Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt/Περί Αγάπης Λόγος - De Charitate (MPG 034 0908 0936)

From MacariusOfEgypt
< Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt
Revision as of 10:36, August 5, 2013 by Evagelosvar (Talk | contribs) (Created page with "{{Listaki}}")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search