Last modified on April 9, 2013, at 12:45

Ιουδατεστ

Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ

ΚΕΦ.1

Α Πε. 1,1 Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας,

Α Πε. 1,1 Ο Πετρος, απόστολος τουΙησού Χριστού, εις σας τους εκλεκτούς του Θεού, οι οποίοι είσθε τώρα προσωρινοίκάτοικοι, διασκορπισμένοι εις τας χώρας του Ποντου, της Γαλατίας, τηςΚαππαδοκίας, της Ασίας και της Βιθυνίας,

Α Πε. 1,2 κατάπρόγνωσιν Θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματοςἸησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.

Α Πε. 1,2 και έχετε γίνειεκλεκτοί, σύμφωνα με την αγαθήν προγνώσιν του Θεού και Πατρός, με τον αγιασμόν,που χαρίζει το Πνεύμα το Αγιον, δια να υπακούσετε στο θέλημα του Κυρίου καιλάβετε την απολύτρωσιν, που επήγασεν από το χυθέν αίμα του Ιησού Χριστού,εύχομαι η χάρις και η ειρήνη να αυξάνη και να πληθύνεται εις σας.

Α Πε. 1,3Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκνεκρῶν,

Α Πε. 1,3 Ας είναι ευλογημένος καιδοξασμένος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος σύμφωνα μετο πολύ αυτού έλεος και την άπειρον ευσπλαγχνίαν του μας έχει αναγεννήσειπνευματικώς, ώστε με ζωντανήν και αδιάψευστον ελπίδα να αποβλέπωμεν εις τααιώνια αγαθά δια της αναστάσεως εκ νεκρών του Ιησού Χριστού, η οποία αποτελείβεβαίωσιν και απόδειξιν και της ιδικής μας αναστάσεως.

Α Πε. 1,4 εἰςκληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰςὑμᾶς

Α Πε. 1,4 Αυτή δε η ελπίςαναφέρεται εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμόλυντον και αμάραντον, η οποία έχειφυλαχθή δια σας στους ουρανούς. (Και είναι η κληρονομία αυτή, η αιωνία καιμακαρία και ένδοξος βασιλεία των ουρανών)•

Α Πε. 1,5 τοὺςἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐνκαιρῷ ἐσχάτῳ·

Α Πε. 1,5 δια σας, οι οποίοιφρουρείσθε και μένετε ασφαλείς με την δύναμιν του Θεού, δια της θερμής καιενεργού πίστεως προς αυτόν, ώστε να αποκτήσετε την σωτηρίαν, που είναι ετοίμηνα αποκαλυφθή εις όλην της την δόξαν κατά τον έσχατον καιρόν της ΔευτέραςΠαρουσίας.

Α Πε. 1,6 ἐν ᾧἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον ἐστί, λυπηθέντες ἐν ποικίλοιςπειρασμοῖς,

Α Πε. 1,6 Δι' αυτό και πρέπει ναχαίρετε πάντοτε, έστω και αν παραστή ανάγκη, δια τον καταρτισμόν και τηνπρόοδόν σας εις την αρετήν, να λυπηθήτε τώρα ολίγον με τους διαφόρουςπειρασμούς και τας ποικίλας θλίψεις.

Α Πε. 1,7 ἵνατὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δέδοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν καὶ δόξαν ἐν ἀποκαλύψει ἸησοῦΧριστοῦ,

Α Πε. 1,7 Αι θλίψεις άλλωστε αυταίσκοπόν έχουν να κάμουν δόκιμον και λαμπροτέραν την πίστιν σας, πολυτιμοτέραναπό τον φθαρτόν χρυσόν, ο οποίος με την φωτιάν καθαρίζεται από τις σκουριές καιλαμπικαρίζεται. Και να ευρεθή έτσι η πίστις σας προς έπαινον και προς τιμήν καιδόξαν σας, όταν θα αποκαλυφθή με όλην του την δόξαν ο Χριστός, κατά τηνΔευτέραν Παρουσίαν.

Α Πε. 1,8 ὃνοὐκ εἰδότες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες, πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ,

Α Πε. 1,8 Τον Χριστόν, καίτοι δεντον εγνωρίσατε και δεν τον είδατε προσωπικώς, όμως τον αγαπάτε. Επειδή δεπιστεύετε εις αυτόν, καίτοι δεν τον βλέπετε τώρα με τα μάτια του σώματος,δοκιμάζετε αγαλλίασιν, ένδοξον και απερίγραπτον χαράν, την οποίαν στόμαανθρώπου δεν ημπορεί να εκφράση.

Α Πε. 1,9κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν.

Α Πε. 1,9 Βεβαιοι απολύτως, ότι θακερδήσετε τον σκοπόν και την κατάληξιν της πίστεώς σας, δηλαδή την σωτηρίαν τωνψυχών σας.

Α Πε. 1,10 περὶἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτοςπροφητεύσαντες,

Α Πε. 1,10 Περί της σωτηρίας αυτήςμε πολύν ζήλον και ενδιαφέρον εζήτησαν να μάθουν και ηρεύνησαν οι προφήται, οιοποίοι είχαν προφητεύσει περί της χάριτος και της δωρεάς, που θα εδίδετο ειςσας.

Α Πε. 1,11ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς Πνεῦμα Χριστοῦπρομαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας·

Α Πε. 1,11 Ηρεύνησαν δηλαδή ειςποίον χρόνον και κκατά ποίαν εποχήν και περίστασιν θα ελάμβαναν χώραν ταπαθήματα του Χριστού και αι δόξαι που θα τα επακολουθούσαν, όπως εφανέρωνε ειςαυτούς το Πνεύμα του Χριστού, που είχαν μέσα των, όταν προανήγγειλε τα εξαίρετααυτά γεγονότα.

Α Πε. 1,12 οἷςἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶνεὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾿ οὐρανοῦ, εἰς ἃἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

Α Πε. 1,12 Εις αυτούς δε τουςπροφήτας είχεν αποκαλυφθή από τον Θεόν, ότι όχι δι' αυτούς, αλλά δια σας καιεπί των ημερών σας θα επραγματοποιούντο τα προφητευόμενα λόγια, τα οποία τώραέχουν αναγγελθή προς σας, δια μέσου των Αποστόλων, οι οποίοι σας εκήρυξαν τοΕυαγγέλιον, φωτιζόμενοι και εμπνεόμενοι από το Αγιον Πνεύμα, που είχε σταλή απότους ουρανούς. Και είναι τόσον μεγάλα και καταπληκτικά αυτά τα γεγονότα τηςσωτηρίας μας, ώστε και οι άγγελοι επιθυμούν να σκύψουν με ενδιαφέρον επάνω τωνκαι να εμβαθύνουν εις την κατανόησίν των.

Α Πε. 1,13 Διὸἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴνφερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ,

Α Πε. 1,13 Δι' αυτό, λοιπόν,περισφίξατε και συγκεντρώσατε τον νουν σας, απαλλάξατε τον από κάθε τι που τονσκοτίζει και τον απομακρύνει από τον Θεόν, άγρυπνοι δε και εγκρατείς ελπίσατεπλήρως και τελείως εις την θείαν χάριν της ενδόξου σωτηρίας, την οποίαν σαςέδωσε τώρα, θα σας προσφέρη δε εις όλην της την μεγαλειότητα ο Χριστός κατά τηνμεγάλην εκείνην ημέραν της δευτέρας και μεγαλοπρεπούς φανερώσεως και παρουσίαςτου•

Α Πε. 1,14 ὡςτέκνα ὑπακοῆς μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶνἐπιθυμίαις,

Α Πε. 1,14 σαν παιδιά υπακοής, πουυποτάσσοντο εις την αλήθειαν, χωρίς να συμμορφώνεσθε και να παρασύρεσθε εις ταςεπιθυμίας, αι οποίαι σας είχαν υποδουλώσει στον καιρόν της αγνοίας σας τότε,που δεν εγνωρίζετε τον Χριστόν και το Ευαγγέλιον.

Α Πε. 1,15 ἀλλὰκατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇγενήθητε,

Α Πε. 1,15 Αλλά κατά τον τύπον τουΑγίου Θεού, που σας εκάλεσε στον δρόμον του αγιασμού, γίνεσθε και σεις εις όληνσας την εσωτερικήν και εξωτερικήν συμπεριφοράν άγιοι.

Α Πε. 1,16διότι γέγραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι.

Α Πε. 1,16 Διότι είναι γραμμένονεις την Αγίαν Γραφήν• “να γίνεσθε εις όλην σας την ζωήν άγιοι, διότι εγώ, οΘεός και Πατέρας σας, είμαι άγιος”.

Α Πε. 1,17 καὶεἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐνφόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε,

Α Πε. 1,17 Και εφ' όσονεπικαλείσθε ως Πατέρας σας τον Θεόν, ο οποίος κρίνει τον καθένα χωρίςπροσωποληψίαν, αλλά σύμφωνα με τα έργα της ζωής του, να συμπεριφερθήτε και ναπεράσετε τον χρόνον της προσωρινής αυτής κατοικίας σας εις την γην με φόβονΘεού•

Α Πε. 1,18εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶνἀναστροφῆς πατροπαραδότου,

Α Πε. 1,18 γνωρίζοντες καλά, ότιδεν εξαγορασθήκατε και δεν ελευθερωθήκατε από την πατροπαράδοτον ματαίαν καιαμαρτωλήν ζωήν και συμπεριφοράν με λύτρα φθαρτά, με αργυρ η χρυσά νομίσματα,

Α Πε. 1,19 ἀλλὰτιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ,

Α Πε. 1,19 αλλ' έχετε εξαγορασθήμε το ατίμητον αίμα του Χριστού ο οποίος προσεφέρθη θυσία, ως αμόλυντος καθαρόςκαι ακηλίδωτος αμνός.

Α Πε. 1,20προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνωνδι᾿ ὑμᾶς

Α Πε. 1,20 Ο Χριστός δε είχεπρογνωσθή και προορισθή από τον Θεόν και Πατέρα, πριν ακόμη δημιουργηθή οκόσμος, δια την μεγάλην αυτήν λυτρωτικήν θυσίαν, εφανερώθη δε με τηνενανθρώπησίν του κατά τους τελευταίους τούτους χρόνους δια σας,

Α Πε. 1,21 τοὺςδι᾿ αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς Θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷδόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς Θεόν.

Α Πε. 1,21 οι οποίοι δια μέσουαυτού πιστεύετε στον Θεόν, που τον ανέστησε εκ των νεκρών και του έδωσεναπεριόριστον δόξαν, ώστε η πίστις σας και η ελπίδα σας προς αυτόν, να είναιπίστις και ελπίς εις αυτόν τούτον τον άπειρον Θεόν και Πατέρα, ο οποίος τονέστειλε Σωτήρα των ανθρώπων και τον εδόξασε δια της αναστάσεως και αναλήψεωςστους ουρανούς.

Α Πε. 1,22 Τὰςψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος εἰς φιλαδελφίανἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς,

Α Πε. 1,22 Αφού δε κατά καθήκονκαι προς το συμφέρον σας καταστήσατε τας ψυχάς σας αγνάς και καθαράς από κάθεμολυσμόν και επιθυμίαν της αμαρτίας με την πρόθυμον υπακοήν σας εις τηναλήθειαν δια του φωτισμού και της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, ώστε να είναιαι ψυχαί σας δεκτικαί μιας ειλικρινούς και ανυποκρίτου φιλαδελφίας, αγαπήσατε οένας τον άλλον θερμώς και πλουσίως με καρδίαν καθαράν από κάθε ιδιοτέλειαν καιαντιζηλίαν.

Α Πε. 1,23ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶμένοντος εἰς τὸν αἰῶνα·

Α Πε. 1,23 Και τούτο, διότι έχετεαναγεννηθή ως νέοι πνευματικοί άνθρωποι και αδελφοί, όχι από σποράν σαρκικήνκαι φθαρτήν, αλλά με του Θεού τον λόγον, ο οποίος είναι γεμάτος ζωήν καιδύμαμιν και μένει ακατάλυτος στον αιώνα.

Α Πε. 1,24διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁχόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε·

Α Πε. 1,24 Η αναγέννησίς σας αυτήδεν είναι σαν την σαρκικήν και φθαρτήν γέννησίν σας από τους γονείς σας. Διότικάθε άνθρωπος γενικώς είναι σαν το χορτάρι και κάθε δόξα του ανθρώπου είναι σαντο άνθος του χόρτου. Εξηράθηκε το χόρτον και το άνθος αυτού έπεσε μαραμένον ειςτην γην. Ετσι μοιάζει η σαρκική γέννησις και επίγειος ζωη.

Α Πε. 1,25 τὸδὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰςὑμᾶς.

Α Πε. 1,25 Εξ αντιθέτου ο λόγοςτου Κυρίου μένει αιώνιος και ακατάλυτος• και η ζωη, την οποίαν χαρίζει είναιάφθαρτος. Ο ζωοποιός δε αυτός λόγος του Θεού είναι το κήρυγμα του Χριστού, τοοποίον σαν χαρμόσυνον μήνυμα έχει κηρυχθή εις σας.

ΚΕΦ.2

Α Πε. 2,1Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶπάσας καταλαλιάς,

Α Πε. 2,1 Λοιπόν, εφ' όσον εγίνατενέοι άνθρωποι με τον σωτήριον και ζωοποιόν λόγον του Θεού, πρέπει να πετάξετεαπό πάνω σας κάθε κακίαν και κάθε δολιότητα και κάθε ειδός υποκρισίας καιφθόνου και όλας ανεξαιρέτως τας κατακρίσεις και επικρίσεις εναντίον τουπλησίον.

Α Πε. 2,2 ὡςἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰςσωτηρίαν,

Α Πε. 2,2 Σαν βρέφη δε νεογέννηταμε επιθυμίαν μεγάλην ποθήσατε το ανόθευτον και θρεπτικόν πνευματικόν γάλα τηςθείας Χαριτος και διδασκαλίας, δια να μεγαλώσετε με αυτό και προχωρήσετεασφαλείς στον δρόμον της σωτηρίας.

Α Πε. 2,3 εἴπερἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος.

Α Πε. 2,3 Και είναι φυσικόν νααισθανθήτε τον έντονον αυτόν πόθον της πνευματικής τροφής, εφ' όσον εγευθήκατεκαι από την προσωπικήν σας πείραν εγνωρίσατε, ότι ο Κυριος είναι πάντοτεευεργετικός και αγαθός.

Α Πε. 2,4 Πρὸςὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον, παρὰ δὲ Θεῷἐκλεκτόν, ἔντιμον,

Α Πε. 2,4 Να προσέρχεσθε δεπάντοτε με ιερόν πόθον και ευλάβειαν προς τον Κυριον Ιησούν Χριστόν, ο οποίοςείναι ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας, ζωή και πηγή της ζωής, που από μεν τουςανθρώπους έχει αποδοκιμασθή και περιφρονηθή, όπως εφάνηκε από το γεγονός τηςσταυρώσεως, ενώπιον όμως του Θεού είναι εκλεκτός και τιμημένος.

Α Πε. 2,5 καὶαὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε, οἶκος πνευματικός, ἱεράτευμα ἅγιον,ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ ἸησοῦΧριστοῦ·

Α Πε. 2,5 Και σεις οι ίδιοι ναοικοδομήσθε επάνω εις αυτόν σαν λίθοι ζωντανοί, ώστε να είσθε πνευματικός οίκοςκαι κατοικητήριον του Θεού, ιεράτευμα άγιον, δια να προσφέρετε δια μέσου τουΙησού Χριστού θυσίας πνευματικάς, τας οποίας με ευχαρίστησιν και ευμένειανδέχεται ο Θεός.

Α Πε. 2,6 διότιπεριέχει ἐν τῇ γραφῇ· ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκτόν,ἔντιμον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.

Α Πε. 2,6 Διότι περιέχεται εις τηνΑγίαν Γραφήν η θεόπνευστος αυτή φράσις• “ιδού, θέτω εις την Σιών ακρογωνιαίον,θεμελιακόν λίθον, που θα βαστάζη και θα συγκρατή στερεά το οικοδόμημα τηςΕκκλησίας, λίθον εκλεκτόν, πολύτιμον, και εκείνος που πιστεύει και στηρίζεταιεπάνω εις αυτόν δεν θα εντροπιασθή”.

Α Πε. 2,7 ὑμῖνοὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ἀπειθοῦσι δὲ λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱοἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας καὶ λίθος προσκόμματος καὶπέτρα σκανδάλου.

Α Πε. 2,7 Δια σας, λοιπόν, πουπιστεύετε στον Χριστόν, επιφυλάσσεται αυτή η τιμή. Δι' εκείνους όμως πουαπειθούν κατά του Χριστού και επαναστατούν, ισχύει ο άλλος λόγος της Γραφής,“λίθον, τον οποίον επεριφρόνησαν και απέρριψαν ως ακατάλληλον οι οικοδομούντες,αυτός έγινε κεφαλή γωνίας, αγκωνάρι θεμελιακό και πολύτιμο δια την πνευματικήνοικοδομήν. Εγινε όμως και λίθος, επάνω στον οποίον σκοντάπτουν οι άπιστοι, καιπέτρα, από την οποίαν κρημνίζονται”.

Α Πε. 2,8 οἳπροσκόπτουσι τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.

Α Πε. 2,8 Αυτοί σκοντάπτουν στονλόγον του Ευαγγελίου, επειδή απειθούν και επαναστατούν εναντίον αυτού. Εις αυτόδε το σκόνταμμα και το ολέθριον κρήμνισμα, προωρίσθησαν από τον Θεόν, σύμφωναμε την πρόγνωσίν του προς τιμωρίαν των, δια την διεστραμμένην και κακκήνδιάθεσίν των.

Α Πε. 2,9 ὑμεῖςδὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπωςτὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦφῶς·

Α Πε. 2,9 Σεις όμως είσθε “γένοςεκλεκτόν, ιερατείον με βασιλικήν την καταγωγήν, έθνος άγιον, καθιερωμένον στονΘεόν, ξεχωριστός λαός μέσα εις την οικουμένην, ιδιαίτερον κτήμα και περιουσίατου απείρου Θεού”, δια να διαλαλήτε με τα λόγια και το παράδειγμά σας ταςαρετάς εκείνου, ο οποίος σας εκάλεσεν από το σκοτάδι της πλάνης και τηςαμαρτίας στο λαμπρόν και αξιοθαύμαστον πνευματικόν του φως.

Α Πε. 2,10 οἵποτε οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς Θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι, νῦν δὲἐλεηθέντες.

Α Πε. 2,10 Σεις, οι οποίοι κάποτεδεν ήσασθε ούτε καν λαός, ενώ τώρα είσθε λαός του Θεού• σεις, οι οποίοι δενείχατε προηγουμένως πάρει το έλεος του Θεού, ενώ τώρα έχετε ελεηθή.

Α Πε. 2,11Ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους, ἀπέχεσθε τῶν σαρκικῶνἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς,

Α Πε. 2,11 Αγαπητοί, σας παρακαλώ,λοιπόν, σαν πνευματικούς ανθρώπους και πολίτας του ουρανού, προσωρινούς καιπαρεπιδήμους μέσα στον φθαρτόν και αμαρτωλόν αυτόν κόσμον, να απέχετε από ταςσαρκικάς επιθυμίας, αι οποίαι αντιστρατεύονται και πολεμούν την ψυχήν.

Α Πε. 2,12 τὴνἀναστροφὴν ὑμῶν ἔχοντες καλὴν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡςκακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύσαντες δοξάσωσι τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳἐπισκοπῆς.

Α Πε. 2,12 Να έχετε πάντοτε καλήνκαι ανεπίληπτον την συμπεριφοράν σας μεταξύ των ειδωλολατρών, ώστε ενώ σαςκατηγορούν ως κακοποιούς, όταν θα ίδουν την ανεπίληπτον ζωήν σας και τα καλάσας έργα, θα παρακινηθούν από αυτά να δοξάσουν τον Θεόν κατά την ημέραν πουεκείνος θα σας επισκεφθή και θα παρουσιάση ολόλαμπρον την αθωότητα και αρετήνσας.

Α Πε. 2,13Ὑποτάγητε οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡςὑπερέχοντι,

Α Πε. 2,13 Υποταχθήτε, λοιπόν,κατά το θέλημα του Κυρίου εις κάθε άνθρωπον, που κατέχει κάποιαν αρχήν καιεξουσίαν είτε στον βασιλέα ως προς ανώτερον άρχοντα

Α Πε. 2,14 εἴτεἡγεμόσιν, ὡς δι᾿ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲἀγαθοποιῶν·

Α Πε. 2,14 είτε στους διοικητάςεπαρχιών, ως προς άρχοντας που στέλλονται από αυτόν δια την τιμωρίαν μεν τωνκακοποιών δια τον έπαινον δε και την ασφάλειαν εκείνων, που πράττουν το καλόν.

Α Πε. 2,15 ὅτιοὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπωνἀγνωσίαν·

Α Πε. 2,15 Διοτι έτσι είναι τοθέλημα του Θεού• με την κατά Θεόν νομιμοφροσύνην και με την αγαθοεργίαν σας ναφιμώνετε και να σταματάτε την άγνοιαν των ανθρώπων, οι οποίοι σας επικρίνουν,χωρίς και να γνωρίζουν ποίοι πράγματι είσθε.

Α Πε. 2,16 ὡςἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾿ ὡςδοῦλοι Θεοῦ.

Α Πε. 2,16 Υποταχθήτε, λοιπόν,κατά Θεόν εις τας αρχάς και τας εξουσίας σαν ηθικώς ελεύθεροι άνθρωποι και όχισαν άνθρωποι, που έχουν την ελευθερίαν ως πρόφασιν και καμουφλάρισμα τηςκακίας, αλλά σαν αληθινοί δούλοι του Θεού.

Α Πε. 2,17πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν Θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέατιμᾶτε.

Α Πε. 2,17 Αποδώσατε τηνοφειλομένην τιμήν εις όλους. Αγαπάτε όλους τους αδελφούς σας Χριστιανούς, ναφοβήσθε και να σέβεσθε τον Θεόν• να τιμάτε τον βασιλέα.

Α Πε. 2,18 Οἱοἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.

Α Πε. 2,18 Οι δούλοι αςυποτάσσωνται με φόβον Θεού εις κάθε τι, που διατάσσουν οι κύριοί των, όχι μόνονστους καλούς και επιεκείς, αλλά και στους ιδιοτρόπους, που ποτέ δενικανοποιούνται, αλλά πάντοτε γογγύζουν.

Α Πε. 2,19τοῦτο γὰρ χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν Θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχωνἀδίκως.

Α Πε. 2,19 Διότι τούτο είναι χάριςΘεού, εάν με την συνείδησιν, ότι αυτό θέλει ο Θεός, υποφέρη κανείς λύπας, ταλαιπωρούμενοςκαι πάσχων αδίκως.

Α Πε. 2,20ποῖον γὰρ κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾿ εἰἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ Θεῷ.

Α Πε. 2,20 Διότι ποία είναι η δόξακαι ο έπαινός σας, εάν δείξετε υπομονήν, όταν διαπράξετε σφάλματα και εξ αιτίαςαυτών σας δέρουν; Αλλ' εάν δείξετε υπομονήν, καθ' ον χρόνον πάσχετε καιταλαιπωρείσθε, μολονότι πράττετε το αγαθόν και εκτελείτε ευσυνειδήτως τοκαθήκον σας, τούτο είναι ευάρεστον ενώπιον του Θεού και δόξα δια σας.

Α Πε. 2,21 εἰςτοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνωνὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·

Α Πε. 2,21 Διότι εις αυτό ακριβώςέχετε κληθή, δια να εκτελήτε το καθήκον σας, και δια να πράττετε το αγαθόν καιόταν ακόμη αδικήσθε και ταλαιπωρήσθε αδίκως. Διότι και ο Χριστός έπαθε προςχάριν ημών και υπέμεινε σταυρόν, δια να σώση ακόμη και αυτούς τους σταυρωτάςτου, αφήσας εις σας τέλειον παράδειγμα προς μίμησιν, δια να ακολουθήσετε καιβαδίσετε ακριβώς επάνω εις τα ίχνη του.

Α Πε. 2,22 ὃςἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ·

Α Πε. 2,22 Αυτός δεν έκαμε ποτέκαμμίαν απολύτως αμαρτίαν• “ούτε δε και στο στόμα του ευρέθη ποτέ δόλος η έστωκαι ο παραμικρότερος αμαρτωλός λόγος”.

Α Πε. 2,23 ὃςλοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῷ κρίνοντιδικαίως·

Α Πε. 2,23 Αυτός, ενώ εχλευάζετοκαι υβρίζετο από τους βασανιστάς του, δεν εχλεύαζε και δεν ύβριζεν αυτούς. Ενώέπασχεν αδίκως, δεν απειλούσεν εκδικήσεις, αλλά παρέδιδε και ενεπιστεύετο τονεαυτόν του στον Θεόν, που κρίνει πάντοτε με δικαιοσύνην.

Α Πε. 2,24 ὃςτὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖςἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὗ τῷ μώλωπι αὐτοῦἰάθητε.

Α Πε. 2,24 “Αυτός επήρε καιεβάστασεν επάνω του τας αμαρτίας μας και προσέφερε δια του σώματός του θυσίανεπάνω στο ξύλον του σταυρού, δια να λάβωμεν ημείς την λύτρωσιν και τηναπαλλαγήν από τας αμαρτίας”, να ζήσωμεν δε με την δικαιοσύνην και την αρετήν.“Χαρις εις τας πληγάς αυτού έχετε και σεις θεραπευθή από την θανατηφόρον νόσοντης αμαρτίας”.

Α Πε. 2,25 ἦτεγὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενα, ἀλλ᾿ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοποντῶν ψυχῶν ὑμῶν.

Α Πε. 2,25 Διότι ήσασθεπροηγουμένως άρρωστοι πνευματικώς• “ήσασθε πρόβατά που επλανώντο” με άμεσον τονκίνδυνο να κατασπαραχθούν από τους λύκους. Αλλά τώρα εγυρίσατε στον καλόνΠοιμένα και τον ακοίμητον φρουρόν και υπερασπιστήν των ψυχών σας.

ΚΕΦ.3

Α Πε. 3,1Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινεςἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγουκερδηθήσονται,

Α Πε. 3,1 Οπως οι δούλοι, δια τουςοποίους είπα προηγουμένως, έτσι και αι γυναίκες πρέπει να υποτάσσωνται στουςάνδρας των, ώστε, και εάν μερικοί από αυτούς δεν υπακούουν στον λόγον τουΕυαγγελίου, να κερδηθούν εις την κατά Χριστόν πίστιν και ζωήν, χωρίς λόγια καιδιδασκαλίας, (αλλά με την ενάρετον, την ευγενή και σεμνήν συμπεριφοράν τωνγυναικών),

Α Πε. 3,2ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν.

Α Πε. 3,2 όταν θα ίδουν και θαεννοήσουν καλά την αγνήν και αγίαν συμπεριφοράν σας, που θα την εμπνέη ο φόβοςκαι ο σεβασμός του Θεού.

Α Πε. 3,3 ὧνἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίωνκόσμος,

Α Πε. 3,3 Αι καλαί δε αυταίσύζυγοι ας μη επιδιώκουν να έχουν εξωτερικόν στολισμόν, το εξεζητημένον πλέξιμοτων μαλλιών της κεφαλής των και τα χρυσά περιδέραια η το ντύσιμό των μεπολυτελή φορέματα,

Α Πε. 3,4 ἀλλ᾿ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος,ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές.

Α Πε. 3,4 αλλ' ας έχουν ωςστολισμόν των τον κρυμμένον από τα μάτια των ανθρώπων εσωτερικόν άνθρωπον τηςκαρδίας, που έχει τον άφθαρτον και ανεκτίμητον στολισμόν του πράου καιειρηνικού και ησύχου πνεύματος, που ενώπιον του Θεού έχει μεγάλην αξίαν καιπολυτέλειαν.

Α Πε. 3,5 οὕτωγάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς,ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν,

Α Πε. 3,5 Διότι έτσι και άλλοτεεις την Παλαιάν Διαθήκην αι άγιαι γυναίκες, που είχαν την ελπίδα και την πίστιντων στον Θεόν, εστόλιζαν τον ευατόν τους, υποτασσόμεναι, στους άνδρας των.

Α Πε. 3,6 ὡςΣάῤῥα ὑπήκουσε τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα·-ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.

Α Πε. 3,6 Οπως και η Σαρραεδείκνυεν υπακοήν στον Αβραάμ, καλούσα αυτόν με σεβασμόν και ταπείνωσιν“κύριον”. Αυτής δε της Σαρρας εγίνατε και σεις πνευματικαί θυγατέρες με το ναπράττετε το αγαθόν χωρίς να φοβήσθε, μήπως τυχόν αγανακτήσουν εναντίον σας οισύζυγοι σας.

Α Πε. 3,7 Οἱἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοι χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰςπροσευχὰς ὑμῶν.

Α Πε. 3,7 Οι άνδρες επίσης νασυνοικήτε και να συζήτε ως φρόνιμοι και συνετοί με τας συζύγους σας, νααποφεύγετε κάθε τραχύτητα και σκληράν συμπεριφοράν, να αποδίδετε την πρέπουσαντιμήν εις τας συζήγους σας και να μη λησμονήτε, ότι η γυναίκα είναι σκεύοςασθενέστερον, δεν έχει μεγάλην ψυχικήν αντοχήν και εύκολα θίγεται και θλίβεται.Αλλωστε και αι σύζυγοί σας είναι μαζή με σας κληρονόμοι της ιδίας χάριτος καιαιωνίας ζωής. Ετσι δε θα προλαμβάνεται κάθε δυσαρμονία και δεν θαπαρεμποδίζωνται αι κοιναί προσευχαί σας.

Α Πε. 3,8 Τὸ δὲτέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι,φιλόφρονες,

Α Πε. 3,8 Εν τέλει δε σαςσυμβουλεύω και σας προτρέπω να έχετε όλοι το ίδιο φρόνημα του Θεού, να είσθεσυμπαθείς δια τους άλλους και συμμέτοχοι εις την θλίψιν και την χαράν τωναδελφών σας. Να αγαπάτε με αδελφικήν αγάπην τους Χριστιανούς, να έχετεευαίσθητον και εύσπλαγχνον την καρδίαν, να είσθε προσηνείς και ευγενείς μεταξύσας.

Α Πε. 3,9 μὴἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲεὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίανκληρονομήσητε.

Α Πε. 3,9 Να μη ανταποδίδετε κακόναντί κακού η ύβριν και χλευασμόν αντί ύβρεως και χλευασμού. Τουναντίον δε ναπροσεύχεσθε δι' αυτούς που σας αδικούν και να τους ευλογήτε, γνωρίζοντες καλά,ότι δι' αυτό έχετε κληθή από τον Θεόν, δια να κληρονομήσετε δηλαδή ευλογίαν καιόχι κατάραν. Δι' αυτό και πρέπει να είσθε άνθρωποι της ευλογίας.

Α Πε. 3,10 ὁγὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸκακοῦ καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον,

Α Πε. 3,10 Να είσθε άγρυπνοι καινα ελέγχετε αυτά που λέτε• διότι η Γραφή λέγει• “αυτός που θέλει να απολαμβάνηζωήν ειρηνικήν και άνετον και να ίδη ημέρας καλάς, ας παύση την γλώσσαν του απότα κακά λόγια και τα χείλη του να μη λαλήσουν ποτέ δολιότητα, ψέμα και απάτην.

Α Πε. 3,11ἐκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν.

Α Πε. 3,11 Ας αλλάξη δρόμον και αςφύγη από το κακόν, ας πραγματοποιή κάθε αγαθόν έργον, ας ζητήση από τον Θεόνειρήνην και ας την επιδιώξη προς κάθε άνθρωπον.

Α Πε. 3,12 ὅτιὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ Κυρίουἐπὶ ποιοῦντας κακά.

Α Πε. 3,12 Διότι οι οφθαλμοί τουΚυρίου είναι εστραμμένοι με στοργήν και τρυφερότητα επάνω στους δικαίους και τααυτιά του ανοικτά και έτοιμα να ακούσουν την προσευχήν των. Εξ αντιθέτου,ωργισμένον το πρόσωπον του Κυρίου, έχει στραφή εναντίον εκείνων, οι οποίοιδιαπράττουν πονηρίας”.

Α Πε. 3,13 Καὶτίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ μιμηταὶ γένησθε;

Α Πε. 3,13 Και αφού ο Θεόςπαρακολουθεί με στοργήν τους δικαίους και φροντίζει δι' αυτούς, ποιός είναιδυνατόν ποτέ να σας βλάψη και να σας κάμη κακόν, εάν γίνετε μιμηταί και ζηλωταίτου αγαθού;

Α Πε. 3,14 ἀλλ᾿εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲταραχθῆτε,

Α Πε. 3,14 Αλλά και εάν ακόμηπάσχετε και υποφέρετε δια την αρετήν και την πίστιν σας, είσθε μακάριοι, “διότιο Θεός επιτρέπει αυτήν την δοκιμασίαν προς το καλόν σας. Δι' αυτό και τονφόβον, με τον οποίον ζητούν να σας πτοήσουν οι διώκται σας, μη τον φοβηθήτε καιμη αφήσετε τον ευατόν σας να καταληφθή ούτε και από την μικροτέραν ταραχήν”.

Α Πε. 3,15Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸςἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητοςκαὶ φόβου,

Α Πε. 3,15 Τον Κυριον δε και Θεόνδοξάσατε και λατρεύσατέ τον ως άγιον μέσα στις καρδιές σας. Να είσθε δε πάντοτεέτοιμοι, δια να απολογήσθε υπέρ της αληθείας εις καθένα, που σας ζητείαπόδειξιν δι' αυτά, που πιστεύετε και ελπίζετε να απολαύσετε εκ μέρους τουΘεού, χωρίς να φανατίζεσθε και να εξάπτεσθε. (Ο φανατισμός και η οργή εκθέτειεις τα μάτια των εχθρών της πίστεως και σας τους ιδίους και την αλήθειαν τουΕυαγγελίου).

Α Πε. 3,16συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν,καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷἀναστροφήν.

Α Πε. 3,16 Προσπαθείτε καιπροσέχετε πάντοτε να έχετε καλήν μαρτυρίαν της συνειδήσεώς σας, ότι φέρεσθεόπως ο Θεός θέλει, ώστε ενώ σας κατηγορούν ως κακοποιούς, να εντροπιασθούναυτοί, που προσπαθούν να διαβάλλουν και να προσβάλλουν την αγαθήν και ενάρετονεν Χριστώ συμπεριφοράν σας μέσα εις την κοινωνίαν.

Α Πε. 3,17κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢκακοποιοῦντας.

Α Πε. 3,17 Διότι είναιπροτιμότερον και καλύτερον να πάσχετε και να υποφέρετε, εάν ο Θεός το επιτρέπη,ενώ πράττετε το αγαθόν, παρά να πάσχετε, όταν εργάζεσθε το κακόν.

Α Πε. 3,18 ὅτικαὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃτῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι·

Α Πε. 3,18 Διότι και ο Χριστός μιαφορά έπαθεν επάνω στον σταυρόν δια την εξάλειψιν των αμαρτιών μας, οαναμάρτητος και ο άγιος, δι' ημάς τους αδίκους και αμαρτωλούς, με τον σκοπόν ναμας οδηγήση και μας συμφιλιώση με τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά το σώμα επάνωστον σταυρόν, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος της θεότητος.

Α Πε. 3,19 ἐν ᾧκαὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν,

Α Πε. 3,19 Με την ψυχήν δεηνωμένην μαζή με την θεότητα επήγεν αμέσως μετά τον σταυρικόν του θάνατον εις ταςψυχάς, που εκρατούντο μέσα στον Αδην, και εκήρυξε το Ευαγγέλιον της σωτηρίας.

Α Πε. 3,20ἀπειθήσασί ποτε, ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶεκατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγαι, τοῦτ᾿ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾿ὕδατος.

Α Πε. 3,20 Αυτά δε τα πνεύματαείχαν απειθήσει κάποτε, όταν η μακροθυμία του Θεού τα επερίμενε να μετανοήσουνκαι επιστρέψουν στον δρόμον της αρετής, κατά τας ημέρας του Νώε, οπότεκατεσκευάζετο η κιβωτός, εις την οποίαν ολίγαι μόνον ψυχαί, δια την ακρίβειανοκτώ μόνον, εσώθησαν από τον κατακλυσμόν του ύδατος.

Α Πε. 3,21 ὃἀντίτυπον νῦν καὶ ἡμᾶς σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰσυνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν, δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ,

Α Πε. 3,21 Αυτό δε το γεγονός, τηςσωτηρίας δηλαδή οκτώ ψυχών μέσα εις την κιβωτόν, είναι προεικόνισμα τώρα τουαγίου βαπτίσματος, κατά το οποίον, δια του νερού της κολυμβήθρας, σωζόμεθαημείς οι Χριστιανοί. Το ιδικόν μας βάπτισμα δεν είναι απλώς καθαρισμός τουσώματος και απόρριψις του ρύπου, αλλ' ολόθερμος προσευχή προς τον Θεόν να μαςδώση αγαθήν και ακατάγνωστον συνείδησιν, δια της αναστάσεως του Ιησού Χριστού.

Α Πε. 3,22 ὅςἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.

Α Πε. 3,22 Αυτός δε ο Χριστόςυπάρχει τώρα εις τα δεξιά του Θεού, πορευθείς στον ουρανόν δια της ενδόξουαναλήψεώς του, όπου και υπετάχθησαν εις αυτόν τα αγγελικά τάγματα, οι άγγελοι,αι εξουσίαι και αι δυνάμεις.

ΚΕΦ.4

Α Πε. 4,1Χριστοῦ οὖν παθόντος ὑπὲρ ἡμῶν σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτιὁ παθὼν ἐν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας,

Α Πε. 4,1 Αφού λοιπόν, ο Χριστόςέπαθε κατά την ανθρωπίνην αυτού φύσιν υπέρ ημών, και σεις οπλισθήτε με τηναυτήν σκέψιν και απόφασιν, να δέχεσθε με υπομονήν ανάλογα παθήματα, χωρίς ναπαρασύρεσθε ποτέ εις την αμαρτίαν. Διότι εκείνος ο οποίος έπαθε και εσταυρώθηκατά το σώμα μαζή με τον Χριστόν είναι νεκρός ως προς την αμαρτίαν και έχειπαύσει να αμαρτάνη,

Α Πε. 4,2 εἰςτὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ θελήματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαιχρόνον.

Α Πε. 4,2 δια να μη ζη πλέον τονυπόλοιπον χρόνον της επιγείου ζωής του σύμφωνα με τας αμαρτωλάς επιθυμίας τωνμακράν του Θεού ανθρώπων, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Α Πε. 4,3ἀρκετὸς γὰρ ὑμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ βίου τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶνκατεργάσασθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις,πότοις καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις.

Α Πε. 4,3 Αλλωστε ήτο δια σαςαρκετός ο περασμένος χρόνος του βίου σας, κατά τον οποίον έχετε εργασθή καιπραγματοποιήσει με το παραπάνω το αμαρτωλόν θέλημα των ειδωλολατρών. Διότι καισεις τότε επορεύθητε και εζήσατε με πράξεις ασελγείας, με επιθυμίας πονηράς, μεμέθας, με ασέμνους διασκεδάσεις και φαγοπότια, με οινοποσίας, με όργιαειδωλολατρικά, δια των οποίων κατεπατείτο και ο στοιχειώδης ηθικός νόμος.

Α Πε. 4,4 ἐν ᾧξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν,βλασφημοῦντες·

Α Πε. 4,4 Και οι ειδωλολάτραι, μετους οποίους άλλωτε συνδιασκεδάζετε, παρεξενεύονται, διότι σεις σήμερα δεντρέχετε μαζή τους στο ίδιο ξεχείλισμα της ασωτίας. Και επειδή σας βλέπουνδιαφορετικούς τώρα από αυτούς, βλασφημούν και υβρίζουν την χριστιανικήναλήθειαν.

Α Πε. 4,5 οἳἀποδώσουσι λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Α Πε. 4,5 Αλλ' αυτοί θα δώσουνλόγον των πράξεών των εις εκείνον, ο οποίος είναι έτοιμος να κρίνη-και θακρίνη-ζώντας και νεκρούς.

Α Πε. 4,6 εἰςτοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσιδὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι.

Α Πε. 4,6 Διότι δι' αυτόν ακριβώςτον σκοπόν εκηρύχθη το Ευαγγέλιον κάτω στον Αδην, στους φυλακισμένους εκείνεκρούς, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που είχαν καταδικασθή και τιμωρηθή με τονθάνατον, που, όπως συμβαίνει μεταξύ των ανθρώπων, είναι συνέπεια της αμαρτίας,να ζουν τώρα, με το πνεύμα των την κατά Θεόν ζωήν, εφ' όσον φυσικά θα είχανδεχθή το κήρυγμα του Χριστού.

Α Πε. 4,7Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰςπροσευχάς·

Α Πε. 4,7 Ας έχετε όμως πάντοτευπ' όψιν σας ότι όλων το τέλος και ο θάνατος πλησιάζει. Λοιπόν, προσπαθείτε ναζήτε με σωφροσύνην, να είσθε προσεκτικοί και άγρυπνοι εις τας προσευχάς.

Α Πε. 4,8 πρὸπάντων δὲ τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἡ ἀγάπη καλύψει πλῆθοςἁμαρτιῶν·

Α Πε. 4,8 Παρά πάνω δε από όλα, ναέχετε θερμήν, παντοτεινήν και πλουσίαν την αγάπην μεταξύ σας, διότι η αγάπη θασκεπάση τας αμαρτίας, όσον πολλαί και αν είναι αυταί.

Α Πε. 4,9φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμῶν·

Α Πε. 4,9 Να φιλοξενήτε ο ένας τονάλλον, χωρίς να γογγύζετε από την ενόχλησιν, που είναι φυσικόν να φέρη ηφιλοξενία.

Α Πε. 4,10ἕκαστος καθὼς ἔλαβε χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοιποικίλης χάριτος Θεοῦ·

Α Πε. 4,10 Ο καθένας σας, σύμφωναμε το χάρισμα που έχει λάβει από τον Θεόν, ας εξυπηρετή με αυτό τους άλλους,σαν καλοί διαχειρισταί διαφόρων χαρισμάτων της χάριτος του Θεού.

Α Πε. 4,11 εἴτις λαλεῖ, ὡς λόγια Θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος, ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός· ἵναἐν πᾶσι δοξάζηται ὁ Θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰςτοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.

Α Πε. 4,11 Εάν κανείς έχη τοχάρισμα να διδάσκη, ας έχη υπ' όψιν του, ότι λαλεί λόγια Θεού και ας ομιλή μεσυναίσθησιν της ευθύνης του. Εάν κανείς υπηρετή τους άλλους, ας έχη υπ' όψιντου, ότι την δύναμιν και την ικανότητα αυτήν του την χορηγεί ο Θεός. Νασυμπεριφέρεσθε μεταξύ σας έτσι, ώστε με την όλην σας διαγωγήν να δοξάζεται οΘεός δια του Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα, η δύναμις και η εξουσίαστους αιώνας των αιώνων• αμήν.

Α Πε. 4,12Ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡςξένου ὑμῖν συμβαίνοντος

Α Πε. 4,12 Αγαπητοί, ας μηπαραξενεύεσθε δια την φλόγα και το κάψιμο, που σας προκαλούν αι διάφοραιθλίψεις και αι δυσκολίαι, ως εάν κάτι το παράξενον σας συμβαίνη.

Α Πε. 4,13 ἀλλὰκαθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασι, χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψειτῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι.

Α Πε. 4,13 Αλλά καθ' όσονσυμμετέχετε εις τα παθήματα του Χριστού με τας θλίψεις και τους διωγμούς, πουυφίστασθε προς χάριν του,τόσον και να χαίρετε, δια να χαρήτε με απερίγραπτοναγαλλίασιν ακόμη περισσότερον κατά την φανέρωσιν της δόξης του εις την ΔευτέρανΠαρουσίαν.

Α Πε. 4,14 εἰὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ δυνάμεως καὶ τὸτοῦ Θεοῦ Πνεῦμα ἐφ᾿ ὑμᾶς ἀναπαύεται· κατὰ μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶςδοξάζεται.

Α Πε. 4,14 Εάν σας υβρίζουν καισας εμπαίζουν δια το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι, διότι το Πνεύμα τηςδόξης και της δυνάμεως, το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σας. Από τα λόγιαμεν και τα έργα εκείνων βλασφημείται ο Χριστός, από τα έργα δε και την ζωήν τηνιδικήν σας δοξάζεται.

Α Πε. 4,15 μὴγάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡςἀλλοτριοεπίσκοπος·

Α Πε. 4,15 Διότι προσέχετε, ποτέκανείς από σας να μη πάσχη και να μη τιμωρήται ως φονεύς η ως κλέπτης η ωςκακοποιός η ως άνθρωπος, που ανακατεύεται εις ξένας υποθέσεις και προκαλεί μετας ακρισίας του ζημίας και βλάβας στους άλλους.

Α Πε. 4,16 εἰδὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ἐν τῷ μέρειτούτῳ.

Α Πε. 4,16 Εάν όμως διώκεται καιπάσχη ως Χριστιανός, ας μη εντρέπεται. Εξ αντιθέτου ας δοξάζη τον Θεόν εις ταςπεριστάσεις αυτάς.

Α Πε. 4,17 ὅτιὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρῖμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾿ ἡμῶν,τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίῳ;

Α Πε. 4,17 Διότι έφθασε πλέον οκαιρός να αρχίση η κρίσις και η δοκιμασία από τους πιστούς πρώτον, οι οποίοιαποτελούν τον οίκον του Θεού. Εάν δε αρχίζη από ημάς πρώτον η κρίσις αυτή τουΘεού, ποίον θα είναι το κατάντημα εκείνων, που απειθούν στο Ευαγγέλιον τουΘεού;

Α Πε. 4,18 καὶεἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;

Α Πε. 4,18 Και εάν ο δίκαιος μεπολλήν δυσκολίαν σώζεται, ο αμαρτωλός και ασεβής που θα φανή; (Αυτός θακαταδικασθή εις όλεθρον).

Α Πε. 4,19 ὥστεκαὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὡς πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰςψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.

Α Πε. 4,19 Ωστε και αυτοί πουπάσχουν τώρα, εφ' όσον αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ας παραθέτουν και αςεμπιστεύωνται τας ψυχάς των στον κατά πάντα αξιόπιστον Δημιουργόν, φροντίζοντεςεκ παραλλήλου να πράττουν το αγαθόν.

ΚΕΦ.5

Α Πε. 5,1Πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦπαθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός,

Α Πε. 5,1 Τους πρεσβυτέρους, πουυπάρχουν μεταξύ σας, τους παρακαλώ εγώ ο Πετρος, ο συμπρεσβύτερος, που αξιώθηκανα είμαι αυτόπτης μάρτυς των παθημάτων του Χριστού και ο οποίος θα είμαισυμμέτοχος εις την δόξαν, που μέλλει να αποκαλυφθ κατά την Δευτέραν Παρουσίαντου,

Α Πε. 5,2ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλ᾿ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως,

Α Πε. 5,2 ποιμάνετε το ποίμνιοντου Θεού, που είναι υπό την ευθύνην σας, και παρακολουθείτε και επιβλέπετε αυτόμε προσοχήν, όχι εξ ανάγκης και με δυσφορίαν, αλλά με όλην σας την θέλησιν,χωρίς να αποβλέπετε εις παράνομα κέρδη, αλλά με αγνήν προθυμίαν και ενδιαφέρον.

Α Πε. 5,3 μηδ᾿ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου·

Α Πε. 5,3 Χωρίς να καταπιέζετε καινα καταδουλώνετε τους πιστούς, που σας έλαχαν, αλλά να γίνεσθε υποδείγματααρετής στο ποίμνιόν σας.

Α Πε. 5,4 καὶφανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξηςστέφανον.

Α Πε. 5,4 Οταν δε φανερωθή με όληντου την δόξαν ο αρχιποίμην Χριστός, θα λάβετε και σστον αμάραντον στέφανον τηςδόξης.

Α Πε. 5,5Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις, πάντες δὲ ἀλλήλοις ὑποτασσόμενοι τὴνταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε· ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲδίδωσι χάριν.

Α Πε. 5,5 Κατά τον ίδιον τρόπονκαι οι νεώτεροι να υποτάσσεσθε με προθυμίαν και ανιδιοτέλειαν στουςπρεσβυτέρους. Ολοι δε, νεώτεροι και πρεσβύτεροι, υποτασσόμενοι μεταξύ σαςφορέσατε και κουβωθήτε σφικτά, σαν άλλο ένδυμα, την ταπεινοφροσύνην. “Διότι οΘεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, ενώ στους ταπεινούς δίδει την χάριν”.

Α Πε. 5,6Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐνκαιρῷ.

Α Πε. 5,6 Τπεινωθήτε, λοιπόν, κάτωαπό το παντοδύναμον χέρι του Θεού, δια να σας υψώση και σας δοξάση κατά τονκαιρόν της Δευτέρας αυτού Παρουσίας.

Α Πε. 5,7 πᾶσαντὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιῤῥίψαντες ἐπ᾿ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν,

Α Πε. 5,7 Ολην σας δε τηνφροντίδα, είτε δια τα καθημερινά σας προβλήματα είτε δια την αντιμετώπισιν τωνδυσκολιών και των διωγμών, αναθέσατέ την με εμπιστοσύνην στον Κυριον, διότιαυτός ενδιαφέρεται και φροντίζει δια σας.

Α Πε. 5,8νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖζητῶν τίνα καταπίῃ.

Α Πε. 5,8 Εγκρατευθήτε καισωφρονήσατε, αγρυπνείτε και προσέχετε• διότι ο αντίπαλος σας και κατήγοροςδιάβολος, σαν λιοντάρι που ωρύεται, περιπατεί με μανίαν ζητών ποιόν να καταπιή(παρασύρων αυτόν εις την αμαρτίαν και τον αιώνιον θάνατον).

Α Πε. 5,9 ᾧἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶνἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι.

Α Πε. 5,9 Εναντίον αυτού τουαντιπάλου αντισταθήτε στηριγμένοι εις την πίστιν, γνωρίζοντες, ότι οι ίδιοιπειρασμοί και τα ίδια παθήματα γίνονται εις όλους τους αδελφούς σας, που είναιδιασκορπισμένοι μέσα στον κόσμον.

Α Πε. 5,10 Ὁ δὲΘεὸς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦὀλίγον παθόντας, αὐτὸς καταρτίσει ὑμᾶς, στηρίξει, σθενώσει,θεμελιώσει·

Α Πε. 5,10 Ο δε Θεός που είναι ηπηγή και ο χορηγός κάθε δωρεάς και σας εκάλεσεν εις την αιώνιον αυτού δόξαν διατου Ιησού Χριστού, αφού επί ολίγον διάστημα υποστήτε παροδικάς θλίψεις, αυτόςθα σας καταρτίση, θα σας στηρίξη, θα σας ενδυναμώση, θα σας θεμελιώσηακλονήτους.

Α Πε. 5,11 αὐτῷἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Α Πε. 5,11 Εις αυτόν ανήκει η δόξακαι η εξουσία και η κυριαρχία στους αιώνας των αιώνων• αμήν.

Α Πε. 5,12 ΔιὰΣιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι᾿ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶνκαὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ Θεοῦ, εἰς ἣν ἑστήκατε.

Α Πε. 5,12 Δια του Σιλουανού, τουαξιοπίστου και εμπίστου αδελφού, σας έγραψα δι' ολίγων, όπως εγώ νομίζω,προτρέπων και παρακαλών και βεβαιώνων ότι αυτά, που σας έγραψα, είναι η αληθήςκαι πραγματική χάρις και δωρεά του Θεού, εις την οποίαν και στέκεσθε σταθεροί.

Α Πε. 5,13Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μᾶρκος ὁ υἱός μου.

Α Πε. 5,13 Σας στέλλειχαιρετισμούς η εν Βαβυλώνι Εκκλησία, που είναι μαζή και με την ιδικήν σαςΕκκλησίαν εκλεκτή ενώπιον του Θεού, και ο Μάρκος, ο πνευματικός μου υιός.

Α Πε. 5,14ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. Εἰρήνη ὑμῖν πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·ἀμήν.

Α Πε. 5,14 Χαιρετίσατε ο ένας τονάλλον με φίλημα αγίας αγάπης. Είθε να είναι η ειρήνη του Θεού εις όλους σας,που πιστεύετε και ανήκετε στον Ιησούν Χριστόν. Αμήν.

Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ

ΚΕΦ.1

Β Πε. 1,1Συμεὼν Πέτρος, δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιπίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ·

Β Πε. 1,1 Ο Σιμων Πετρος, δούλοςκαι απόστολος Ιησού Χριστού προς εκείνους, στους οποίους εδόθη δωρεάν, σαν διαλάχνού, η ιδία κατά την αξίαν και την τιμήν πίστις, που εδόθη και εις ημάς,ένεκα της αμερολήπτου δικαιοσύνης του Ιησού Χριστού, του Θεού μας και Σωτήρος.

Β Πε. 1,2 χάριςὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίουἡμῶν.

Β Πε. 1,2 Εύχομαι να πληθυνθήμεταξύ σας η χάρις και η ειρήνη, δια της όσον το δυνατόν βαθυτέρας καιτελειοτέρας γνώσεως του Θεού και του Ιησού, του Κυρίου μας.

Β Πε. 1,3 Ὡςπάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰτῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς,

Β Πε. 1,3 Και τούτο, διότι η θείαδύναμις του Κυρίου Ιησού μας έχει δωρήσει όλα όσα οδηγούν και υποβοηθον προςτην πνευματικήν ζωήν και την ευσέβειαν. Μας τα εδώρησε δε δια της ακριβούς καιβαθείας γνώσεως του αληθινού Θεού, ο οποίος μας εκάλεσεν από την πλάνην και τηνενόχην, χάρις εις την ιδικήν του άπειρον δόξαν και την αρετήν.

Β Πε. 1,4 δι᾿ὧν τὰ τίμια ἡμῖν καὶ μέγιστα ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθεθείας κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες τῆς ἐν κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.

Β Πε. 1,4 Δια μέσου δε αυτών τωναπείρων τελειοτήτων του έχουν δωρηθή εις ημάς αι ανεκτίμητοι και μέγισταιυποσχέσεις, ίνα ελκυόμενοι και ενισχυόμενοι από αυτάς γίνετε συμμέτοχοι θείαςφύσεως, αποφεύγοντες και ελευθερούμενοι από την φαυλότητα και την διαφθοράν τουκόσμου, προς την οποίαν ωθεί και υποδουλώνει η αμαρτωλή επιθυμία.

Β Πε. 1,5 καὶαὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶντὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,

Β Πε. 1,5 Δι' αυτό τούτο δε καισεις καταβάλατε από τον ευατόν σας κάθε επιμέλειαν και δραστηριότητα καιπροσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν• εις δε την αρετήν προσθέσατε (και υπότης προσωπικής σας πείρας βοηθούμενοι) την ακριβή γνώσιν του θείου θελήματος.

Β Πε. 1,6 ἐν δὲτῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴνεὐσέβειαν,

Β Πε. 1,6 Εις δε την ακριβή γνώσινπροσθέσατε την αυτοκυριαρχίαν και σωφροσύνην, εις δε την αυτοκυριαρχίαν καισωφροσύνην την υπομονήν κατά τας διαφόρους περιπετείας και θλίψεις• εις δε τηνυπομονήν την ευσέβειαν.

Β Πε. 1,7 ἐν δὲτῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην.

Β Πε. 1,7 Εις δε την ευσέβειανπροσθέσατε την ειλικρινή αγάπην προς τους αδελφούς• εις αυτήν δε τηνφιλαδελφίαν προσθέσατε την αγάπην προς τον Θεόν και προς όλους.

Β Πε. 1,8 ταῦταγὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴντοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν·

Β Πε. 1,8 Διότι, όταν όλα αυτά ταυπέροχα πλεονεκτήματα υπάρχουν και πλεονάζουν εις σας, δεν θα σας κάμουναμελείς και ακάρπους, αλλά τουναντίον δραστηρίους και πλήρεις πνευματικώνκαρπών, δια να προχωρήσετε έτσι και ολοκληρώσετε, μέσω και της προσωπικής αυτήςπείρας σας, την τελείαν γνώσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Β Πε. 1,9 ᾧ γὰρμὴ πάρεστι ταῦτα, τυφλός ἐστι, μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαιαὐτοῦ ἁμαρτιῶν.

Β Πε. 1,9 Διότι εκείνος στονοποίον δεν υπάρχουν αυτά τα προσόντα, που ανέφερα, είναι τυφλός, βλέπει σκοτεινάκαι ακαθόριστα σαν μύωψ, επειδή ελησμόνησε τον καθαρισμόν των παλαιών αμαρτιώντου, τον οποίον έλαβε με το βάπτισμα και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας.

Β Πε. 1,10 διὸμᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι·ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε.

Β Πε. 1,10 Δια τούτο, αδελφοί,αναπτύξατε ακόμη μεγαλυτέραν δραστηριότητα και επιμέλειαν και εργασθήτεπερισσότερον, δια να κάμετε σταθεράν και ακλόνητον πραγματικότητα την κλήσινκαι την εκλογήν σας με τας αρετάς, που σας είπα. Διότι, όταν εφαρμόζετε αυτά,τότε δεν θα προσκόψετε ποτέ εις τίποτε και δεν θα πέσετε.

Β Πε. 1,11 οὕτωγὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦΚυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Β Πε. 1,11 Επειδή έτσι θα χορηγηθήεις σας τελείως ελευθέρα και ανεμπόδιστος η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαντου Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού.

Β Πε. 1,12 Διὸοὐκ ἀμελήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

Β Πε. 1,12 Δι' αυτό και εγώ δεν θαπαραμελήσω να σας υπενθυμίζω αυτά, δια τα οποία σας έγραψα, αν και γνωρίζετεκαλά και είσθε στηριγμένοι εις την χριστιανικήν αλήθειαν, που είναι φανερά καιπαρούσα εις σας.

Β Πε. 1,13δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾿ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐνὑπομνήσει,

Β Πε. 1,13 Νομίζω δε, ότι είναιορθόν και δίκαιον, εφ' οσον υπάρχω και ζω ακόμη στο σώμα τούτο, στο επίγειοναυτό σκήνωμα, να σας εξυπνώ και να σας κρατώ προσεκτικούς και προθύμους με τηνυπόμνησιν και ανάμνησις αυτών των αληθειών.

Β Πε. 1,14εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ Κύριος ἡμῶνἸησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέ μοι.

Β Πε. 1,14 Τοσούτω μάλλον, καθ'όσον γνωρίζω ότι, όπως μου εφανέρωσε ο Κυριος ημών Ιησούς Χριστός, είναισύντομος και πολύ προσεχής η εκδημία μου εκ του κόσμου τούτου και η απόθεσιςτου σώματός μου στον τάφον.

Β Πε. 1,15σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμηνποιεῖσθαι.

Β Πε. 1,15 Θα φροντίσω δε με ταθεόπνευστα κείμενα, που σας αφίνω, να διατηρήτε πάντοτε την ανάμνησιν τωναληθειών αυτών και μετά την εκ του κόσμου τούτου εκδημίαν μου.

Β Πε. 1,16 οὐγὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶνἸησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνουμεγαλειότητος.

Β Πε. 1,16 Διότι ημείς οιΑπόστολοι δεν κατεστήσαμεν εις σας γνωστήν την άπειρον δύναμιν και την ένδοξονΔευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ακολουθήσαντες μύθουςφκιασμένους με τέχνην και επιτηδειότητα, αλλά σας εδιδάξαμεν τας μεγάλας αυτάςαληθείας, επειδή είδαμεν με τα ίδια μας τα μάτια την μεγαλειότητα Εκείνου κατάτην ένδοξον μεταμόρφωσίν του.

Β Πε. 1,17λαβὼν γὰρ παρὰ Θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸτῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, εἰς ὃν ἐγὼεὐδόκησα, -

Β Πε. 1,17 Διότι κατά τηνμεταμόρφωσιν έλαβεν από τον Θεόν Πατέρα ο Χριστός τιμήν και δόξαν, όταν ηκούσθηδι' αυτόν από την μεγαλοπρεπή δόξαν του Θεού, τέτοια φωνή• “αυτός είναι ο Υιόςμου ο αγαπητός, στον οποίον εγώ έχω ευαρεστηθη”.

Β Πε. 1,18 καὶταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷὄρει τῷ ἁγίῳ.

Β Πε. 1,18 Και αυτήν την φωνήνημείς, που ήμεθα μαζή του στο άγιον εκείνο όρος της μεταμορφώσεώς του, τηνηκούσαμεν να βγαίνη και να έρχεται από τον ουρανόν.

Β Πε. 1,19 καὶἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳφαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖςκαρδίαις ὑμῶν,

Β Πε. 1,19 Και έπειτα από τηνεπίσημον αυτήν μαρτυρίαν του Πατρός έχομεν τώρα περισσότερον σταθεράν καιασφαλή την πεποίθησίν μας εις τας προφητείας της Π.Διαθήκης περί του ΙησούΧριστού. Εις αυτούς δε τους προφητικούς λόγους καλά κάμνετε, που προσέχετε, σανεις ένα λύχνον, που φωτίζει εις σκοτεινόν και δύσβατον τόπον, μέχρις ότουολοκάθαρον πλέον το φως του Ευαγγελίου λάμψη, σαν εις πλήρη ημέραν καιολόλαμπρος ανατείλη εις τας καρδίας σας ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, οΚυριος ημών Ιησούς Χριστός.

Β Πε. 1,20τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐγίνεται.

Β Πε. 1,20 Υπό την απαραίτητονπροϋπόθεσιν ότι τούτο προ παντός πρέπει να γνωρίζετε• ότι κάθε προφητεία τηςΑγίας Γραφής δεν λύεται και δεν αποσαφηνίζεται κατά την προσωπικήν εκάστουαντίληψιν, αλλά με τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος.

Β Πε. 1,21 οὐ γὰρθελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία, ἀλλ᾿ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοιἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι.

Β Πε. 1,21 Διότι ποτέ έως τώρα δενελέχθη προφητεία με τον νουν και το θέλημα του ανθρώπου, αλλά οι άγιοι άνθρωποιτου Θεού, οι προφήται, επροφήτευσαν εμπνεόμενοι και οδηγούμενοι από το ΑγιονΠνεύμα.

ΚΕΦ.2

Β Πε. 2,1Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονταιψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντααὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν·

Β Πε. 2,1 Εκτός όμως των αληθινώνπροφητών ανεφάνησαν και ψευδοπροφήται στον ιουδαϊκόν λαόν, όπως άλλωστε καιμεταξύ σας θα παρουσιασθούν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι με πολλήν επιτηδειότητακαι πανουργίαν θα προσπαθήσουν να εισαγάγουν και διαδώσουν ολεθρίας αιρέσεις.Θα αρνούνται δε και θα παραμερίζουν αυτόν τον Κυριον και Δεσπότην, που τουςεξηγόρασεν από την αιωνίαν καταδίκην με το αίμα του, και θα επισύρουν εναντίοντου εαυτού των ταχείαν καταστροφήν.

Β Πε. 2,2 καὶπολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι᾿ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείαςβλασφημηθήσεται·

Β Πε. 2,2 Και πολλοί θαπαρασυρθούν από τους δολίους αυτούς αιρετικούς και θα ακολουθήσουν ταςδιαφόρους αυτών ακολασίας. Εξ αιτίας δε όλων αυτών θα βλασφημηθή και θακακολογηθή ο δρόμος της χριστιανικής αληθείας, που οδηγεί στον αγιασμόν και τηνομοίωσιν προς τον Θεόν.

Β Πε. 2,3 καὶἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, οἷς τὸ κρῖμα ἔκπαλαι οὐκἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάξει.

Β Πε. 2,3 Και οι ψευδοδιδάσκαλοιαυτοί, σαν απατεώνες και δόλιοι έμποροι, δια να επιτύχουν εις βάρος σας αισχράκέρδη, θα σας εκμεταλλευθούν με ψευδείς διδασκαλίας, τας οποίας θα συλλαμβάνηκαι θα πλάθη η νοσηρά των διάνοια. Εναντίον αυτών η καταδίκη δεν θα βραδύνη,όπως και εις την παλαιάν εποχήν δεν εβράδυνε εναντίον άλλων ομοίων των, και ηαπώλειά των δεν κοιμαται (αλλά θα εκσπάση βαρεία εναντίον των, όταν σταματήσηπλέον η μακροθυμία του Θεού).

Β Πε. 2,4 εἰγὰρ ὁ Θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσαςπαρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους,

Β Πε. 2,4 Διότι, εάν ο Θεός δενελυπήθη και δεν ελογαριασε και αυτούς ακόμη τους αγγέλους που είχαν αμαρτήσει,αλλά με φοβερές αλυσίδες δεμένους τους έρριψε στο βαθύ σκοτάδι του ταρτάρου καιτους παρέδωσε να φρουρούνται δια την ημέραν της κρίσεως•

Β Πε. 2,5 καὶἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξε,κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας,

Β Πε. 2,5 και εάν τον παλαιόνεκείνον κόσμον της εποχής του κατακλυσμού δεν ελυπήθη, αλλά διεφύλαξε μόνον τονΝώε και επτά άλλους από την καταστροφήν, όταν εξαπέλυσε τον κατακλυσμόν στονκόσμον των ασεβών•

Β Πε. 2,6 καὶπόλεις Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντωνἀσεβεῖν τεθεικώς,

Β Πε. 2,6 και εάν τας πόλεις τωνΣοδόμων και της Γομόρρας τας έκαψε και τας έκαμε στάκτην και τας κατεδίκασε ειςτην φοβεράν αυτήν καταστροφήν, να μένουν ως παράδειγμα της θείας οργής προςεκείνους, που θα εζούσαν στο μέλλον με ασέβειαν και φαυλότητα•

Β Πε. 2,7 καὶδίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐῤῥύσατο·-

Β Πε. 2,7 και εάν τον δίκαιον Λωττον εγλύτωσε όταν εταλαιπωρείτο και υπέφερε από την φαύλην συμπεριφοράν καιζωήν εκείνων, που με τας βδελυράς ακολασίας των καταπατούσαν και παρεβίαζαντους φυσικούς θεσμούς της συνειδήσεως,

Β Πε. 2,8βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴνδικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν· -

Β Πε. 2,8 -διότι ο δίκαιος Λωτβλέπων με τα μάτια του και ακούων καθημερινώς τας φαυλότητας εκείνων εν μέσωτων οποίων κατοικούσε, έθετεν εις δοκιμασίαν και βάσανον κάθε ημέραν τηνδικαίαν ψυχήν του με τα παράνομα έργα των, χωρίς καθόλου να παρασυρθή από τοελεεινόν παράδειγμα των-.

Β Πε. 2,9 οἶδεΚύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεωςκολαζομένους τηρεῖν,

Β Πε. 2,9 Ολα αυτά μαρτυρούν, ότιγνωρίζει ο Κυριος τους μεν ευσεβείς να τους γλυτώνη και να τους σώζη απόδοκιμασίας και περιπετείας, τους δε αδίκους, οι οποίοι και κατά την παρούσανζωήν βασανίζονται από την αμαρτωλότητά των, να τους φυλάττη δια την μεγάληνεκείνην ημέραν της Κρίσεως (οπότε και θα τους επιβάλη πλήρη την τιμωρίαν).

Β Πε. 2,10μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους καὶ κυριότητοςκαταφρονοῦντας. τολμηταί, αὐθάδεις! δόξας οὐ τρέμουσιβλασφημοῦντες,

Β Πε. 2,10 Εις κρίσιν και αιωνίανκαταδίκην ο Θεός κρατεί μάλιστα εκείνους, που πορεύονται οπίσω από τας σαρκικάςηδονάς με επιθυμίας που μολύνουν και μιαίνουν, και οι οποίοι καταφρονούν τηνκυριότητα και εξουσίαν του παντοδυνάμου Θεού. Αυτοί είναι θρασείς καιαδίστακτοι δια το κακόν, αλαζονικοί και αναιδείς. Δεν φοβούνται και δεν τρέμουν,όταν βλασφημούν και χλευάζουν και αυτούς τους ενδόξους αγγέλους.

Β Πε. 2,11 ὅπουἄγγελοι, ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέρουσι κατ᾿ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳβλάσφημον κρίσιν.

Β Πε. 2,11 Εις στιγμήν κατά τηνοποίαν οι άγγελοι, αν και κατά την ισχύν και την δύναμιν είναι μεγαλύτεροι, δενεκφέρουν ενώπιον του Κυρίου κρίσιν υβριστικήν ούτε και εναντίον των πονηρώνδαιμόνων.

Β Πε. 2,12οὗτοι δέ, ὡς ἄλογα ζῷα φυσικὰ γεγεννημένα εἰς ἅλωσιν καὶ φθοράν, ἐν οἷςἀγνοοῦσι βλασφημοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καταφθαρήσονται,

Β Πε. 2,12 Αυτοί δε οι αιρετικοί,σαν άλογα ζώα, γεννημένα δια να ακολουθούν τας φυσικάς ορμάς, θα καταδικασθούνασφαλώς εις φθοράν και απώλειαν, διότι υβρίζουν και βλασφημούν, εκείνα τα οποίααγνοούν, δηλαδή τους αγγέλους.

Β Πε. 2,13κομιούμενοι μισθὸν ἀδικίας, ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶμῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν, συνευωχούμενοι ὑμῖν,

Β Πε. 2,13 Θα πάρουν δε ως μισθόντην πρέπουσαν τιμωρίαν της αδικίας των. Αυτοί θεωρούν ως ηδονήν και απόλαυσιντο να οργιάζουν εις τρυφηλάς διασκεδάσεις, όχι μόνον την νύκτα, αλλά και τηνημέραν. Είναι στίγματα και όνειδος της κοινωνίας και θεωρούν απόλαυσιν καιηδονήν να παραπλανούν τους άλλους με τας απάτας των, τας οποίας μάλιστα θέτουνεις κυκλοφορίαν, όταν συντρώγουν μαζή σας.

Β Πε. 2,14ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντεςψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάραςτέκνα!

Β Πε. 2,14 Εχουν μάτια γεμάτα απόαισχράς επιθυμίας και τα οποία μάτια συνεχώς και ακαταπαύστως αμαρτάνουν.Εξαπατούν με δελεαστικά και απατηλά λόγια ψυχάς, που δεν είναι στηριγμέναι ειςτην πίστιν και την αρετήν. Εχουν αυτοί καρδίαν γυμνασμένην εις την αχόρταστονεπιθυμίαν του χρήματος και των ηδονών. Είναι τέκνα της κατάρας!

Β Πε. 2,15καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦΒοσόρ, ὃς μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν.

Β Πε. 2,15 Αφού εγκατέλειψαν τονευθύν δρόμον, παρεπλανήθησαν εις τας αδιεξόδους της αμαρτίας. Ηκολούθησαν τονδρόμον και το κακόν παράδειγμα του Βαλαάμ, υιού του Βοσόρ, ο οποίος ηγάπησεμισθόν της αδικίας (όταν επήρε χρήματα από τον βασιλέα των Μωαβιτών, δια νακαταρασθή εν γνώσει του άδικα, τον λαόν του Θεού, τους Ισραηλίτας).

Β Πε. 2,16ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας· ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇφθεγξάμενον ἐκώλυσε τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν.

Β Πε. 2,16 Αλλ' επήρε τον πρέπονταέλεγχον δια την παρανομίαν του αυτήν. Διότι το υποζύγιόν του, όνος εκ φύσεωςάφωνος, ωμίλησε με φωνήν ανθρώπου και ημπόδισε την παράφρονα αυτήν πράξιν τουπροφήτου εκείνου.

Β Πε. 2,17οὗτοί εἰσι πηγαὶ ἄνυδροι, νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦσκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται.

Β Πε. 2,17 Αυτοί είναι κατάξερες,χωρίς νερό, πηγές, σύννεφα που τα σπρώχνουν με ορμήν θυελλώδεις άνεμοι. Δι'αυτούς έχει φυλαχθή και τους περιμένει το κατάμαυρο αιώνιον σκοτάδι του Αδου.

Β Πε. 2,18ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸςἀσελγείαις τοὺς ὄντως ἀποφυγόντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,

Β Πε. 2,18 Διότι αυτοί ομιλούν μεεξωγκωμένους κτυπητούς λόγους, γεμάτους ψεύδος και ματαιότητα, και παρασύρουνμε το δόλωμα των σαρκικών επιθυμιών και των ακολασιών, τους αστηρίκτουςπιστούς, οι οποίοι εν τούτοις έχουν όντως ξεφύγει από τους ειδωλολάτρας, τουςζώντας μέσα εις την πλάνην της αμαρτίας.

Β Πε. 2,19ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· ᾧ γάρ τιςἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται.

Β Πε. 2,19 Και υπόσχονται ειςαυτούς λύτρωσιν και ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, πουοδηγεί εις την καταστροφήν. Διότι εις εκείνο το πάθος, από το οποίον κανείςέχει νικηθή, εις αυτό και έχει υποδουλωθή.

Β Πε. 2,20 εἰγὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου καὶ σωτῆροςἸησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχαταχείρονα τῶν πρώτων.

Β Πε. 2,20 Διατι εάν, αφούαπέφυγαν τους μολυσμούς του αμαρτωλού κόσμου χάρις εις την πλήρη γνώσιν τουΚυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλάκησαν πάλιν και έπεσαν εις ταςαμαρτωλάς ηδονάς και νικώνται από αυτάς, τότε το τελευταίον των κατάντημα είναιχειρότερον από το πρώτον.

Β Πε. 2,21κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσινἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.

Β Πε. 2,21 Διότι ήτο πολύκαλύτερον δι' αυτούς, να μη είχαν γνωρίσει καθόλου τον δρόμον της δικαιοσύνης,παρά, αφού τον εγνώρισαν καλά, να φύγουν και να απομακρυνθούν από το παραδοθένεις αυτούς άγιον θέλημα του Κυρίου και να επιστρέψουν εις την ακαθαρσίαν τηςαμαρτωλότητος.

Β Πε. 2,22συμβέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιονἐξέραμα, καί, ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου.

Β Πε. 2,22 Ετσι δε έχειπραγματοποιηθή εις αυτούς εκείνο, που η αληθινή παροιμία λέγει• “σκυλί πουγύρισε πάλι στο ξέρασμά του” και χοίρος, που, αφού ελούσθη και εκαθαρίσθη,εκυλίσθη πάλιν μέσαν εις την λάσπην”.


ΚΕΦ.3

Β Πε. 3,1Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν, ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐνὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν,

Β Πε. 3,1 Αυτήν τώρα, αγαπητοί,δευτέραν πλέον επιστολήν σας γράφω. Και δια των δύο αυτών επιστολών προσπαθώ νακρατώ άγρυπνον και προσεκτικήν την ειλικρινή διάνοιάν σας με την υπόμνησιν, πουσας κάμνω,

Β Πε. 3,2μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλωνὑμῶν ἐντολῆς τοῦ Κυρίου καὶ σωτῆρος,

Β Πε. 3,2 δια να ενθυμηθήτε ταλόγια, τα οποία είχαν προφητευθή στους καιρούς της Παλ. Διαθήκης από τουςαγίους προφήτας, καθώς επίσης και την διδασκαλίαν των Αποστόλων σας, η οποίαείναι θέλημα και διδασκαλία του Κυρίου και Σωτήρος μας.

Β Πε. 3,3 τοῦτοπρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖκται, κατὰ τὰςἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι

Β Πε. 3,3 Κρατείτε αυτά ωςπολύτιμον θησαυρόν, έχοντες υπ' όψιν σας τούτο πρώτον, ότι δηλαδή θα έλθουν,κατά τους τελευταίους καιρούς, άνθρωποι σκληρυμένοι εις την αμαρτίαν, που θαπορεύωνται και θα ζουν σύμφωνα με τας πονηράς των επιθυμίας και οι οποίοι θαεμπαίζουν την διδασκαλίαν του Κυρίου.

Β Πε. 3,4 καὶλέγοντες· ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾿ ἧς γὰρ οἱ πατέρεςἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτω διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως.

Β Πε. 3,4 Θα λέγουν δε προς σας•“που είναι η υπόσχεσις του Χριστού, περί Δευτέρας Παρουσίας; Τιποτε δεν έγινενακόμη. Διότι από την ημέραν, που οι πατέρες και οι πρόγονοι μας απέθαναν, όλαμένουν έτσι, όπως ήσαν από την αρχήν της δημιουργίας”.

Β Πε. 3,5λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατοςκαὶ δι᾿ ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ Θεοῦ λόγῳ,

Β Πε. 3,5 Τυφλωμένοι όμως αυτοίαπό τα αμαρτωλά τους πάθη λησμονούν τούτο, ότι δηλαδή οι ουρανοί υπήρχαν απόπολύ παλαιούς χρόνους καθώς και η γη, η οποία με τον παντοδύναμον λόγον τουΘεού, έγινε και υφίσταται, αφού από το ύδωρ εβγήκε και δια του ύδατος υπάρχει.

Β Πε. 3,6 δι᾿ὧν ὁ τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο·

Β Πε. 3,6 Με το ίδιο ακριβώς νερό,κατόπιν διαταγής του Θεού, ο τότε αμαρτωλός κόσμος κατεκλύσθη και κατεστράφη.

Β Πε. 3,7 οἱ δὲνῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτοῦ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶ πυρὶ τηρούμενοι εἰςἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.

Β Πε. 3,7 Οι δε σημερινοί ουρανοίκαι η γη με τον παντοδύναμον λόγον του Θεού φυλάσσονται δια το πυρ καιδιατηρούνται δια την μεγάλην ημέραν της Κρίσεως και της καταστροφής των ασεβώνανθρώπων.

Β Πε. 3,8 Ἓν δὲτοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη, καὶχίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.

Β Πε. 3,8 Ενα πράγμα ας μηδιαφεύγη την προσοχήν σας, αγαπητοί, ότι μία ημέρα ενώπιον του Θεού είναι όσονγια μας τα χίλια έτη• και χίλια έτη δικά μας είναι σαν μια ημέρα ενώπιον τουΘεού. (Προσωρινοί και ολιγοχρόνιοι καθώς είμεθα μας φαίνονται ατελείωτοι οιαιώνες και ίσως δυσφορούμεν).

Β Πε. 3,9 οὐβραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖεἰς ἡμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιανχωρῆσαι.

Β Πε. 3,9 Ο Κυριος όμως δενβραδύνει να εκπληρώση τας υποσχέσστου, όπως μερικοί νομίζουν βραδύτητα, που δενβλέπουν την ταχείαν και άμεσον εκπλήρωσιν. Αλλ' ας έχουν υπ' όψιν των, ότιμακροθυμεί εις ημάς ο Κυριος, διότι δεν θέλει ούτε και ολίγοι να απολεσθούν,αλλά θέλει να προχωρήσουν όλοι εις την μετάνοιαν και σωτηρίαν.

Β Πε. 3,10 Ἥξειδὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾖ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται,στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργακατακαήσεται.

Β Πε. 3,10 Θα έλθη βεβαίως ημεγάλη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Θα έλθη όμως έξαφνα, σανκλέπτης κατά την νύκτα. Και κατά την ημέραν αυτήν οι ουρανοί θα παρέλθουν καιθα εξαφανισθούν με απερίγραπτον βοήν και κρότον. Τα δε υλικά στοιχεία, από τα οποίααποτελούνται οι ουρανοί, θα αναφλεγούν και θα διαλυθούν και η γη και τα έργα,που υπάρχουν εις αυτήν, θα κατακαούν.

Β Πε. 3,11Τούτων οὖν πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶεὐσεβείαις,

Β Πε. 3,11 Αφού, λοιπόν, όλα αυτάκαι με τέτοιον τρόπον πρόκειται να διαλυθούν, σκεφθήτε ποίοι πρέπει να είσθεσεις οι Χριστιανοί εις τας αγίας συναναστροφάς σας και τα έργα της ευσεβείας.

Β Πε. 3,12προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι᾿ ἣν οὐρανοὶπυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται!

Β Πε. 3,12 Να περιμένετε δε όχι μεφόβον, αλλά με ελπίδα και χαράν, και να προχωρήτε με όρεξιν και ενδιαφέρον προςτην παρουσίαν της μεγάλης εκείνης ημέρας του Θεού, κατά την οποίαν οι ουρανοίφλεγόμενοι από το πυρ θα διαλυθούν και τα υλικά στοιχεία του σύμπαντος καιόμενακαι αυτά θα λυώσουν!

Β Πε. 3,13καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷςδικαιοσύνη κατοικεῖ.

Β Πε. 3,13 Ημείς δε, οιΧριστιανοί, καινούργιους ουρανούς και καινούργιαν γην, σύμφωνα με την υπόσχεσιντου Θεού περιμένομεν, στους οποίους πλέον μονίμως θα κατοική η δικαιοσύνη καικάθε αρετή.

Β Πε. 3,14 Διό,ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐνεἰρήνῃ,

Β Πε. 3,14 Δια τούτο, αγαπητοί,εφ' όσον τόσον ύψιστα και εξαίσια γεγονότα περιμένομεν, προσπαθήστε με ζήλονκαι επιμέλειαν να ευρεθήτε ενώπιον του Κυρίου, όταν θα έλθη ως κριτής, άσπιλοικαι έμεμπτοι (οπότε και θα αντικρύσετε τον Κυριον με ειρήνην και χαράν).

Β Πε. 3,15 καὶτὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶνἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν αὐτῷ δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν,

Β Πε. 3,15 Το δε γεγονός, ότι οΚυριος αναβάλλει να έλθη ένεκα της μεγάλης αυτού μακροθυμίας, να το θεωρήσετεως θεόσδοτον ευκαιρίαν, που οδηγεί προς την σωτηρίαν, όπως ο αγαπητός αδελφόςημών Παύλος σας έχει γράψει, σύμφωνα με την σοφίαν, που του έχει δοθή από τονΘεόν.

Β Πε. 3,16 ὡςκαὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν οἷς ἐστι δυσνόητάτινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴνἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

Β Πε. 3,16 Οπως επίσης και ειςόλας τας επιστολάς του κάμνει λόγον περί των μεγάλων αυτών θεμάτων, μεταξύ τωνοποίων υπάρχουν μερικά δυσνόητα, που οι αμαθείς και αστήρικτου εις τηνχριστιανικήν αλήθειαν τα διαστρεβλώνουν, όπως άλλωστε διαστρεβλώνουν και ταςάλλας Γραφάς, δια να καταλήξουν έτσι οι ίδιοι θεληματικά εις την αιώνιοναπώλειαν.

Β Πε. 3,17Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντεςἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ,

Β Πε. 3,17 Σεις λοιπόν, αγαπητοί,γνωρίζοντες αυτά εκ των προτέρων, να λαμβάνετε τα μέτρα σας και ναπροφυλάσσεσθε, δια να μη συναρπασθήτε από την πλάνην των ασεβών ψευδοδιδασκάλωνκαι εκπέσετε από το ακλόνητον στήριγμά σας, από την χριστιανικήν αλήθειαν.

Β Πε. 3,18αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν.

Β Πε. 3,18 Αλλά να αυξάνεσθε συνεχώςεις την χάριν και την γνώσιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Ειςαυτόν ας είναι η άπειρος δόξα και τώρα και εις την ανέσπερον ημέραν τηςαιωνιότητος. Αμήν.

Unknownpainter - The Apostle Peter - WGA23495