Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt/Sermo 17 excerpta

From MacariusOfEgypt
Jump to: navigation, search

Template:SP


MacariusOfEgypt.jpg

Εδώ θα βρείτε το Πρωτότυπο κείμενο στην Patrologia Gracea Migne. [ Original File]

Here you will find the Orignal Text from Patrologia Gracea Migne. [ Original File]

makariou_patrologia.jpg


sermo17 Sermo 17 excerpta

91 (hgl-ζ-5ff-) Περὶ τῶν ἀνυπομονήτων καὶ θεμέλιον πίστεως μὴ ἐχόντων, (hgl-ζ-10ff-) ὅτι αἱ προαιρέσεις τούτων τοιαῦταί εἰσιν· ἐὰν μή (φησίν) μεταλάβω χάριν πνεύματος, ἀδυνάτως ἔχω παραμεῖναι, 92 (hgl-ζ-2ff-) εἰ δὲ λάβω, τότε παραμενῶ.

οὗτος οὐδὲ λαβὼν παρα μένει, ὅτι τὰς θλίψεις γενναίως φέρειν οὐ δύναται, μὴ εὐτρεπίσας οὕτως ἑαυτόν, (hgl-ζ-19φ-) δέον κρίνειν, ὅτι τῷ δεσπότῃ μου κεχρεώστηται παρ' ἐμοῦ πάσῃ εὐνοίᾳ δουλεύειν 93 (hgl-ζ-2) καί, εἴτε δίδωσί μοι ἢ οὔ, ἐγὼ οὐκ ἀφίημι τὸν δρόμον (hgl-ζ-11ff-) τοῦτο λογιζόμενος, ὅτι οὔκ εἰμι ἄξιος, ἵνα κἂν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπικληθῇ ἐπ' ἐμέ.

(hgl-ζ-18φ-) εἰ δὲ καὶ γεέννῃ με παραδώσει κολασθῆναι, ἐγὼ οὐκ ἀφίημι αὐτόν.

94 (hgl-ζ-1φ-) ὡς καὶ ὁ Ἰώβ· ἐάν με ἀποκτείνῃς, ἐγὼ οὐκ ἀφίημί σε καὶ τῆς ἀκακίας μου οὐ μὴ ἐκσταίην.

ὁ τοιοῦτος (hgl-ζ-6) δικαίως τὴν ζωὴν κληρονομήσει.