Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt/Πνευματικές Ομιλίες - Homiliae spirituales (MPG 034 0449 0822)/EnglishTranslation(A J MASON D D)

From MacariusOfEgypt
< Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt‎ | Πνευματικές Ομιλίες - Homiliae spirituales (MPG 034 0449 0822)
Revision as of 11:30, August 21, 2013 by Evagelosvar (Talk | contribs) (Created page with "{{Listaki}}")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search