Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt

From MacariusOfEgypt
Revision as of 11:02, July 28, 2013 by Evagelosvar (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
 1. Μακάριος Αιγύπτιος - Macarius of Egypt
  1. Sermo 17 excerpta
  2. Sermo 23 recensio completa
  3. Sermo 23 recensio excerpta
  4. Sermo 28 recensio brevior
  5. Sermo 28 recensio expletior
  6. Sermones 1-22, 24-27
  7. Sermones 64 ΛΟΓΟΙ Β-Δ
  8. Sermones 64 ΛΟΓΟΙ Ε-Ζ
  9. Sermones 64 ΛΟΓΟΙ Η-ΙΕ
  10. Sermones 64 ΛΟΓΟΙ ΙΣΤ-ΚΕ
  11. Sermones 64 ΛΟΓΟΙ ΚΣΤ-ΛΔ
  12. Sermones 64 ΛΟΓΟΙ ΛΕ-ΜΔ
  13. Sermones 64 ΛΟΓΟΙ ΜΕ-ΝΓ
  14. Sermones 64 ΛΟΓΟΙ ΝΔ-ΞΔ
  15. Αποφθέγματα III - Apophtegmata III (MPG 034 0229 0262)
   1. EnglishTranslation(A J MASON D D)
   2. Πρωτότυπο
  16. Επιστολή Πρώτη Πρός Μοναχούς - Epistula Magna
   1. Πρωτότυπο
  17. Ευχαί - Preces (MPG 034 0446 0448)
   1. Πρωτότυπο
  18. Ομιλία 7 - Homiliae 7 (collectio HA)
   1. Πρωτότυπο
  19. Περί Αγάπης Λόγος - De Charitate (MPG 034 0908 0936)
   1. Μετάφραση
  20. Περί Ελευθερίας του Νού - De Libertate Mentis (MPG 034 0935 0966)
   1. Μετάφραση
  21. Περί Υπομονής και Διακρίσεως - De Patientia et Discretione (MPG 034 0865 0890)
   1. Μετάφραση
  22. Περί Υψώσεως του Νού - De Elevatione Mentis (MPG 034 0889 0908)
   1. Μετάφραση
  23. Περί Φυλακής Καρδίας Λόγος - De Custodia Cordis (MPG 034 0821 0842)
   1. Πρωτότυπο
  24. Πνευματικές Ομιλίες - Homiliae spirituales (MPG 034 0449 0822)
   1. EnglishTranslation(A J MASON D D)
    1. Homily I-X
    2. Homily XI-XX
    3. Homily XLI-L
    4. Homily XXI-XXX
    5. Homily XXXI-XL
   2. EnglishTranslationSmallCollection(Revd D R Jennings)
    1. Homily I-XI
    2. Homily XII-XXII
   3. Πρωτότυπο-AncientGreek
    1. Ομιλίες Α-Ι
    2. Ομιλίες ΙΑ-Κ
    3. Ομιλίες ΚΑ-Λ
    4. Ομιλίες ΛΑ-Μ
    5. Ομιλίες ΜΑ-Ν

MacariusOfEgypt.jpg