριστοῦ φωτεινοί, μεθ' ὧν καὶ ἡμεῖς ἀξιωθείημεν  χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ  τοῦ  κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτηρὸς ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
τῷ δεσπότῃ  ἡμῶν  Χριστῷ τῷ  καρδιογνώστῃ  τοὺς  λογισμοὺς  ἡμῶν  ἀνατιθέναι  καὶ φανεροῦν ὀφείλομεν, εἴτε ἐν κακοῖς ἐσμεν εἴτε ἐν ἀναπαύσει, καὶ ἔχειν τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πεποίθησιν ἐπ' αὐτῷ, ὅτι "1αὐτός μοῦ ἐστι πλοῦτος, αὐτός μοῦ ἐστι πατήρ, αὐτός μοῦ ἐστι δόξα."2 46.2.3 Πάντοτε οὖν τῇ συνειδήσει ὀφείλεις ἔχειν τὴν μέριμναν καὶ τὸν φόβον. ἐὰν δὲ καί τις μήπω ἔχῃ χάρισμα τοῦ θεοῦ πεφυτευμένον  καὶ πεπηγμένον  ἐν αὐτῷ, ἵνα νυκτὸς  καὶ ἡμέρας ὡς φυσικὸν ᾖ προσκεκολλημένον  τῇ  ψυχῇ καθ' ὥραν ὁδηγοῦν  αὐτὴν  καὶ  ὀρθοτομοῦν  καὶ  αἰχμαλωτίζον  εἰς  τὰ  ἀγαθά,  ὥστε  ἔχειν  τὴν μέριμναν, τὸν πόνον  καὶ τὸν φόβον  ὡς φυσικὸν καὶ ἄτρεπτον, τὸν συντριμμὸν τῆς καρδίας πάντοτε  ἔχειν ὀφείλει  πεπηγμένον.  46.2.4 Ὥσπερ δὲ ἵνα ᾖ μέλισσα κρυπτῶς ἐργαζομένη τὸ κηρίον ἐν τῷ  κοσκίνῳ, οὕτω καὶ ἡ χάρις ἐργάζεται κρυπτῶς  εἰς τὰς καρδίας τὴν ἑαυτῆς ἀγάπην καὶ μεταβάλλει ἀπὸ πικρίας εἰς γλυκύτητα, ἀπὸ τραχύτητος εἰς χρηστότητα. 46.2.5 Ἢ ὥσπερ ἵνα ᾖ ἀργυροκόπος ἢ ἀναγλυφάριος, ἀναγλύψας δίσκον κατὰ μέρος σκεπάζει ἅπερ γλύφει ζῴδια διάφορα, καὶ ἐπὰν τελέσῃ, τότε φανεροῖ αὐτὸν ἐξαστράπτοντα φωτί, οὕτω καὶ ὁ κύριος, ὁ ἀληθινὸς τεχνίτης, ἀναχωνεύει  τὰς καρδίας ἡμῶν  καὶ  ἀνακαινίζει  ἐν  μυστηρίῳ,  ἕως  ὅτε  ἐκδημοῦμεν  τοῦ  σώματος,  καὶ  τότε φαίνεται αὐτῆς τῆς ψυχῆς τὸ κάλλος. 46.2.6 Οἱ γὰρ θέλοντες σκεύη κατασκευάσει καὶ ἐνυφᾶναι  ζῴδια πρῶτον  κηροπλαστοῦσί τι, καὶ τότε ἐγχέουσι καθ' ὁμοίωμα ἐκείνου, ὥστε τὸ ἔργον κατ' ἐκεῖνο τὸ σχῆμα ἀποτελεσθῆναι, οὕτω καὶ ἡ ἁμαρτία πνεῦμα οὖσα, εἰκόνα ἔχει καὶ μεταβάλλεται εἰς μορφὰς πολλάς. 46.2.7 Ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ζῷόν ἐστιν, ἔχον εἰκόνα καὶ μόρφωσιν· ὁμοίωμα γάρ ἐστι τοῦ  ἔξω  ἀνθρώπου  ὁ ἔσω. μέγα γάρ ἐστι τὸ σκεῦος καὶ τίμιον, ἐπειδὴ ἀπὸ πάντων τῶν κτισμάτων ἐκεῖ εὐδόκησεν ὁ κύριος οἰκῆσαι. 46.2.8 Οἱ μὲν ἀγαθοὶ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς ἐοίκασι λίθοις  τιμίοις καὶ μαργαρίταις,  οἱ  δὲ  ἀκάθαρτοι  λογισμοὶ  μεμεστωμένοι  εἰσὶν  «ὀστέων  καὶ  πάσης ἀκαθαρσίας». 46.2.9 Οἱ γὰρ Χριστιανοὶ ἄλλου αἰῶνός εἰσιν, υἱοὶ Ἀδὰμ τοῦ ἐπουρανίου, γέννημα καινόν, τέκνα πνεύματος ἁγίου, ἀδελφοὶ Χριστοῦ φωτεινοί, μεθ' ὧν καὶ ἡμεῖς ἀξιωθείημεν  χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ  τοῦ  κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτηρὸς ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Line 1,375: Line 1,375:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
190
 
190
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐκείνου τοῦ μυστηρίου τοὺς βασιλεῖς καὶ δυνάστας καὶ σοφοὺς καὶ ἀξιωματικοὺς ὡς ἐλαχίστους ἡγεῖσθαι. καὶ μετὰ καιροὺς καὶ ὥρας μεταβάλλεται  τὰ πράγματα, ὥστε ἐξ ἀληθείας ἑαυτὸν ἡγεῖσ47.1.5 θαι ἁμαρτωλότερον ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ ἔχειν ἑαυτὸν ὡς  πηλόν,  πάλιν  ἄλλῃ  ὥρᾳ ὁρᾷ ἑαυτὸν  ὁ  τοιοῦτος  ὡς  βασιλέα μέγιστον,  ἐξαίσιον δυνάστην  ἢ  φίλον  βασιλέως,  πάλιν  ἑαυτὸν  ὁρᾷ  πτωχὸν  καὶ  ἀσθενῆ.  λοιπὸν  εἰς ἀδημονίαν ἐμπίπτει ὁ νοῦς "1διὰ τί οὕτως καὶ οὕτως;"2 47.1.6 Ὁ κύριος οἰκονομικῶς σοι ἐμπιστεύει τὴν χάριν, κυβερνᾷ καὶ διοικεῖ· ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀσθενὴς οὖσα ἐπαίρεται καὶ τυφοῦται,  ἐὰν εὕρῃ ὀλίγην  ἀνάπαυσιν καὶ χάριν τοῦ κυρίου καὶ τοὺς πολλοὺς κρίνει, διὰ τοῦτο παραχωρεῖ ἡ χάρις, ἵνα ᾖ πάντοτε ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ κόνδυλον καὶ μέριμναν. οὕτω γὰρ αὐτῷ συμφέρει. ἄρχεται γὰρ πενθεῖν ἑαυτὸν καὶ ὀδύρεσθαι, καὶ ὁ κύριος χαίρει ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ προαιρέσει· «καρδίαν» γὰρ «συντετριμμένην  καὶ 47.1.7 τεταπεινωμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει». ὥσπερ γὰρ ἵνα ἔχῃ δεσπότης δύο δούλους, ὧν ὁ εἷς λαβὼν  παρρησίαν, ἄρχεται ἐπιτρεπτικῶς  φέρεσθαι πρὸς τὸν  δεσπότην, ὁ δ' ἄλλος ὑπὸ φόβον ἐστὶ καὶ πληγάς, καὶ εἴ τι αὐτῷ λέγεται  ὑπὸ τοῦ δεσπότου, τρέμων ταχέως  ὑπακούει, μήπως ἐὰν παρακούσῃ τυπτηθῇ. ὁ γοῦν δεσπότης ἐπὶ τῷ τοιούτῳ χαίρει, δηλονότι  τῷ  προθύμως  ὑπουργοῦντι  47.1.8 καὶ ἐπιτελοῦντι  τὰ λεγόμενα.  οἱ ἐξερχόμενοι τῶν  οἰκείων καὶ στήκοντες εἰς τὴν θύραν τοῦ κυρίου καλῶς  στήκουσιν· ἐξερχόμενοι γὰρ τοῦ κόσμου ζητοῦσι κτήσασθαι καρποὺς ξένους τῆς φύσεως. πάντα γὰρ τὰ ἐπίγεια ἀλλότριά ἐστι τῶν οὐρανίων. ἡ δὲ σὴ φύσις χρῄζει τοῦ κυρίου, εἰς τὸ ἐλθεῖν τὸν κύριον καὶ συγκερασθῆναι τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ καὶ γενέσθαι ἓν σῶμα μετὰ τοῦ κυρίου καὶ κατοικῆσαι εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον  τὸν Χριστόν, τουτέστιν ἵνα γένηται  εἷς ἄνθρωπος τέλειος τῆς ζωῆς καὶ τῆς βασιλείας τῶν αἰώνων. ∆όξα τῇ μεγαλωσύνῃ αὐτοῦ. Ἀμήν.
 
ἐκείνου τοῦ μυστηρίου τοὺς βασιλεῖς καὶ δυνάστας καὶ σοφοὺς καὶ ἀξιωματικοὺς ὡς ἐλαχίστους ἡγεῖσθαι. καὶ μετὰ καιροὺς καὶ ὥρας μεταβάλλεται  τὰ πράγματα, ὥστε ἐξ ἀληθείας ἑαυτὸν ἡγεῖσ47.1.5 θαι ἁμαρτωλότερον ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ ἔχειν ἑαυτὸν ὡς  πηλόν,  πάλιν  ἄλλῃ  ὥρᾳ ὁρᾷ ἑαυτὸν  ὁ  τοιοῦτος  ὡς  βασιλέα μέγιστον,  ἐξαίσιον δυνάστην  ἢ  φίλον  βασιλέως,  πάλιν  ἑαυτὸν  ὁρᾷ  πτωχὸν  καὶ  ἀσθενῆ.  λοιπὸν  εἰς ἀδημονίαν ἐμπίπτει ὁ νοῦς "1διὰ τί οὕτως καὶ οὕτως;"2 47.1.6 Ὁ κύριος οἰκονομικῶς σοι ἐμπιστεύει τὴν χάριν, κυβερνᾷ καὶ διοικεῖ· ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀσθενὴς οὖσα ἐπαίρεται καὶ τυφοῦται,  ἐὰν εὕρῃ ὀλίγην  ἀνάπαυσιν καὶ χάριν τοῦ κυρίου καὶ τοὺς πολλοὺς κρίνει, διὰ τοῦτο παραχωρεῖ ἡ χάρις, ἵνα ᾖ πάντοτε ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ κόνδυλον καὶ μέριμναν. οὕτω γὰρ αὐτῷ συμφέρει. ἄρχεται γὰρ πενθεῖν ἑαυτὸν καὶ ὀδύρεσθαι, καὶ ὁ κύριος χαίρει ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ προαιρέσει· «καρδίαν» γὰρ «συντετριμμένην  καὶ 47.1.7 τεταπεινωμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει». ὥσπερ γὰρ ἵνα ἔχῃ δεσπότης δύο δούλους, ὧν ὁ εἷς λαβὼν  παρρησίαν, ἄρχεται ἐπιτρεπτικῶς  φέρεσθαι πρὸς τὸν  δεσπότην, ὁ δ' ἄλλος ὑπὸ φόβον ἐστὶ καὶ πληγάς, καὶ εἴ τι αὐτῷ λέγεται  ὑπὸ τοῦ δεσπότου, τρέμων ταχέως  ὑπακούει, μήπως ἐὰν παρακούσῃ τυπτηθῇ. ὁ γοῦν δεσπότης ἐπὶ τῷ τοιούτῳ χαίρει, δηλονότι  τῷ  προθύμως  ὑπουργοῦντι  47.1.8 καὶ ἐπιτελοῦντι  τὰ λεγόμενα.  οἱ ἐξερχόμενοι τῶν  οἰκείων καὶ στήκοντες εἰς τὴν θύραν τοῦ κυρίου καλῶς  στήκουσιν· ἐξερχόμενοι γὰρ τοῦ κόσμου ζητοῦσι κτήσασθαι καρποὺς ξένους τῆς φύσεως. πάντα γὰρ τὰ ἐπίγεια ἀλλότριά ἐστι τῶν οὐρανίων. ἡ δὲ σὴ φύσις χρῄζει τοῦ κυρίου, εἰς τὸ ἐλθεῖν τὸν κύριον καὶ συγκερασθῆναι τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ καὶ γενέσθαι ἓν σῶμα μετὰ τοῦ κυρίου καὶ κατοικῆσαι εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον  τὸν Χριστόν, τουτέστιν ἵνα γένηται  εἷς ἄνθρωπος τέλειος τῆς ζωῆς καὶ τῆς βασιλείας τῶν αἰώνων. ∆όξα τῇ μεγαλωσύνῃ αὐτοῦ. Ἀμήν.
Line 1,397: Line 1,397:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
191
 
191
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
«ἐξῃτήσατο ὑμᾶς ὁ σατανᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον· ἀλλ' ἐγὼ ἐδεήθην τοῦ πατρός μου, ἵνα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστις 48.1.5 ὑμῶν». ὁ γὰρ τῷ Κάϊν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ ῥηθεὶς λόγος καὶ ἀπόφασις εἰς τὸ προφανές· «στένων καὶ τρέμων καὶ σειόμενος ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς», τύπος καὶ εἰκὼν πάντων  τῶν ἁμαρτωλῶν  τυγχάνει  κατὰ τὸ κρυπτόν. οὕτω γὰρ ἐκπεσὸν τῆς ἐντολῆς τὸ γένος Ἀδὰμ καὶ ἁμαρτωλὸν καταστὰν ἐκείνην τὴν εἰκόνα κατὰ τὸ κρυπτὸν κέκτηται, σαλευόμενον ἀστάτοις λογισμοῖς δειλίας τε καὶ φόβου καὶ πάσης ταραχῆς, ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις  καὶ παντοδαπαῖς  τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου πᾶσαν ψυχὴν κλυδωνίζοντος  τὴν μὴ γεγεννημένην  ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ὡς σῖτον ἐν σινίῳ στρέφοντος καὶ ἀστάτως τοὺς τῶν ἀνθρώπων  λογισμοὺς ποικίλως  κλυδωνίζοντος,  ἐν ἀπάταις κοσμικαῖς καὶ ἡδοναῖς σαρκικαῖς καὶ φόβοις καὶ ταραχαῖς πάντας σαλεύοντος καὶ δελεάζοντος.  48.1.6 Καὶ γὰρ ὁ κύριος τοὺς  ταῖς  ἀπάταις  καὶ τοῖς  θελήμασι τοῦ πονηροῦ ἐξακολουθοῦντας δεικνύων, ὅτι τὴν εἰκόνα τοῦ Κάϊν τῆς πονηρίας φοροῦσιν, ἐλέγχων  ἔλεγεν·  «ὑμεῖς  (φησὶ) τὰς  ἐπιθυμίας  τοῦ  πατρὸς  ὑμῶν  θέλετε  ποιεῖν  τοῦ ἀνθρωποκτόνου· ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὔκ ἐστιν».
 
«ἐξῃτήσατο ὑμᾶς ὁ σατανᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον· ἀλλ' ἐγὼ ἐδεήθην τοῦ πατρός μου, ἵνα μὴ ἐκλείπῃ ἡ πίστις 48.1.5 ὑμῶν». ὁ γὰρ τῷ Κάϊν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ ῥηθεὶς λόγος καὶ ἀπόφασις εἰς τὸ προφανές· «στένων καὶ τρέμων καὶ σειόμενος ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς», τύπος καὶ εἰκὼν πάντων  τῶν ἁμαρτωλῶν  τυγχάνει  κατὰ τὸ κρυπτόν. οὕτω γὰρ ἐκπεσὸν τῆς ἐντολῆς τὸ γένος Ἀδὰμ καὶ ἁμαρτωλὸν καταστὰν ἐκείνην τὴν εἰκόνα κατὰ τὸ κρυπτὸν κέκτηται, σαλευόμενον ἀστάτοις λογισμοῖς δειλίας τε καὶ φόβου καὶ πάσης ταραχῆς, ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις  καὶ παντοδαπαῖς  τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου πᾶσαν ψυχὴν κλυδωνίζοντος  τὴν μὴ γεγεννημένην  ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ὡς σῖτον ἐν σινίῳ στρέφοντος καὶ ἀστάτως τοὺς τῶν ἀνθρώπων  λογισμοὺς ποικίλως  κλυδωνίζοντος,  ἐν ἀπάταις κοσμικαῖς καὶ ἡδοναῖς σαρκικαῖς καὶ φόβοις καὶ ταραχαῖς πάντας σαλεύοντος καὶ δελεάζοντος.  48.1.6 Καὶ γὰρ ὁ κύριος τοὺς  ταῖς  ἀπάταις  καὶ τοῖς  θελήμασι τοῦ πονηροῦ ἐξακολουθοῦντας δεικνύων, ὅτι τὴν εἰκόνα τοῦ Κάϊν τῆς πονηρίας φοροῦσιν, ἐλέγχων  ἔλεγεν·  «ὑμεῖς  (φησὶ) τὰς  ἐπιθυμίας  τοῦ  πατρὸς  ὑμῶν  θέλετε  ποιεῖν  τοῦ ἀνθρωποκτόνου· ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὔκ ἐστιν».
Line 1,425: Line 1,425:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
192
 
192
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τοῖς γηΐνοις  δεσμοῖς δέδενται, ἀνάπαυσιν  καὶ εἰρήνην  τὴν τοῦ πνεύματος οὐράνιον ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ κεκτημένοι, ἐπεὶ οὐκ ἐζήτησαν παρὰ θεοῦ οὐδὲν καὶ 48.2.2 ἐπίστευσαν τούτων καταξιωθῆναι. ἐν γὰρ τῇ τοῦ νοὸς ἀνακαινίσει καὶ τῇ τῶν λογισμῶν εἰρήνῃ καὶ τῇ τοῦ κυρίου  ἀγάπῃ καὶ οὐρανίῳ ἔρωτι ἡ «καινὴ κτίσις» τῶν Χριστιανῶν πάντων  ἀνθρώπων  τοῦ κόσμου διαφέρει·  διὸ καὶ ἡ ἔλευσις τοῦ κυρίου γεγένηται,  τούτων  πνευματικῶν  ἀγαθῶν  καταξιῶσαι  τοὺς  ἀληθῶς  πιστεύοντας  εἰς αὐτόν. Χριστιανῶν γὰρ ἡ δόξα καὶ τὸ κάλλος καὶ ὁ πλοῦτος ὁ οὐράνιος ἀλάλητός ἐστι καὶ μετὰ πόνων  καὶ ἱδρώτων  καὶ δοκιμασιῶν 48.2.3 καὶ ἀγώνων  πολλῶν,  τὸ δὲ ὅλον χάριτι  ποριζόμενος.  εἰ  γὰρ  ἡ  τοῦ  ἐπιγείου  βασιλέως  θέα  ἐπιθυμητὴ  παρὰ  πᾶσιν ἀνθρώποις  τυγχάνει,  καὶ πᾶς  τις  ἐπιδημῶν  ἐν  πόλει  βασιλέως  ἐπιθυμεῖ  καὶ  μόνον θεάσασθαι τὸ κάλλος  αὐτοῦ ἢ τὴν  ὡραιότητα  τῶν  ἐνδυμάτων  ἢ τῆς πορφύρας τὴν δόξαν, τῶν ποικίλων μαργαριτῶν τὸ κάλλος, τοῦ διαδήματος τὴν εὐπρέπειαν, τῶν σὺν αὐτῷ  ἀξιωμάτων  τὴν  τιμιότητα  καὶ  προσώπων  τὴν  ὡραιότητα,  ἐκτὸς  εἰ  μὴ  οἱ πνευματικοὶ  ἐξουθενοῦσιν  αὐτὰ  διὰ  τὸ  ἄλλης  δόξης  ἀσωμάτου  καὶ  οὐρανίου πεπειρᾶσθαι  καὶ  ἄλλῳ  κάλλει  ἀρρήτῳ  τετρῶσθαι  καὶ  ἄλλου  πλούτου  ἀλαλήτου κεκοινωνηκέναι  καὶ 48.2.4 τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ  ἥδεσθαι καὶ ἄλλου πνεύματος  μετέχειν· ἐπεὶ οἱ τοῦ  κόσμου τούτου  ἄνθρωποι  οἱ τὸ πνεῦμα  τοῦ  κόσμου ἔχοντες  ἐν  πολλῇ ἐπιθυμίᾳ εἰσὶ τὸν ἐπίγειον βασιλέα κἂν θεάσασθαι μόνον σὺν πάσῃ τῇ εὐπρεπείᾳ καὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς  φαινομένοις πολλῷ  μείζων  ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐστι παρὰ πάντας  ἀνθρώπουςοὕτως  ἔνδοξον,  οὕτως  ἐπιθυμητὸν  ὑπὸ πάντων  τὸ καὶ θεαθῆναι μόνονκαὶ  ἕκαστος ἐν ἑαυτῷ λέγει· "1εἴθε τις ἔδωκέ μοι  ἐκείνην  τὴν δόξαν καὶ τὴν εὐπρέπειαν  καὶ τὴν  ὡραιότητα"2, μακαρίζων  ἐκεῖνον  τὸν ὅμοιον ἑαυτῷ  γήϊνον  καὶ ὁμοιοπαθῆ  καὶ  θνητὸν  ὄντα,  διὰ  δὲ  τὴν  πρόσκαιρον  48.2.5 εὐπρέπειαν  καὶ  δόξαν ἐπιθυμητόν, εἰ οὖν οὕτως οἱ σαρκικοὶ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦσι τοῦ γηΐνου βασιλέως τὴν δόξαν ἰδεῖν, πόσῳ μᾶλλον οἷς ἐνέσταξεν ἐκείνη ἡ ῥανὶς τοῦ πνεύματος τῆς θεότητος τῆς ζωῆς καὶ ἔτρωσε τὴν καρδίαν αὐτῶν ἔρωτι θείῳ πρὸς τὸν οὐράνιον βασιλέα Χριστόν, εἰς ἐκεῖνο  τὸ  κάλλος  καὶ  τὴν  ἀλάλητον  δόξαν  καὶ  ἄφραστον  εὐπρέπειαν  καὶ  τὸν ἀνεννόητον  πλοῦτον  τοῦ  ἀληθινοῦ  καὶ  αἰωνίου  βασιλέως  Χριστοῦ  δέδενται  καὶ αἰχμαλωτίζονται  τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ τῷ ποθῷ, ὅλοι ἐξ ὅλου πρὸς αὐτὸν τυγχάνοντες,  καὶ ἐπιθυμοῦσι τυχεῖν ἐκείνων, ὧν ἐνοπτρίζονται διὰ τοῦ πνεύματος ἀλαλήτων ἀγαθῶν, οὗ ἕνεκε πάντα τὰ ἐπὶ γῆς κάλλη καὶ εὐπρεπείας καὶ δόξας καὶ τιμὰς καὶ πλοῦτον βασιλέως τε καὶ ἀρχόντων ἐξουδένωσαν· θείῳ γὰρ κάλλει ἐτρώθησαν καὶ ζωὴ 48.2.6 ἀθανασίας οὐρανίου ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν  ἐνέσταξε. διὸ καὶ εἰς ἐκείνην  τὴν ἀγάπην  πρὸς τὸν ἐπουράνιον βασιλέα ὠθοῦνται, αὐτὸν μόνον πρὸ ὀφθαλμῶν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ ἔχοντες, καὶ διὰ τοῦτο πάσης ἀγάπης κόσμου ἑαυτοὺς λύουσιν καὶ ἀναχωροῦσι παντὸς δεσμοῦ γηΐνου, ἵνα δυνηθῶσιν ἐκεῖνον τὸν πόθον ἐν τῇ ἑαυτῶν καρδίᾳ πάντοτε ἔχειν καὶ μηδὲν ἕτερον  σὺν  ἐκείνῳ.  48.2.7 Ὀλίγοι  δὲ  πάνυ  εἰσὶν  οἱ  τῇ  ἀγαθῇ  ἀρχῇ  τέλος  ἀγαθὸν πορισάμενοι καὶ διερχόμενοι ἕως τέλους ἄπτωτοι, τὴν μίαν ἀγάπην τῆς ζωῆς τὴν πρὸς τὸν  θεὸν  48.2.8  μόνον  κατάσχοντες  καὶ  πάντων  ἑαυτοὺς  λελυκότες.  πολλοὶ  γὰρ κατανύσσονται  καὶ  πολλοὶ  χάριτος  οὐρανίου  μέτοχοι  γίνονται  καὶ  ἔρωτι  οὐρανίῳ τιτρώσκονται, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐν μέσῳ ἀγῶνας καὶ ἀθλήσεις καὶ πόνους καὶ πειρασμοὺς διαφόρους  τοῦ  πονηροῦ  μὴ  ὑπομένοντες,  ἐν  ποικίλαις  καὶ  διαφόροις  ἐπιθυμίαις κοσμικαῖς περιτρεπόμενοι διὰ τὸ θέλημα ἔχειν ἕκαστον τοῦ ἀγαπῆσαί τι τοῦ  κόσμου τούτου καὶ μὴ λελυκέναι  πάντοθεν τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ἀπέμειναν  καὶ ἐβυθίσθησαν ἐν τῷ τοῦ κόσμου βυθῷ διὰ ἰδίου θελήματος ἢ ἀνανδρίαν  καὶ χαύνωσιν  ἢ δειλίαν  ἢ δι'
 
ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τοῖς γηΐνοις  δεσμοῖς δέδενται, ἀνάπαυσιν  καὶ εἰρήνην  τὴν τοῦ πνεύματος οὐράνιον ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ κεκτημένοι, ἐπεὶ οὐκ ἐζήτησαν παρὰ θεοῦ οὐδὲν καὶ 48.2.2 ἐπίστευσαν τούτων καταξιωθῆναι. ἐν γὰρ τῇ τοῦ νοὸς ἀνακαινίσει καὶ τῇ τῶν λογισμῶν εἰρήνῃ καὶ τῇ τοῦ κυρίου  ἀγάπῃ καὶ οὐρανίῳ ἔρωτι ἡ «καινὴ κτίσις» τῶν Χριστιανῶν πάντων  ἀνθρώπων  τοῦ κόσμου διαφέρει·  διὸ καὶ ἡ ἔλευσις τοῦ κυρίου γεγένηται,  τούτων  πνευματικῶν  ἀγαθῶν  καταξιῶσαι  τοὺς  ἀληθῶς  πιστεύοντας  εἰς αὐτόν. Χριστιανῶν γὰρ ἡ δόξα καὶ τὸ κάλλος καὶ ὁ πλοῦτος ὁ οὐράνιος ἀλάλητός ἐστι καὶ μετὰ πόνων  καὶ ἱδρώτων  καὶ δοκιμασιῶν 48.2.3 καὶ ἀγώνων  πολλῶν,  τὸ δὲ ὅλον χάριτι  ποριζόμενος.  εἰ  γὰρ  ἡ  τοῦ  ἐπιγείου  βασιλέως  θέα  ἐπιθυμητὴ  παρὰ  πᾶσιν ἀνθρώποις  τυγχάνει,  καὶ πᾶς  τις  ἐπιδημῶν  ἐν  πόλει  βασιλέως  ἐπιθυμεῖ  καὶ  μόνον θεάσασθαι τὸ κάλλος  αὐτοῦ ἢ τὴν  ὡραιότητα  τῶν  ἐνδυμάτων  ἢ τῆς πορφύρας τὴν δόξαν, τῶν ποικίλων μαργαριτῶν τὸ κάλλος, τοῦ διαδήματος τὴν εὐπρέπειαν, τῶν σὺν αὐτῷ  ἀξιωμάτων  τὴν  τιμιότητα  καὶ  προσώπων  τὴν  ὡραιότητα,  ἐκτὸς  εἰ  μὴ  οἱ πνευματικοὶ  ἐξουθενοῦσιν  αὐτὰ  διὰ  τὸ  ἄλλης  δόξης  ἀσωμάτου  καὶ  οὐρανίου πεπειρᾶσθαι  καὶ  ἄλλῳ  κάλλει  ἀρρήτῳ  τετρῶσθαι  καὶ  ἄλλου  πλούτου  ἀλαλήτου κεκοινωνηκέναι  καὶ 48.2.4 τῷ ἔσω ἀνθρώπῳ  ἥδεσθαι καὶ ἄλλου πνεύματος  μετέχειν· ἐπεὶ οἱ τοῦ  κόσμου τούτου  ἄνθρωποι  οἱ τὸ πνεῦμα  τοῦ  κόσμου ἔχοντες  ἐν  πολλῇ ἐπιθυμίᾳ εἰσὶ τὸν ἐπίγειον βασιλέα κἂν θεάσασθαι μόνον σὺν πάσῃ τῇ εὐπρεπείᾳ καὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς  φαινομένοις πολλῷ  μείζων  ἡ μερὶς αὐτοῦ ἐστι παρὰ πάντας  ἀνθρώπουςοὕτως  ἔνδοξον,  οὕτως  ἐπιθυμητὸν  ὑπὸ πάντων  τὸ καὶ θεαθῆναι μόνονκαὶ  ἕκαστος ἐν ἑαυτῷ λέγει· "1εἴθε τις ἔδωκέ μοι  ἐκείνην  τὴν δόξαν καὶ τὴν εὐπρέπειαν  καὶ τὴν  ὡραιότητα"2, μακαρίζων  ἐκεῖνον  τὸν ὅμοιον ἑαυτῷ  γήϊνον  καὶ ὁμοιοπαθῆ  καὶ  θνητὸν  ὄντα,  διὰ  δὲ  τὴν  πρόσκαιρον  48.2.5 εὐπρέπειαν  καὶ  δόξαν ἐπιθυμητόν, εἰ οὖν οὕτως οἱ σαρκικοὶ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦσι τοῦ γηΐνου βασιλέως τὴν δόξαν ἰδεῖν, πόσῳ μᾶλλον οἷς ἐνέσταξεν ἐκείνη ἡ ῥανὶς τοῦ πνεύματος τῆς θεότητος τῆς ζωῆς καὶ ἔτρωσε τὴν καρδίαν αὐτῶν ἔρωτι θείῳ πρὸς τὸν οὐράνιον βασιλέα Χριστόν, εἰς ἐκεῖνο  τὸ  κάλλος  καὶ  τὴν  ἀλάλητον  δόξαν  καὶ  ἄφραστον  εὐπρέπειαν  καὶ  τὸν ἀνεννόητον  πλοῦτον  τοῦ  ἀληθινοῦ  καὶ  αἰωνίου  βασιλέως  Χριστοῦ  δέδενται  καὶ αἰχμαλωτίζονται  τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ τῷ ποθῷ, ὅλοι ἐξ ὅλου πρὸς αὐτὸν τυγχάνοντες,  καὶ ἐπιθυμοῦσι τυχεῖν ἐκείνων, ὧν ἐνοπτρίζονται διὰ τοῦ πνεύματος ἀλαλήτων ἀγαθῶν, οὗ ἕνεκε πάντα τὰ ἐπὶ γῆς κάλλη καὶ εὐπρεπείας καὶ δόξας καὶ τιμὰς καὶ πλοῦτον βασιλέως τε καὶ ἀρχόντων ἐξουδένωσαν· θείῳ γὰρ κάλλει ἐτρώθησαν καὶ ζωὴ 48.2.6 ἀθανασίας οὐρανίου ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν  ἐνέσταξε. διὸ καὶ εἰς ἐκείνην  τὴν ἀγάπην  πρὸς τὸν ἐπουράνιον βασιλέα ὠθοῦνται, αὐτὸν μόνον πρὸ ὀφθαλμῶν ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ ἔχοντες, καὶ διὰ τοῦτο πάσης ἀγάπης κόσμου ἑαυτοὺς λύουσιν καὶ ἀναχωροῦσι παντὸς δεσμοῦ γηΐνου, ἵνα δυνηθῶσιν ἐκεῖνον τὸν πόθον ἐν τῇ ἑαυτῶν καρδίᾳ πάντοτε ἔχειν καὶ μηδὲν ἕτερον  σὺν  ἐκείνῳ.  48.2.7 Ὀλίγοι  δὲ  πάνυ  εἰσὶν  οἱ  τῇ  ἀγαθῇ  ἀρχῇ  τέλος  ἀγαθὸν πορισάμενοι καὶ διερχόμενοι ἕως τέλους ἄπτωτοι, τὴν μίαν ἀγάπην τῆς ζωῆς τὴν πρὸς τὸν  θεὸν  48.2.8  μόνον  κατάσχοντες  καὶ  πάντων  ἑαυτοὺς  λελυκότες.  πολλοὶ  γὰρ κατανύσσονται  καὶ  πολλοὶ  χάριτος  οὐρανίου  μέτοχοι  γίνονται  καὶ  ἔρωτι  οὐρανίῳ τιτρώσκονται, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐν μέσῳ ἀγῶνας καὶ ἀθλήσεις καὶ πόνους καὶ πειρασμοὺς διαφόρους  τοῦ  πονηροῦ  μὴ  ὑπομένοντες,  ἐν  ποικίλαις  καὶ  διαφόροις  ἐπιθυμίαις κοσμικαῖς περιτρεπόμενοι διὰ τὸ θέλημα ἔχειν ἕκαστον τοῦ ἀγαπῆσαί τι τοῦ  κόσμου τούτου καὶ μὴ λελυκέναι  πάντοθεν τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ἀπέμειναν  καὶ ἐβυθίσθησαν ἐν τῷ τοῦ κόσμου βυθῷ διὰ ἰδίου θελήματος ἢ ἀνανδρίαν  καὶ χαύνωσιν  ἢ δειλίαν  ἢ δι'
Line 1,442: Line 1,442:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
193
 
193
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀγάπην τινὰ γηΐνην. 48.3.1 Οἱ γὰρ ἐξ ἀληθείας διεξελθεῖν ἕως τέλους ἐν ἀγαθῇ διαγωγῇ βουλόμενοι ἄλλον ἔρωτα καὶ ἄλλην ἀγάπην μετ' ἐκείνης τῆς ἐπουρανίου παραδέξασθαι ἑκουσίως καὶ μῖξαι οὐκ  ὀφείλουσιν,  ἵνα  μὴ ἐμποδισθῶσιν  ἐν τοῖς πνευματικοῖς  καὶ
 
ἀγάπην τινὰ γηΐνην. 48.3.1 Οἱ γὰρ ἐξ ἀληθείας διεξελθεῖν ἕως τέλους ἐν ἀγαθῇ διαγωγῇ βουλόμενοι ἄλλον ἔρωτα καὶ ἄλλην ἀγάπην μετ' ἐκείνης τῆς ἐπουρανίου παραδέξασθαι ἑκουσίως καὶ μῖξαι οὐκ  ὀφείλουσιν,  ἵνα  μὴ ἐμποδισθῶσιν  ἐν τοῖς πνευματικοῖς  καὶ
Line 1,470: Line 1,470:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
194
 
194
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀπαρτίζεται, οὕτω μοιχεία οὕτω κλοπή, οὕτω πλεονεξία  οὕτω μέθη, οὕτω φιλαρχία οὕτω  κενοδοξία,  οὕτω  48.3.9 ζῆλος  οὕτω  φιλαργυρία  καὶ  πᾶν  ὁτιοῦν  ἐστι  κακίας ἐπιτήδευμα. ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ καλὰ δοκοῦντα ἐπιτηδεύματα διὰ δόξαν κενὴν ἀνθρώπων ἐπιτελεῖται, ἅπερ ἴσα ἐστὶ παρὰ θεῷ ἀδικίας καὶ κλοπῆς καὶ τῶν λοιπῶν ἁμαρτημάτων.
 
ἀπαρτίζεται, οὕτω μοιχεία οὕτω κλοπή, οὕτω πλεονεξία  οὕτω μέθη, οὕτω φιλαρχία οὕτω  κενοδοξία,  οὕτω  48.3.9 ζῆλος  οὕτω  φιλαργυρία  καὶ  πᾶν  ὁτιοῦν  ἐστι  κακίας ἐπιτήδευμα. ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ καλὰ δοκοῦντα ἐπιτηδεύματα διὰ δόξαν κενὴν ἀνθρώπων ἐπιτελεῖται, ἅπερ ἴσα ἐστὶ παρὰ θεῷ ἀδικίας καὶ κλοπῆς καὶ τῶν λοιπῶν ἁμαρτημάτων.
Line 1,502: Line 1,502:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
195
 
195
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἀξιοῦται· ἰδίῳ γὰρ θελήματι ἀγαπήσας ἐν ἀληθείᾳ ὑπὸ τοῦ κυρίου βοηθεῖται εἰς τὸ τῆς αἰωνίου  ζωῆς  ἐπιτυχεῖν.  48.4.5 Ἵνα δὲ ἀπὸ πραγμάτων  φανερῶν  ἀποδείξωμεν,  πῶς θελήματι ἰδίῳ ἀπόλλυνται πολλοὶ δι' ἀγάπην τινά· καὶ ἐν πυρὶ καίονται καὶ ἐν θαλάσσῃ βυθίζονται καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἁρπάζονται, ὑπόθου μοὶ οἶκόν τινα ἢ ἀγρὸν ἐμπιπρᾶσθαι πυρί, καὶ ὃς μὲν σῶσαι ἑαυτὸν βουλόμενος αἰσθόμενος τοῦ ἐμπρησμοῦ γυμνὸς ἔφυγε καταλιπὼν  πάντα, καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μόνον περιποιήσασθαι βουλόμενος διεσώθη. ἄλλος δὲ βουλόμενος λαβεῖν τοῦ οἴκου τινὰ σκεύη ἢ ἱμάτια ἄλλα τινὰ εἰσῆλθεν ἆραι, καὶ ὡς  ἔλαβε, κατεκυρίευσε τὸ πῦρ τοῦ οἴκου καὶ συνέλαβεν 48.4.6 αὐτὸν ἔνδον καὶ κατέκαυσεν. ὁρᾷς ὅτι ἰδίῳ θελήματι δι' ἀγάπην τινὰ πρόσκαιρον παρ' ἑαυτὸν ἀγαπήσας ἐκεῖνα  ἐν  τῷ  πυρὶ  ἀπώλετο.  ὁμοίως  πάλιν  ἐν  θαλάσσῃ  στάσει  τινὶ  περιπεσόντες κλύδωνος τινὲς ἐναυάγησαν· καὶ ὃς μὲν ἀποδυσάμενος γυμνὸς εἰσῆλθεν ἐν τοῖς ὕδασιν ἑαυτὸν βουλόμενος σῶσαι καὶ οὕτως ὑπὸ τῶν κυμάτων τυπτόμενος καὶ ἄνωθεν αὐτῶν ἐπικολυμβῶν διὰ τὸ εὔλυτον αὐτὸν εἶναι ἠδυνήθη διεξελθεῖν τὴν πικρὰν θάλασσαν καὶ οὕτω τὴν 48.4.7 ψυχὴν αὐτοῦ περιεποιήσατο. ἄλλος δέ τις βουλόμενος σῶσαί τινα τῶν ἐνδυμάτων αὐτοῦ ἐνόμισε δύνασθαι ἐκκολυμβῆσαι καὶ διεξελθεῖν σὺν ἐκείνοις, οἷς ᾖρε σὺν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὰ ἐκεῖνα ἅπερ ἔλαβε κατεβάρησαν αὐτὸν καὶ κατεβάπτισαν ἐν τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης, καὶ ἀπώλετο δι' ὀλίγον κέρδος μὴ τὴν 48.4.8 ἑαυτοῦ ψυχὴν μόνην σῶσαι βουλευσάμενος. ὁρᾷς ὅτι θελήματι αὐτοῦ ἐθανατώθη. ἢ πάλιν ὑπόθου μοι ἀκοὴν ἀλλοφύλων  ἐπέρχεσθαι. καὶ ὃς μὲν τῷ ἀκοῦσαι ἅμα ἔφυγεν εὐθέως μὴ ἀναβαλλόμενος γυμνὸς ἐξελθών. ἄλλος δὲ δυσπιστῶν, ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ ἢ ἐλεῶν τινα τῶν ἰδίων πραγμάτων  καὶ  βουλόμενος  ἆραι μεθ'  ἑαυτοῦ  ἐβράδυνε  φυγεῖν,  καὶ  ἐπελθόντες  οἱ πολέμιοι κατέλαβον καὶ ᾐχμαλώτευσαν  αὐτὸν εἰς τὴν τῶν ἀλλοφύλων  πατρίδα κἀκεῖ δουλεύειν  πικρῶς κατηνάγκασαν. ὁρᾷς, ὅτι θελήματι αὐτοῦ διὰ χαύνωσιν  καὶ ἄνοιαν καὶ ἀγάπην 48.4.9 τινῶν  πραγμάτων  εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν  ἀπηνέχθη.  οὕτω καὶ οἱ μὴ ταῖς ἐντολαῖς τοῦ κυρίου ἐξακολουθοῦντες καὶ μὴ ἑαυτοὺς ἀρνούμενοι καὶ μόνον τὸν κύριον ἀγαπῶντες, ἀλλὰ δεσμοῖς κόσμου γηΐνοις ἑκουσίως δεσμούμενοι καὶ ἀγάπῃ τινὶ σαρκικῇ κατεχόμενοι, ἐπελθόντος τοῦ πυρὸς τοῦ αἰωνίου εὑρεθέντες ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ κόσμου καυθήσονται καὶ ὑπὸ τῆς πικρᾶς θαλάσσης τῆς πονηρᾶς καταβυθίζονται καὶ ὑπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τῶν ἀλλοφύλων (τουτέστι τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας) αἰχμαλωτιζόμενοι  ἀπόλλυνται. 48.4.10 Εἰ δὲ βούλει γνῶναι ἀγάπης ἀπηρτισμένης πρὸς κύριον  εὐθύτητα  ἐκ τῶν  θεοπνεύστων  γραφῶν  κατάμαθε· ἴδε  τὸν  Ἰὼβ  πῶς  πάντα ἀπεδύσατο ὥσπερ εἰπεῖν, ἅπερ ἦν κεκτημένος, τέκνα, κτήματα, ζῷα, παῖδας καὶ τὰ λοιπὰ ὑπάρχοντα· πῶς ἀποδυσάμενος ἔφυγε καὶ διέσωσεν ἑαυτὸν καὶ αὐτὸν τὸν χιτῶνα ἀφεὶς καὶ προσρίψας τῷ σατανᾷ καὶ μηδένα λόγον  βλασφημίας μήτε τῇ  καρδίᾳ μήτε τοῖς χείλεσι φθεγξάμενος  ἐνώπιον  τοῦ κυρίου, ἀλλὰ τοὐναντίον  ηὐλόγησε τὸν κύριον· «ὁ κύριος, γάρ φησιν, ἔδωκεν, ὁ κύριος ἀφείλετο· ὡς κύριος ἠθέλησεν, οὕτω καὶ ἐγένετο. εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον».  ἴδε ἀγάπης πρὸς κύριον ὁλοκλήρου εὐθύτητα, ὅτι οὐδὲν παρὰ τὸν κύριον  ἠγάπησεν πλὴν  αὐτὸν 48.4.11 μόνον. καὶ Ἀβραὰμ ἐνομίζετο κεκτῆσθαι πολλά, δοκιμασθεὶς δὲ ὑπὸ θεοῦ «ἐξελθεῖν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐκ τῆς συγγενείας καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ», εὐθέως ὥσπερ εἰπεῖν ἀπεδύσατο πάντα, πατρίδα γῆν,  συγγένειαν,  γο48.4.12 νεῖς,  καὶ ἐξηκολούθησε τῷ  λόγῳ  τοῦ θεοῦ.  εἶτα μεταξὺ πολλῶν δοκιμασιῶν καὶ πειρασμῶν αὐτῷ γεγενημένων, τοῦτο μὲν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ λαμβανομένης, τοῦτο δὲ ἐν ξενίᾳ διάγων καὶ ἀδικούμενος, καὶ εἰς πάντα ἀποδειχθείς, ὅτι θεὸν μόνον ἀγαπᾷ ὑπὲρ πάντα, ὕστερον τὸν δι' ἐπαγγελίας  καὶ διὰ πολλῶν  ἐτῶν υἱὸν  μονογενῆ  κατὰ  πολλὴν  ἐπιθυμίαν  ἐκτήσατο  καὶ  αἰτηθεὶς  τοῦτον  εἰς  θυσίαν
 
ἀξιοῦται· ἰδίῳ γὰρ θελήματι ἀγαπήσας ἐν ἀληθείᾳ ὑπὸ τοῦ κυρίου βοηθεῖται εἰς τὸ τῆς αἰωνίου  ζωῆς  ἐπιτυχεῖν.  48.4.5 Ἵνα δὲ ἀπὸ πραγμάτων  φανερῶν  ἀποδείξωμεν,  πῶς θελήματι ἰδίῳ ἀπόλλυνται πολλοὶ δι' ἀγάπην τινά· καὶ ἐν πυρὶ καίονται καὶ ἐν θαλάσσῃ βυθίζονται καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἁρπάζονται, ὑπόθου μοὶ οἶκόν τινα ἢ ἀγρὸν ἐμπιπρᾶσθαι πυρί, καὶ ὃς μὲν σῶσαι ἑαυτὸν βουλόμενος αἰσθόμενος τοῦ ἐμπρησμοῦ γυμνὸς ἔφυγε καταλιπὼν  πάντα, καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μόνον περιποιήσασθαι βουλόμενος διεσώθη. ἄλλος δὲ βουλόμενος λαβεῖν τοῦ οἴκου τινὰ σκεύη ἢ ἱμάτια ἄλλα τινὰ εἰσῆλθεν ἆραι, καὶ ὡς  ἔλαβε, κατεκυρίευσε τὸ πῦρ τοῦ οἴκου καὶ συνέλαβεν 48.4.6 αὐτὸν ἔνδον καὶ κατέκαυσεν. ὁρᾷς ὅτι ἰδίῳ θελήματι δι' ἀγάπην τινὰ πρόσκαιρον παρ' ἑαυτὸν ἀγαπήσας ἐκεῖνα  ἐν  τῷ  πυρὶ  ἀπώλετο.  ὁμοίως  πάλιν  ἐν  θαλάσσῃ  στάσει  τινὶ  περιπεσόντες κλύδωνος τινὲς ἐναυάγησαν· καὶ ὃς μὲν ἀποδυσάμενος γυμνὸς εἰσῆλθεν ἐν τοῖς ὕδασιν ἑαυτὸν βουλόμενος σῶσαι καὶ οὕτως ὑπὸ τῶν κυμάτων τυπτόμενος καὶ ἄνωθεν αὐτῶν ἐπικολυμβῶν διὰ τὸ εὔλυτον αὐτὸν εἶναι ἠδυνήθη διεξελθεῖν τὴν πικρὰν θάλασσαν καὶ οὕτω τὴν 48.4.7 ψυχὴν αὐτοῦ περιεποιήσατο. ἄλλος δέ τις βουλόμενος σῶσαί τινα τῶν ἐνδυμάτων αὐτοῦ ἐνόμισε δύνασθαι ἐκκολυμβῆσαι καὶ διεξελθεῖν σὺν ἐκείνοις, οἷς ᾖρε σὺν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὰ ἐκεῖνα ἅπερ ἔλαβε κατεβάρησαν αὐτὸν καὶ κατεβάπτισαν ἐν τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης, καὶ ἀπώλετο δι' ὀλίγον κέρδος μὴ τὴν 48.4.8 ἑαυτοῦ ψυχὴν μόνην σῶσαι βουλευσάμενος. ὁρᾷς ὅτι θελήματι αὐτοῦ ἐθανατώθη. ἢ πάλιν ὑπόθου μοι ἀκοὴν ἀλλοφύλων  ἐπέρχεσθαι. καὶ ὃς μὲν τῷ ἀκοῦσαι ἅμα ἔφυγεν εὐθέως μὴ ἀναβαλλόμενος γυμνὸς ἐξελθών. ἄλλος δὲ δυσπιστῶν, ὅτι ἔρχονται οἱ ἐχθροὶ ἢ ἐλεῶν τινα τῶν ἰδίων πραγμάτων  καὶ  βουλόμενος  ἆραι μεθ'  ἑαυτοῦ  ἐβράδυνε  φυγεῖν,  καὶ  ἐπελθόντες  οἱ πολέμιοι κατέλαβον καὶ ᾐχμαλώτευσαν  αὐτὸν εἰς τὴν τῶν ἀλλοφύλων  πατρίδα κἀκεῖ δουλεύειν  πικρῶς κατηνάγκασαν. ὁρᾷς, ὅτι θελήματι αὐτοῦ διὰ χαύνωσιν  καὶ ἄνοιαν καὶ ἀγάπην 48.4.9 τινῶν  πραγμάτων  εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν  ἀπηνέχθη.  οὕτω καὶ οἱ μὴ ταῖς ἐντολαῖς τοῦ κυρίου ἐξακολουθοῦντες καὶ μὴ ἑαυτοὺς ἀρνούμενοι καὶ μόνον τὸν κύριον ἀγαπῶντες, ἀλλὰ δεσμοῖς κόσμου γηΐνοις ἑκουσίως δεσμούμενοι καὶ ἀγάπῃ τινὶ σαρκικῇ κατεχόμενοι, ἐπελθόντος τοῦ πυρὸς τοῦ αἰωνίου εὑρεθέντες ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ κόσμου καυθήσονται καὶ ὑπὸ τῆς πικρᾶς θαλάσσης τῆς πονηρᾶς καταβυθίζονται καὶ ὑπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τῶν ἀλλοφύλων (τουτέστι τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας) αἰχμαλωτιζόμενοι  ἀπόλλυνται. 48.4.10 Εἰ δὲ βούλει γνῶναι ἀγάπης ἀπηρτισμένης πρὸς κύριον  εὐθύτητα  ἐκ τῶν  θεοπνεύστων  γραφῶν  κατάμαθε· ἴδε  τὸν  Ἰὼβ  πῶς  πάντα ἀπεδύσατο ὥσπερ εἰπεῖν, ἅπερ ἦν κεκτημένος, τέκνα, κτήματα, ζῷα, παῖδας καὶ τὰ λοιπὰ ὑπάρχοντα· πῶς ἀποδυσάμενος ἔφυγε καὶ διέσωσεν ἑαυτὸν καὶ αὐτὸν τὸν χιτῶνα ἀφεὶς καὶ προσρίψας τῷ σατανᾷ καὶ μηδένα λόγον  βλασφημίας μήτε τῇ  καρδίᾳ μήτε τοῖς χείλεσι φθεγξάμενος  ἐνώπιον  τοῦ κυρίου, ἀλλὰ τοὐναντίον  ηὐλόγησε τὸν κύριον· «ὁ κύριος, γάρ φησιν, ἔδωκεν, ὁ κύριος ἀφείλετο· ὡς κύριος ἠθέλησεν, οὕτω καὶ ἐγένετο. εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον».  ἴδε ἀγάπης πρὸς κύριον ὁλοκλήρου εὐθύτητα, ὅτι οὐδὲν παρὰ τὸν κύριον  ἠγάπησεν πλὴν  αὐτὸν 48.4.11 μόνον. καὶ Ἀβραὰμ ἐνομίζετο κεκτῆσθαι πολλά, δοκιμασθεὶς δὲ ὑπὸ θεοῦ «ἐξελθεῖν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐκ τῆς συγγενείας καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ», εὐθέως ὥσπερ εἰπεῖν ἀπεδύσατο πάντα, πατρίδα γῆν,  συγγένειαν,  γο48.4.12 νεῖς,  καὶ ἐξηκολούθησε τῷ  λόγῳ  τοῦ θεοῦ.  εἶτα μεταξὺ πολλῶν δοκιμασιῶν καὶ πειρασμῶν αὐτῷ γεγενημένων, τοῦτο μὲν τῆς γυναικὸς αὐτοῦ λαμβανομένης, τοῦτο δὲ ἐν ξενίᾳ διάγων καὶ ἀδικούμενος, καὶ εἰς πάντα ἀποδειχθείς, ὅτι θεὸν μόνον ἀγαπᾷ ὑπὲρ πάντα, ὕστερον τὸν δι' ἐπαγγελίας  καὶ διὰ πολλῶν  ἐτῶν υἱὸν  μονογενῆ  κατὰ  πολλὴν  ἐπιθυμίαν  ἐκτήσατο  καὶ  αἰτηθεὶς  τοῦτον  εἰς  θυσίαν
Line 1,519: Line 1,519:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
196
 
196
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
προθύμως δι' ἑαυτοῦ ἀνέφερεν, ἀποδυσάμενος αὐτὸν καὶ ἀληθῶς ἑαυτὸν ἀρνησάμενος· ἀπέδειξε, ὅτι  πάρεξ τοῦ θεοῦ ἄλλο  τι οὐκ ἠγάπησε διὰ τῆς τοῦ 48.4.13 μονογενοῦς προσκομίσεως. εἰ γὰρ ἐκεῖνον προθύμως ἀπεδύσατο, πόσῳ μᾶλλον  εἰ τὰ λοιπὰ αὐτοῦ ὑπάρχοντα  ἐκελεύσθη ἐᾶσαι ἢ πένησιν  ὑφ' ἓν  διανεῖμαι,  ἑτοίμως  καὶ προθύμως  ἂν ἐποίησεν. ὁρᾷς ἀγάπης ἀπηρτισμένης ἐκ θελήματος πρὸς κύριον εὐθύτητα; 48.4.14 Οὕτω καὶ  οἱ  τούτων  συγκληρονόμοι  γενέσθαι  βουλόμενοι  πάρεξ  θεοῦ  οὐδὲν  ἀγαπῆσαι ὀφείλουσιν, ἵν' ὅτε δοκιμασθῶσι εὑρεθῶσι χρήσιμοι καὶ δόκιμοι, τελείαν  τὴν ἀγάπην αὐτῶν πρὸς τὸν κύριον ἀποσῴζοντες. οἱ τοιοῦτοι διεξελθεῖν ἕως τέλους δυνήσονται, οἱ ἐκ θελήματος  θεὸν  μόνον  ἀγαπήσαντες  πάντοτε  καὶ πάσης ἀγάπης κόσμου ἑαυτοὺς λελυκότες.  48.4.15  Ὀλίγοι  δὲ  πάνυ  σφόδρα  εὑρίσκονται  οἱ  τοιαύτην  ἀγάπην ἀναλαμβάνοντες καὶ πάσας τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας ἀποστρεφόμενοι καὶ μακροθύμως τὰς ἐπαναστάσεις καὶ πειρασμοὺς τοῦ πονηροῦ  ὑπομένοντες.  μὴ γὰρ ἐπειδὴ πολλοὶ ποταμοὺς παρερχόμενοι παρασύρονται ὑπὸ τῶν ὑδάτων, οὔκ εἰσιν οἱ παρερχόμενοι καὶ διαπερῶντες  γενναίως  τοὺς  θολεροὺς  τῶν  τοῦ  κόσμου  ἐπιθυμιῶν  καὶ  48.4.16 παντοδαπῶν καὶ ποικίλων πειρασμῶν ποταμούς; καὶ ἐπειδὴ πολλὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ κλυδωνιζόμενα καὶ καλυπτόμενα ὑπὸ τῶν κυμάτων βυθίζονται, οὔκ εἰσι τὰ διαπερῶντα καὶ ἐπάνω τῶν κυμάτων  διοδεύοντα καὶ εἰς λιμένα εἰρήνης καταντήσαντα; διὰ τοῦτο πίστεως πολλῆς καὶ μακροθυμίας καὶ ἀγῶνος καὶ ὑπομονῆς καὶ πόνων καὶ ἀγώνων καὶ πείνης καὶ δίψης εἰς τὸ ἀγαθὸν καὶ ὀξύτητος καὶ ἀναιδείας καὶ διακρίσεως καὶ συνέσεως πάντοτε χρεία. 48.5.1 Οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων  ἄνευ καμάτων καὶ ἱδρώτων  καὶ ἀγώνων  48.5.2 ἐπιτυχεῖν  τῆς  βασιλείας  βούλονται,  ὅπερ ἀδύνατόν  ἐστιν.  ὥσπερ ἐν κόσμῳ ἀπέρχονται ἄνδρες πρός τινα πλούσιον καὶ οἰκοδεσπότην ἐργάσασθαι εἰς θέρος ἢ εἰς ἕτερον ἔργον, ὅπως πορίσωνται ὧν χρῄζουσιν εἰς τὴν διατροφὴν αὐτῶν, εἰσὶ δὲ ἐν αὐτοῖς τινες σκληροὶ καὶ χαῦνοι καὶ ἄργοι, μὴ κάμνοντες δεόντως μηδὲ ἁρμοζόντως ἐργαζόμενοι, καὶ οὗτοι μηδὲν κοπιάσαντες μηδὲ καμόντες εἰς τὸν οἶκον τοῦ πλουσίου ἀνδρός, βούλονται τὸν αὐτὸν μισθὸν τοῖς ἀνδρείως καὶ ὀξέως καὶ ὅλῃ ἰσχύϊ καμοῦσιν λαβεῖν ὡς ἤδη τὸ αὐτὸ ἔργον πεποιηκό48.5.3 τες, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπαναγινώσκομεν τὰς  γραφὰς  καὶ  μανθάνομεν,  πῶς  ὁ  δίκαιος  εὐηρέστησε τῷ  θεῷ,  πῶς  φίλος  καὶ συνόμιλος θεοῦ γέγονε,  καὶ  πάντες  δὲ οἱ πατέρες  πῶς  φίλοι  καὶ  κληρονόμοι  θεοῦ γεγόνασι, πόσας θλίψεις ὑπέμειναν, πόσα διὰ τὸν θεὸν ἔπαθον, πόσα ἠνδραγάθησαν καὶ ἠγωνίσαντο,  καὶ  μακαρίζωμεν αὐτοὺς καὶ τῶν  ἴσων αὐτοῖς  δρόμων καὶ ἀξιωμάτων τυχεῖν  βουλόμεθα  καὶ  ἐπιθυμοῦμεν προθύμως  τὰ ἔνδοξα  ἐκεῖνα  λαβεῖν  χαρίσματα, ὑπερβαίνοντες τοὺς πόνους αὐτῶν καὶ ἀγῶνας καὶ θλίψεις καὶ τὰ παθήματα καὶ τὰς μὲν τιμὰς αὐτῶν καὶ τὰ ἀξιώματα ἐπὶ θεοῦ οἷα κέκτηνται, προθύμως λαβεῖν θέλομεν, τοὺς δὲ καμάτους αὐτῶν καὶ πόνους καὶ ἀγῶνας οὐκ 48.5.4 ἀναδεχόμεθα. λέγω δέ σοι, ὅτι τούτων  καὶ πᾶς τις ἀνθρώπων  ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει, καὶ πόρναι καὶ τελῶναι  καὶ ἄδικοι ἄνθρωποι, εὐκόλως βούλονται ἄνευ πόνων καὶ ἀγώνων τυχεῖν τῆς βασιλείας τῷ θέλειν δέ, ἄνευ τοῦ  κάμνειν, ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἐν μέσῳ πειρασμοὶ καὶ δοκιμασίαι πολλαὶ καὶ θλίψεις  καὶ ἀγῶνες  καὶ ἱδρῶτες πρόκεινται, ἵνα φανεροὶ γένωνται.  τίνες ἐξ ἀληθείας ἕως θανάτου ἐλθόντες  ἐξ ὅλης  προαιρέσεως καὶ θελήματος τὸν κύριον αὐτὸν μόνον ἠγάπησαν 48.5.5 καὶ οὐδὲν ἕτερον σὺν τῇ πρὸς αὐτὸν ἀγάπῃ περιπόθητον ἔσχον. διὸ καὶ δικαίως τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καταξιοῦνται, ἀρνησάμενοι ἑαυτοὺς κατὰ τὸν τοῦ κυρίου λόγον καὶ παρὰ τὴν ἰδίαν πνοὴν τὸν κύριον μόνον ἠγαπηκότες. διὸ καὶ ἄκροις δώροις οὐρανίοις τὴν ἄκραν ἀγάπην αὐτῶν ἀμειφθήσονται. 48.5.6 Εἰς γὰρ τὰς θλίψεις καὶ τὰ παθήματα καὶ τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν πίστιν ἐγκεκρυμμέναι εἰσὶν αἱ ἐπαγγελίαι
 
προθύμως δι' ἑαυτοῦ ἀνέφερεν, ἀποδυσάμενος αὐτὸν καὶ ἀληθῶς ἑαυτὸν ἀρνησάμενος· ἀπέδειξε, ὅτι  πάρεξ τοῦ θεοῦ ἄλλο  τι οὐκ ἠγάπησε διὰ τῆς τοῦ 48.4.13 μονογενοῦς προσκομίσεως. εἰ γὰρ ἐκεῖνον προθύμως ἀπεδύσατο, πόσῳ μᾶλλον  εἰ τὰ λοιπὰ αὐτοῦ ὑπάρχοντα  ἐκελεύσθη ἐᾶσαι ἢ πένησιν  ὑφ' ἓν  διανεῖμαι,  ἑτοίμως  καὶ προθύμως  ἂν ἐποίησεν. ὁρᾷς ἀγάπης ἀπηρτισμένης ἐκ θελήματος πρὸς κύριον εὐθύτητα; 48.4.14 Οὕτω καὶ  οἱ  τούτων  συγκληρονόμοι  γενέσθαι  βουλόμενοι  πάρεξ  θεοῦ  οὐδὲν  ἀγαπῆσαι ὀφείλουσιν, ἵν' ὅτε δοκιμασθῶσι εὑρεθῶσι χρήσιμοι καὶ δόκιμοι, τελείαν  τὴν ἀγάπην αὐτῶν πρὸς τὸν κύριον ἀποσῴζοντες. οἱ τοιοῦτοι διεξελθεῖν ἕως τέλους δυνήσονται, οἱ ἐκ θελήματος  θεὸν  μόνον  ἀγαπήσαντες  πάντοτε  καὶ πάσης ἀγάπης κόσμου ἑαυτοὺς λελυκότες.  48.4.15  Ὀλίγοι  δὲ  πάνυ  σφόδρα  εὑρίσκονται  οἱ  τοιαύτην  ἀγάπην ἀναλαμβάνοντες καὶ πάσας τὰς ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας ἀποστρεφόμενοι καὶ μακροθύμως τὰς ἐπαναστάσεις καὶ πειρασμοὺς τοῦ πονηροῦ  ὑπομένοντες.  μὴ γὰρ ἐπειδὴ πολλοὶ ποταμοὺς παρερχόμενοι παρασύρονται ὑπὸ τῶν ὑδάτων, οὔκ εἰσιν οἱ παρερχόμενοι καὶ διαπερῶντες  γενναίως  τοὺς  θολεροὺς  τῶν  τοῦ  κόσμου  ἐπιθυμιῶν  καὶ  48.4.16 παντοδαπῶν καὶ ποικίλων πειρασμῶν ποταμούς; καὶ ἐπειδὴ πολλὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ κλυδωνιζόμενα καὶ καλυπτόμενα ὑπὸ τῶν κυμάτων βυθίζονται, οὔκ εἰσι τὰ διαπερῶντα καὶ ἐπάνω τῶν κυμάτων  διοδεύοντα καὶ εἰς λιμένα εἰρήνης καταντήσαντα; διὰ τοῦτο πίστεως πολλῆς καὶ μακροθυμίας καὶ ἀγῶνος καὶ ὑπομονῆς καὶ πόνων καὶ ἀγώνων καὶ πείνης καὶ δίψης εἰς τὸ ἀγαθὸν καὶ ὀξύτητος καὶ ἀναιδείας καὶ διακρίσεως καὶ συνέσεως πάντοτε χρεία. 48.5.1 Οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων  ἄνευ καμάτων καὶ ἱδρώτων  καὶ ἀγώνων  48.5.2 ἐπιτυχεῖν  τῆς  βασιλείας  βούλονται,  ὅπερ ἀδύνατόν  ἐστιν.  ὥσπερ ἐν κόσμῳ ἀπέρχονται ἄνδρες πρός τινα πλούσιον καὶ οἰκοδεσπότην ἐργάσασθαι εἰς θέρος ἢ εἰς ἕτερον ἔργον, ὅπως πορίσωνται ὧν χρῄζουσιν εἰς τὴν διατροφὴν αὐτῶν, εἰσὶ δὲ ἐν αὐτοῖς τινες σκληροὶ καὶ χαῦνοι καὶ ἄργοι, μὴ κάμνοντες δεόντως μηδὲ ἁρμοζόντως ἐργαζόμενοι, καὶ οὗτοι μηδὲν κοπιάσαντες μηδὲ καμόντες εἰς τὸν οἶκον τοῦ πλουσίου ἀνδρός, βούλονται τὸν αὐτὸν μισθὸν τοῖς ἀνδρείως καὶ ὀξέως καὶ ὅλῃ ἰσχύϊ καμοῦσιν λαβεῖν ὡς ἤδη τὸ αὐτὸ ἔργον πεποιηκό48.5.3 τες, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπαναγινώσκομεν τὰς  γραφὰς  καὶ  μανθάνομεν,  πῶς  ὁ  δίκαιος  εὐηρέστησε τῷ  θεῷ,  πῶς  φίλος  καὶ συνόμιλος θεοῦ γέγονε,  καὶ  πάντες  δὲ οἱ πατέρες  πῶς  φίλοι  καὶ  κληρονόμοι  θεοῦ γεγόνασι, πόσας θλίψεις ὑπέμειναν, πόσα διὰ τὸν θεὸν ἔπαθον, πόσα ἠνδραγάθησαν καὶ ἠγωνίσαντο,  καὶ  μακαρίζωμεν αὐτοὺς καὶ τῶν  ἴσων αὐτοῖς  δρόμων καὶ ἀξιωμάτων τυχεῖν  βουλόμεθα  καὶ  ἐπιθυμοῦμεν προθύμως  τὰ ἔνδοξα  ἐκεῖνα  λαβεῖν  χαρίσματα, ὑπερβαίνοντες τοὺς πόνους αὐτῶν καὶ ἀγῶνας καὶ θλίψεις καὶ τὰ παθήματα καὶ τὰς μὲν τιμὰς αὐτῶν καὶ τὰ ἀξιώματα ἐπὶ θεοῦ οἷα κέκτηνται, προθύμως λαβεῖν θέλομεν, τοὺς δὲ καμάτους αὐτῶν καὶ πόνους καὶ ἀγῶνας οὐκ 48.5.4 ἀναδεχόμεθα. λέγω δέ σοι, ὅτι τούτων  καὶ πᾶς τις ἀνθρώπων  ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει, καὶ πόρναι καὶ τελῶναι  καὶ ἄδικοι ἄνθρωποι, εὐκόλως βούλονται ἄνευ πόνων καὶ ἀγώνων τυχεῖν τῆς βασιλείας τῷ θέλειν δέ, ἄνευ τοῦ  κάμνειν, ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἐν μέσῳ πειρασμοὶ καὶ δοκιμασίαι πολλαὶ καὶ θλίψεις  καὶ ἀγῶνες  καὶ ἱδρῶτες πρόκεινται, ἵνα φανεροὶ γένωνται.  τίνες ἐξ ἀληθείας ἕως θανάτου ἐλθόντες  ἐξ ὅλης  προαιρέσεως καὶ θελήματος τὸν κύριον αὐτὸν μόνον ἠγάπησαν 48.5.5 καὶ οὐδὲν ἕτερον σὺν τῇ πρὸς αὐτὸν ἀγάπῃ περιπόθητον ἔσχον. διὸ καὶ δικαίως τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καταξιοῦνται, ἀρνησάμενοι ἑαυτοὺς κατὰ τὸν τοῦ κυρίου λόγον καὶ παρὰ τὴν ἰδίαν πνοὴν τὸν κύριον μόνον ἠγαπηκότες. διὸ καὶ ἄκροις δώροις οὐρανίοις τὴν ἄκραν ἀγάπην αὐτῶν ἀμειφθήσονται. 48.5.6 Εἰς γὰρ τὰς θλίψεις καὶ τὰ παθήματα καὶ τὴν ὑπομονὴν καὶ τὴν πίστιν ἐγκεκρυμμέναι εἰσὶν αἱ ἐπαγγελίαι
Line 1,536: Line 1,536:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
197
 
197
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ τῶν ἐπουρανίων ἀγαθῶν ἀποκατάστασις, ὥσπερ ἐν τῷ ῥιπτομένῳ ἐν τῇ γῇ σίτῳ ἢ δένδρῳ ἐπικεντριζομένῳ  καὶ διὰ σήψεώς τινος καὶ ἀτιμίας διερχομένῳ καὶ τότε  τοῦ  ἐνδύματος  τὴν  εὐπρέπειαν  καὶ  τὴν  δόξαν  καὶ  τὸν  πολυπλασίονα  καρπὸν ἀναφαίνοντι, εἰ μὴ γὰρ δι' ἐκείνων τῶν ἀτιμίας ἀξίων καὶ ἀφανισμοῦ παρῆλθον, οὐκ ἂν τὴν  εὐπρέπειαν  τῆς κοσμήσεως καὶ τὸ κάλλος  ἐκεῖνο  καὶ τὸν  πλεονάζοντα  καρπὸν
 
καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ τῶν ἐπουρανίων ἀγαθῶν ἀποκατάστασις, ὥσπερ ἐν τῷ ῥιπτομένῳ ἐν τῇ γῇ σίτῳ ἢ δένδρῳ ἐπικεντριζομένῳ  καὶ διὰ σήψεώς τινος καὶ ἀτιμίας διερχομένῳ καὶ τότε  τοῦ  ἐνδύματος  τὴν  εὐπρέπειαν  καὶ  τὴν  δόξαν  καὶ  τὸν  πολυπλασίονα  καρπὸν ἀναφαίνοντι, εἰ μὴ γὰρ δι' ἐκείνων τῶν ἀτιμίας ἀξίων καὶ ἀφανισμοῦ παρῆλθον, οὐκ ἂν τὴν  εὐπρέπειαν  τῆς κοσμήσεως καὶ τὸ κάλλος  ἐκεῖνο  καὶ τὸν  πλεονάζοντα  καρπὸν
Line 1,557: Line 1,557:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
198
 
198
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐν  τῇ  ἀναστάσειοὕτω  γὰρ  πάσαις  ταῖς  φιλοθέοις  ψυχαῖς  (τουτέστι  τοῖς  ἀληθινοῖς Χριστιανοῖς) ἐστι μὲν μὴν πρῶτος ὁ Ξανθικὸς ὅ ἐστιν Ἀπρίλλιος, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως. διὰ γὰρ τῆς δυνάμεως τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης ἔνδοθεν ἐξέρχεται δόξα τοῦ ἁγίου πνεύματος, καλύπτουσα καὶ σκέπουσα τὰ σώματα τῶν  ἁγίων, 48.6.4 ἥνπερ δόξαν  εἶχε  νῦν  κεκρυμμένην  ἔνδον  τοῦ  σώματος.  ὅπερ  γάρ  τις  ἔχει  νῦν,  αὐτὸ προέρχεται ἔξω τότε, «οὗτος, φησίν, μὴν πρῶτος ἔσται ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ»· οὗτος χαρὰν προσφέρει πάσῃ τῇ κτίσει, οὗτος ἀμφιέννυσι τὰ γυμνὰ δένδρα, οὗτος τὰς πόας ἀνατέλλει,  οὗτος πᾶσι τοῖς  ζῴοις χαρὰν  προσφέρει τὴν  γῆν  διανοίγων,  οὗτος πρῶτος  τὴν  ἱλαρότητα  πᾶσι  δείκνυσιν,  οὗτος  ἐστὶ  τῶν  Χριστιανῶν  μὴν  πρῶτος Ξανθικός, ὅς ἐστιν ὁ τῆς ἀναστάσεως καιρός, ἐν ᾧ δοξασθήσονται τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τοῦ  ἀπὸ  τοῦ  νῦν  ὄντος  ἐν  αὐτοῖς  φωτὸς  ἀρρήτου  (τουτέστι  τῆς  δυνάμεως  τοῦ πνεύματος), ὅπερ ἔσται αὐτοῖς τότε ἔνδυμα, βρῶσις, πόσις, ἀγαλλίασις,  χαρά, εἰρήνη, ἄμφιον  καὶ τὸ 48.6.5 πᾶν ζωὴ αἰώνιος. πᾶσα γὰρ καλλονή, λαμπρότης καὶ ὡραιότης οὐράνιος εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα τῆς θεότητος, ὅπερ ἀπὸ τοῦ νῦν δέξασθαι καταξιώθησαν, τότε γίνεται. πῶς τοίνυν οὐκ ὀφείλει τις ἀγωνίσασθαι καὶ πιστεύσαι καὶ σπουδάσαι ἐν πάσῃ  ἐναρέτῳ  πολιτείᾳ  καὶ  προσδοκῆσαι  ἐν  ἐλπίδι  καὶ  ὑπομονῇ  πολλῇ  νῦν καταξιωθῆναι τὴν ἐξ οὐρανοῦ δύναμιν λαβεῖν καὶ δόξαν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔνδον ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα τότε λυομένων  τῶν κτισμάτων  ἔχῃ τι αὐτὸν  ἀμφιάσει καὶ ζωοποιήσει;
 
ἐν  τῇ  ἀναστάσειοὕτω  γὰρ  πάσαις  ταῖς  φιλοθέοις  ψυχαῖς  (τουτέστι  τοῖς  ἀληθινοῖς Χριστιανοῖς) ἐστι μὲν μὴν πρῶτος ὁ Ξανθικὸς ὅ ἐστιν Ἀπρίλλιος, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως. διὰ γὰρ τῆς δυνάμεως τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης ἔνδοθεν ἐξέρχεται δόξα τοῦ ἁγίου πνεύματος, καλύπτουσα καὶ σκέπουσα τὰ σώματα τῶν  ἁγίων, 48.6.4 ἥνπερ δόξαν  εἶχε  νῦν  κεκρυμμένην  ἔνδον  τοῦ  σώματος.  ὅπερ  γάρ  τις  ἔχει  νῦν,  αὐτὸ προέρχεται ἔξω τότε, «οὗτος, φησίν, μὴν πρῶτος ἔσται ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ»· οὗτος χαρὰν προσφέρει πάσῃ τῇ κτίσει, οὗτος ἀμφιέννυσι τὰ γυμνὰ δένδρα, οὗτος τὰς πόας ἀνατέλλει,  οὗτος πᾶσι τοῖς  ζῴοις χαρὰν  προσφέρει τὴν  γῆν  διανοίγων,  οὗτος πρῶτος  τὴν  ἱλαρότητα  πᾶσι  δείκνυσιν,  οὗτος  ἐστὶ  τῶν  Χριστιανῶν  μὴν  πρῶτος Ξανθικός, ὅς ἐστιν ὁ τῆς ἀναστάσεως καιρός, ἐν ᾧ δοξασθήσονται τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τοῦ  ἀπὸ  τοῦ  νῦν  ὄντος  ἐν  αὐτοῖς  φωτὸς  ἀρρήτου  (τουτέστι  τῆς  δυνάμεως  τοῦ πνεύματος), ὅπερ ἔσται αὐτοῖς τότε ἔνδυμα, βρῶσις, πόσις, ἀγαλλίασις,  χαρά, εἰρήνη, ἄμφιον  καὶ τὸ 48.6.5 πᾶν ζωὴ αἰώνιος. πᾶσα γὰρ καλλονή, λαμπρότης καὶ ὡραιότης οὐράνιος εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα τῆς θεότητος, ὅπερ ἀπὸ τοῦ νῦν δέξασθαι καταξιώθησαν, τότε γίνεται. πῶς τοίνυν οὐκ ὀφείλει τις ἀγωνίσασθαι καὶ πιστεύσαι καὶ σπουδάσαι ἐν πάσῃ  ἐναρέτῳ  πολιτείᾳ  καὶ  προσδοκῆσαι  ἐν  ἐλπίδι  καὶ  ὑπομονῇ  πολλῇ  νῦν καταξιωθῆναι τὴν ἐξ οὐρανοῦ δύναμιν λαβεῖν καὶ δόξαν τοῦ ἁγίου πνεύματος ἔνδον ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα τότε λυομένων  τῶν κτισμάτων  ἔχῃ τι αὐτὸν  ἀμφιάσει καὶ ζωοποιήσει;
Line 1,584: Line 1,584:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
199
 
199
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
καταξιωθήσονται ἐκείνων  τῶν  αἰωνίων  τοῦ πνεύματος  ἀγαθῶν  καὶ τῇ δόξῃ ἐκείνῃ ἀνακραθήσονται, ἧς ἀπὸ τοῦ νῦν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν τὴν πεῖραν ἐδέξαντο. 48.6.11 Ὀφείλει τοίνυν  ἕκαστος ἡμῶν ἀγωνίσασθαι καὶ πονῆσαι καὶ σπουδάσαι ἐν πάσαις ἀρεταῖς καὶ πιστεῦσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ κυρίου ἐξ ἐκείνης τῆς δόξης τὸν ἔσω ἄνθρωπον ἀπὸ τοῦ νῦν μέτοχον γενέσθαι καὶ ἐκείνης τῆς ἁγιότητος τοῦ πνεύματος τὴν ψυχὴν κοινωνῆσαι, ἵνα καθαρθέντες τοῦ ῥύπου τῆς κακίας καὶ ἐν τῇ ἀναστάσει γυμνῶν  τῶν σωμάτων ἡμῶν ἀνισταμένων ἔχωμεν ὃ ἀμφιάσει ἡμῶν τὴν ἀσχημοσύνην καὶ ζωοποιήσει καὶ εἰς αἰῶνας ἐν  τῇ βασιλείᾳ 48.6.12 τῶν  οὐρανῶν  ἀναπαύσει. μέλλει  γὰρ ὁ Χριστὸς ἔρχεσθαι ἐξ οὐρανοῦ καὶ πάντα τὰ φῦλα τοῦ Ἀδὰμ ἀναστήσει, τοὺς ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντας  κατὰ τὰς  ἁγίας  γραφὰς  καὶ  εἰς  δύο  μερίσει πάντας,  καὶ  τοὺς  ἔχοντας  τὸ  ἴδιον  σημεῖον (τουτέστι τὴν σφραγῖδα τοῦ  πνεύματος) τούτους ὡς ἰδίους προσφωνήσας ἐκ δεξιῶν στήσει· «τὰ ἐμά, γάρ φησι, πρόβατα τῆς ἐμῆς φωνῆς ἀκούουσι καὶ 48.6.13 γινώσκω τὰ ἐμὰ  καὶ  γινώσκομαι  ὑπὸ  τῶν  ἐμῶν».  καὶ  τότε  δόξῃ  θείᾳ  τὰ  σώματα  τούτων περιβληθήσονται ἐκ τῶν ἀγαθῶν ἔργων καὶ δόξης πνεύματος, ἣν ἀπὸ τοῦ νῦν εἶχον ἐν ταῖς ψυχαῖς. καὶ οὕτω δοξασθέντες τῷ θείῳ φωτὶ  καὶ εἰς οὐρανοὺς ἁρπαγέντες  «εἰς ἀπάντησιν  τοῦ  κυρίου  καὶ  εἰς  ἀέρα», κατὰ  τὸ  γεγραμμένον,  «πάντοτε  σὺν  κυρίῳ ἐσόμεθα», σὺν αὐτῷ βασιλεύοντες εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
καταξιωθήσονται ἐκείνων  τῶν  αἰωνίων  τοῦ πνεύματος  ἀγαθῶν  καὶ τῇ δόξῃ ἐκείνῃ ἀνακραθήσονται, ἧς ἀπὸ τοῦ νῦν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν τὴν πεῖραν ἐδέξαντο. 48.6.11 Ὀφείλει τοίνυν  ἕκαστος ἡμῶν ἀγωνίσασθαι καὶ πονῆσαι καὶ σπουδάσαι ἐν πάσαις ἀρεταῖς καὶ πιστεῦσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ κυρίου ἐξ ἐκείνης τῆς δόξης τὸν ἔσω ἄνθρωπον ἀπὸ τοῦ νῦν μέτοχον γενέσθαι καὶ ἐκείνης τῆς ἁγιότητος τοῦ πνεύματος τὴν ψυχὴν κοινωνῆσαι, ἵνα καθαρθέντες τοῦ ῥύπου τῆς κακίας καὶ ἐν τῇ ἀναστάσει γυμνῶν  τῶν σωμάτων ἡμῶν ἀνισταμένων ἔχωμεν ὃ ἀμφιάσει ἡμῶν τὴν ἀσχημοσύνην καὶ ζωοποιήσει καὶ εἰς αἰῶνας ἐν  τῇ βασιλείᾳ 48.6.12 τῶν  οὐρανῶν  ἀναπαύσει. μέλλει  γὰρ ὁ Χριστὸς ἔρχεσθαι ἐξ οὐρανοῦ καὶ πάντα τὰ φῦλα τοῦ Ἀδὰμ ἀναστήσει, τοὺς ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντας  κατὰ τὰς  ἁγίας  γραφὰς  καὶ  εἰς  δύο  μερίσει πάντας,  καὶ  τοὺς  ἔχοντας  τὸ  ἴδιον  σημεῖον (τουτέστι τὴν σφραγῖδα τοῦ  πνεύματος) τούτους ὡς ἰδίους προσφωνήσας ἐκ δεξιῶν στήσει· «τὰ ἐμά, γάρ φησι, πρόβατα τῆς ἐμῆς φωνῆς ἀκούουσι καὶ 48.6.13 γινώσκω τὰ ἐμὰ  καὶ  γινώσκομαι  ὑπὸ  τῶν  ἐμῶν».  καὶ  τότε  δόξῃ  θείᾳ  τὰ  σώματα  τούτων περιβληθήσονται ἐκ τῶν ἀγαθῶν ἔργων καὶ δόξης πνεύματος, ἣν ἀπὸ τοῦ νῦν εἶχον ἐν ταῖς ψυχαῖς. καὶ οὕτω δοξασθέντες τῷ θείῳ φωτὶ  καὶ εἰς οὐρανοὺς ἁρπαγέντες  «εἰς ἀπάντησιν  τοῦ  κυρίου  καὶ  εἰς  ἀέρα», κατὰ  τὸ  γεγραμμένον,  «πάντοτε  σὺν  κυρίῳ ἐσόμεθα», σὺν αὐτῷ βασιλεύοντες εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Line 1,606: Line 1,606:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
200
 
200
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
χαυνότητα καὶ ὀκνηρίαν αὐτοῦ. εἰ δὲ μὴ καλῶς καὶ εὐθέως τῷ ὀφθαλμῷ προσέχει, καὶ εἰς κρημνοὺς καὶ εἰς φάραγγας 49.1.4 πεσεῖται ἢ τοῖς ὕδασι βυθισθεὶς ἀπόλλυται. τὸν αὐτὸν  τρόπον  καὶ ἡ ψυχὴ  φοροῦσα ὥσπερ χιτῶνα  ἄλλον  τὸ ἔνδυμα  τοῦ σώματος, ἔχουσα δὲ ὥσπερ ὀφθαλμὸν  τὸ γνωστικὸν  καὶ  διανοητικὸν καὶ διακριτικόν, εὐθύνον ὅλην τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, παρερχομένη διὰ τῶν ὑλῶν  καὶ ἀκανθῶν  τοῦ κόσμου τούτου καὶ βορβόρου καὶ πυρὸς καὶ κρημνῶν (τουτέστιν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν καὶ τῶν λοιπῶν  ἀτοπιῶν  τοῦ αἰῶνος τούτου), πανταχόθεν  ὀφείλει μετὰ νήψεως καὶ σπουδῆς καὶ ἀνδρείας συσφίγγειν καὶ φυλάσσειν ἑαυτὴν καὶ τὸν χιτῶνα τοῦ σώματος αὐτῆς, μή που περισχισθῇ ἐν ταῖς τοῦ κόσμου ὕλαις καὶ ἀκάνθαις τῶν μεριμνῶν καὶ ἀσχολιῶν καὶ περισπασμῶν  ἢ  πραγματειῶν  γηΐνων,  καὶ  ὑπὸ  49.1.5  τοῦ  πυρὸς  τῆς  ἐπιθυμίας παρακαυθῇ.  ὀφείλει  γὰρ  τὸν  ὀφθαλμὸν  ἀποστρέφειν  τοῦ  μὴ  ὁρᾶν  πονηρά,  τὸ  οὖς ὁμοίως τοῦ μὴ ἀκοῦσαι κακά, τοὺς πόδας ἀπὸ ἐπιτηδευμάτων  κακῶν ἐπέχειν. ἔχει γὰρ θέλημα  ἡ ψυχὴ  τοῦ ἀποστρέψαι καὶ κωλῦσαι  τὰ μέλη  τοῦ  σώματος ἀπὸ κακίστων θελημάτων καὶ ἀκοῆς πονηρᾶς καὶ αἰσχρᾶς καὶ ἐπιτηδευμάτων πονηρῶν καὶ κοσμικῶν. ἀποστρέφει ἑαυτὴν ἀπὸ ῥεμβασμῶν, φυλάσσουσα τὴν καρδίαν τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ ἐξ49.1.6 απλοῦσθαι  ἐν  τῷ  κόσμῳ  τὰ  μέλη  αὐτῆς  τὰ  τῶν  λογισμῶν.  καὶ  οὕτως ἀγωνιζομένη  καὶ  σπουδάζουσα καὶ ἔχουσα πάντοτε  ἐν πολλῇ  προσοχῇ τὰ μέλη τοῦ σώματος ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου τούτου ἐπιθυμιῶν  καὶ ἐπιτηδευμάτων  κακῶν ἄσχιστον καὶ  ἄκαυστον  καὶ  ἀβορβόρωτον  καὶ  ἄσπιλον  τὸν  καλὸν  χιτῶνα  τοῦ  σώματος διαφυλάσσει καὶ ἑαυτὴν διὰ τοῦ γνωστικοῦ καὶ διανοητικοῦ καὶ διακριτικοῦ τῆς ψυχῆς ὄμματος ἄτρωτον διατηρεῖ, τὸ δὲ πᾶν διὰ τῆς τοῦ κυρίου δυνάμεως φυλαχθήσεται, αὐτὴ ἑαυτὴν ὅση δύναμις πάντοθεν  συσφίγγουσα καὶ πάσης ἐπιθυμίας  κοσμικῆς πρότερον ἀποστρέφουσα καὶ οὕτως ὑπὸ κυρίου βοηθουμένη εἰς τὸ ἐξ ἀληθείας φυλαχθῆναι αὐτὴν ἀπὸ τῶν παγίδων καὶ ἐπιθυμιῶν 49.1.7 καὶ ἡδονῶν ποικίλων τοῦ κόσμου τούτου. ἐπὰν γὰρ  ἴδῃ  ὁ  κύριος  ψυχήν  τινα  οὕτως  ἀποστρεφομένην  τὰς  τοῦ  κόσμου ἡδονὰς  καὶ περισπασμοὺς καὶ ἀσχολίας καὶ μερίμνας ὑλικὰς καὶ δεσμοὺς γηΐνους καὶ ῥεμβασμοὺς λογισμῶν  κοσμικῶν καὶ ματαίων, καὶ τὸ σῶμα καὶ ἑαυτὴν ἀπὸ τούτων πάντων  μετὰ πάσης προσοχῆς  διαφυλασσομένην,  δίδωσι  τὴν  ἰδίαν  τῆς  χάριτος  αὐτοῦ  βοήθειαν, ἄπτωτον  διεξερχομένην καλῶς τὸν ἐνεστῶτα πονηρὸν αἰῶνα τοῦ σκότους  διατηρῶν αὐτήν, καὶ οὕτως  ἐπαίνων  οὐρανίων  τεύξεται,  ὅτι  τὸν  χιτῶνα  τοῦ σώματος αὐτῆς διεφύλαξε  καὶ  ἑαυτήν,  ὅσον  τὸ  ἐν  αὐτῇ  δύνατον,  πᾶσαν  ἐπιθυμίαν  κόσμου ἀποστραφεῖσα καὶ μισήσασα καὶ ὑπ' αὐτοῦ βοηθηθεῖσα τὸν δρό49.1.8 μον τοῦ σταδίου τοῦ κόσμου τούτου καλῶς διεξῆλθεν. εἰ δέ τις ἐν χαυνότητι  καὶ ἀμελείᾳ καὶ ῥαθυμίᾳ ἀπροσεχόντως ἐν τῷ βίῳ τούτῳ διαπορεύεται καὶ ἐκ θελήματος μὴ ἀποστρέφεται πᾶσαν ἐπιθυμίαν κοσμικὴν καὶ τὸν κύριον μόνον ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ ζητεῖ, εἰς τὰς ἀκάνθας τοῦ κόσμου τούτου καὶ ὕλας περιπείρεται, καὶ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς ἐπιθυμίας παρακαίεται ὁ χιτὼν  τοῦ  σώματος  αὐτοῦ  καὶ  σπιλοῦται  ὑπὸ  τοῦ  βορβόρου  τῶν  ἡδονῶν  καὶ ἀπαρρησίαστος ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἀποδείκνυται, τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἄσπιλον μὴ τηρήσας, ἀλλὰ καταφθείρας αὐτὸ καὶ περισχίσας ταῖς ἀπάταις τῶν  ἐπιθυμιῶν  τοῦ κόσμου, καὶ
 
χαυνότητα καὶ ὀκνηρίαν αὐτοῦ. εἰ δὲ μὴ καλῶς καὶ εὐθέως τῷ ὀφθαλμῷ προσέχει, καὶ εἰς κρημνοὺς καὶ εἰς φάραγγας 49.1.4 πεσεῖται ἢ τοῖς ὕδασι βυθισθεὶς ἀπόλλυται. τὸν αὐτὸν  τρόπον  καὶ ἡ ψυχὴ  φοροῦσα ὥσπερ χιτῶνα  ἄλλον  τὸ ἔνδυμα  τοῦ σώματος, ἔχουσα δὲ ὥσπερ ὀφθαλμὸν  τὸ γνωστικὸν  καὶ  διανοητικὸν καὶ διακριτικόν, εὐθύνον ὅλην τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, παρερχομένη διὰ τῶν ὑλῶν  καὶ ἀκανθῶν  τοῦ κόσμου τούτου καὶ βορβόρου καὶ πυρὸς καὶ κρημνῶν (τουτέστιν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν καὶ τῶν λοιπῶν  ἀτοπιῶν  τοῦ αἰῶνος τούτου), πανταχόθεν  ὀφείλει μετὰ νήψεως καὶ σπουδῆς καὶ ἀνδρείας συσφίγγειν καὶ φυλάσσειν ἑαυτὴν καὶ τὸν χιτῶνα τοῦ σώματος αὐτῆς, μή που περισχισθῇ ἐν ταῖς τοῦ κόσμου ὕλαις καὶ ἀκάνθαις τῶν μεριμνῶν καὶ ἀσχολιῶν καὶ περισπασμῶν  ἢ  πραγματειῶν  γηΐνων,  καὶ  ὑπὸ  49.1.5  τοῦ  πυρὸς  τῆς  ἐπιθυμίας παρακαυθῇ.  ὀφείλει  γὰρ  τὸν  ὀφθαλμὸν  ἀποστρέφειν  τοῦ  μὴ  ὁρᾶν  πονηρά,  τὸ  οὖς ὁμοίως τοῦ μὴ ἀκοῦσαι κακά, τοὺς πόδας ἀπὸ ἐπιτηδευμάτων  κακῶν ἐπέχειν. ἔχει γὰρ θέλημα  ἡ ψυχὴ  τοῦ ἀποστρέψαι καὶ κωλῦσαι  τὰ μέλη  τοῦ  σώματος ἀπὸ κακίστων θελημάτων καὶ ἀκοῆς πονηρᾶς καὶ αἰσχρᾶς καὶ ἐπιτηδευμάτων πονηρῶν καὶ κοσμικῶν. ἀποστρέφει ἑαυτὴν ἀπὸ ῥεμβασμῶν, φυλάσσουσα τὴν καρδίαν τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ ἐξ49.1.6 απλοῦσθαι  ἐν  τῷ  κόσμῳ  τὰ  μέλη  αὐτῆς  τὰ  τῶν  λογισμῶν.  καὶ  οὕτως ἀγωνιζομένη  καὶ  σπουδάζουσα καὶ ἔχουσα πάντοτε  ἐν πολλῇ  προσοχῇ τὰ μέλη τοῦ σώματος ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου τούτου ἐπιθυμιῶν  καὶ ἐπιτηδευμάτων  κακῶν ἄσχιστον καὶ  ἄκαυστον  καὶ  ἀβορβόρωτον  καὶ  ἄσπιλον  τὸν  καλὸν  χιτῶνα  τοῦ  σώματος διαφυλάσσει καὶ ἑαυτὴν διὰ τοῦ γνωστικοῦ καὶ διανοητικοῦ καὶ διακριτικοῦ τῆς ψυχῆς ὄμματος ἄτρωτον διατηρεῖ, τὸ δὲ πᾶν διὰ τῆς τοῦ κυρίου δυνάμεως φυλαχθήσεται, αὐτὴ ἑαυτὴν ὅση δύναμις πάντοθεν  συσφίγγουσα καὶ πάσης ἐπιθυμίας  κοσμικῆς πρότερον ἀποστρέφουσα καὶ οὕτως ὑπὸ κυρίου βοηθουμένη εἰς τὸ ἐξ ἀληθείας φυλαχθῆναι αὐτὴν ἀπὸ τῶν παγίδων καὶ ἐπιθυμιῶν 49.1.7 καὶ ἡδονῶν ποικίλων τοῦ κόσμου τούτου. ἐπὰν γὰρ  ἴδῃ  ὁ  κύριος  ψυχήν  τινα  οὕτως  ἀποστρεφομένην  τὰς  τοῦ  κόσμου ἡδονὰς  καὶ περισπασμοὺς καὶ ἀσχολίας καὶ μερίμνας ὑλικὰς καὶ δεσμοὺς γηΐνους καὶ ῥεμβασμοὺς λογισμῶν  κοσμικῶν καὶ ματαίων, καὶ τὸ σῶμα καὶ ἑαυτὴν ἀπὸ τούτων πάντων  μετὰ πάσης προσοχῆς  διαφυλασσομένην,  δίδωσι  τὴν  ἰδίαν  τῆς  χάριτος  αὐτοῦ  βοήθειαν, ἄπτωτον  διεξερχομένην καλῶς τὸν ἐνεστῶτα πονηρὸν αἰῶνα τοῦ σκότους  διατηρῶν αὐτήν, καὶ οὕτως  ἐπαίνων  οὐρανίων  τεύξεται,  ὅτι  τὸν  χιτῶνα  τοῦ σώματος αὐτῆς διεφύλαξε  καὶ  ἑαυτήν,  ὅσον  τὸ  ἐν  αὐτῇ  δύνατον,  πᾶσαν  ἐπιθυμίαν  κόσμου ἀποστραφεῖσα καὶ μισήσασα καὶ ὑπ' αὐτοῦ βοηθηθεῖσα τὸν δρό49.1.8 μον τοῦ σταδίου τοῦ κόσμου τούτου καλῶς διεξῆλθεν. εἰ δέ τις ἐν χαυνότητι  καὶ ἀμελείᾳ καὶ ῥαθυμίᾳ ἀπροσεχόντως ἐν τῷ βίῳ τούτῳ διαπορεύεται καὶ ἐκ θελήματος μὴ ἀποστρέφεται πᾶσαν ἐπιθυμίαν κοσμικὴν καὶ τὸν κύριον μόνον ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ ζητεῖ, εἰς τὰς ἀκάνθας τοῦ κόσμου τούτου καὶ ὕλας περιπείρεται, καὶ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τῆς ἐπιθυμίας παρακαίεται ὁ χιτὼν  τοῦ  σώματος  αὐτοῦ  καὶ  σπιλοῦται  ὑπὸ  τοῦ  βορβόρου  τῶν  ἡδονῶν  καὶ ἀπαρρησίαστος ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἀποδείκνυται, τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἄσπιλον μὴ τηρήσας, ἀλλὰ καταφθείρας αὐτὸ καὶ περισχίσας ταῖς ἀπάταις τῶν  ἐπιθυμιῶν  τοῦ κόσμου, καὶ
Line 1,624: Line 1,624:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
201
 
201
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν κατεργαζόμενον καὶ μετὰ πάσης προσοχῆς διὰ τῶν  παγίδων  καὶ ἀκανθῶν  καὶ βορβόρου τοῦ κόσμου τούτου παρερχόμενον  καὶ μὴ ἁπλούμενον μὲν ἐν λογισμοῖς κοσμικοῖς, ἀλλ' ἑαυτὸν πάντοτε συνέχοντα ὅση δύναμις καὶ τὴν  τοῦ θεοῦ βοήθειαν  ἐπιζητοῦντα  καὶ  τῷ ἐλέει  αὐτοῦ ἐλπίζοντα  καὶ διὰ τῆς χάριτος σῳζόμενον. 49.2.1 Ἰδοὺ γὰρ αἱ πέντε παρθένοι ἐκεῖναι αἱ νήψασαι αἱ φρόνιμοι, αἱ μὴ ἀρνησάμεναι τὸ ξένον τῆς ἑαυτῶν φύσεως, τὸ ἔλαιον λαβοῦσαι ἐν τοῖς ἀγγείοις τῆς  καρδίας  αὐτῶν  (τουτέστι  τὴν  ἄνωθεν  χάριν  τοῦ  πνεύματος)  ἠδυνήθησαν συνεισελθεῖν τῷ νυμφίῳ εἰς τὸν ἐπουράνιον νυμφῶνα. αἱ δὲ ἄλλαι, μωραί, ἐν τῇ ἰδίᾳ φύσει ἀπομείνασαι, οὐκ ἔνηψαν καὶ ἐσπούδασαν δέξασθαι τὸ ἔλαιον τῆς ἀγαλλιάσεως ἐν τοῖς ἀγγείοις τῆς καρδίας αὐτῶν, ὡς ἦσαν ἐν σαρκί, ἀλλ' ὥσπερ ἀπεκοιμήθησαν δι' ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα καὶ ῥαθυμίαν οἰήσει δικαιοσύνης. διὸ καὶ τοῦ νυμφῶνος  τῆς βασιλείας ἀπεκλείσθησαν, μὴ δυνηθεῖσαι εὐαρεστῆσαι τῷ νυμφίῳ αὐτῶν τῷ ἐπουρανίῳ. κόσμου γὰρ δεσμῷ καὶ ἀγάπῃ τινὶ γηΐνῃ κατεσχέθησαν, διὸ τὴν ἀγάπην ὅλην καὶ τὸν ἔρωτα πρὸς τὸν ἐπουράνιον νυμφίον 49.2.2 οὐκ ἔδωκαν οὔτε τὸ ἔλαιον ἐκομίσαντο. αἱ γὰρ τὸ ξένον  τῆς  φύσεως, τὸν  ἁγιασμὸν  τοῦ  πνεύματος  ζητοῦσαι ψυχαὶ  ὅλην  τὴν ἀγάπην  αὐτῶν  πρὸς  κύριον  δεσμοῦσι· ἐκεῖ  γὰρ  περιπατοῦσιν,  ἐκεῖ  εὔχονται,  ἐκεῖ λογίζονται,  ἐκεῖ  μελετῶσι,  πάντα  ἀποστρεφόμεναι  καὶ  τὸν  μόνον  ἀγαθὸν  νυμφίον ἀγαπήσασαι. διὸ καὶ καταξιωθεῖσαι λαβεῖν τὸ ἔλαιον τῆς ἐπουρανίου χάριτος ἄπτωτοι ἐξελθεῖν ἠδυνήθησαν τελείως τῷ πνευματικῷ νυμφίῳ εὐάρεστοι εὑρεθεῖσαι. αἱ γὰρ εἰς τὴν φύσιν αὐτῶν ἀπομένουσαι ψυχαὶ γήϊνα φρονοῦσι, καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν ἐπὶ γῆς ἕρπουσι καὶ ἐπὶ γῆς λογίζονται καὶ ἐπὶ τῆς γῆς δίαιταν ὁ νοῦς αὐτῶν ἔχει, καὶ τῷ δοκεῖν νομίζουσι  τοῦ  νυμφίου  εἶναι,  οὐκ  εἰσὶ  δέ,  ὅτι  ἐκ  τοῦ  πνεύματος  ἄνωθεν  οὐκ ἐγεννήθησαν, τὸ ἔλαιον τῆς ἀγαλλιάσεως μὴ δεξάμεναι. 49.2.3 αἱ γὰρ πέντε αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, σύνεσις, γνῶσις, διάκρισις, ὑπομονή, ἔλεος, ἐὰν δέξωνται τὴν ἄνωθεν χάριν καὶ τὸν ἁγιασμὸν τοῦ πνεύματος, ἀληθῶς παρθένοι φρόνιμοι τυγχάνουσιν, τὴν ἄνωθεν τῆς χάριτος φρόνησιν δεξάμεναι. ἂν δὲ εἰς τὴν φύσιν αὐτῶν μόνον ἀπομείνωσι, μωραὶ εὑρίσκονται καὶ τέκνα τοῦ κόσμου ἀποδείκνυνται.  οὐκ ἀπεδύσαντο γὰρ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, κἂν τῷ 49.2.4 δοκεῖν  νομίζωσι δι' εὐλογοφανείας  τινὰς  τοῦ  νυμφίου  εἶναι νύμφαι. ὥσπερ γὰρ αἱ ψυχαὶ αἱ ὅλαι ἐξ ὅλου τῷ κυρίῳ προσκολλώμεναι· ἐκεῖ ἔχουσι τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ἐκεῖ εὔχονται, ἐκεῖ περιπατοῦσι, ἐκεῖ καταποθοῦνται εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἀγάπην, διὸ καὶ ἄπτωτοι τυγχάνουσιν. οὕτω πάλιν αἱ ψυχαὶ αἱ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ κόσμου δεθεῖσαι καὶ ἐν τῇ γῇ τὴν δίαιταν ἔχειν βουλόμεναι ἐκεῖ περιπατοῦσιν, ἐκεῖ λογίζονται, ἐκεῖ ὁ νοῦς αὐτῶν ἐνδιατρίβει, ἐκεῖ ἐν τῇ ὕλῃ βεβύθισται καὶ καταποθεῖται; διὸ καὶ ἀμετάτρεπτοι πρὸς τὸ ἀγαθὸν φρόνημα 49.2.5 τοῦ πνεύματος τυγχάνουσι. ξένου τοίνυν ὄντος τῆς φύσεως ἡμῶν τοῦ ἐπουρανίου χαρίσματος χρεία ἡμῖν συγκαταμιγῆναι τοῦτο καὶ συμπλακῆναι τῇ φύσει ἡμῶν, ἵνα δυνηθῶμεν  εἰς τὸν ἐπουράνιον νυμφῶνα τῆς βασιλείας τῷ Χριστῷ συνεισελθεῖν καὶ τῆς αἰωνίου  σωτηρίας τυχεῖν. ὥσπερ γὰρ ξένην τῆς φύσεως ἡμῶν οὖσαν τὴν κακίαν τῶν παθῶν ἐν ἡμῖν διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ πρώτου ἀνθρώπου προσγενομένην ἐδεξάμεθα, καὶ ὡσπερεὶ φύσιν ἡμῶν καταστᾶσαν διὰ τὴν χρονίαν πρόληψιν ἐν ἑαυτοῖς ἔσχομεν, οὕτω καὶ διὰ τοῦ ξένου τῆς φύσεως ἡμῶν τῆς ἐπουρανίου δωρεᾶς τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐξωσθῆναι πάλιν ταύτην ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν χρὴ καὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν καθαρότητα ἀπο49.2.6 κατασταθῆναι. ἐὰν γὰρ μὴ ἐκείνην τὴν ἐξ οὐρανοῦ ἀγάπην τοῦ πνεύματος δεξώμεθα νῦν ἐν πολλῇ αἰτήσει καὶ δεήσει καὶ πίστει καὶ προσοχῇ καὶ ἀποστροφῇ τοῦ κόσμου, καὶ ἁγιασθῇ ἡ μιανθεῖσα ὑπὸ τῆς κακίας φύσις ἡμῶν ὑπὸ τῆς ἀγάπης ἐκείνης, ἥτις ἐστὶν ὁ κύριος, καὶ ἕως τέλους διαμείνωμεν
 
φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν κατεργαζόμενον καὶ μετὰ πάσης προσοχῆς διὰ τῶν  παγίδων  καὶ ἀκανθῶν  καὶ βορβόρου τοῦ κόσμου τούτου παρερχόμενον  καὶ μὴ ἁπλούμενον μὲν ἐν λογισμοῖς κοσμικοῖς, ἀλλ' ἑαυτὸν πάντοτε συνέχοντα ὅση δύναμις καὶ τὴν  τοῦ θεοῦ βοήθειαν  ἐπιζητοῦντα  καὶ  τῷ ἐλέει  αὐτοῦ ἐλπίζοντα  καὶ διὰ τῆς χάριτος σῳζόμενον. 49.2.1 Ἰδοὺ γὰρ αἱ πέντε παρθένοι ἐκεῖναι αἱ νήψασαι αἱ φρόνιμοι, αἱ μὴ ἀρνησάμεναι τὸ ξένον τῆς ἑαυτῶν φύσεως, τὸ ἔλαιον λαβοῦσαι ἐν τοῖς ἀγγείοις τῆς  καρδίας  αὐτῶν  (τουτέστι  τὴν  ἄνωθεν  χάριν  τοῦ  πνεύματος)  ἠδυνήθησαν συνεισελθεῖν τῷ νυμφίῳ εἰς τὸν ἐπουράνιον νυμφῶνα. αἱ δὲ ἄλλαι, μωραί, ἐν τῇ ἰδίᾳ φύσει ἀπομείνασαι, οὐκ ἔνηψαν καὶ ἐσπούδασαν δέξασθαι τὸ ἔλαιον τῆς ἀγαλλιάσεως ἐν τοῖς ἀγγείοις τῆς καρδίας αὐτῶν, ὡς ἦσαν ἐν σαρκί, ἀλλ' ὥσπερ ἀπεκοιμήθησαν δι' ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα καὶ ῥαθυμίαν οἰήσει δικαιοσύνης. διὸ καὶ τοῦ νυμφῶνος  τῆς βασιλείας ἀπεκλείσθησαν, μὴ δυνηθεῖσαι εὐαρεστῆσαι τῷ νυμφίῳ αὐτῶν τῷ ἐπουρανίῳ. κόσμου γὰρ δεσμῷ καὶ ἀγάπῃ τινὶ γηΐνῃ κατεσχέθησαν, διὸ τὴν ἀγάπην ὅλην καὶ τὸν ἔρωτα πρὸς τὸν ἐπουράνιον νυμφίον 49.2.2 οὐκ ἔδωκαν οὔτε τὸ ἔλαιον ἐκομίσαντο. αἱ γὰρ τὸ ξένον  τῆς  φύσεως, τὸν  ἁγιασμὸν  τοῦ  πνεύματος  ζητοῦσαι ψυχαὶ  ὅλην  τὴν ἀγάπην  αὐτῶν  πρὸς  κύριον  δεσμοῦσι· ἐκεῖ  γὰρ  περιπατοῦσιν,  ἐκεῖ  εὔχονται,  ἐκεῖ λογίζονται,  ἐκεῖ  μελετῶσι,  πάντα  ἀποστρεφόμεναι  καὶ  τὸν  μόνον  ἀγαθὸν  νυμφίον ἀγαπήσασαι. διὸ καὶ καταξιωθεῖσαι λαβεῖν τὸ ἔλαιον τῆς ἐπουρανίου χάριτος ἄπτωτοι ἐξελθεῖν ἠδυνήθησαν τελείως τῷ πνευματικῷ νυμφίῳ εὐάρεστοι εὑρεθεῖσαι. αἱ γὰρ εἰς τὴν φύσιν αὐτῶν ἀπομένουσαι ψυχαὶ γήϊνα φρονοῦσι, καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν ἐπὶ γῆς ἕρπουσι καὶ ἐπὶ γῆς λογίζονται καὶ ἐπὶ τῆς γῆς δίαιταν ὁ νοῦς αὐτῶν ἔχει, καὶ τῷ δοκεῖν νομίζουσι  τοῦ  νυμφίου  εἶναι,  οὐκ  εἰσὶ  δέ,  ὅτι  ἐκ  τοῦ  πνεύματος  ἄνωθεν  οὐκ ἐγεννήθησαν, τὸ ἔλαιον τῆς ἀγαλλιάσεως μὴ δεξάμεναι. 49.2.3 αἱ γὰρ πέντε αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, σύνεσις, γνῶσις, διάκρισις, ὑπομονή, ἔλεος, ἐὰν δέξωνται τὴν ἄνωθεν χάριν καὶ τὸν ἁγιασμὸν τοῦ πνεύματος, ἀληθῶς παρθένοι φρόνιμοι τυγχάνουσιν, τὴν ἄνωθεν τῆς χάριτος φρόνησιν δεξάμεναι. ἂν δὲ εἰς τὴν φύσιν αὐτῶν μόνον ἀπομείνωσι, μωραὶ εὑρίσκονται καὶ τέκνα τοῦ κόσμου ἀποδείκνυνται.  οὐκ ἀπεδύσαντο γὰρ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, κἂν τῷ 49.2.4 δοκεῖν  νομίζωσι δι' εὐλογοφανείας  τινὰς  τοῦ  νυμφίου  εἶναι νύμφαι. ὥσπερ γὰρ αἱ ψυχαὶ αἱ ὅλαι ἐξ ὅλου τῷ κυρίῳ προσκολλώμεναι· ἐκεῖ ἔχουσι τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ἐκεῖ εὔχονται, ἐκεῖ περιπατοῦσι, ἐκεῖ καταποθοῦνται εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἀγάπην, διὸ καὶ ἄπτωτοι τυγχάνουσιν. οὕτω πάλιν αἱ ψυχαὶ αἱ εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ κόσμου δεθεῖσαι καὶ ἐν τῇ γῇ τὴν δίαιταν ἔχειν βουλόμεναι ἐκεῖ περιπατοῦσιν, ἐκεῖ λογίζονται, ἐκεῖ ὁ νοῦς αὐτῶν ἐνδιατρίβει, ἐκεῖ ἐν τῇ ὕλῃ βεβύθισται καὶ καταποθεῖται; διὸ καὶ ἀμετάτρεπτοι πρὸς τὸ ἀγαθὸν φρόνημα 49.2.5 τοῦ πνεύματος τυγχάνουσι. ξένου τοίνυν ὄντος τῆς φύσεως ἡμῶν τοῦ ἐπουρανίου χαρίσματος χρεία ἡμῖν συγκαταμιγῆναι τοῦτο καὶ συμπλακῆναι τῇ φύσει ἡμῶν, ἵνα δυνηθῶμεν  εἰς τὸν ἐπουράνιον νυμφῶνα τῆς βασιλείας τῷ Χριστῷ συνεισελθεῖν καὶ τῆς αἰωνίου  σωτηρίας τυχεῖν. ὥσπερ γὰρ ξένην τῆς φύσεως ἡμῶν οὖσαν τὴν κακίαν τῶν παθῶν ἐν ἡμῖν διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ πρώτου ἀνθρώπου προσγενομένην ἐδεξάμεθα, καὶ ὡσπερεὶ φύσιν ἡμῶν καταστᾶσαν διὰ τὴν χρονίαν πρόληψιν ἐν ἑαυτοῖς ἔσχομεν, οὕτω καὶ διὰ τοῦ ξένου τῆς φύσεως ἡμῶν τῆς ἐπουρανίου δωρεᾶς τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐξωσθῆναι πάλιν ταύτην ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν χρὴ καὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν καθαρότητα ἀπο49.2.6 κατασταθῆναι. ἐὰν γὰρ μὴ ἐκείνην τὴν ἐξ οὐρανοῦ ἀγάπην τοῦ πνεύματος δεξώμεθα νῦν ἐν πολλῇ αἰτήσει καὶ δεήσει καὶ πίστει καὶ προσοχῇ καὶ ἀποστροφῇ τοῦ κόσμου, καὶ ἁγιασθῇ ἡ μιανθεῖσα ὑπὸ τῆς κακίας φύσις ἡμῶν ὑπὸ τῆς ἀγάπης ἐκείνης, ἥτις ἐστὶν ὁ κύριος, καὶ ἕως τέλους διαμείνωμεν
Line 1,641: Line 1,641:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
202
 
202
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἄπτωτοι  ἐν πάσαις ταῖς  ἐντολαῖς  αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι,  τῆς ἐπουρανίου  βασιλείας τυχεῖν  οὐ  δυνησόμεθα. 49.2.7 Λεπτὸν δέ τινα λόγον  καὶ βαθὺν κατὰ τὴν προσοῦσαν δύναμιν εἰπεῖν βούλομαι. ἐσωματοποίησεν ἑαυτὸν ὁ ἄπειρος καὶ ἀόρατος καὶ ἀπρόσιτος θεὸς διὰ ἄπειρον καὶ ἀνεννόητον χρηστότητα καὶ ὡς εἰπεῖν συνεσμίκρυνεν, ἵνα δυνηθῇ συγκερασθῆναι τοῖς ἀοράτοις καὶ νοεροῖς αὐτοῦ κτίσμασιν, οἷον ψυχαῖς ἁγίων λέγω καὶ ἀγγέλοις, ἵνα δυνηθῶσι ζωῆς ἀθανάτου καὶ θεότητος μετασχεῖν. ἕκαστον γὰρ κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν σῶμά ἐστιν, ὁ ἄγγελος, ἡ ψυχή, ὁ δαίμων. κἂν γὰρ λεπτά εἰσιν, ἀλλ' ὅμως ἐν ὑποστάσει καὶ χαρακτῆρι καὶ εἰκόνι καὶ 49.2.8 κατὰ τὴν λεπτότητα τῆς φύσεως σῶμα τυγχάνει λεπτόν. ὥσπερ γὰρ ἐν ὑποστάσει τοῦτο τὸ σῶμα παχύ ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ σῶμα  οὖσα  λεπτὸν  περιεβάλετο  καὶ  ἐνεδύσατο  τὰ  μέλη  τοῦ  σώματος  τούτου· περιεβάλετο τὸν  ὀφθαλμὸν  δι'  οὗ ὁρᾷ,  τὸ οὖς ὁμοίως δι'  οὗ ἀκούει, τὴν  χεῖρα καὶ ἁπαξαπλῶς ὅλον τὸ σῶμα καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ περιέλαβεν ἡ ψυχὴ καὶ συνεκεράσθη ὅλον χεῖρ χειρί, ποῦς ποδί, ὀφθαλμὸς ὀφθαλμῷ, οὖς ὠτίῳ, δι' ὧν ἀπεργάζεται πάντα 49.2.9 τὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύματα. τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ ἄπειρος καὶ ἀλάλητος καὶ ἀνεννόητος χρηστότης  τοῦ  κυρίου  σμικρύνει  ἑαυτὸν  διὰ τῆς  ἀπείρου  δόξης, δι'  ἡμερότητα  καὶ φιλανθρωπίαν καὶ σωματοποιεῖ, καὶ μίγνυται καὶ κιρνᾶται καὶ περιλαμβάνει τὰς πιστὰς καὶ ἀξίας καὶ εὐαρέστους αὐτῷ ψυχὰς καὶ γίνεται  μετ' αὐτῶν  εἰς ἓν πνεῦμα κατὰ τὸ λόγιον Παύλου, ψυχὴ ὡς εἰπεῖν εἰς ψυχὴν καὶ ὑπόστασις εἰς ὑπόστασιν, ἵνα δυνηθῇ ἐν τῇ θεότητι ζῆσαι καὶ αἰσθέσθαι ἀθανάτου ζωῆς καὶ ἀφθάρτου ἡδονῆς μέτοχος γενέσθαι καὶ δόξης ἀρρήτου ἀπο49.2.10 λαῦσαι ἡ ἀξία καὶ εὐάρεστος αὐτῷ ψυχή. εἰ γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι πεποίηκε τὴν ὁρωμένην κτίσιν ταύτην ἐν πολλῇ τινι διαφορότητι καὶ ποικιλίᾳ, ἣ καὶ πρὶν γενέσθαι οὐκ ἦν· ἠθέλησε δέ, καὶ εὐκόλως ἐποίησεν ἐκ τῶν μὴ ὄντων τὰς ὑποστάσεις παχείας καὶ σκληράς (οἷον γῆν λέγω παχείαν, ὄρη, δένδρα· ὁρᾷς, οἷα σκληρότης τῆς  φύσεως),  καὶ πάλιν  μέσα καὶ ἁπαλὰ (οἷον ὕδατα) καὶ ἐξ αὐτῶν γεννᾶσθαι  προσέταξε πετεινά, καὶ  πάλιν  λεπτότερα (οἷον ἀέρα καὶ ἀνέμους), καίπερ σῶμα ὄντας καὶ μὴ ὁρωμένους τῷ τοῦ σώματος 49.2.11 ὀφθαλμῷ. ὢ πῶς ἡ ἄπειρος καὶ ἀνεκδιήγητος  τῆς  πολυποικίλου  σοφίας  τοῦ  θεοῦ  τέχνη,  ἔκτισεν  ἐκ μὴ  ὄντων  καὶ παχύτερα καὶ ἁπαλώτερα  καὶ σκληρότερα καὶ λεπτότερα  σώματα καὶ ἐν  ὑποστάσει θελήματι αὐτοῦ γεγόνασι; εἰ οὖν ταῦτα, πόσῳ μᾶλλον αὐτὸς ὁ ὢν ὡς θέλει καὶ ὃ θέλει διὰ χρηστότητα ἄφραστον καὶ ἀγαθότητα ἀνεννόητον συμμεταβάλλει καὶ σμικρύνει καὶ ἐξομοιοῖ ἑαυτὸν καὶ  σωματοποιεῖ καὶ συγκιρνᾶται ταῖς ἁγίαις καὶ ἀξίαις καὶ πισταῖς ψυχαῖς,  ἵνα  ὁραθῇ  ὁ ἀόρατος  καὶ  ψηλαφηθῇ  ὁ ἀψηλάφητος  (κατὰ  τὴν  φύσιν  τῆς λεπτότητος τῆς ψυχῆς), καὶ αἴσθηται αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος  καὶ τῆς χρηστότητος καὶ τοῦ φωτὸς ἀπολαύσῃ καὶ τῆς ἀναπλάσεως τῆς ἀρρήτου πεῖραν τινὰ 49.2.12 δέξηται. ὅτε βούλεται, πῦρ γίνεται καῖον πᾶν φαῦλον καὶ ἐπεισάκτον τῆς ψυχῆς πρᾶγμα· καὶ γὰρ «ὁ θεὸς» ἡμῶν, φησὶν ὁ προφήτης, «πῦρ καταναλίσκον». ὅτε βούλεται, ἀνάπαυσις ἄρρητος καὶ ἄφραστος  γίνεται,  ἵνα ἀναπαυθῇ  καὶ ἀπολαύσῃ θεότητος ἡ ψυχή. ὅτε βούλεται, χαρὰ καὶ εἰρήνη γίνεται, θάλπων καὶ 49.2.13 περιέχων τὴν ψυχήν. εἰ δὲ καὶ εἰς ἓν τῶν κτισμάτων βούλεται ἑαυτὸν σωματοποιῆσαι δι' εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν τῆς ψυχῆς, οἷον ἢ πόλις φωτὸς  Ἱερουσαλὴμ ἢ ὄρος  Σιὼν  ἐπουράνιον, δύναται  ὡς θέλει, καθὼς εἴρηται· «ὑμεῖς  δὲ προσεληλύθατε  τῷ  Σιὼν  ὄρει καὶ  πόλει θεοῦ ζῶντος  ἐπουρανίᾳ Ἱερουσαλήμ». 49.2.14 πάντα εὔκολα αὐτῷ ἐστι καὶ εὐχερῆ, εἰς ἃ θέλει μεταβαλλομένῳ καὶ μεταμορφουμένῳ καὶ ἐμφανιζομένῳ ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ πισταῖς ψυχαῖς. μόνον τις  ἀγωνισάσθω  φίλος  καὶ  εὐάρεστος αὐτῷ  γενέσθαι,  καὶ  αὐτῇ  πείρᾳ καὶ  αἰσθήσει ὄψεται  ἀλάλητα  ἀγαθὰ  ἐπουράνια  καὶ  τρυφὴν  ἀνέκφραστον  καὶ  πλοῦτον  ἄπειρον
 
ἄπτωτοι  ἐν πάσαις ταῖς  ἐντολαῖς  αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι,  τῆς ἐπουρανίου  βασιλείας τυχεῖν  οὐ  δυνησόμεθα. 49.2.7 Λεπτὸν δέ τινα λόγον  καὶ βαθὺν κατὰ τὴν προσοῦσαν δύναμιν εἰπεῖν βούλομαι. ἐσωματοποίησεν ἑαυτὸν ὁ ἄπειρος καὶ ἀόρατος καὶ ἀπρόσιτος θεὸς διὰ ἄπειρον καὶ ἀνεννόητον χρηστότητα καὶ ὡς εἰπεῖν συνεσμίκρυνεν, ἵνα δυνηθῇ συγκερασθῆναι τοῖς ἀοράτοις καὶ νοεροῖς αὐτοῦ κτίσμασιν, οἷον ψυχαῖς ἁγίων λέγω καὶ ἀγγέλοις, ἵνα δυνηθῶσι ζωῆς ἀθανάτου καὶ θεότητος μετασχεῖν. ἕκαστον γὰρ κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν σῶμά ἐστιν, ὁ ἄγγελος, ἡ ψυχή, ὁ δαίμων. κἂν γὰρ λεπτά εἰσιν, ἀλλ' ὅμως ἐν ὑποστάσει καὶ χαρακτῆρι καὶ εἰκόνι καὶ 49.2.8 κατὰ τὴν λεπτότητα τῆς φύσεως σῶμα τυγχάνει λεπτόν. ὥσπερ γὰρ ἐν ὑποστάσει τοῦτο τὸ σῶμα παχύ ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ ψυχὴ σῶμα  οὖσα  λεπτὸν  περιεβάλετο  καὶ  ἐνεδύσατο  τὰ  μέλη  τοῦ  σώματος  τούτου· περιεβάλετο τὸν  ὀφθαλμὸν  δι'  οὗ ὁρᾷ,  τὸ οὖς ὁμοίως δι'  οὗ ἀκούει, τὴν  χεῖρα καὶ ἁπαξαπλῶς ὅλον τὸ σῶμα καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ περιέλαβεν ἡ ψυχὴ καὶ συνεκεράσθη ὅλον χεῖρ χειρί, ποῦς ποδί, ὀφθαλμὸς ὀφθαλμῷ, οὖς ὠτίῳ, δι' ὧν ἀπεργάζεται πάντα 49.2.9 τὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύματα. τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ ἄπειρος καὶ ἀλάλητος καὶ ἀνεννόητος χρηστότης  τοῦ  κυρίου  σμικρύνει  ἑαυτὸν  διὰ τῆς  ἀπείρου  δόξης, δι'  ἡμερότητα  καὶ φιλανθρωπίαν καὶ σωματοποιεῖ, καὶ μίγνυται καὶ κιρνᾶται καὶ περιλαμβάνει τὰς πιστὰς καὶ ἀξίας καὶ εὐαρέστους αὐτῷ ψυχὰς καὶ γίνεται  μετ' αὐτῶν  εἰς ἓν πνεῦμα κατὰ τὸ λόγιον Παύλου, ψυχὴ ὡς εἰπεῖν εἰς ψυχὴν καὶ ὑπόστασις εἰς ὑπόστασιν, ἵνα δυνηθῇ ἐν τῇ θεότητι ζῆσαι καὶ αἰσθέσθαι ἀθανάτου ζωῆς καὶ ἀφθάρτου ἡδονῆς μέτοχος γενέσθαι καὶ δόξης ἀρρήτου ἀπο49.2.10 λαῦσαι ἡ ἀξία καὶ εὐάρεστος αὐτῷ ψυχή. εἰ γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι πεποίηκε τὴν ὁρωμένην κτίσιν ταύτην ἐν πολλῇ τινι διαφορότητι καὶ ποικιλίᾳ, ἣ καὶ πρὶν γενέσθαι οὐκ ἦν· ἠθέλησε δέ, καὶ εὐκόλως ἐποίησεν ἐκ τῶν μὴ ὄντων τὰς ὑποστάσεις παχείας καὶ σκληράς (οἷον γῆν λέγω παχείαν, ὄρη, δένδρα· ὁρᾷς, οἷα σκληρότης τῆς  φύσεως),  καὶ πάλιν  μέσα καὶ ἁπαλὰ (οἷον ὕδατα) καὶ ἐξ αὐτῶν γεννᾶσθαι  προσέταξε πετεινά, καὶ  πάλιν  λεπτότερα (οἷον ἀέρα καὶ ἀνέμους), καίπερ σῶμα ὄντας καὶ μὴ ὁρωμένους τῷ τοῦ σώματος 49.2.11 ὀφθαλμῷ. ὢ πῶς ἡ ἄπειρος καὶ ἀνεκδιήγητος  τῆς  πολυποικίλου  σοφίας  τοῦ  θεοῦ  τέχνη,  ἔκτισεν  ἐκ μὴ  ὄντων  καὶ παχύτερα καὶ ἁπαλώτερα  καὶ σκληρότερα καὶ λεπτότερα  σώματα καὶ ἐν  ὑποστάσει θελήματι αὐτοῦ γεγόνασι; εἰ οὖν ταῦτα, πόσῳ μᾶλλον αὐτὸς ὁ ὢν ὡς θέλει καὶ ὃ θέλει διὰ χρηστότητα ἄφραστον καὶ ἀγαθότητα ἀνεννόητον συμμεταβάλλει καὶ σμικρύνει καὶ ἐξομοιοῖ ἑαυτὸν καὶ  σωματοποιεῖ καὶ συγκιρνᾶται ταῖς ἁγίαις καὶ ἀξίαις καὶ πισταῖς ψυχαῖς,  ἵνα  ὁραθῇ  ὁ ἀόρατος  καὶ  ψηλαφηθῇ  ὁ ἀψηλάφητος  (κατὰ  τὴν  φύσιν  τῆς λεπτότητος τῆς ψυχῆς), καὶ αἴσθηται αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος  καὶ τῆς χρηστότητος καὶ τοῦ φωτὸς ἀπολαύσῃ καὶ τῆς ἀναπλάσεως τῆς ἀρρήτου πεῖραν τινὰ 49.2.12 δέξηται. ὅτε βούλεται, πῦρ γίνεται καῖον πᾶν φαῦλον καὶ ἐπεισάκτον τῆς ψυχῆς πρᾶγμα· καὶ γὰρ «ὁ θεὸς» ἡμῶν, φησὶν ὁ προφήτης, «πῦρ καταναλίσκον». ὅτε βούλεται, ἀνάπαυσις ἄρρητος καὶ ἄφραστος  γίνεται,  ἵνα ἀναπαυθῇ  καὶ ἀπολαύσῃ θεότητος ἡ ψυχή. ὅτε βούλεται, χαρὰ καὶ εἰρήνη γίνεται, θάλπων καὶ 49.2.13 περιέχων τὴν ψυχήν. εἰ δὲ καὶ εἰς ἓν τῶν κτισμάτων βούλεται ἑαυτὸν σωματοποιῆσαι δι' εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν τῆς ψυχῆς, οἷον ἢ πόλις φωτὸς  Ἱερουσαλὴμ ἢ ὄρος  Σιὼν  ἐπουράνιον, δύναται  ὡς θέλει, καθὼς εἴρηται· «ὑμεῖς  δὲ προσεληλύθατε  τῷ  Σιὼν  ὄρει καὶ  πόλει θεοῦ ζῶντος  ἐπουρανίᾳ Ἱερουσαλήμ». 49.2.14 πάντα εὔκολα αὐτῷ ἐστι καὶ εὐχερῆ, εἰς ἃ θέλει μεταβαλλομένῳ καὶ μεταμορφουμένῳ καὶ ἐμφανιζομένῳ ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ πισταῖς ψυχαῖς. μόνον τις  ἀγωνισάσθω  φίλος  καὶ  εὐάρεστος αὐτῷ  γενέσθαι,  καὶ  αὐτῇ  πείρᾳ καὶ  αἰσθήσει ὄψεται  ἀλάλητα  ἀγαθὰ  ἐπουράνια  καὶ  τρυφὴν  ἀνέκφραστον  καὶ  πλοῦτον  ἄπειρον
Line 1,658: Line 1,658:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
203
 
203
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
θεότητος, ἀληθῶς «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη», ὅσα τὸ πνεῦμα τοῦ κυρίου γίνεται  εἰς ἀνάπαυσιν καὶ ἀγαλλίασιν  καὶ τρυφὴν καὶ  ζωὴν  αἰώνιον  τῆς  ἀξίας  ψυχῆς.  σωματοποιεῖ  γὰρ  ἑαυτὸν  καὶ  εἰς  βρῶσιν πνευματικὴν  καὶ  ἐνδύματα  καὶ  κάλλη  ἀλάλητα,  ἵνα  ἀναπαύσῃ  ἀνεκλαλήτως  καὶ ἀφράστως καὶ ἐμπλήσῃ εὐφροσύνης πνευματικῆς τὴν 49.2.15 ἀξίαν καὶ πιστὴν ψυχήν, ὥς φησιν ὁ κύριος· «ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα», καί· «ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς», καί· «ὁ πίνων  ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, γενήσεται αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου 49.2.16 εἰς ζωὴν αἰώνιον», «καὶ πάντες (φησὶ) τὸ αὐτὸ πνεῦμα ἐφωτίσθημεν». καὶ οὕτως ἑκάστῳ τῶν ἁγίων ὤφθη ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς συνέφερεν, οἷον ἄλλως τῷ Ἀβραάμ, ἄλλως τῷ Ἰσαάκ, ἄλλως τῷ Ἰακώβ, ἄλλως τῷ Νῶε, τῷ ∆ανιήλ, τῷ
 
θεότητος, ἀληθῶς «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη», ὅσα τὸ πνεῦμα τοῦ κυρίου γίνεται  εἰς ἀνάπαυσιν καὶ ἀγαλλίασιν  καὶ τρυφὴν καὶ  ζωὴν  αἰώνιον  τῆς  ἀξίας  ψυχῆς.  σωματοποιεῖ  γὰρ  ἑαυτὸν  καὶ  εἰς  βρῶσιν πνευματικὴν  καὶ  ἐνδύματα  καὶ  κάλλη  ἀλάλητα,  ἵνα  ἀναπαύσῃ  ἀνεκλαλήτως  καὶ ἀφράστως καὶ ἐμπλήσῃ εὐφροσύνης πνευματικῆς τὴν 49.2.15 ἀξίαν καὶ πιστὴν ψυχήν, ὥς φησιν ὁ κύριος· «ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα», καί· «ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς», καί· «ὁ πίνων  ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, γενήσεται αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου 49.2.16 εἰς ζωὴν αἰώνιον», «καὶ πάντες (φησὶ) τὸ αὐτὸ πνεῦμα ἐφωτίσθημεν». καὶ οὕτως ἑκάστῳ τῶν ἁγίων ὤφθη ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς συνέφερεν, οἷον ἄλλως τῷ Ἀβραάμ, ἄλλως τῷ Ἰσαάκ, ἄλλως τῷ Ἰακώβ, ἄλλως τῷ Νῶε, τῷ ∆ανιήλ, τῷ
Line 1,679: Line 1,679:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
204
 
204
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
περισσὰ αὐτοῖς καταφανήσεται διὰ τὸ νενικῆσθαι τῷ ἐπουρανίῳ πόθῳ καὶ τῇ τρώσει καὶ τῷ  ἔρωτι  τῷ  θείῳ  ἡνῶσθαι.  ἐκεῖ  γὰρ  ὅλοι  δι'  ὅλου  ζῶσιν,  ἐκεῖ  λογίζονται,  ἐκεῖ περιπατοῦσιν, ἐκεῖ ὁ νοῦς αὐτῶν πάντοτε διατρίβει νενικημένος τῷ θείῳ καὶ ἐπουρανίῳ ἔρωτι  καὶ  πόθῳ  ἡμέρῳ  καὶ  πνευματικῷ.  49.4.1  Τὸ  λοιπόν,  ὦ  ἀδελφοὶ  ἀγαπητοί, τοιούτων  ἀγαθῶν  προκειμένων  καὶ τοιούτων  ἡμῖν  ἐπαγγελιῶν  δοθεισῶν  πάντα  τὰ ἐμπόδια ἀπορρήξωμεν ἀφ' ἑαυτῶν καὶ πᾶσαν ἀγάπην κόσμου ἀποστραφῶμεν καὶ πρὸς ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ μόνα καὶ ζήτησιν καὶ πόνον  διὰ πίστεως ἐκδῶμεν, ἵνα δυνηθῶμεν τυχεῖν ἐκείνης τῆς ἀρρήτου ἀγάπης τοῦ πνεύματος, περὶ ἧς ὁ μακάριος Παῦλος πολλὰ παρῄνεσεν  ὥστε  σπεύδειν  ἡμᾶς  πρὸς  αὐτὴν  λέγων·  «διώκετε  τὴν  ἀγάπην»,  ἵνα δυνηθῶμεν  ἐκ  τῆς  σκληρότητος  ἡμῶν  τῆς  ἀλλοιώσεως  τῆς  δεξιᾶς  τοῦ  ὑψίστου καταξιωθῆναι  καὶ εἰς ἡμερότητα καὶ ἀνάπαυσιν  πνευματικὴν  ἐλθεῖν  ἔρωτι θείῳ τοῦ πνεύματος τρωθέντες. ἰδοὺ γὰρ ὁ κύριος φιλανθρωπεύεται  καὶ σπλαγχνίζεται ἐφ' ἡμᾶς, ἐκδεχόμενος πότε ἐπιστρέψομεν ὅλοι ἐξ ὅλου πρὸς αὐτὸν τῶν ἐναν49.4.2 τίων ἑαυτοὺς αἴροντες.  εἰ  καὶ  ἡμεῖς  διὰ  πολλὴν  ἄγνοιαν  καὶ  νηπιότητα  καὶ  πρόληψιν  κακίας ἀποστρεφόμεθα  τὴν  ζωὴν  καὶ  ἐμπόδια  πολλὰ  τιθέαμεν  ἑαυτοῖς,  μὴ  βουλόμενοι  ἐξ ἀληθείας  μετανοῆσαι·  αὐτὸς  δὲ  πολὺ  σπλαγχνίζεται  καὶ  χρηστεύεται  ἐφ'  ἡμᾶς μακροθυμῶν, πότε  προσέλθωμεν αὐτῷ  ἐξ ἀληθείας  καὶ φωτισθῶμεν  τὸν  ἔσω ἡμῶν ἄνθρωπον,  ἵνα μὴ καταισχυνθείη  τὰ  πρόσωπα 49.4.3 ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. εἰ καὶ δύσκολον ἡμῖν καταφαίνεται προσελθεῖν διὰ τὴν σκληρὰν τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν, μᾶλλον δὲ  διὰ  τὴν  ὑπόθεσιν  καὶ  συμβουλίαν  τοῦ  ἀντικειμένου,  βουλομένου  πάντας  ἡμᾶς ἀποστρέφειν τοῦ ἀγαθοῦ, ὁ δὲ κύριος μακροθυμεῖ καὶ σπλαγχνίζεται ἐκδεχόμενος τὴν ἡμετέραν  ἐπιστροφήν,  καὶ ἁμαρτανόντων  ἡμῶν  ἀνέχεται  ἀναμένων  τὴν  μετάνοιαν ἡμῶν καὶ πιπτόντων ἡμῶν οὐκ ἐπαισχύνεται πάλιν δέξασθαι ἡμᾶς, καθὼς εἴρηται ἐν τῷ προφήτῃ· «μὴ ὁ πίπτων οὐκ ἀνίσταται ἢ ὁ ἀποστρέφων οὐκ ἐπιστρέφει»; 49.4.4 μόνον ἡμεῖς ὀλίγον διανήψωμεν ἔννοιαν ἀγαθὴν κτησάμενοι καὶ ἐπιστρέψωμεν εὐθέως πρὸς αὐτὸν βοήθειαν παρ' αὐτοῦ ἐπιζητοῦντες, καὶ αὐτὸς ἕτοιμός ἐστι τοῦ σῶσαι ἡμᾶς. ἐκ τοῦ θελήματος ἡμῶν  ἀπαιτεῖ  τὴν  πρὸς αὐτὸν  ὅσην  ἔχομεν  δύναμιν  ὁρμὴν  καὶ  τὴν  ἐκ προαιρέσεως ἀγάπην καὶ πίστιν καὶ προθυμίαν, τὴν 49.4.5 δὲ κατόρθωσιν πᾶσαν αὐτὸς ἐν ἡμῖν ἐργάζεται. σπουδάσωμεν τοίνυν, ὦ τέκνα, ἀποδυσάμενοι πᾶσαν πρόληψιν καὶ ἀμέλειαν καὶ χαύνωσιν  γενναίως,  καὶ ἕτοιμοι γίνεσθαι θελήσωμεν ἀκολουθεῖν  ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ  ἀναβαλλόμενοι  ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, ἢ ὑπὸ τῆς κακίας κλεπτόμενοι· οὐ γὰρ οἴδαμεν πότε ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἡ ἔξοδος ἡμῶν γίνεται. μεγάλαι γὰρ καὶ ἄρρητοί εἰσιν αἱ τῶν  Χριστιανῶν ἐπαγγελίαι  τοσοῦτον, ὅτι  μιᾶς  ψυχῆς  πιστῆς πλούτῳ  καὶ δόξῃ οὐκ ἀναλογεῖ πᾶσα ἡ δόξα καὶ τὸ κάλλος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, πᾶσα ἡ διακόσμησις καὶ ὡραιότης καὶ ἡ ποικιλότης τῶν ὁρωμένων. 49.4.6 Πῶς τοίνυν οὐ θελήσομεν τοσαύταις ἐπαγγελίαις  τοῦ  κυρίου  ὅλοι  ἐξ ὅλου  προσελθεῖν  καὶ  ἐκδότους  ἑαυτοὺς  τῷ  κυρίῳ δοῦναι, ἀρνησάμενοι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μετὰ πάντων, ἔτι καὶ τὴν ἑαυτῶν ψυχήν, καὶ μόνον αὐτὸν ἀγαπῆσαι καὶ σὺν αὐτῷ ἄλλο οὐδέν, ἀλλὰ ἰδοὺ ταῦτα πάντα καὶ πόση δόξα ἐδόθη  καὶ  πόσαι  οἰκονομίαι  τοῦ  κυρίου  διὰ  πατέρων  γεγόνασι,  πόσαι  ἐπαγγελίαι προηγγέλθησαν, πόσαι προτροπαί, πόση εὐσπλαγχνία τοῦ δεσπότου ἐφ' ἡμᾶς γέγονεν ἐξ ἀρχῆς. ἔσχατον δὲ καὶ διὰ τῆς ἰδίας ἐπιδημίας τὴν ἄρρητον χρηστότητα ἐφ' ἡμᾶς διὰ
 
περισσὰ αὐτοῖς καταφανήσεται διὰ τὸ νενικῆσθαι τῷ ἐπουρανίῳ πόθῳ καὶ τῇ τρώσει καὶ τῷ  ἔρωτι  τῷ  θείῳ  ἡνῶσθαι.  ἐκεῖ  γὰρ  ὅλοι  δι'  ὅλου  ζῶσιν,  ἐκεῖ  λογίζονται,  ἐκεῖ περιπατοῦσιν, ἐκεῖ ὁ νοῦς αὐτῶν πάντοτε διατρίβει νενικημένος τῷ θείῳ καὶ ἐπουρανίῳ ἔρωτι  καὶ  πόθῳ  ἡμέρῳ  καὶ  πνευματικῷ.  49.4.1  Τὸ  λοιπόν,  ὦ  ἀδελφοὶ  ἀγαπητοί, τοιούτων  ἀγαθῶν  προκειμένων  καὶ τοιούτων  ἡμῖν  ἐπαγγελιῶν  δοθεισῶν  πάντα  τὰ ἐμπόδια ἀπορρήξωμεν ἀφ' ἑαυτῶν καὶ πᾶσαν ἀγάπην κόσμου ἀποστραφῶμεν καὶ πρὸς ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ μόνα καὶ ζήτησιν καὶ πόνον  διὰ πίστεως ἐκδῶμεν, ἵνα δυνηθῶμεν τυχεῖν ἐκείνης τῆς ἀρρήτου ἀγάπης τοῦ πνεύματος, περὶ ἧς ὁ μακάριος Παῦλος πολλὰ παρῄνεσεν  ὥστε  σπεύδειν  ἡμᾶς  πρὸς  αὐτὴν  λέγων·  «διώκετε  τὴν  ἀγάπην»,  ἵνα δυνηθῶμεν  ἐκ  τῆς  σκληρότητος  ἡμῶν  τῆς  ἀλλοιώσεως  τῆς  δεξιᾶς  τοῦ  ὑψίστου καταξιωθῆναι  καὶ εἰς ἡμερότητα καὶ ἀνάπαυσιν  πνευματικὴν  ἐλθεῖν  ἔρωτι θείῳ τοῦ πνεύματος τρωθέντες. ἰδοὺ γὰρ ὁ κύριος φιλανθρωπεύεται  καὶ σπλαγχνίζεται ἐφ' ἡμᾶς, ἐκδεχόμενος πότε ἐπιστρέψομεν ὅλοι ἐξ ὅλου πρὸς αὐτὸν τῶν ἐναν49.4.2 τίων ἑαυτοὺς αἴροντες.  εἰ  καὶ  ἡμεῖς  διὰ  πολλὴν  ἄγνοιαν  καὶ  νηπιότητα  καὶ  πρόληψιν  κακίας ἀποστρεφόμεθα  τὴν  ζωὴν  καὶ  ἐμπόδια  πολλὰ  τιθέαμεν  ἑαυτοῖς,  μὴ  βουλόμενοι  ἐξ ἀληθείας  μετανοῆσαι·  αὐτὸς  δὲ  πολὺ  σπλαγχνίζεται  καὶ  χρηστεύεται  ἐφ'  ἡμᾶς μακροθυμῶν, πότε  προσέλθωμεν αὐτῷ  ἐξ ἀληθείας  καὶ φωτισθῶμεν  τὸν  ἔσω ἡμῶν ἄνθρωπον,  ἵνα μὴ καταισχυνθείη  τὰ  πρόσωπα 49.4.3 ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. εἰ καὶ δύσκολον ἡμῖν καταφαίνεται προσελθεῖν διὰ τὴν σκληρὰν τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν, μᾶλλον δὲ  διὰ  τὴν  ὑπόθεσιν  καὶ  συμβουλίαν  τοῦ  ἀντικειμένου,  βουλομένου  πάντας  ἡμᾶς ἀποστρέφειν τοῦ ἀγαθοῦ, ὁ δὲ κύριος μακροθυμεῖ καὶ σπλαγχνίζεται ἐκδεχόμενος τὴν ἡμετέραν  ἐπιστροφήν,  καὶ ἁμαρτανόντων  ἡμῶν  ἀνέχεται  ἀναμένων  τὴν  μετάνοιαν ἡμῶν καὶ πιπτόντων ἡμῶν οὐκ ἐπαισχύνεται πάλιν δέξασθαι ἡμᾶς, καθὼς εἴρηται ἐν τῷ προφήτῃ· «μὴ ὁ πίπτων οὐκ ἀνίσταται ἢ ὁ ἀποστρέφων οὐκ ἐπιστρέφει»; 49.4.4 μόνον ἡμεῖς ὀλίγον διανήψωμεν ἔννοιαν ἀγαθὴν κτησάμενοι καὶ ἐπιστρέψωμεν εὐθέως πρὸς αὐτὸν βοήθειαν παρ' αὐτοῦ ἐπιζητοῦντες, καὶ αὐτὸς ἕτοιμός ἐστι τοῦ σῶσαι ἡμᾶς. ἐκ τοῦ θελήματος ἡμῶν  ἀπαιτεῖ  τὴν  πρὸς αὐτὸν  ὅσην  ἔχομεν  δύναμιν  ὁρμὴν  καὶ  τὴν  ἐκ προαιρέσεως ἀγάπην καὶ πίστιν καὶ προθυμίαν, τὴν 49.4.5 δὲ κατόρθωσιν πᾶσαν αὐτὸς ἐν ἡμῖν ἐργάζεται. σπουδάσωμεν τοίνυν, ὦ τέκνα, ἀποδυσάμενοι πᾶσαν πρόληψιν καὶ ἀμέλειαν καὶ χαύνωσιν  γενναίως,  καὶ ἕτοιμοι γίνεσθαι θελήσωμεν ἀκολουθεῖν  ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ  ἀναβαλλόμενοι  ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, ἢ ὑπὸ τῆς κακίας κλεπτόμενοι· οὐ γὰρ οἴδαμεν πότε ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἡ ἔξοδος ἡμῶν γίνεται. μεγάλαι γὰρ καὶ ἄρρητοί εἰσιν αἱ τῶν  Χριστιανῶν ἐπαγγελίαι  τοσοῦτον, ὅτι  μιᾶς  ψυχῆς  πιστῆς πλούτῳ  καὶ δόξῃ οὐκ ἀναλογεῖ πᾶσα ἡ δόξα καὶ τὸ κάλλος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, πᾶσα ἡ διακόσμησις καὶ ὡραιότης καὶ ἡ ποικιλότης τῶν ὁρωμένων. 49.4.6 Πῶς τοίνυν οὐ θελήσομεν τοσαύταις ἐπαγγελίαις  τοῦ  κυρίου  ὅλοι  ἐξ ὅλου  προσελθεῖν  καὶ  ἐκδότους  ἑαυτοὺς  τῷ  κυρίῳ δοῦναι, ἀρνησάμενοι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μετὰ πάντων, ἔτι καὶ τὴν ἑαυτῶν ψυχήν, καὶ μόνον αὐτὸν ἀγαπῆσαι καὶ σὺν αὐτῷ ἄλλο οὐδέν, ἀλλὰ ἰδοὺ ταῦτα πάντα καὶ πόση δόξα ἐδόθη  καὶ  πόσαι  οἰκονομίαι  τοῦ  κυρίου  διὰ  πατέρων  γεγόνασι,  πόσαι  ἐπαγγελίαι προηγγέλθησαν, πόσαι προτροπαί, πόση εὐσπλαγχνία τοῦ δεσπότου ἐφ' ἡμᾶς γέγονεν ἐξ ἀρχῆς. ἔσχατον δὲ καὶ διὰ τῆς ἰδίας ἐπιδημίας τὴν ἄρρητον χρηστότητα ἐφ' ἡμᾶς διὰ
Line 1,698: Line 1,698:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
205
 
205
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
παραδιδοὺς  ἡμᾶς  εἰς  τέλος  τῇ  κακίᾳ  καὶ  τῇ  τοῦ  κόσμου  ἀπάτῃ  μηδὲ  ἐῶν  ἡμᾶς ἀπολέσθαι,  διὰ  πολλὴν  χρηστότητα  καὶ  49.4.8  μακροθυμίαν  ἀποσκοπῶν,  πότε ἐπιστρέψωμεν.  ἀλλὰ  μήποτε  ἡμεῖς  καταφρονητικῇ    ἐννοίᾳ  συζῶντες καὶ  ταῖς προλήψεσιν ἡμῶν συναπαγόμενοι  τὸ τοῦ ἀποστόλου ῥητὸν βεβαιώσωμεν εἰς ἡμᾶς τὸ λέγον· «ἢ τοῦ  πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει»; ἐὰν γὰρ τῇ πολλῇ χρηστότητι  καὶ  τῇ  μακροθυμίᾳ  καὶ  τῇ  ἀνοχῇ  τοῦ  θεοῦ  πλέον  ἁμαρτήματα  ἐπὶ ἁμαρτήμασι προσθῶμεν καὶ κατάκρισιν μείζονα διὰ τῆς ἀμελείας καὶ καταφρονήσεως ἑαυτῶν  πορισόμεθα,  ἐπιφέρομεν  ἑαυτοῖς  τὸ  ἀκόλουθον  τοῦ  ῥητοῦ·  «κατὰ  δὲ  τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον  καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως  καὶ δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ», ὅτε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· πολλῇ γὰρ ἀγαθότητι καὶ ἀνεκδιηγήτῳ μακροθυμίᾳ καὶ ἀνεκφράστῳ κέχρηται ὁ θεὸς  ἐπὶ  τῷ  γένει  τῶν  ἀνθρώπων.  μόνον  ἡμεῖς  διανῆψαι  θελήσωμεν  καὶ  ἐξ ὅλου ἐπιστραφῆναι  πρὸς  αὐτὸν  σπουδάσωμεν,  ἵνα  σωτηρίας  αἰωνίου  τυχεῖν  δυνηθῶμεν.
 
παραδιδοὺς  ἡμᾶς  εἰς  τέλος  τῇ  κακίᾳ  καὶ  τῇ  τοῦ  κόσμου  ἀπάτῃ  μηδὲ  ἐῶν  ἡμᾶς ἀπολέσθαι,  διὰ  πολλὴν  χρηστότητα  καὶ  49.4.8  μακροθυμίαν  ἀποσκοπῶν,  πότε ἐπιστρέψωμεν.  ἀλλὰ  μήποτε  ἡμεῖς  καταφρονητικῇ    ἐννοίᾳ  συζῶντες καὶ  ταῖς προλήψεσιν ἡμῶν συναπαγόμενοι  τὸ τοῦ ἀποστόλου ῥητὸν βεβαιώσωμεν εἰς ἡμᾶς τὸ λέγον· «ἢ τοῦ  πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει»; ἐὰν γὰρ τῇ πολλῇ χρηστότητι  καὶ  τῇ  μακροθυμίᾳ  καὶ  τῇ  ἀνοχῇ  τοῦ  θεοῦ  πλέον  ἁμαρτήματα  ἐπὶ ἁμαρτήμασι προσθῶμεν καὶ κατάκρισιν μείζονα διὰ τῆς ἀμελείας καὶ καταφρονήσεως ἑαυτῶν  πορισόμεθα,  ἐπιφέρομεν  ἑαυτοῖς  τὸ  ἀκόλουθον  τοῦ  ῥητοῦ·  «κατὰ  δὲ  τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετανόητον  καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως  καὶ δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ», ὅτε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· πολλῇ γὰρ ἀγαθότητι καὶ ἀνεκδιηγήτῳ μακροθυμίᾳ καὶ ἀνεκφράστῳ κέχρηται ὁ θεὸς  ἐπὶ  τῷ  γένει  τῶν  ἀνθρώπων.  μόνον  ἡμεῖς  διανῆψαι  θελήσωμεν  καὶ  ἐξ ὅλου ἐπιστραφῆναι  πρὸς  αὐτὸν  σπουδάσωμεν,  ἵνα  σωτηρίας  αἰωνίου  τυχεῖν  δυνηθῶμεν.
Line 1,726: Line 1,726:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
206
 
206
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
πολλὴν  ἐλθὼν  ἁμάρτημα  ἐπὶ  ἁμαρτήματι  προστίθησι  καὶ  ῥαθυμίαν  ἐπὶ  ῥαθυμίᾳ συνάπτει  καὶ  πρόσκομμα  ἐπὶ  προσκόμματι  ἐποικοδομεῖ,  πληροῖ  τοὺς  ὅρους  τῶν ἁμαρτιῶν  καὶ εἰς τοιοῦτον  λοιπὸν  πρόσκομμα ἔρχεται, ἐξ οὗ οὐ δύναται  ἀνακύψαι, ἀλλὰ συντρίβεται καὶ εἰς τέλος τῶν πονηριῶν παραδοθεὶς ἀπόλλυται. 49.5.6 Οὕτως ἐπὶ Σοδόμων  γέγονεν·  οἱ  πολλὰ  ἁμαρτάνοντες  καὶ  μὴ  ἐπιστρέφοντες  ὕστερον  τοιούτῳ τολμήματι  προσέκοψαν  ἐπὶ  τῶν  ἀγγέλωνἀρσενοκοιτίαν    εἰς  αὐτοὺς  ἐργάσασθαι τολμήσαντες,  ὡς  μηκέτι  ἔχειν  αὐτοὺς  μετάνοιαν.  ἐπλήρωσαν  γὰρ  τὸν  ὅρον  τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ὑπερέβησαν, διὸ καὶ πυρίκαυστοι ὑπὸ τῆς θείας δίκης γεγόνασιν. οὕτως ἐπὶ  Νῶε  πολλὰ  προσκόπτοντες  καὶ  μὴ  μετανοοῦντες  εἰς  τηλικαῦτα  ἁμαρτήματα ἔφθασαν, ὥστε εἰς τέλος πᾶσαν τὴν γῆν 49.5.7 καταφθαρῆναι. οὕτως ἐπὶ τῶν Αἰγυπτίων πολλὰ προσκοψάντων  καὶ εἰς τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ ἁμαρτανόντων  ἐχρηστεύετο ὁ θεός, τοιαύτας μάστιγας αὐτοῖς ἐπιφέρων, ὥστε μὴ εἰς τέλος διαφθαρῆναι, ἀλλὰ εἰς δουλείαν καὶ ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν ἔφερεν αὐτοῖς ἐκείνας τὰς μικρὰς πληγὰς τῶν μαστίγων μακροθυμῶν καὶ εἰς μετάνοιαν  αὐτοὺς ἐκδέχεσθαι. οἱ δὲ πολλὰ ἁμαρτήσαντες εἰς τὸν λαὸν  τοῦ  θεοῦ  καὶ  ἐπιστρέφοντες  καὶ  πάλιν  μεταμελόμενοι  καὶ  εἰς  τὴν  ἀρχαίαν ἀπιστίαν  τῆς  κακῆς  προαιρέσεως  ἀποκαθιστάμενοι  καὶ  τὸν  λαὸν  τοῦ  κυρίου καταπονήσαντες,  ὕστερον  ὅτε  διὰ  πολλῶν  θαυμασίων  τὸν  λαὸν  διὰ  Μωϋσέως  ἐξ Αἰγύπτου ἐξήγαγε, μέγα προσέκρουσαν καταδιώξαντες  ὀπίσω τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. διὸ καὶ εἰς  τέλος  ἡ  θεία  δίκη  ἠνάλωσεν  αὐτοὺς  καὶ  διέφθειρε  καὶ  49.5.8 ἐν  τοῖς  ὕδασι κατεπόντισε,  μηδὲ  τῆς  ὁρωμένης  ζωῆς  ἀξίους  κρίνας.  ὁμοίως  τοῦ  Ἰσραήλ,  καθὼς προείρηται,  πολλὰ  προσκόπτοντος  καὶ  ἁμαρτάνοντος  καὶ  τοὺς  προφήτας  τοῦ  θεοῦ ἀποκτένοντος  καὶ πολλὰ κακοποιοῦντος ἐμακροθύμει ὁ θεὸς ἡσυχάζων εἰς μετάνοιαν αὐτοὺς  ἐκδεχόμενος ἔσχατον δὲ εἰς τοιοῦτον  προσέκοψαν, ὅθεν συντριβέντες οὐκέτι ἐξηγέρθησαν. εἰς τὸ δεσποτικὸν γὰρ ἀξίωμα τὰς ἑαυτῶν  χεῖρας ἐπέβαλον. διὸ καὶ εἰς τέλος καταβληθέντες ἀπεβλήθησαν καὶ ἤρθη ἀπ' αὐτῶν ἡ προφητεία καὶ ἡ ἱερατεία καὶ ἡ λατρεία καὶ ἐδόθη τοῖς πιστεύσασιν ἔθνεσιν, ὥς φησιν ὁ κύριος· «ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς». μέχρι γὰρ τότε ἠνείχετο αὐτῶν  ὁ θεὸς καὶ  ἐμακροθύμει καὶ οὐκ ἀφίστατο  σπλαγχνιζόμενος  εἰς  ἐπιστροφὴν αὐτῶν. ἐκεῖνοι δὲ ἀνεπλήρωσαν τὸν ὅρον τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ὑπερεπλεόνασαν, διὸ καὶ εἰς τέλος ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐγκατελείφθησαν.  49.6.1 Ταῦτα δὲ διὰ πλειόνων  διεξήλθομεν, ἀγαπητοί, ἀπὸ  γραφικῶν  ἐννοιῶν  συνιστῶντες πρὸς τὸ δεῖν ἡμᾶς τάχιον  σπουδάσαι ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτὸν πάσης συνηθείας καὶ προλήψεως ἀναχωροῦντας χρηστευόμενον καὶ ἐκδεχόμενον  ἀεὶ ἡμᾶς καὶ ἐπιστρέφοντας μετὰ χαρὰς πολλῆς προσδεχόμενον, ἵνα μὴ ἐπαύξῃ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἡ καταφρόνησις εἰς ἡμᾶς καὶ τὰ προσκόμματα πλέον εἰς ἡμᾶς  προστίθηται  καὶ  διὰ  τοῦτο  τὴν  ὀργὴν  τοῦ  θεοῦ  ἐπενέγκωμεν  ἑαυτοῖς.  49.6.2 σπεύσωμεν τοίνυν  προσελθεῖν  αὐτῷ  ἐξ ὅλης  καρδίας  μὴ ἀπελπίζοντες  τῆς  ἑαυτῶν σωτηρίας,  ὅπερ  καὶ  αὐτὸ  αὐτῆς  τῆς  κακίας  πανούργευμα  τυγχάνει,  ὑπομνήσει προλαβουσῶν ἁμαρτιῶν  εἰς  ἀπελπισμὸν  φέρον τὸν ἄνθρωπον  καὶ εἰς χαύνωσιν  καὶ ὀλιγωρίαν καὶ ῥαθυμίαν, ἵνα μὴ ἐπιστρέψας καὶ προσελθὼν τῷ 49.6.3 κυρίῳ σωτηρίας τεύξηται. εἰ δὲ τοῦτο ἡμῖν δύσκολον καταφαίνεται καὶ ἀδύνατον ὡς προλελημμένοις ἔν τισι  καὶ  τοῦτο  αὐτό,  ὡς  προείρηται,  τῆς  κακίας  ὑποτιθεμένης,  ἵνα  μὴ  τῷ  κυρίῳ προσέλθωμεν σπλαγχνιζομένῳ  ἐφ' ἡμᾶς, μνημονεύσωμεν  καὶ ἀπίδωμεν, πῶς ὁ κύριος ἐπιδημήσας τῇ χρηστότητι αὐτοῦ τυφλοὺς ἀναβλέψαι ἐποίησε, παραλυτικοὺς ἐθεράπευσε,  πᾶσαν  νόσον  ἰάσατο,  νεκροὺς  εἰς  καταφθορὰν  καὶ  ἀφανισμὸν  ἤδη τυγχάνοντας ἀνέστησε, κωφοὺς ἀκοῦσαι πεποίηκε λεγεῶνας  δαιμόνων ἀπήλασεν ἀπὸ
 
πολλὴν  ἐλθὼν  ἁμάρτημα  ἐπὶ  ἁμαρτήματι  προστίθησι  καὶ  ῥαθυμίαν  ἐπὶ  ῥαθυμίᾳ συνάπτει  καὶ  πρόσκομμα  ἐπὶ  προσκόμματι  ἐποικοδομεῖ,  πληροῖ  τοὺς  ὅρους  τῶν ἁμαρτιῶν  καὶ εἰς τοιοῦτον  λοιπὸν  πρόσκομμα ἔρχεται, ἐξ οὗ οὐ δύναται  ἀνακύψαι, ἀλλὰ συντρίβεται καὶ εἰς τέλος τῶν πονηριῶν παραδοθεὶς ἀπόλλυται. 49.5.6 Οὕτως ἐπὶ Σοδόμων  γέγονεν·  οἱ  πολλὰ  ἁμαρτάνοντες  καὶ  μὴ  ἐπιστρέφοντες  ὕστερον  τοιούτῳ τολμήματι  προσέκοψαν  ἐπὶ  τῶν  ἀγγέλωνἀρσενοκοιτίαν    εἰς  αὐτοὺς  ἐργάσασθαι τολμήσαντες,  ὡς  μηκέτι  ἔχειν  αὐτοὺς  μετάνοιαν.  ἐπλήρωσαν  γὰρ  τὸν  ὅρον  τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ὑπερέβησαν, διὸ καὶ πυρίκαυστοι ὑπὸ τῆς θείας δίκης γεγόνασιν. οὕτως ἐπὶ  Νῶε  πολλὰ  προσκόπτοντες  καὶ  μὴ  μετανοοῦντες  εἰς  τηλικαῦτα  ἁμαρτήματα ἔφθασαν, ὥστε εἰς τέλος πᾶσαν τὴν γῆν 49.5.7 καταφθαρῆναι. οὕτως ἐπὶ τῶν Αἰγυπτίων πολλὰ προσκοψάντων  καὶ εἰς τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ ἁμαρτανόντων  ἐχρηστεύετο ὁ θεός, τοιαύτας μάστιγας αὐτοῖς ἐπιφέρων, ὥστε μὴ εἰς τέλος διαφθαρῆναι, ἀλλὰ εἰς δουλείαν καὶ ἐπιστροφὴν καὶ μετάνοιαν ἔφερεν αὐτοῖς ἐκείνας τὰς μικρὰς πληγὰς τῶν μαστίγων μακροθυμῶν καὶ εἰς μετάνοιαν  αὐτοὺς ἐκδέχεσθαι. οἱ δὲ πολλὰ ἁμαρτήσαντες εἰς τὸν λαὸν  τοῦ  θεοῦ  καὶ  ἐπιστρέφοντες  καὶ  πάλιν  μεταμελόμενοι  καὶ  εἰς  τὴν  ἀρχαίαν ἀπιστίαν  τῆς  κακῆς  προαιρέσεως  ἀποκαθιστάμενοι  καὶ  τὸν  λαὸν  τοῦ  κυρίου καταπονήσαντες,  ὕστερον  ὅτε  διὰ  πολλῶν  θαυμασίων  τὸν  λαὸν  διὰ  Μωϋσέως  ἐξ Αἰγύπτου ἐξήγαγε, μέγα προσέκρουσαν καταδιώξαντες  ὀπίσω τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. διὸ καὶ εἰς  τέλος  ἡ  θεία  δίκη  ἠνάλωσεν  αὐτοὺς  καὶ  διέφθειρε  καὶ  49.5.8 ἐν  τοῖς  ὕδασι κατεπόντισε,  μηδὲ  τῆς  ὁρωμένης  ζωῆς  ἀξίους  κρίνας.  ὁμοίως  τοῦ  Ἰσραήλ,  καθὼς προείρηται,  πολλὰ  προσκόπτοντος  καὶ  ἁμαρτάνοντος  καὶ  τοὺς  προφήτας  τοῦ  θεοῦ ἀποκτένοντος  καὶ πολλὰ κακοποιοῦντος ἐμακροθύμει ὁ θεὸς ἡσυχάζων εἰς μετάνοιαν αὐτοὺς  ἐκδεχόμενος ἔσχατον δὲ εἰς τοιοῦτον  προσέκοψαν, ὅθεν συντριβέντες οὐκέτι ἐξηγέρθησαν. εἰς τὸ δεσποτικὸν γὰρ ἀξίωμα τὰς ἑαυτῶν  χεῖρας ἐπέβαλον. διὸ καὶ εἰς τέλος καταβληθέντες ἀπεβλήθησαν καὶ ἤρθη ἀπ' αὐτῶν ἡ προφητεία καὶ ἡ ἱερατεία καὶ ἡ λατρεία καὶ ἐδόθη τοῖς πιστεύσασιν ἔθνεσιν, ὥς φησιν ὁ κύριος· «ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς». μέχρι γὰρ τότε ἠνείχετο αὐτῶν  ὁ θεὸς καὶ  ἐμακροθύμει καὶ οὐκ ἀφίστατο  σπλαγχνιζόμενος  εἰς  ἐπιστροφὴν αὐτῶν. ἐκεῖνοι δὲ ἀνεπλήρωσαν τὸν ὅρον τῶν ἁμαρτιῶν καὶ ὑπερεπλεόνασαν, διὸ καὶ εἰς τέλος ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐγκατελείφθησαν.  49.6.1 Ταῦτα δὲ διὰ πλειόνων  διεξήλθομεν, ἀγαπητοί, ἀπὸ  γραφικῶν  ἐννοιῶν  συνιστῶντες πρὸς τὸ δεῖν ἡμᾶς τάχιον  σπουδάσαι ἐπιστρέψαι πρὸς αὐτὸν πάσης συνηθείας καὶ προλήψεως ἀναχωροῦντας χρηστευόμενον καὶ ἐκδεχόμενον  ἀεὶ ἡμᾶς καὶ ἐπιστρέφοντας μετὰ χαρὰς πολλῆς προσδεχόμενον, ἵνα μὴ ἐπαύξῃ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἡ καταφρόνησις εἰς ἡμᾶς καὶ τὰ προσκόμματα πλέον εἰς ἡμᾶς  προστίθηται  καὶ  διὰ  τοῦτο  τὴν  ὀργὴν  τοῦ  θεοῦ  ἐπενέγκωμεν  ἑαυτοῖς.  49.6.2 σπεύσωμεν τοίνυν  προσελθεῖν  αὐτῷ  ἐξ ὅλης  καρδίας  μὴ ἀπελπίζοντες  τῆς  ἑαυτῶν σωτηρίας,  ὅπερ  καὶ  αὐτὸ  αὐτῆς  τῆς  κακίας  πανούργευμα  τυγχάνει,  ὑπομνήσει προλαβουσῶν ἁμαρτιῶν  εἰς  ἀπελπισμὸν  φέρον τὸν ἄνθρωπον  καὶ εἰς χαύνωσιν  καὶ ὀλιγωρίαν καὶ ῥαθυμίαν, ἵνα μὴ ἐπιστρέψας καὶ προσελθὼν τῷ 49.6.3 κυρίῳ σωτηρίας τεύξηται. εἰ δὲ τοῦτο ἡμῖν δύσκολον καταφαίνεται καὶ ἀδύνατον ὡς προλελημμένοις ἔν τισι  καὶ  τοῦτο  αὐτό,  ὡς  προείρηται,  τῆς  κακίας  ὑποτιθεμένης,  ἵνα  μὴ  τῷ  κυρίῳ προσέλθωμεν σπλαγχνιζομένῳ  ἐφ' ἡμᾶς, μνημονεύσωμεν  καὶ ἀπίδωμεν, πῶς ὁ κύριος ἐπιδημήσας τῇ χρηστότητι αὐτοῦ τυφλοὺς ἀναβλέψαι ἐποίησε, παραλυτικοὺς ἐθεράπευσε,  πᾶσαν  νόσον  ἰάσατο,  νεκροὺς  εἰς  καταφθορὰν  καὶ  ἀφανισμὸν  ἤδη τυγχάνοντας ἀνέστησε, κωφοὺς ἀκοῦσαι πεποίηκε λεγεῶνας  δαιμόνων ἀπήλασεν ἀπὸ
Line 1,743: Line 1,743:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
207
 
207
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἑνὸς καὶ εἰς σωφροσύνην 49.6.4 μετέστρεψε τὸν εἰς τοσαύτην μανίαν ἐληλακότα. πόσῳ μᾶλλον ψυχὴν τὴν ἐπιστρέφουσαν πρὸς αὐτὸν καὶ παρ' αὐτοῦ ἔλεος ἐπιζητοῦσαν καὶ δεομένην  τῆς παρ' αὐτοῦ βοηθείας οὐκ ἐπιστρέψει καὶ εἰς σωφροσύνην ἀπαθείας καὶ κατάστασιν  ἀρετῆς  καὶ  νοὸς  ἀνακαινισμὸν  ἐνέγκῃ  καὶ  μεταβάλῃ  εἰς  ὑγιότητα  καὶ ἀνάβλεψιν διανοίας καὶ λογισμὸν εἰρήνης καὶ ἀπὸ τῆς τυφλώσεως καὶ νεκρώσεως τῆς ἀγνωσίας καὶ ἀπιστίας καὶ ἀφοβίας εἰς σωφρονισμὸν πάσης  ἀρετῆς καὶ καθαρότητα καρδίας ἐνέγκῃ ὁ γὰρ κτίσας τὸ σῶμα αὐτὸς καὶ τὴν ψυχὴν πεποίηκε, καὶ ἐπιδημήσας αὐτὸς ἐν τῇ γῇ τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ καὶ ζητοῦσι τὴν αὐτοῦ βοήθειαν καὶ ἴασιν ἀφθόνως  χρηστευόμενος παρεῖχε καὶ ἑκάστῳ ὧν 49.6.5 ἔχρῃζεν ὡς ἀγαθὸς καὶ μόνος ἰατρός. εἰ οὖν ἐπὶ τὰ λυόμενα καὶ ἀποθνῄσκοντα πάλιν  σώματα οὕτως ἐσπλαγχνίσθη καὶ ἑκάστῳ ὃ ἐπεζήτει προθύμως καὶ χρηστῶς παρεῖχε, πόσῳ μᾶλλον τῇ ἀθανάτῳ ψυχῇ καὶ ἀδιαλύτῳ  καὶ ἀφθάρτῳ, τυγχανούσῃ δὲ ἐν ἀγνοίας νόσῳ τῆς κακίας καὶ ἀπιστίας καὶ  ἀφοβίας  καὶ  ἐν  τῷ σκότει τῆς  πονηρίας  καὶ  τῶν  λοιπῶν  τῆς  ἁμαρτίας  παθῶν κατακειμένῃ, προσερχομένῃ αὐτῷ καὶ τὴν παρ' αὐτοῦ βοήθειαν ἐπιζητούσῃ καὶ εἰς τὸ αὐτοῦ  ἔλεος  ἀποσκοπούσῃ  καὶ  τὴν  χάριν  τοῦ  πνεύματος  παρ'  αὐτοῦ  δέξασθαι ἐπιθυμούσῃ εἰς λύτρωσιν καὶ σωτηρίαν αὐτῆς καὶ πάσης κακίας καὶ πάθους ἀπαλλαγήν, οὐ  μᾶλλον  ποιήσει ἑτοιμοτέρως  τὴν  λύτρωσιν  τῆς  ἰάσεως. κατὰ  τὸν  αὐτοῦ  λόγον·
 
ἑνὸς καὶ εἰς σωφροσύνην 49.6.4 μετέστρεψε τὸν εἰς τοσαύτην μανίαν ἐληλακότα. πόσῳ μᾶλλον ψυχὴν τὴν ἐπιστρέφουσαν πρὸς αὐτὸν καὶ παρ' αὐτοῦ ἔλεος ἐπιζητοῦσαν καὶ δεομένην  τῆς παρ' αὐτοῦ βοηθείας οὐκ ἐπιστρέψει καὶ εἰς σωφροσύνην ἀπαθείας καὶ κατάστασιν  ἀρετῆς  καὶ  νοὸς  ἀνακαινισμὸν  ἐνέγκῃ  καὶ  μεταβάλῃ  εἰς  ὑγιότητα  καὶ ἀνάβλεψιν διανοίας καὶ λογισμὸν εἰρήνης καὶ ἀπὸ τῆς τυφλώσεως καὶ νεκρώσεως τῆς ἀγνωσίας καὶ ἀπιστίας καὶ ἀφοβίας εἰς σωφρονισμὸν πάσης  ἀρετῆς καὶ καθαρότητα καρδίας ἐνέγκῃ ὁ γὰρ κτίσας τὸ σῶμα αὐτὸς καὶ τὴν ψυχὴν πεποίηκε, καὶ ἐπιδημήσας αὐτὸς ἐν τῇ γῇ τοῖς προσερχομένοις αὐτῷ καὶ ζητοῦσι τὴν αὐτοῦ βοήθειαν καὶ ἴασιν ἀφθόνως  χρηστευόμενος παρεῖχε καὶ ἑκάστῳ ὧν 49.6.5 ἔχρῃζεν ὡς ἀγαθὸς καὶ μόνος ἰατρός. εἰ οὖν ἐπὶ τὰ λυόμενα καὶ ἀποθνῄσκοντα πάλιν  σώματα οὕτως ἐσπλαγχνίσθη καὶ ἑκάστῳ ὃ ἐπεζήτει προθύμως καὶ χρηστῶς παρεῖχε, πόσῳ μᾶλλον τῇ ἀθανάτῳ ψυχῇ καὶ ἀδιαλύτῳ  καὶ ἀφθάρτῳ, τυγχανούσῃ δὲ ἐν ἀγνοίας νόσῳ τῆς κακίας καὶ ἀπιστίας καὶ  ἀφοβίας  καὶ  ἐν  τῷ σκότει τῆς  πονηρίας  καὶ  τῶν  λοιπῶν  τῆς  ἁμαρτίας  παθῶν κατακειμένῃ, προσερχομένῃ αὐτῷ καὶ τὴν παρ' αὐτοῦ βοήθειαν ἐπιζητούσῃ καὶ εἰς τὸ αὐτοῦ  ἔλεος  ἀποσκοπούσῃ  καὶ  τὴν  χάριν  τοῦ  πνεύματος  παρ'  αὐτοῦ  δέξασθαι ἐπιθυμούσῃ εἰς λύτρωσιν καὶ σωτηρίαν αὐτῆς καὶ πάσης κακίας καὶ πάθους ἀπαλλαγήν, οὐ  μᾶλλον  ποιήσει ἑτοιμοτέρως  τὴν  λύτρωσιν  τῆς  ἰάσεως. κατὰ  τὸν  αὐτοῦ  λόγον·
Line 1,765: Line 1,765:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
208
 
208
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
ἐν κόσμῳ ἀναστραφεῖσα. ∆όξα τοῖς οἰκτιρμοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ ἀπείρῳ αὐτοῦ ἐλέει νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
ἐν κόσμῳ ἀναστραφεῖσα. ∆όξα τοῖς οἰκτιρμοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ ἀπείρῳ αὐτοῦ ἐλέει νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Line 1,788: Line 1,788:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
209
 
209
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
φύσεως τῆς ἡμετέρας, ἐν τῇ ἐσκοτισμένῃ ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς οἰκίᾳ, ἵν' οὕτω καὶ τὸ δεινὸν τῆς ἁμαρτίας σκότος φυγαδευθῆναι  δυνηθῇ ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης  ὑποστάσεως καὶ  τὸ  κάλλος  τῆς  οἰκίας  τῆς  ψυχῆς  φανερωθῆναι  διὰ  τῆς  τοῦ  πνευματικοῦ  καὶ ἐπουρανίου φωτὸς ἐλλάμψεως, καὶ οὕτω τὴν ὡραιότητα καὶ τὴν εὐπρέπειαν καὶ πᾶσαν τῶν  ἀρετῶν  τὴν  διακόσμησιν  διὰ  τοῦ  θείου  πνεύματος  ἔχειν δύνηται,  ὅταν  ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος ὁ μὴ ὢν ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν ἐλλάμψῃ ἐν ἡμῖν κατὰ τὸ εἰρημένον·
 
φύσεως τῆς ἡμετέρας, ἐν τῇ ἐσκοτισμένῃ ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς οἰκίᾳ, ἵν' οὕτω καὶ τὸ δεινὸν τῆς ἁμαρτίας σκότος φυγαδευθῆναι  δυνηθῇ ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης  ὑποστάσεως καὶ  τὸ  κάλλος  τῆς  οἰκίας  τῆς  ψυχῆς  φανερωθῆναι  διὰ  τῆς  τοῦ  πνευματικοῦ  καὶ ἐπουρανίου φωτὸς ἐλλάμψεως, καὶ οὕτω τὴν ὡραιότητα καὶ τὴν εὐπρέπειαν καὶ πᾶσαν τῶν  ἀρετῶν  τὴν  διακόσμησιν  διὰ  τοῦ  θείου  πνεύματος  ἔχειν δύνηται,  ὅταν  ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος ὁ μὴ ὢν ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν ἐλλάμψῃ ἐν ἡμῖν κατὰ τὸ εἰρημένον·
Line 1,819: Line 1,819:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
210
 
210
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
πιστῇ ψυχῇ πᾶσαν σκληρότητα καὶ πᾶν πονηρὸν καὶ ἐπείσακτον πάθος διαλύσει καὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν εὐγένειαν τῆς καθαρότητος τῶν ἀρετῶν ἀποκαταστήσει. 50.1.10 Ἐν καιρῷ χειμῶνος  αἱ πικρίαι τῶν σκληρῶν ἀνέμων  καὶ τὰ κρύη τῶν παγετῶν  μεταβάλλει  καὶ μεταποιεῖ τὴν  γῆν  ἀπὸ τῆς ἁπαλῆς  φύσεως εἰς πολλὴν  σκληρότητα καὶ τραχύτητα. ὁμοίως καὶ τὴν τῶν ὑδάτων ἁπαλωτάτην  φύσιν διὰ τῆς πήξεως ἐξεργάζεται εἰς λίθου φύσιν· ὁρᾷς γὰρ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ σφοδροῦ χειμῶνος  καὶ τοὺς  μεγίστους ποταμοὺς μάλιστα ἐν τοῖς ἀρκτικοῖς μέρεσιν εἰς πῆξιν καὶ ὁμοιότητα λίθου διὰ τῆς ψυχρότητος μεταποιουμένους, ὥστε καὶ ζῷα ἐπάνω τῶν ποταμῶν περιπατεῖν. οὔτε οὖν εἰς τὴν ἰδίαν τῆς φύσεως ἁπαλότητα ἀποκατασταθῆναι δύνανται οὔτε τινὲς ἀνθρώπων, εἰ καὶ πάντες ὁμοῦ συνέλθωσι διὰ τῆς ἰσχύος αὐτῶν ἀποκαταστῆσαι τούτους οἰκείᾳ τάξει δύνανται, διὰ τὸ ἑτέραν τινα φύσιν κρυώδη ἐπεισελθεῖν καὶ συμμιγῆναι τοῖς ὕδασι καὶ μεταβαλεῖν αὐτὰ εἰς λιθώδη τινὰ ἕξιν. καὶ τίς δύναται ταῦτα εἰς τὴν ἰδίαν τῆς ἁπαλότητος φύσιν ἀποκαταστῆσαι εἰ μὴ τὸ ξένον  τῆς φύσεως  αὐτῶν,  ὅπερ ἐστὶν ὁ  ἥλιος· τῇ ἰδίᾳ τῆς θερμότητος ἐνεργείᾳ εἰσερχόμενος διαλύσει πᾶσαν κρυώδη τῆς ψυχρότητος φύσιν καὶ εἰς τὴν ἰδίαν τῆς ἁπαλότητος ἕξιν καταστήσει 50.1.11 ἕκαστα. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν γεγονὼς ἐκ τῆς ἀρχῆθεν παραβάσεως εἰς πικρὸν καὶ δεινὸν χειμῶνα τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἐμπέπτωκε, καὶ πάντες οἱ ἐναντίοι τῆς πονηρίας τῶν παθῶν ἄνεμοι εἰς τὴν ψυχὴν πνέουσι, καὶ ἡ τῆς δυνάμεως δὲ τοῦ σκότους ψυχρότης εἰς αὐτὴν ἐπεισελθοῦσα μετέβαλε τὴν ἱερὰν ἐκείνην καὶ καθαρὰν τῆς ἁπαλῆς καρδίας ἕξιν εἰς σκληρότητα ἀνυπότακτον φρονήματος σαρκικοῦ καὶ τῶν ἁγίων ἐντολῶν παράβασιν καὶ  τὴν  ἐν  πάσῃ ἀρετῇ  ὡραιότητος  φύσιν  εἰς  πικράν  τινα  καὶ  συνδεδεμένην  ἕξιν μετεποίησε καὶ ἁπαξαπλῶς  ἐκ τῆς ἀκεραίας ἐκείνης καὶ πραοτάτης καὶ ἐρασμίου τῆς ψυχῆς  καταστάσεως εἰς λιθώδη  καὶ συγκεχυμένην  50.1.12 καὶ πονηρὰν μεταβέβληκε ποιότητα. καὶ τίς δύναται ταύτην εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐκείνην καὶ καθαρὰν καὶ ἁπαλωτάτην ἕξιν ἀποκαταστῆσαι καὶ τῷ τοῦ θεοῦ  νόμῳ  ἐν ἀληθείᾳ ὑποταγῆναι,  ἐν πάσῃ τῇ τῶν ἐντολῶν  ἀμώμῳ ἐργασίᾳ ποιῆσαι, εἰ μὴ τὸ ξένον τῆς φύσεως ἡμῶν, ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος Χριστός, εἰς αὐτὴν ἐλλάμψῃ ταῖς τῶν μαρμαρυγῶν αὐτοῦ ἡδυτάταις ἀκτῖσιν, ἵν' οὕτω δυνηθῇ τῇ ἰδίᾳ τοῦ ἐπουρανίου καὶ ἁγίου πυρὸς θερμότητι διαλῦσαι πᾶσαν τὴν πικρὰν τοῦ σκότους τῶν παθῶν  κακίαν καὶ εἰς τὴν ἰδίαν ἀγαθότητα τῶν  προτέρων ἀρετῶν ἀποκαταστῆσαι τὴν πιστὴν καὶ ὅλην ἑαυτὴν ἀποδοῦσαν τῷ κυρίῳ ψυχήν; ἐὰν μὴ γάρ τις τὸ ἴδιον  θέλημα ἐξ ὁλοκλήρου παραστήσῃ τῷ κυρίῳ, κατὰ πάντα ἑαυτὸν ἀποδεδωκώς,  οὐκ  ἂν  ἐκείνης  τῆς  λυτρώσεως  καὶ  καθαρότητος  τεύξηται.  50.2.1
 
πιστῇ ψυχῇ πᾶσαν σκληρότητα καὶ πᾶν πονηρὸν καὶ ἐπείσακτον πάθος διαλύσει καὶ εἰς τὴν ἀρχαίαν εὐγένειαν τῆς καθαρότητος τῶν ἀρετῶν ἀποκαταστήσει. 50.1.10 Ἐν καιρῷ χειμῶνος  αἱ πικρίαι τῶν σκληρῶν ἀνέμων  καὶ τὰ κρύη τῶν παγετῶν  μεταβάλλει  καὶ μεταποιεῖ τὴν  γῆν  ἀπὸ τῆς ἁπαλῆς  φύσεως εἰς πολλὴν  σκληρότητα καὶ τραχύτητα. ὁμοίως καὶ τὴν τῶν ὑδάτων ἁπαλωτάτην  φύσιν διὰ τῆς πήξεως ἐξεργάζεται εἰς λίθου φύσιν· ὁρᾷς γὰρ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ σφοδροῦ χειμῶνος  καὶ τοὺς  μεγίστους ποταμοὺς μάλιστα ἐν τοῖς ἀρκτικοῖς μέρεσιν εἰς πῆξιν καὶ ὁμοιότητα λίθου διὰ τῆς ψυχρότητος μεταποιουμένους, ὥστε καὶ ζῷα ἐπάνω τῶν ποταμῶν περιπατεῖν. οὔτε οὖν εἰς τὴν ἰδίαν τῆς φύσεως ἁπαλότητα ἀποκατασταθῆναι δύνανται οὔτε τινὲς ἀνθρώπων, εἰ καὶ πάντες ὁμοῦ συνέλθωσι διὰ τῆς ἰσχύος αὐτῶν ἀποκαταστῆσαι τούτους οἰκείᾳ τάξει δύνανται, διὰ τὸ ἑτέραν τινα φύσιν κρυώδη ἐπεισελθεῖν καὶ συμμιγῆναι τοῖς ὕδασι καὶ μεταβαλεῖν αὐτὰ εἰς λιθώδη τινὰ ἕξιν. καὶ τίς δύναται ταῦτα εἰς τὴν ἰδίαν τῆς ἁπαλότητος φύσιν ἀποκαταστῆσαι εἰ μὴ τὸ ξένον  τῆς φύσεως  αὐτῶν,  ὅπερ ἐστὶν ὁ  ἥλιος· τῇ ἰδίᾳ τῆς θερμότητος ἐνεργείᾳ εἰσερχόμενος διαλύσει πᾶσαν κρυώδη τῆς ψυχρότητος φύσιν καὶ εἰς τὴν ἰδίαν τῆς ἁπαλότητος ἕξιν καταστήσει 50.1.11 ἕκαστα. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν γεγονὼς ἐκ τῆς ἀρχῆθεν παραβάσεως εἰς πικρὸν καὶ δεινὸν χειμῶνα τῶν πονηρῶν πνευμάτων ἐμπέπτωκε, καὶ πάντες οἱ ἐναντίοι τῆς πονηρίας τῶν παθῶν ἄνεμοι εἰς τὴν ψυχὴν πνέουσι, καὶ ἡ τῆς δυνάμεως δὲ τοῦ σκότους ψυχρότης εἰς αὐτὴν ἐπεισελθοῦσα μετέβαλε τὴν ἱερὰν ἐκείνην καὶ καθαρὰν τῆς ἁπαλῆς καρδίας ἕξιν εἰς σκληρότητα ἀνυπότακτον φρονήματος σαρκικοῦ καὶ τῶν ἁγίων ἐντολῶν παράβασιν καὶ  τὴν  ἐν  πάσῃ ἀρετῇ  ὡραιότητος  φύσιν  εἰς  πικράν  τινα  καὶ  συνδεδεμένην  ἕξιν μετεποίησε καὶ ἁπαξαπλῶς  ἐκ τῆς ἀκεραίας ἐκείνης καὶ πραοτάτης καὶ ἐρασμίου τῆς ψυχῆς  καταστάσεως εἰς λιθώδη  καὶ συγκεχυμένην  50.1.12 καὶ πονηρὰν μεταβέβληκε ποιότητα. καὶ τίς δύναται ταύτην εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐκείνην καὶ καθαρὰν καὶ ἁπαλωτάτην ἕξιν ἀποκαταστῆσαι καὶ τῷ τοῦ θεοῦ  νόμῳ  ἐν ἀληθείᾳ ὑποταγῆναι,  ἐν πάσῃ τῇ τῶν ἐντολῶν  ἀμώμῳ ἐργασίᾳ ποιῆσαι, εἰ μὴ τὸ ξένον τῆς φύσεως ἡμῶν, ὁ τῆς δικαιοσύνης ἥλιος Χριστός, εἰς αὐτὴν ἐλλάμψῃ ταῖς τῶν μαρμαρυγῶν αὐτοῦ ἡδυτάταις ἀκτῖσιν, ἵν' οὕτω δυνηθῇ τῇ ἰδίᾳ τοῦ ἐπουρανίου καὶ ἁγίου πυρὸς θερμότητι διαλῦσαι πᾶσαν τὴν πικρὰν τοῦ σκότους τῶν παθῶν  κακίαν καὶ εἰς τὴν ἰδίαν ἀγαθότητα τῶν  προτέρων ἀρετῶν ἀποκαταστῆσαι τὴν πιστὴν καὶ ὅλην ἑαυτὴν ἀποδοῦσαν τῷ κυρίῳ ψυχήν; ἐὰν μὴ γάρ τις τὸ ἴδιον  θέλημα ἐξ ὁλοκλήρου παραστήσῃ τῷ κυρίῳ, κατὰ πάντα ἑαυτὸν ἀποδεδωκώς,  οὐκ  ἂν  ἐκείνης  τῆς  λυτρώσεως  καὶ  καθαρότητος  τεύξηται.  50.2.1
Line 1,841: Line 1,841:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
211
 
211
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
πληροφορίᾳ τοῦ νοὸς καὶ τῶν  λογισμῶν ὅλῳ τῷ φρονήματι  τῆς ψυχῆς ἀνέρχεται  ἐν οὐρανῷ διὰ πνεύματος  ὁδηγούμενος κἀκεῖ ἐργάζεται ἔργα ζωῆς ἀθάνατα καὶ ἄρρητα καὶ ἐκεῖ διαιτᾶται καὶ τὰ ἐκεῖ θαυμάσια τοῦ θεοῦ καὶ ἐξαίσια κάλλη τῶν πνευματικῶν πραγμάτων διὰ πίστεως κατοπτεύει ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ. φησὶ γὰρ ὁ ἀπόστολος· «ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα  ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» καὶ πάλιν· «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν οὔτε ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν», καὶ  ἐπάγει·  50.2.3 «ἡμῖν  δὲ  ἀπεκάλυψεν  διὰ  τοῦ  πνεύματος  αὐτοῦ».  ὁρᾷς,  πόσῳ κρείττους  καὶ  μείζους  εἰσὶ  καὶ  δυνατώτεροι  καὶ  ἀληθινὸν  καὶ  αἰώνιον  ἔργον ἐργαζόμενοι παρὰ πάντας τοὺς ἐν τῇ γῇ ἀνθρώπους οἱ τοῦ θεοῦ ἄξιοι, ἤτοι μεγιστάνας ἢ δυνάστας ἢ σοφοὺς ἢ βασιλεῖς. ὅπερ γὰρ οὐδεὶς ἀνθρώπων ποιεῖν δύναται, οὗτοι μόνοι ποιοῦσιν, ἐν οὐρανοῖς ἔργα πνευματικὰ καὶ μυστήρια οὐρανίων πραγμάτων ἀπὸ τοῦ νῦν καταλαμβάνειν  ἀξιούμενοι.  οὗτοι  οὖν εἰσιν  ἀληθῶς  οἱ σοφοί, οὗτοι δυνατοί,  οὗτοι εὐγενεῖς, οὗτοι ἔνδοξοι, οὗτοι πλούσιοι, οἱ τὴν οὐράνιον  συγγένειαν  τοῦ πνεύματος κτησάμενοι  καὶ  εἰς  τὴν  ἐπουράνιον  ἐκκλησίαν  τῶν  ἁγίων  καταμιγέντες  καὶ  τὸν ἐπουράνιον ἄνθρωπον  ἔνδοθεν ἐνδυσάμενοι, ὅσον δὲ εἰς τὸ φαινόμενον  πτωχοί εἰσιν, ἐνδεεῖς.  ὅμοιοι  τοῖς  λοιποῖς  ἀνθρώποις  ὡσαύτως  περιπατοῦσιν,  ὡσαύτως  διὰ  τῆς σαρκίνης γλώσσης ὁμιλοῦσι καὶ κοπιῶντες  καὶ πεινῶντες  καὶ καθεύδοντες  διὰ τὸ μὴ εἶναι καιρὸν νῦν  τῆς  σαρκὸς τὴν ἀφθαρσίαν ἀπολαβεῖν· τοῦτο γὰρ ἐν τῇ ἀναστάσει τετήρηται. 50.2.4 Οἱ οὖν δυνάμενοι νοῆσαι τοὺς ὄντως Χριστιανούς, τίνες εἰσὶν ἔνδοθεν, ὁρῶσι πόση διαφορὰ μεταξὺ αὐτῶν  καὶ πάντων τῶν τοῦ κόσμου ἀνθρώπων  ἐστί. καὶ γὰρ  ἐπὶ  τοῦ  κυρίου  οὕτως  ἦν  ἐν  ἐκείνῳ  τῷ  καιρῷ·  προσήρχοντο  οἱ  θεραπεύεσθαι θέλοντες  ὡς  ἀνθρώπῳ  σαρκοφόρῳ,  ἐγγιζόντων  δὲ  αὐτῶν  ὁ  ἔσωθεν  ἀόρατος  τοῖς ὀφθαλμοῖς  τοῦ  σώματος  οὐράνιος  λόγος  θεὸς  τὰ  παράδοξα καὶ  θαυμάσια  ἐπετέλει σημεῖα, μάλιστα  τοῖς  μετὰ  πίστεως  προσερχομένοις  αὐτῷ.  ὅθεν  καὶ  ὁ διάβολος  οὐ μικρῶς  ἐθορυβεῖτο  κλεπτόμενος  ὑπὸ τῆς  σαρκὸς τοῦ  κυρίου· ἡσυχάζοντος  γὰρ τοῦ κυρίου ἐκεῖνος ἐταράσσετο, θεωρῶν μὲν ἔξωθεν ἄνθρωπον  ὡς πάντας ἀνθρώπους, δι' αὐτοῦ  δὲ μεγάλα  θαυμάσια  ἐκτελουμένα  βλέπων  ἐθαμβεῖτο  καὶ συνείχετο  φόβῳ  τί ποιήσει, ὅτι τὸ ὁρώμενον μὲν αὐτοῦ ἄνθρωπος ἦν κοπιῶν καὶ πεινῶν καὶ καθεύδων, τὰ δι' αὐτοῦ δὲ γινόμενα οὐκ ἦν ἀνθρώ50.2.5 που. διὰ γὰρ τὰ ἀνθρώπινα τοῦ κυρίου πάθη τυφλωθεὶς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς κακίας αὐτοῦ καὶ νομίσας ἄνθρωπον εἶναι τὸν κύριον ὡς ἕνα τῶν δικαίων εἰς τὴν κατ' αὐτοῦ ἀναίρεσιν διὰ τῶν ὑπηκόων αὐτοῦ ἐπεχείρησε. πρὸς ὃν ὁ κύριος οἱονεὶ ἔλεγεν· "1ὦ διάβολε, τί ταράσσῃ ἐμοῦ ἡσυχάζοντος; τί θορυβῇ σε;"2 ὁ δέ· "1τὰ διὰ σοῦ, φησίν, ἐπιτελούμενα θορυβοῦσι με καὶ δεινόν μοι τάραχον ἐμποιοῦσι. τὸ μὲν γὰρ ὁρώμενόν σου ἄνθρωπός ἐστι, τὰ δὲ διὰ σοῦ γινόμενα οὐκ ἔστιν ἀνθρώπου."2 διὰ γὰρ τῆς παθητῆς καὶ θνητῆς σαρκὸς δελεάσας αὐτὸν εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀναίρεσιν καὶ τὸν θάνατον ὁ κύριος κατήργησεν αὐτοῦ τὴν πᾶσαν τυραννίδα. διὰ τὴν σάρκα γὰρ τῇ κατὰ τοῦ κυρίου ἀναιρέσει ὁ διάβολος ἐπεχείρησε, τὰ δὲ πονηρὰ πνεύματα αὐτοῦ ἐν τῷ σώματι ὄντος ἐπουρανίου πυρὸς τῆς θεότητος κατακαιόμενα ἔκραζον· «τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; 50.2.6 ἦλθες πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;» οὕτως τοίνυν εἰσὶ καὶ οἱ τοῦ Χριστοῦ ἴδιοι. Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐνοικεῖ κατὰ τὸ μέτρον αὐτῶν, ὡς δοῦλοι δὲ Χριστοῦ καὶ ὡς παρ'  αὐτοῦ τὴν χάριν  δεχόμενοι ἔξωθέν εἰσιν ὅμοιοι καὶ ἐνδεεῖς καὶ ἄποροι τῶν κοσμικῶν πραγμάτων ὁρώμενοι, ἔνδοθεν δὲ αὐτῶν ἡ ἐνοικοῦσα τοῦ πνεύματος δύναμις καὶ αὐτοὺς τοὺς δαίμονας καίει. κράζουσι γὰρ ἔμπροσθεν  τῶν  τοῦ θεοῦ δούλων  τὰ πονηρὰ πνεύματα καίεσθαι ὁμολογοῦντα. τοσοῦτον δὲ δυνατοί εἰσιν οὗτοι, ὥστε πάντα τὰ βλεπόμενα, ἄρχοντάς τε καὶ βασιλεῖς καὶ αὐτὸν τὸν σατανᾶν σὺν τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ
 
πληροφορίᾳ τοῦ νοὸς καὶ τῶν  λογισμῶν ὅλῳ τῷ φρονήματι  τῆς ψυχῆς ἀνέρχεται  ἐν οὐρανῷ διὰ πνεύματος  ὁδηγούμενος κἀκεῖ ἐργάζεται ἔργα ζωῆς ἀθάνατα καὶ ἄρρητα καὶ ἐκεῖ διαιτᾶται καὶ τὰ ἐκεῖ θαυμάσια τοῦ θεοῦ καὶ ἐξαίσια κάλλη τῶν πνευματικῶν πραγμάτων διὰ πίστεως κατοπτεύει ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ. φησὶ γὰρ ὁ ἀπόστολος· «ἡμῶν δὲ τὸ πολίτευμα  ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» καὶ πάλιν· «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν οὔτε ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν», καὶ  ἐπάγει·  50.2.3 «ἡμῖν  δὲ  ἀπεκάλυψεν  διὰ  τοῦ  πνεύματος  αὐτοῦ».  ὁρᾷς,  πόσῳ κρείττους  καὶ  μείζους  εἰσὶ  καὶ  δυνατώτεροι  καὶ  ἀληθινὸν  καὶ  αἰώνιον  ἔργον ἐργαζόμενοι παρὰ πάντας τοὺς ἐν τῇ γῇ ἀνθρώπους οἱ τοῦ θεοῦ ἄξιοι, ἤτοι μεγιστάνας ἢ δυνάστας ἢ σοφοὺς ἢ βασιλεῖς. ὅπερ γὰρ οὐδεὶς ἀνθρώπων ποιεῖν δύναται, οὗτοι μόνοι ποιοῦσιν, ἐν οὐρανοῖς ἔργα πνευματικὰ καὶ μυστήρια οὐρανίων πραγμάτων ἀπὸ τοῦ νῦν καταλαμβάνειν  ἀξιούμενοι.  οὗτοι  οὖν εἰσιν  ἀληθῶς  οἱ σοφοί, οὗτοι δυνατοί,  οὗτοι εὐγενεῖς, οὗτοι ἔνδοξοι, οὗτοι πλούσιοι, οἱ τὴν οὐράνιον  συγγένειαν  τοῦ πνεύματος κτησάμενοι  καὶ  εἰς  τὴν  ἐπουράνιον  ἐκκλησίαν  τῶν  ἁγίων  καταμιγέντες  καὶ  τὸν ἐπουράνιον ἄνθρωπον  ἔνδοθεν ἐνδυσάμενοι, ὅσον δὲ εἰς τὸ φαινόμενον  πτωχοί εἰσιν, ἐνδεεῖς.  ὅμοιοι  τοῖς  λοιποῖς  ἀνθρώποις  ὡσαύτως  περιπατοῦσιν,  ὡσαύτως  διὰ  τῆς σαρκίνης γλώσσης ὁμιλοῦσι καὶ κοπιῶντες  καὶ πεινῶντες  καὶ καθεύδοντες  διὰ τὸ μὴ εἶναι καιρὸν νῦν  τῆς  σαρκὸς τὴν ἀφθαρσίαν ἀπολαβεῖν· τοῦτο γὰρ ἐν τῇ ἀναστάσει τετήρηται. 50.2.4 Οἱ οὖν δυνάμενοι νοῆσαι τοὺς ὄντως Χριστιανούς, τίνες εἰσὶν ἔνδοθεν, ὁρῶσι πόση διαφορὰ μεταξὺ αὐτῶν  καὶ πάντων τῶν τοῦ κόσμου ἀνθρώπων  ἐστί. καὶ γὰρ  ἐπὶ  τοῦ  κυρίου  οὕτως  ἦν  ἐν  ἐκείνῳ  τῷ  καιρῷ·  προσήρχοντο  οἱ  θεραπεύεσθαι θέλοντες  ὡς  ἀνθρώπῳ  σαρκοφόρῳ,  ἐγγιζόντων  δὲ  αὐτῶν  ὁ  ἔσωθεν  ἀόρατος  τοῖς ὀφθαλμοῖς  τοῦ  σώματος  οὐράνιος  λόγος  θεὸς  τὰ  παράδοξα καὶ  θαυμάσια  ἐπετέλει σημεῖα, μάλιστα  τοῖς  μετὰ  πίστεως  προσερχομένοις  αὐτῷ.  ὅθεν  καὶ  ὁ διάβολος  οὐ μικρῶς  ἐθορυβεῖτο  κλεπτόμενος  ὑπὸ τῆς  σαρκὸς τοῦ  κυρίου· ἡσυχάζοντος  γὰρ τοῦ κυρίου ἐκεῖνος ἐταράσσετο, θεωρῶν μὲν ἔξωθεν ἄνθρωπον  ὡς πάντας ἀνθρώπους, δι' αὐτοῦ  δὲ μεγάλα  θαυμάσια  ἐκτελουμένα  βλέπων  ἐθαμβεῖτο  καὶ συνείχετο  φόβῳ  τί ποιήσει, ὅτι τὸ ὁρώμενον μὲν αὐτοῦ ἄνθρωπος ἦν κοπιῶν καὶ πεινῶν καὶ καθεύδων, τὰ δι' αὐτοῦ δὲ γινόμενα οὐκ ἦν ἀνθρώ50.2.5 που. διὰ γὰρ τὰ ἀνθρώπινα τοῦ κυρίου πάθη τυφλωθεὶς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς κακίας αὐτοῦ καὶ νομίσας ἄνθρωπον εἶναι τὸν κύριον ὡς ἕνα τῶν δικαίων εἰς τὴν κατ' αὐτοῦ ἀναίρεσιν διὰ τῶν ὑπηκόων αὐτοῦ ἐπεχείρησε. πρὸς ὃν ὁ κύριος οἱονεὶ ἔλεγεν· "1ὦ διάβολε, τί ταράσσῃ ἐμοῦ ἡσυχάζοντος; τί θορυβῇ σε;"2 ὁ δέ· "1τὰ διὰ σοῦ, φησίν, ἐπιτελούμενα θορυβοῦσι με καὶ δεινόν μοι τάραχον ἐμποιοῦσι. τὸ μὲν γὰρ ὁρώμενόν σου ἄνθρωπός ἐστι, τὰ δὲ διὰ σοῦ γινόμενα οὐκ ἔστιν ἀνθρώπου."2 διὰ γὰρ τῆς παθητῆς καὶ θνητῆς σαρκὸς δελεάσας αὐτὸν εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀναίρεσιν καὶ τὸν θάνατον ὁ κύριος κατήργησεν αὐτοῦ τὴν πᾶσαν τυραννίδα. διὰ τὴν σάρκα γὰρ τῇ κατὰ τοῦ κυρίου ἀναιρέσει ὁ διάβολος ἐπεχείρησε, τὰ δὲ πονηρὰ πνεύματα αὐτοῦ ἐν τῷ σώματι ὄντος ἐπουρανίου πυρὸς τῆς θεότητος κατακαιόμενα ἔκραζον· «τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; 50.2.6 ἦλθες πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;» οὕτως τοίνυν εἰσὶ καὶ οἱ τοῦ Χριστοῦ ἴδιοι. Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐνοικεῖ κατὰ τὸ μέτρον αὐτῶν, ὡς δοῦλοι δὲ Χριστοῦ καὶ ὡς παρ'  αὐτοῦ τὴν χάριν  δεχόμενοι ἔξωθέν εἰσιν ὅμοιοι καὶ ἐνδεεῖς καὶ ἄποροι τῶν κοσμικῶν πραγμάτων ὁρώμενοι, ἔνδοθεν δὲ αὐτῶν ἡ ἐνοικοῦσα τοῦ πνεύματος δύναμις καὶ αὐτοὺς τοὺς δαίμονας καίει. κράζουσι γὰρ ἔμπροσθεν  τῶν  τοῦ θεοῦ δούλων  τὰ πονηρὰ πνεύματα καίεσθαι ὁμολογοῦντα. τοσοῦτον δὲ δυνατοί εἰσιν οὗτοι, ὥστε πάντα τὰ βλεπόμενα, ἄρχοντάς τε καὶ βασιλεῖς καὶ αὐτὸν τὸν σατανᾶν σὺν τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ
Line 1,858: Line 1,858:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
212
 
212
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τούτοις προσπολεμοῦντας καὶ πυκτεύοντας  παντελῶς  ἡττᾶσθαι ὑπὸ τῶν Χριστιανῶν.
 
τούτοις προσπολεμοῦντας καὶ πυκτεύοντας  παντελῶς  ἡττᾶσθαι ὑπὸ τῶν Χριστιανῶν.
Line 1,879: Line 1,879:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
213
 
213
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
αὐτοῖς μάστιγας  καὶ  παντοίῳ  τρόπῳ  ὑπέταξεν  αὐτούς,  ἕως  καὶ  θαλάσσῃ παραδοὺς τούτους  ποντι50.3.6 σθῆναι  παρεσκεύασεν, ὅτι  κατὰ  τοῦ  λαοῦ  τοῦ θεοῦ γεγόνασιν. ὁμοίως ἐπὶ Λὼτ τὸ αὐτὸ γέγονε. μόνος ἠδυνήθη νικήσας ἐκφυγεῖν τὸ πῦρ καὶ σὺν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ σωθῆναι. ὁμοίως καὶ  ἐπὶ τοῦ Νῶε. μόνος γὰρ καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ἰδίοις  διασωθεὶς  τὸν  κόσμον  ἐνίκησε.  πάντων  γὰρ  εἰς  ἀπώλειαν  καὶ  ἀφανισμὸν χωρησάντων αὐτὸς ἠδυνήθη μόνος τὴν τοῦ θεοῦ ὀργὴν διαφυγεῖν διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν τελείαν  εὐαρέστησιν. 50.4.1 Ταῦτα δὲ ἀπεδείξαμεν,  ἀγαπητοὶ  ἀδελφοί,  συνιστῶντες ἡλίκοι εἰσὶν τῇ δυνάμει οἱ τελείοι Χριστιανοί, ὥστε πάντα τὰ φαινόμενα καὶ πάντα τὸν κόσμον νικᾶν αὐτούς. καὶ τὰ τῆς πονηρίας δὲ πνεύματα τούτοις πολεμοῦντα ἡττῶνται, καὶ πάντων τούτων ἀνώτεροι οἱ ἄξιοι δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ τυγχάνουσι διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς οἰκοῦσαν τοῦ θεοῦ δύναμιν.  πάντα  γὰρ τὰ  φαινόμενα  καὶ τὰ ἀόρατα τῆς πονηρίας πνεύματα  τούτοις  ἐναντιοῦται  καὶ πολεμεῖ.  διπλοῦς  τοίνυν  ἐστὶ τοῖς Χριστιανοῖς ὁ πόλεμος καὶ διπλῆ «ἡ πάλη», πρός τε τὰ ὁρώμενα τῷ ὀφθαλμῷ  τούτῳ καὶ «πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας» τοῦ κοσμοκράτορος. τὰ γὰρ τοῖς ὀφθαλμοῖς  τούτοις βλεπόμενα ἐρεθίζει καὶ γαργαλίζει  καὶ προτρέπεται  τὴν  ψυχὴν  εἰς τὸ ἐν  τούτοις  δεδέσθαι καὶ κατέχεσθαι καὶ ἥδεσθαι, μᾶλλον δὲ 50.4.2 αὐτὴ ἡ κακία εἰς τὰ φαινόμενα  δεσμεῖ τοὺς ὑπηκόους αὐτῇ. ἵνα δὲ παραστήσω ταῦτα οὕτως ἔχειν, ἄκουσον ἐν τῷ εὐαγγελίῳ  τοῦ κυρίου λέγοντος περὶ τοῦ σπόρου τοῦ εἰς τὴν ἀκανθώδη γῆν πεσόντος, ὅτι ἀνελθοῦσαι
 
αὐτοῖς μάστιγας  καὶ  παντοίῳ  τρόπῳ  ὑπέταξεν  αὐτούς,  ἕως  καὶ  θαλάσσῃ παραδοὺς τούτους  ποντι50.3.6 σθῆναι  παρεσκεύασεν, ὅτι  κατὰ  τοῦ  λαοῦ  τοῦ θεοῦ γεγόνασιν. ὁμοίως ἐπὶ Λὼτ τὸ αὐτὸ γέγονε. μόνος ἠδυνήθη νικήσας ἐκφυγεῖν τὸ πῦρ καὶ σὺν ταῖς θυγατράσιν αὐτοῦ σωθῆναι. ὁμοίως καὶ  ἐπὶ τοῦ Νῶε. μόνος γὰρ καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ἰδίοις  διασωθεὶς  τὸν  κόσμον  ἐνίκησε.  πάντων  γὰρ  εἰς  ἀπώλειαν  καὶ  ἀφανισμὸν χωρησάντων αὐτὸς ἠδυνήθη μόνος τὴν τοῦ θεοῦ ὀργὴν διαφυγεῖν διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν τελείαν  εὐαρέστησιν. 50.4.1 Ταῦτα δὲ ἀπεδείξαμεν,  ἀγαπητοὶ  ἀδελφοί,  συνιστῶντες ἡλίκοι εἰσὶν τῇ δυνάμει οἱ τελείοι Χριστιανοί, ὥστε πάντα τὰ φαινόμενα καὶ πάντα τὸν κόσμον νικᾶν αὐτούς. καὶ τὰ τῆς πονηρίας δὲ πνεύματα τούτοις πολεμοῦντα ἡττῶνται, καὶ πάντων τούτων ἀνώτεροι οἱ ἄξιοι δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ τυγχάνουσι διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς οἰκοῦσαν τοῦ θεοῦ δύναμιν.  πάντα  γὰρ τὰ  φαινόμενα  καὶ τὰ ἀόρατα τῆς πονηρίας πνεύματα  τούτοις  ἐναντιοῦται  καὶ πολεμεῖ.  διπλοῦς  τοίνυν  ἐστὶ τοῖς Χριστιανοῖς ὁ πόλεμος καὶ διπλῆ «ἡ πάλη», πρός τε τὰ ὁρώμενα τῷ ὀφθαλμῷ  τούτῳ καὶ «πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας» τοῦ κοσμοκράτορος. τὰ γὰρ τοῖς ὀφθαλμοῖς  τούτοις βλεπόμενα ἐρεθίζει καὶ γαργαλίζει  καὶ προτρέπεται  τὴν  ψυχὴν  εἰς τὸ ἐν  τούτοις  δεδέσθαι καὶ κατέχεσθαι καὶ ἥδεσθαι, μᾶλλον δὲ 50.4.2 αὐτὴ ἡ κακία εἰς τὰ φαινόμενα  δεσμεῖ τοὺς ὑπηκόους αὐτῇ. ἵνα δὲ παραστήσω ταῦτα οὕτως ἔχειν, ἄκουσον ἐν τῷ εὐαγγελίῳ  τοῦ κυρίου λέγοντος περὶ τοῦ σπόρου τοῦ εἰς τὴν ἀκανθώδη γῆν πεσόντος, ὅτι ἀνελθοῦσαι
Line 1,899: Line 1,899:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
214
 
214
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης. ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες  τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι. καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος». καὶ ἐπάγει, πῶς τις εὕρῃ καὶ κτήσεται ταῦτα, ὅτι «διὰ πάσης προσευχῆς»,  φησί, «καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι  ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦ50.4.7 το προσκαρτεροῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει». ἐδίδαξεν οὖν πῶς δεῖ ἡμᾶς εὑρεῖν τὰ ὅπλα τὰ πνευματικά, δι'  ὧν  δυνάμεθα τοὺς  ἀοράτους  ἐχθροὺς  τροπώσασθαι. ἀλλὰ  καὶ  ὁ  κύριος  περὶ  τοῦ  διπλοῦ  τούτου πολέμου, τοῦ τε διὰ τῶν φαινομένων  καὶ τοῦ διὰ τοῦ πονηροῦ γινομένου αἰνισσόμενος ἔλεγε· «τίς βασιλεὺς ἀπερχόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας συμψηφίζει  καὶ  θεωρεῖ  εἰ  δύναται  ἀπαντῆσαι  μετὰ  δέκα  χιλιάδων  τῷ  μετὰ  εἴκοσι χιλιάδων  ἐρχομένῳ; ἐπεὶ ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην».  καὶ  διδάσκει  λέγων·  "1ὅρα  πῶς  ὀφείλεις  ἀγωνίσασθαι  καὶ  ὅλον  ἑαυτὸν δοῦναι, ὡς εἰδώς, ὅτι τοιούτους μέλλεις πολέμους 50.4.8 ἀγωνίζεσθαι φανερούς τε καὶ κρυφίους."2 καὶ γὰρ Μωϋσῆς τὴν σκιὰν τῆς ἀληθείας προεκτυπῶν  ἐκέλευσε κήρυκα βοᾶν ἐν τῷ λαῷ, ἐπὰν ἔμελλεν εἰς πόλεμον ἐξέρχεσθαι· εἴ τις (φησὶ) δειλός, μὴ ἐξέλθῃ ἐν τῷ πολέμῳ, μήποτε δειλανδρήσας καὶ τὰς τῶν ἄλλων καρδίας εἰς δειλίαν ἐνέγκῃ καὶ εἰς τὰ ὀπίσω 50.4.9 στρέψῃ. ὁμοίως εἴ τις (φησὶν) ἔγημε προσφάτως γυναῖκα, μὴ ἐξέλθῃ, μήποτε γενόμενος  ἐν τῷ  πολέμῳ  καὶ  μνησθεὶς τῆς γυναικὸς  αὐτοῦ ἀποστραφῇ καὶ ἄλλους σὺν ἑαυτῷ παραλήψεται. εἴ τις ᾠκοδόμησεν οἶκον καὶ οὐκ ἐξετέλεσε, μὴ ἐξέλθῃ ἐν τῷ πολέμῳ, μήποτε μνησθεὶς τῆς οἰκοδομῆς καὶ 50.4.10 χαυνωθεὶς ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἄλλους ἀποστραφῆναι ποιήσῃ. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ κύριος ἐνταῦθα γενναίας  καὶ εὐπροαιρέτους καὶ ἀνδρείας ψυχὰς ἐπιζητῶν  ἔλεγεν, ὅτι «πρῶτον  βλέπει εἰ δύναται μετὰ δεκὰ χιλιάδων ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ πρὸς αὐτόν, εἰ δὲ μή γε, ἔτι πόρρω αὐτοῦ ὄντος ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην», ἀνδρείους ἐπιζητῶν καὶ προθύμους καὶ ὅλον τὸ ἑαυτῶν θέλημα τῷ κυρίῳ ἐν πεποιθήσει ἀναθέντας καὶ ἔκδοτον τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν ἐκδιδόντας καὶ ὀπίσω αὐτοῦ ἀκολουθοῦντας  καὶ πιστεύοντας, ὅτι πᾶσα ἡ νίκη  διὰ  τῶν  ἐξ οὐρανοῦ  πνευματικῶν  ὅπλων  διδομένων  τοῖς  πιστεύουσι γίνεται.
 
τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης. ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες  τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι. καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος». καὶ ἐπάγει, πῶς τις εὕρῃ καὶ κτήσεται ταῦτα, ὅτι «διὰ πάσης προσευχῆς»,  φησί, «καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι  ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦ50.4.7 το προσκαρτεροῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει». ἐδίδαξεν οὖν πῶς δεῖ ἡμᾶς εὑρεῖν τὰ ὅπλα τὰ πνευματικά, δι'  ὧν  δυνάμεθα τοὺς  ἀοράτους  ἐχθροὺς  τροπώσασθαι. ἀλλὰ  καὶ  ὁ  κύριος  περὶ  τοῦ  διπλοῦ  τούτου πολέμου, τοῦ τε διὰ τῶν φαινομένων  καὶ τοῦ διὰ τοῦ πονηροῦ γινομένου αἰνισσόμενος ἔλεγε· «τίς βασιλεὺς ἀπερχόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας συμψηφίζει  καὶ  θεωρεῖ  εἰ  δύναται  ἀπαντῆσαι  μετὰ  δέκα  χιλιάδων  τῷ  μετὰ  εἴκοσι χιλιάδων  ἐρχομένῳ; ἐπεὶ ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην».  καὶ  διδάσκει  λέγων·  "1ὅρα  πῶς  ὀφείλεις  ἀγωνίσασθαι  καὶ  ὅλον  ἑαυτὸν δοῦναι, ὡς εἰδώς, ὅτι τοιούτους μέλλεις πολέμους 50.4.8 ἀγωνίζεσθαι φανερούς τε καὶ κρυφίους."2 καὶ γὰρ Μωϋσῆς τὴν σκιὰν τῆς ἀληθείας προεκτυπῶν  ἐκέλευσε κήρυκα βοᾶν ἐν τῷ λαῷ, ἐπὰν ἔμελλεν εἰς πόλεμον ἐξέρχεσθαι· εἴ τις (φησὶ) δειλός, μὴ ἐξέλθῃ ἐν τῷ πολέμῳ, μήποτε δειλανδρήσας καὶ τὰς τῶν ἄλλων καρδίας εἰς δειλίαν ἐνέγκῃ καὶ εἰς τὰ ὀπίσω 50.4.9 στρέψῃ. ὁμοίως εἴ τις (φησὶν) ἔγημε προσφάτως γυναῖκα, μὴ ἐξέλθῃ, μήποτε γενόμενος  ἐν τῷ  πολέμῳ  καὶ  μνησθεὶς τῆς γυναικὸς  αὐτοῦ ἀποστραφῇ καὶ ἄλλους σὺν ἑαυτῷ παραλήψεται. εἴ τις ᾠκοδόμησεν οἶκον καὶ οὐκ ἐξετέλεσε, μὴ ἐξέλθῃ ἐν τῷ πολέμῳ, μήποτε μνησθεὶς τῆς οἰκοδομῆς καὶ 50.4.10 χαυνωθεὶς ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἄλλους ἀποστραφῆναι ποιήσῃ. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὁ κύριος ἐνταῦθα γενναίας  καὶ εὐπροαιρέτους καὶ ἀνδρείας ψυχὰς ἐπιζητῶν  ἔλεγεν, ὅτι «πρῶτον  βλέπει εἰ δύναται μετὰ δεκὰ χιλιάδων ἀπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ πρὸς αὐτόν, εἰ δὲ μή γε, ἔτι πόρρω αὐτοῦ ὄντος ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην», ἀνδρείους ἐπιζητῶν καὶ προθύμους καὶ ὅλον τὸ ἑαυτῶν θέλημα τῷ κυρίῳ ἐν πεποιθήσει ἀναθέντας καὶ ἔκδοτον τὴν ἑαυτῶν προαίρεσιν ἐκδιδόντας καὶ ὀπίσω αὐτοῦ ἀκολουθοῦντας  καὶ πιστεύοντας, ὅτι πᾶσα ἡ νίκη  διὰ  τῶν  ἐξ οὐρανοῦ  πνευματικῶν  ὅπλων  διδομένων  τοῖς  πιστεύουσι γίνεται.
Line 1,923: Line 1,923:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
215
 
215
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
 
   
 
   
 
μείζους προκοπὰς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἔρχονται. ἀλλὰ τὰ μέτρα ταῦτα ἕτερά ἐστι παρ' ἐκεῖνα τοῦ ἀρχὴν ἔχοντος πολεμεῖν. ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃ τὰ ὅπλα τοῦ πνεύματος οὐ δύναται τοῖς ἐχθροῖς πολεμῆσαι καὶ  κατὰ τῶν  τῆς πονηρίας  πνευμάτων  τὴν νίκην  ἄρασθαι· ἀπόλλυται  γὰρ ὑπ' αὐτῶν. ὥσπερ οὐδεὶς ἐν τοῖς φαινομένοις  ἄνευ ξίφους καὶ ὅπλων πολεμεῖ, ἐπεὶ κατασφάττεται, οὕτω κἀνταῦθα. 50.4.13  Παρακαλέσωμεν οὖν καὶ ἡμεῖς τὸν θεὸν ὅσοι μάλιστα τοῦ βίου τούτου ἠλλοτριώθημεν  καὶ μονάζοντες καὶ ξένοι τῶν ἰδίων  γεγόναμεν  ἐν ἀδιαλείπτῳ  εὐχῇ καὶ πόνῳ καρδίας καὶ προσκαρτερήσει δεήσεως, ἵνα ὁ κύριος δώσει ἡμῖν τὰ ἐπουράνια τοῦ πνεύματος ὅπλα, ὅπως δυνηθῶμεν δι' αὐτῶν περιγενέσθαι  πάντων  τῶν  ἀντικειμένων  ἡμῖν  τῆς  πονηρίας  πνευμάτων,  καὶ  οὕτως ἀγωνισαμένοις  κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ ὅλον τὸ θέλημα ἡμῶν αὐτῷ ἐκδεδωκόσι καὶ διὰ τῶν ὅπλων  αὐτοῦ ἀνδραγαθήσασι καὶ τὴν κατὰ τῶν ἐχθρῶν νίκην  ἀραμένοις οὕτω τὸν στέφανον τῆς δικαιοσύνης ὁ Χριστὸς ἡμῖν ἀποδώσει, σὺν αὐτῷ καταξιῶν ἡμᾶς εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας συμβασιλεύειν. ∆όξα τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
μείζους προκοπὰς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἔρχονται. ἀλλὰ τὰ μέτρα ταῦτα ἕτερά ἐστι παρ' ἐκεῖνα τοῦ ἀρχὴν ἔχοντος πολεμεῖν. ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃ τὰ ὅπλα τοῦ πνεύματος οὐ δύναται τοῖς ἐχθροῖς πολεμῆσαι καὶ  κατὰ τῶν  τῆς πονηρίας  πνευμάτων  τὴν νίκην  ἄρασθαι· ἀπόλλυται  γὰρ ὑπ' αὐτῶν. ὥσπερ οὐδεὶς ἐν τοῖς φαινομένοις  ἄνευ ξίφους καὶ ὅπλων πολεμεῖ, ἐπεὶ κατασφάττεται, οὕτω κἀνταῦθα. 50.4.13  Παρακαλέσωμεν οὖν καὶ ἡμεῖς τὸν θεὸν ὅσοι μάλιστα τοῦ βίου τούτου ἠλλοτριώθημεν  καὶ μονάζοντες καὶ ξένοι τῶν ἰδίων  γεγόναμεν  ἐν ἀδιαλείπτῳ  εὐχῇ καὶ πόνῳ καρδίας καὶ προσκαρτερήσει δεήσεως, ἵνα ὁ κύριος δώσει ἡμῖν τὰ ἐπουράνια τοῦ πνεύματος ὅπλα, ὅπως δυνηθῶμεν δι' αὐτῶν περιγενέσθαι  πάντων  τῶν  ἀντικειμένων  ἡμῖν  τῆς  πονηρίας  πνευμάτων,  καὶ  οὕτως ἀγωνισαμένοις  κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ ὅλον τὸ θέλημα ἡμῶν αὐτῷ ἐκδεδωκόσι καὶ διὰ τῶν ὅπλων  αὐτοῦ ἀνδραγαθήσασι καὶ τὴν κατὰ τῶν ἐχθρῶν νίκην  ἀραμένοις οὕτω τὸν στέφανον τῆς δικαιοσύνης ὁ Χριστὸς ἡμῖν ἀποδώσει, σὺν αὐτῷ καταξιῶν ἡμᾶς εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας συμβασιλεύειν. ∆όξα τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Line 1,948: Line 1,948:
  
  
 
+
Ερευνητικό έργο: ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
Χρηµατοδότηση: ΚΠ Interreg ΙΙΙΑ (ETΠΑ 75%, Εθν. πόροι 25%).
 
   
 
   
  
  
    
+
   Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, www.aegean.gr/culturaltec/chmlab.
 
+
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, © 2006.
 
   
 
   
 
216
 
216
 
   
 
   
 
+
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού µε αναφορά στην πηγή προέλευσής του.